Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic


Modulul psihopedagogic. Nivel I
Examen scris: Pedagogie2

Lecția, ca entitate didactică de bază, presupune o punere în act a unor evenimente sau situații instructiv-educative, care intercorelează și se potențează reciproc. Pentru
a justifica enunțul anterior rezolvați următoarele sarcini și subsarcini structurate, potrivit grilei de mai jos:

Nr.
Cerința Rezolvare Punctaj
crt.
1. Deschideți site-ul https://www.manuale.edu.ro/ și alegeți un manual, conform
1p
specializării, și precizați: link-ul, unitatea de învățare și lecția.
2. Ce voi face? Selectați o competență specifică și formulați cel puțin un obiectiv
1p
operațional pe care intenționați să le atingeți prin intermediul lecției indicată la pct.1.
Cu ce voi face? Lecturați și analizați conținutul lecției și prezentați o secvență de
3. conținut (paragraf, imagine, diagramă etc.) prin care intenționați să atingeți 1p
competența specifică indicată la pct. 2.
Cum voi face? Asociați celor doi pași anteriori o strategie educațională. Precizați tipul
4. de strategie și componența acesteia: cel puțin o metodă și un procedeu didactic, un
1,5p
mijloc de învățământ și o modalitate de organizare a clasei de elevi. Argumentați,
într-un text de aproximativ 300 de cuvinte, alegerea strategiei.
Metode de evaluare
Tehnici de evaluare
Cum voi şti dacă am realizat ce trebuia? Analizați componenta de evaluare a unității (tradiționale și/sau
(categorii și tipuri de itemi)
5. de învățare din care face parte lecția selectată. Numiți metodele și tehnicile de complementare)
1,5p
evaluare (itemii) pe care le-ați identificat în cadrul probei de evaluare, completând - -
tabelul. - -
- -
6. Argumentați, în aprox. 300 de cuvinte, necesitatea utilizării combinate în evaluarea la
clasă atât a metodelor de evaluare tradițională, cât și a celor de evaluare 1,5p
complementară.
7. Într-o situație ipotetică, aveți în clasă un elev cu potențial intelectual modest, dar
foarte conștiincios. La o întrebare cu un grad ridicat de dificultate vă oferă un răspuns
1,5p
„genial”. Cum decideți să îl notați? Prezentați cel puțin două argumente/motive ale
deciziei.
8. Citiți cu atenție pag. 114-118 din lucrarea Teoria și metodologia evaluării (Manolescu,
2010 – Classroom!). Care factor perturbator al evaluării didactice considerați că este 1p
mai greu de remediat. Argumentați prin prisma propriei experiențe.