Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic


Modulul psihopedagogic. Nivel I
Examen scris: Pedagogie 1
Facultatea de Drept ,,Simion Bărnuțiu”
Profesor coordonator: prof. dr. Nicu Adriana
Student: Brădeanu Alexandra - Monica
Anul I

EXAMEN MODUL PSIHOPEDAGOGIC


PEDAGOGIE I

Partea I. Fundamentele pedagogiei (3p)

1. Realizați un eseu, de maximum 300 de cuvinte, într-un limbaj psihopedagogic, utilizând următoarele
componente ale acțiunii educaționale: obiectul educaţiei (O), subiectivitatea obiectului educaţiei (S’),
comportament obiectivat (C.o.) şi conexiune inversă internă (C.i.i.).

Contextul social este ansamblul standardelor urmărite și factorilor care influențează acțiunea
educațională în vederea atingerii idealului educațional. Societatea, cu tot ceea ce înseamnă ea, are
un impact hotărâtor în formarea individului. Astfel, explicăm de ce, în diferitele perioadei ale istoriei
modul de predare și materiile abordate în școală erau diferite de cele din ziua de azi. Spre exemplu,
amintim în perioada comunistă dorința de a forma din individ, un cetățean muncitor și patriot, nu
independent și autodidact, în comparație cu idealul actual, anume cetățeanul independent, activ și
creativ.
Astăzi elevul, obiectul acțiunii educaționale, cel asupra căruia se întreprinde acțiunea
educațională reprezintă punctul central de interes al întregului sistem educativ. Dacă în trecut,
balanța era înclinată spre simplă receptare a informației de către elev, astăzi acesta este încurajat să
devină la rândul său emițător în procesul instructiv - educativ, în acest mod fiindu-i ușurată trecerea
prin prisma propriei subiectivității a informației transmise de către celălalt pol educațional, anume
profesorul sau subiectul acțiunii educaționale. Subiectul acțiunii educaționale este cadrul didactic
instruit să organizeze acțiunea educațională în vederea formării și dezvoltării obiectului educației
ca membru activ, creativ și independent al societății.
În cadrul procesului instructiv cei doi poli educaționali, obiectul educației și subiectul
educației înglobează informația în conținutul mesajului educațional, ce poate fi exprimat atât în
formă verbală, nonverbală, paraverbală, sau scrisă.
Feedback-ul obiectului educației este un instrument valoros de care subiectul se poate folosi în
îmbunătățirea acțiunii educaționale. În literatura de specialitate, feedback-ul reprezintă conexiunea
inversă externă, elevul exteriorizând păreri și abilități nou dobândite.
Conexiunea inversă internă funcționează ca un mecanism de autoreglare ce se realizează
între obiect și al său comportament, condiționând răspunsurile elevului în funcție de diferiții factori
ai climatului psihosocial.
2. Identificați cel puțin cinci metode specifice educației morale și argumentați, în maximum 200 de
cuvinte, rolul acestora în formarea conștiinței și conduitei morale la elevi.

Unele din cele mai utilizate metode în cadrul educației morale sunt: conversația morală, jocul
de rol, dezbaterea morală, povestirea morală și studiul de caz.
Conversația morală este o metodă ce impune un exemplu de raportare prin conversație la
celălalt, aici pot fi transmise reguli de baza ca tonalitatea potrivită într-un anumit context, postura
recomandată, alegerea cuvintelor potrivite sau simpla explicare a unor fapte ce sunt corecte sau nu
din punct de vedere moral, pentru a fi înțelese de cel ce receptează informația.
Jocul de rol este punerea obiectului educației într-o situație creată, pentru a-l ajuta să
deprindă cel mai potrivit mod de acțiune într-ub anumit context. De exemplu, ne jucăm că suntem
la magazin, elevul va juca rolul clientului și un alt elev rolul vânzătorului. Ce facem când intrăm în
magazin? Salutăm.
Dezbaterea morală este o altă metodă care dezvoltă conștiința elevului prin provocarea lui
de a gândi anumite situații pe termen lung. Temele fiind astfel alese, iar modul de desfășurare gândit
ca anumite reguli de etichetă și morală să fie respectate. Spre exemplu, nu ai voie să întrerupi
vorbitorul prin întrebări, decât în momentul în care el îți permite.
Povestirea morală presupune prezentarea unei întâmplări din care mai apoi să desprindem
anumite învățături. Spre exemplu, povestea ,,Ursul păcălit de vulpe"
Studiul de caz permite cercetarea unui caz concret de unde mai apoi pot fi extrase învățături
generale.
Metodele sugerate de noi contribuie la formarea conduitei morale prin prezentarea unui
exemplu de urmat, folosind mecanismele gândirii inductive și deductive, precum și operații ale
gândirii ca generalizarea și abstractizarea.

