Sunteți pe pagina 1din 12

Facultatea de Teologie

An de studiu: III semestrul 2


Lambru Valentin Gheorghiță
Disciplină: Practică Pedagogică

PROIECT DIDACTIC

Data: 04.06.2020
Student: Lambru Valentin
Facultatea de Teologie An III
Clasa a VI-a A
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe.

Competenta generala:
Cunoașterea si iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii si desăvârşirii omului;
Competente formative:
Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului.
Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi a dragostei Sale faţă de oameni.
Obiective operaţionale
O1: să recunoască în minunile Mântuitorului, dumnezeirea Acestuia şi dragostea Sa faţă de oameni;
O2: să povestească minunea Pescuirii minunate, precizând datele esenţiale ale evenimentului;
O3: să prezinte semnificaţia minunii Pescuirii minunate;
O4: să explice importanţa credinţei şi ascultării pentru mântuire;

Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura expresivă, exercițiul, povestirea, problematizarea, argumentarea, observarea dirijată;
Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, planşe;
Forme de organizare: activitate frontală/individuala.
Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VI-a
PLAN DIDACTIC

Nr. Ob. Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


Etapele lecţiei Conţinutul instructiv - educativ
crt. op. procedee învăţământ organizare
- Salutul; conversaţia
Momentul Activitate
1. - Rugăciunea
organizatoric Frontală/individuală
exerciţiul
Actualizarea - Se adresează elevilor câteva întrebări cu privire la Minunea
Conversaţia
2. cunoştinţelor din Cana Galileii Evaluare
explicația
anterioare formativă
Pregătirea
Profesorul precizează elevilor rezultatul ascultării de Explicația Activitate frontala
3 aperceptivă a
cuvântul lui Dumnezeu – umplerea vaselor cu apă.
elevilor
Se notează de către cadru didactic pe tablă titlul lecţiei noi:
Anunţarea
„Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată".
titlului şi a activitate
4. Vom face astăzi o plimbare pe malurile Lacului Ghenizaret Explicația
obiectivelor frontală
(sau Marea Galileii) în care vom vedea, cronologic, roadele
propuse
celor două virtuţi: credinţa şi ascultarea.
O1 1. Rolul minunilor în cadrul activităţii Mântuitorului; activitate
2. Importanţa minunilor; frontală
3. Cronologia evenimentelor.
1. Rolul minunilor în cadrul activităţii Mântuitorului
Minunile au dovedit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus
Explicația
Hristos, prin ele arătând dragostea Sa faţă de oameni. De
asemenea, a avut si rolul de a transmite unele adevăruri Povestirea
creştine.
2. Importanţa minunilor:
Rolul minunilor este complex şi ţine de fiecare individ în
Comunicarea parte cum percepe mesajul acestora. Însă, principalele roluri
/însuşirea noilor pe care le au minunile sunt întărirea în credinţă, nădejdea şi
5.
cunoştinţe împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.
O2 3. Cronologia evenimentelor
Pentru a înţelege mesajul scripturistic, profesorul va citi
fragmentul biblic: Luca V, 1-11:
„Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui
Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două
corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele,
spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii, care era a
lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi, şezând
în corabie, învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a încetat de a
vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc şi lăsaţi în jos mrejele
Lectura biblica
voastre, ca să pescuiţi.
Şi răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-
am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi
arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare
de peşte, că li se rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care
erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au
umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde. Iar activitate
Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, Sfânta frontala/individuala
zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci Scriptura
spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru
pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. explicația
Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau
împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de
acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi trăgând corăbiile la Evaluare
ţărm, au lăsat totul şi au mers după El”. formativa
Lacul Ghenizaret = cunoscut şi ca Lacul Tiberiada (Marea orala
Tiberiadei) sau Marea Galileii.
Se adresează elevilor următoarele întrebări:
„ – Când s-a petrecut acesta minune a Pescuirii minunate?”
(În timpul propovăduirii …)
În timpul propovăduirii la ţărmul Lacului Ghenizaret,
observarea
Mântuitorul observă două corăbii care nu prinseseră nici un
peşte. dirijata
„ – Ce simbolizează Marea? Dar peştii? Mreaja?” (Ele
explicația
O3 simbolizează …)
Marea în care avea să pescuiască Petru simbolizează lumea,
peştii suntem noi, oamenii, iar mreaja este cuvântul, predica
prin care oamenii Îl cunosc pe Dumnezeu.
„ – Ce reprezintă semnul lui Petru către cealaltă corabie?”
(Semnul reprezintă …)
Prin semnul lui Petru către corabia vecină înţelegem dorinţa de
a împărţi atât prada, cât şi Cuvântul lui Hristos.
„ – Ce semnifică corabia?”
Corabia este locul unde îl întâlnim pe Dumnezeu – Biserica. În Evaluare
Biserică primim învăţătura necesară mântuirii noastre, ne conversația activitate formativa
întărim în credinţa şi primim cuvântul lui Dumnezeu. frontala/individuala orala
„ – Cum era primit Cuvântul atunci? Cum primim noi
Cuvântul astăzi?“ (Oamenii veneau …)
Cuvântul predicii Învăţătorului Hristos era primit de mulţime Planşa
explicația
de oameni, care se strângeau sa primească învăţătura şi pe Pescuirii
care o transmiteau, mai departe prin viu grai. Si noi, astăzi, minunate
procedăm în acelaşi mod. Ascultăm în Corabia mântuirii -
observarea
Biserica Cuvântul Evangheliei lui Hristos în cadrul Sfintei
Liturghii, explicat de preot, iar noi avem datoria morală să dirijata
ducem mai departe Cuvântul, şi să-l înmulţim, devenind şi
noi, la rându-ne, „pescari de oameni”.
„ – Ce reprezintă vorbele lui Simon Petru: Ieşi de la mine,
Doamne, că sunt om păcătos ?” (Mărturisirea sinceră …)
explicația
Mărturisirea sinceră a stării de păcătoşenie a lui Simon Petru
reprezintă un model pentru noi toţi, prin care putem dobândi Sfânta
binecuvântarea şi belşugul date de Dumnezeu. Sciptură
„ – Ce au primit pescarii ca răsplată a credinţei şi ascultării
lor?” (Au primit binecuvântare …) conversația
Pescarii, apoi Apostolii (ucenicii) lui Hristos, pentru credinţa
O4 lor puternică şi pentru ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu,
au primit binecuvântarea Sa si L-au urmat de atunci, Argumentarea
participând la toate minunile Acestuia.
„ – Care sunt condiţiile ca şi noi să primim binecuvântarea lui
Dumnezeu?” (Trebuie să fim ascultători …) activitate frontala
Noi trebuie să fim următori ai Sfinţilor Apostoli şi să ne
Problematizare
întărim în credinţă, făcând fapte bune fără a cere nimic în
schimb, participând cu regularitate la slujbele Bisericii – a
pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu – iubind pe aproapele
şi tot ceea ce ne înconjoară, ascultând de cei mari şi de
Cuvântul Domnului, împlinind poruncile Sale şi astfel vom
primi binecuvântarea Sa.
Explicația
„ – Sunt importante aceste calităţi pentru mântuirea noastră?”
Da. Aceste calităţi – credinţa şi ascultarea – sunt foarte activitate
importante pentru mântuirea noastră. Ele ne ajută să ne frontala/individuala
apropiem de Dumnezeu şi să-I urmăm.
Profesorul specifica condițiile pe care trebuie sa le respecte
creștinii pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu.

O1 conversația Evaluare
6. Consolidarea Se rezolva exercițiile 1a şi 1b/pag.19. şi 2/pag.19;
O2 activitate formativa
cunoştinţelor Timp de lucru: 10 minute.
O3 exercițiul frontala/individuala orală
O4 explicația

Profesorul va face aprecierile generale şi individuale referitor activitate


Aprecierea
la pregătirea elevilor pentru lecţie cat si implicarea lor in explicaţia frontală/individuala
7. activității
predarea noilor cunoștințe.
elevilor
Se notează elevii care au participat la lecție.

Precizarea şi Se anunţă şi se explică tema pentru acasă:


8. explicarea temei Exerciţiul 4/ 20. explicaţia activitate
pentru acasă frontală/individuala
Încheierea Rostirea rugăciunii împreună cu elevii. activitate
9. exerciţiul
activităţii Salutul. frontală/individuala

OGLINDA TABLEI

Prin săvârşirea acestei minuni Iisus Hristos Îşi arată iubirea faţă de oameni , dumnezeirea Sa.
Credinţa şi ascultarea sunt calităţi (virtuţi) care ne ajută sa ne apropiem de Dumnezeu şi sunt necesare mântuirii.
PROBĂ DE EVALUARE PESCUIREA MINUNATĂ

CLASA a VI-a……
Numele şi prenumele……………………………………………………..

I. Scrieţi pe scurt acțiunile corespunzătoare următoarelor afirmaţii:

a) Pescarii se întorc la pescuit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

b) Iisus învaţă mulţimile.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Iisus porunceşte lui Simon Petru să pescuiască din nou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Simon se îndoieşte de reuşită, dar face ascultare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Pescarii au prins mulţime mare de peşti.

f) Petru înţelege că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, şi-şi mărturiseşte starea de păcătoşenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) Iisus Hristos îi cheamă spre a-i face ucenicii Săi.