3. Demonstrați, printr-un exemplu concret, aprox. 100 de cuvinte, că educația intelectuală contribuie la
formarea competențelor de comunicare la elevi.

Educația intelectuală contribuie la dezvoltarea competențelor de comunicare la elevi prin


necesitatea exprimării volumului informațional și îmbogățirea lui prin schimbul de păreri și opinii
cu colegii. Spre exemplu la școală când în clasă este un copil pasionat de roci, iar la ora de geografie,
doamna profesoară vorbește despre diferitele tipuri de roci, copilul pasionat de subiect are ocazia
atât de a-și etala cunoștințele cât și de a și le îmbogăți prin interacțiunea cu cadrul didactic, sau chiar
cu alți colegi care ulterior lecției devin interesați de subiect, urmând ca mai apoi comunicarea dintre
elevi să se dezvolte pe această bază.

Notă: Citiți cu atenție subiectele și rezolvați-le conform cerințelor! Teoria se reflectă în calitatea
răspunsurilor!
Partea a II-a. Teoria și metodologia curriculum-ului (3p)

A. Completați spațiile următoare, respectând cerințele:

1. Selectați o programă școlară pentru un an de studiu din ciclul gimnazial sau liceal, conform specializării
sau cât mai apropiată de specializarea voastră, și postați link-ul –

Educație socială, clasele a V-a - VIII-a: https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/01/Educatie-


sociala.pdf

Exemplu: https://materialedeistorie.com/wp-content/uploads/2019/08/programa-istorie-clasele-v-vii.pdf),
clasa:
Eu am ales clasa a V-a.

2. Extrageți din programa școlară selectată o competență generală:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor
grupuri şi comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social

3. Asociați competenței generale pe care ați selectat-o, o competență specifică:

1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în


contextul unor dezbateri privind asigurarea și promovarea drepturilor copilului

B. Lecturați cu atenție secțiunile: Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare și Sugestii


metodologice din programa școlară selectată. De asemenea, lecturați dintr-un manual școlar
corespunzător programei școlare, conținutul unei lecții aferente competenței specifice (indicați nr.
lecției / pagina).

Notă: manualele școlare se găsesc la adresa: https://www.manuale.edu.ro/. Pentru exemplul oferit la A1,
programei școlare pentru disciplina Istorie clasa a VII-a îi corespunde un manual alternativ, de exemplu:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Istorie/U0MgQVJBTUlTIFBSSU5U/,

Clasa a V-a
Manual EDUCAȚIE SOCIALĂ, ed. CORVIN S.R.L. DEVA:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20Va/Educatie%20sociala/CORVIN/cap01/p10.html

Unitatea I: Eu, copilul…


Lecția - Copilul: o persoană cu o anumită identitate, pagina 10

C. Pe baza informațiilor dobândite prin rezolvarea sarcinilor de la punctele A și B formulați cinci obiective
operaționale. Atenție: obiectivele operaționale fac parte din lecția indicată la punctul B!

O1 – să creeze o definiție proprie a termenului ,,copil”

O2 – să numească documentul ce se eliberează în momentul înregistrării nașterii unei persoane

O3 – să formuleze propoziții cu termenul ,,persoană”


O4 – să precizeze ce informații despre persoană conține certificatul de naștere

O5 – să formuleze o părere argumentată referitoare la textul din carte despre copilărie

Notă: Respectați, în elaborarea obiectivelor cele trei cerințe (3C) ale procedurii lui R. Mager, precum și
taxonomia obiectivelor educaționale a lui B. Bloom.

Surse web pentru clarificare:


• https://www.eduform.snsh.ro/sesiuni-online/de-la-competente-specifice-la-obiective-operationale
• http://www.umfcv.ro/files/d/e/Despre%20obiectivele%20specifice%20si%20operationale.pdf

Atenție!
Veți completa doar spațiile indicate!
Ștergeți spațiul punctat și introduceți răspunsul.
Rezolvarea corectă demonstrează înțelegerea teoriei!

Nota finală se compune din 4p (40%) obținute pe parcursul semestrului – prezență, implicare,
rezolvarea temei și 6p (60%) obținute la examenul scris cu durata de 7 zile.