II.
1. Marea Galileii se mai numeşte……………………………...............................................................
sau…………………………………………………….. .
2. Care sunt cei trei apostoli implicaţi în această minune?

3. Cum a fost posibilă această minune?

4. La început Petru s-a bazat doar pe experienţă şi totuşi nu a reuşit. Dintre cuvintele scrise, subliniază-le pe acelea care conturează comportamentul unui
adevărat creştin.
Deznădejde Credinţa puternică
Mândrie Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu
Mărturisirea sinceră a stării de păcătoşenie Neascultare
Judecarea aproapelui Nădejdea în Dumnezeu
FIŞĂ PSIHO-PEDAGOGICĂ( ŞCOLARĂ)

I DATE PERSONALE

Numele şi prenumele elevului: Ioniță Alexandru


Şcoala: Școala Gimnazială din loc Spiru Haret, jud. Brăila Clasa a VI-a A
Localitatea: Spiru Haret Judeţul: Brăila
Domiciliul: Localitatea: Spiru Haret judeţul: Brăila, Strada:
Strada: Lalelelor Nr. 10

II.DEZVOLTARE FIZICĂ- DATE MEDICALE


1. Dezvoltarea fizică în raport cu vârsta
Înălţimea: 150 cm; greutatea: 40 kg.;
Are o mobilitate foarte bună, ; are o dezvoltare fizică extrem de bună.

2. Bolile de care a suferit elevul nu au avut repercursiuni asupra dezvoltării fizice şi psihice a elevului.

3. Boli de care au suferit sau suferă părinţii: nesemnificative.

III. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL

1. Componenţa familiei

Membrii Numele şi Vârsta Profesia Loc de Venituri


familiei prenumele Funcţia muncă
Tata Dan 35 de ani Agricultor Pe câmp 2000
lei/lună
Mama Maria 33 de ani Croitoreasă Oras: Brăila 1500 lei
/lună

2. Condiţii materiale de viaţă şi de muncă ale elevului


Bune
3. Caracteristicile familiei: normală.
4. Climatul cultural-moral şi educativ al familiei:
Raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi copil.
5. Regimul educativ: normal.
6. Influenţe extrafamiliale, acţiunea lor asupra elevului:
Reduse
7. Integrarea elevului îi viaţa de familie: foarte bună.
8. Raporturile familiei cu şcoala: interes echilibrat.

IV. PARTICULARITĂŢI ALE COMPORTAMENTULUI ELEVULUI ÎN SITUAŢII CONCRETE:


1. Comportamentul elevului în activitatea de învăţare:
a) La lecţii: este atent, este disciplinat, activ, dă răspunsuri bine gândite
b) În cadrul activităţilor practice: estre silitor, organizat.
c) La pregătirea temelor: îşi pregăteşte cu întârzire dar cu informații bine gândite și analizate
d) Motivele învăţării: se pregăteşte din dorinţa de a realiza o temeinică pregătire şi de a fi printre cei mai buni și de a ajunge
mai departe la oraș, la facultate.

2. Comportamentul elevului în relaţie cu:


a) Părinţii şi profesorii: manifestă respect, e receptiv la observaţii, ţine seama de îindrumşrile şi sfaturile lor.
b) Colectivul: este interesat de problemele colectivului, manifestă opinii proprii, iniţiativă, este o persoană foarte populară.
c) Colegii: manifestă atitudine de bună înţelegere, sensibilitate, colegialitate.
d) Propria persoană: se declară mulţumit de rezultatele obţinute.

V. RANDAMENTUL ŞCOLAR
1. Rezultatele la învăţătură de-a lungul şcolarităţii:
Clasa Calificativul Clasificat Obiecte cu Observaţii
anual n/N rezultate foarte
bune
IV FB Premiul I Matematică Timid
V 9,80 Premiul I Română -
VI 9,90 Premiul I Religie Îndrăzneț

a) Nivelul general de pregătire şi dezvoltare la intrarea în şcoală: timid ( a frecventat grădiniţa de la vârsta de 3 ani).
b) Discipline pentru care manifestă interes şi aptitudini: Română, Religie, Matematică, Geografie
c) Discipline pentru care manifestă interes, dar nu şi aptitudini: Desen
d) Factorii care explică succesul şcolar: aptitudinile, stilul de muncă intelectuală, motivaţia, gradul de rezistenţă la efort,
implicarea părinților

3. Concursuri şcolare şi extraşcolare:


Clasa Concursul Rezultate
IV Citește și descoperă Premiul I
literatura română
V Drumeții și locuri Premiul II
frumoase din România-
Geografie
VI Olimpiada religie faza Mențiune
locală
4. Activităţi preferate în timpul liber: lectura, calculatorul, înotul.

VI. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI COGNITIVI


1. Percepţiile şi spiritul de observaţie:
a) Capacitatea perceptivă: predomină capacitatea vizual-auditivă de recepţie a informaţiei.
b) Spiritul de observaţie: foarte dezvoltat.
2. Reprezentările: nivel de dezvoltare foarte bun pentru reprezentările vizuale şi auditive.
3. Atenţia: distributivă, flexibilă.
4. Memoria: forme- vizuală, auditivă, logică, de lungă durată;
calităţi- promptitudine.
5. Imaginaţia: forme- reproductiv-creatoare;
domenii în care se manifestă: ştiinţă, literatură, artă.
6. Gândirea:
a) forme: divergentă, critică;
b) operaţii: analiza, sinteza, comparaţia- foarte bune.
7. Limbajul:
a) vocabular bogat, cultivat;
b) exprimarea: uşoară, cursivă, frumoasă.
8. Nivelul de inteligenţă: foarte inteligent ( capacitate de înţelegere, de a desprinde esenţialul, de a stabili legături.

VII. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI NONCOGNITIVI

1. Afectivitatea: vesel, optimist.


2. Voinţa: este perseverent, îi place să lucreze independent.
3. Motivaţia: afectivă, cognitivă.
4. Deprinderile: intelectuale foarte dezvoltate.

VIII. PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR DE PERSONALITATE

1. Temperamentul:
a) tipul predominant sangvinic;
b) forţă: capacitate de efort intelectual, rezistenţă la oboseală;
c) mobilitate: mobilitate verbală;
d) echilibru: stăpân pe sine.
2. Trăsături de caracter în devenire:
a) atitudinea faţă de societate şi oameni: este sociabil, respectă semenii, este prietenos, altruist;
b) atitudinea faţă de muncă: este perseverent, are iniţiativă, este disciplinat în muncă;
c) atitudinea faţă de sine: este preocupat pentru autodepăşire, nu se fereşte să-şi facă autocritica atunci când sete cazul.
3. Însuşiri aptitudinale: lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare.

IX. CONCLUZII PSIHO-PEDAGOGICE


Recomandări: Este posibil ca aptitudinile deosebite să-i determine la o posibilă izolare socială. Tocmai de aceea, pentru că în
şcoală nu există programe speciale pentru astfel de copiii, recomand părinţilor să furnizeze suportul emoţional de care are
nevoie acest copil. Mai mult având în vedere că va trece în clasa a VII-a părinţii să urmărească adaptarea acestui copil la ciclul
gimnazial, mai ales din perspectiva comunicării.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

VIZAT

Conducător științific

Declaraţia pentru conformitate asupra originalităţii operei ştiinţifice

Subsemnatul / Subsemnata Lambru Valentin Gheorghiță domiciliat/ă în localitatea


Spiru-Haret jud.Brăila str.Bujorului, nr.32 adresa poștală 817016
având actul de identitate seria XR nr 570403, codul numeric personal 1981117090034
înscris/ă pentru susținerea Portofoliului de absolvire a modulului psihopedagogic, care cuprinde
următoarele produse ale activității:

1. Plan de lecție disciplina Religie

2. Probă de evaluare disciplina Religie

3. Fișă psihopedagogică

declar următoarele:

 opera ştiinţifică nu aparţine altei persoane, instituţii, entităţi cu care mă aflu în relaţii de
muncă sau altă natură;
 opera ştiinţifică nu este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, iar prin aplicarea
acesteia nu devine dăunătoare sănătăţii ori vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor;
 opera ştiinţifică nu a mai fost publicată de subsemnatul / subsemnata sau de o terţă persoană
fizică sau juridică, în ţară sau în străinătate, anterior datei depunerii acesteia spre evaluare în
scopul obţinerii recunoaşterii ştiinţifice în domeniu.
Specific explicit că ideile prezentate sunt originale, iar sursele de informaţii care stau la
baza emiterii unor teorii originale au fost corect citate și prezentate în opera ştiinţifică.

Data.24.06.2020

Numele și prenumele: Lambru Valentin Gheorghiță

Semnătura

Notă: Prezenta declarație va purta viza conducătorului ştiinţific.

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 216 062


Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 217 887
e-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Cod. PO - ULBS - DPPI - 06_ed - 1_rev - 0 / 05.11


Copyright : http://ppi.ulbsibiu.ro/ro/despre/proceduri.php

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 Tel: +40 (269) 216 062


Sibiu, 550024, România Fax: +40 (269) 217 887
e-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro