Sunteți pe pagina 1din 10

NOTIFICARE

Modificarea preţului gazelor naturale începând cu data de 1 noiembrie 2021

Bună ziua,

În conformitate cu reglementările legale şi prevederile contractului de furnizare gaze naturale în regim concurențial
(engie.ro/contracte-si-conditii-generale/), comunicat în trimestrul al lI-lea din 2021 şi care prevăd ajustarea prețului
în cazul în care intervin schimbări semnificative ale condiţiilor de piaţă, vă transmitem prezenta Notificare și Actul
Adiţional aferent contractului. Acestea conțin ajustarea preţului gazelor naturale la valoarea de 0,17500 lei/kWh
începând cu data de 01.11.2021 până la data de 30.06.2022.

Vă reamintim faptul că, pe lângă costul gazelor naturale, preţul final de furnizare, fără taxe, cuprinde și următoarele
componente:
l tariful de distribuție, care a scăzut la valoarea de 0,03013 lei/kWh, conform Ordinului nr. 44/2021 emis de
ANRE, şi este valabil în perioada 01.07.2021 – 30.06.2022 pentru categoria de consum din care faceţi parte;
l costul de transport, ale cărui componente sunt stabilite de către ANRE, conform Ordinului nr. 32/2021,
pentru fiecare an gazier și care va rămâne neschimbat până la data de 30.06.2022.

Modificarea prețului gazelor naturale intervine pe fondul condițiilor de achiziție a gazului atât în România, cât și în
Europa, care au înregistrat, din aprilie până în prezent, o creștere fără precedent pentru perioada de livrare octombrie
2021 – martie 2022, depășind valoarea de 0,210 lei/kWh.

Creşterea costurilor de gaze naturale a apărut ca urmare a dezechilibrului dintre cerere şi ofertă, din cauza:
l creșterii cererii de gaze naturale generată de redresarea economică post-pandemică și de nevoile de
înmagazinare de gaze naturale din această vară pentru a acoperi necesarul de consum din timpul iernii, cât şi
pentru producerea energiei electrice;
l presiunii asupra ofertei de gaze naturale disponibile în Europa și în România și alinierii prețurilor burselor
naționale la preţurile din pieţele regionale.

Conform reglementărilor în vigoare, vă reamintim că piața gazelor naturale este o piaţă liberă și, în cazul în care
clientul optează pentru schimbarea furnizorului, procedura se desfășoară fără nicio dificultate, gratuit, în termen de
maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării clientului final.

În situația în care sunteți de acord cu condițiile din prezenta notificare, vă rugăm să ne transmiteți Actul Adițional
semnat (prin formularul de contact online disponibil pe engie.ro sau o copie a acestuia prin poştă/curier la cel mai
apropiat centru de relaţii clienţi ENGIE) sau să îl aduceți la unul din centrele noastre de relații clienți. În cazul în care
nu ne comunicaţi în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări denunţarea contractului de furnizare
a gazelor naturale, Actul Adițional se consideră acceptat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Dacă aveţi întrebări sau doriți informaţii suplimentare, ne puteţi scrie prin formularul de contact online sau ne puteţi
suna la numărul de Call Center 021.9366, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30-19:00.
Vrem să vă asigurăm că depunem în permanență toate eforturile pentru a oferi servicii de calitate şi produse
diversificate prin care să răspundem nevoilor clienţilor noştri, și în același timp, să garantăm continuitatea şi
siguranţa furnizării de gaze naturale.

Cu stimă,
Echipa ENGIE
C2-Intern

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro
j (@[
k j[6k
06001001396390 3004009013

Act Adițional la

CONTRACTUL de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 3004009013


din data 19.08.2021

ENGIE Romania S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, sub nr. J40/5447/09.06.2000, cod unic de înregistrare RO13093222, tel:
Call Center 021.9366, fax: 021 264 01 01, titular al Licenţei de Furnizare emise de ANRE nr. 1892/20.11.2013,
cont RO08 BRDE 450S V067 1909 4500, deschis la BRD Societe Generale, reprezentată în vederea semnării de dl.
Cristian Tudose, Director Direcţia Vânzări Clienți Rezidențiali, în calitate de Vânzător, pe de o parte,

şi Dl. SORIN CATALIN TUDOR, cu domiciliul în loc. BUCURESTI, Strada MIHALE N. STELIAN, SOLD., Nr.13, Bl.BL PM93,
Ap.29, CodPostal 032372, jud./sector Bucuresti, telefon 0726751256, e-mail claudia_ramonafr1@yahoo.com,
identificat cu CI/BI, sau Paşaport seria ............... nr. ................. și/sau legitimaţie de şedere temporară în România seria
...............nr................, eliberat de ..............................................., la data de..........................., valabil până la data de
......................................, CNP 1770131434522, denumit în continuare Cumpărator, pe de altă parte,

denumite individual Partea și, în mod colectiv Părțile, de comun acord, au convenit încheierea prezentului Act
Adițional la Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 3004009013 , în următorii termeni și condiții:

Art. 1 Se modifică Anexa 3 din Contract, care va avea următorul conținut:

Detaliile ofertei comerciale acceptate


Denumire ofertă ENGIE Gas Start
Preț gaze naturale Preț transport Tarif distribuție*
Preț furnizare 0,17500 0,00900 0,03013
gaze naturale Preț final de furnizare gaze naturale
(lei/kWh) Fără TVA Cu TVA
0,21413 0,25481
Valabilitate ofertă Conform Contract 12 luni, până la 30.06.2022
Termen de plată 30 de zile calendaristice de la data facturii
Valoarea TVA este de 19% , conform legislației în vigoare și se va actualiza de drept în funcție de reglementările
stabilite prin lege.
*În cazul în care există mai mult de un distribuitor la nivelul localității în care se află locul de consum, tariful de
distribuție se poate actualiza, fiind aplicat tariful distribuitorului din zona în care se află racordat la rețea locul de
consum. Actualizarea tarifului de distribuție, aprobat de ANRE, se regăsește în prima factură emisă.
Oferta își produce efectele de la data acceptării ei de către Cumpărător şi face parte integrantă din prezentul
contract, împreună cu toate detaliile și caracteristicile ei.

Art. 2 Toate celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate.

Art. 3 Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ENGIE Romania Cumpărător,


Director Direcţia Vânzări Clienți Rezidențiali
Cristian Tudose
C2-Intern

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro
FACTURA
Seria ENG nr.10712261759
Data facturii: 19.08.2021

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6007356570 / 29.01.2013


Contacte utile: engie.ro/contact/
Nume client: Dl. SORIN CATALIN TUDOR
Call Center:0219366
Serviciul Gestiune Clienti Brasov Adresa: Strada MIHALE N. STELIAN,
Str.Bisericii Romane nr. 107A, Brasov, jud. Brasov SOLD. Nr. 13 Bl. BL PM93 Ap. 29
Cod postal: 500068 localitatea BUCURESTI Bucuresti
Cod client: 191020007263 România 032372
Contract furnizare: 3004009013
Contract servicii: 9005322283 / 29.07.2020

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

240,074 58,51 LEI 20.09.2021

Situaţia contului la data de : 19.08.2021 Perioada de regularizare: 15.05.2021 - 16.08.2021


* Sold precedent 0,00 LEI Adresa locului de Strada BABES LIVIU CORNEL Nr. 9 Bl.
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: BL.13 SC.B Ap. 9 BRASOV Brasov
Factura curentă: 58,51 LEI România 500435
Categorie consum: C1
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Instalaţie: 4000912641
Cod loc consum(CLC): DGSBVBRA30068455

Pagina 1 din 4 la factura nr. 10712261759


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?


Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 1578735
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 15.09.2021 - 19.09.2021
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
TEMEI LEGAL 199.245.540 lei
Lg.nr.123/2012*, Ord.35/2013*, Ord.61/2013*, Lg.227/2015*, Ord.nr.29/2016*, Facturi regularizate: 011610882092/ 23.06.2021,
Ord.nr.219/2018*, Ord.nr.234/2019*,Ord.nr.125/2019
010513177877/ 21.07.2021
*cu modificările şi completările ulterioare.

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

Ó}…}|~|||ƒ~‚|}|ƒ}~~‚}ƒ…||||„}ƒ„Ö engie.ro
191020007263010712261759000058517
Factură detaliată:
Factură de regularizare
Sumă
Serie Consum Diferenţă
Index Index Pcs Consum consumuri
contor/ Perioada de lunar cantitate de
total estimate
vechi nou (kWh/mc) facturat

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


corector regularizare (mc) (kWh) facturate
(kWh)
(kWh)
15.05.2021 292 315
2502229 23 10,438 240,074 0,000 240,074
-16.08.2021 (citit) (citit)

Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale (cu cota TVA 19%) kWh 120,037 0,12392 14,88 2,82 17,70
lei/kWh
Furnizare gaze naturale (cu cota TVA 19%) kWh 120,037 0,15513 18,62 3,55 22,17
lei/kWh
Rata luna August V/R+VTP planif. (cu cota TVA 19%) 15,66 2,98 18,64

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 49,16 9,35 58,51

Pagina 2 din 4 la factura nr. 10712261759


Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.
Informații conform Ord. ANRE nr.106/2014: Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de ore, dacă
achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi faceţi
Consum (kWh) an curent Consum (kWh) an precedent dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online de pe
engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea va fi
801,966 efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa şi
750.00 numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform
600.00 587,216
prevederilor contractuale, aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la
450.00 clienţii finali, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă
300.00
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/
158,310
Rezilierea contractului: Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea
serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere, în
150.00
104,720

0.00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage rezilierea contractului de
drept, cu un preaviz de 15 zile calendaristice. De asemenea, este necesar să
-150.00
-179,062 operaţi rezilierea contractului de furnizare gaze naturale, atunci când se
Februarie 2021/2020 Martie 2021/2020 Aprilie 2021/2020 Mai 2021/2020 Iunie 2021/2020 Iulie 2021/2020
înstrăinează locul de consum (vânzare, cumpărare sau schimbare de locatar),
Preţul aferent ultimei facturi este: 0,15513 Lei/kWh iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu.
Revizii şi verificări: Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia
Unde puteţi achita factura? Economisiţi timp alegând să plătiţi factura tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune
de gaze naturale prin debit direct, virament bancar, Internet banking, tehnică obligatorie, în sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează
bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 30.000 numai cu firme autorizate ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii,
puncte de plată. Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi verificări şi alte recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi
site-ul engie.ro. engie.ro.
l Parteneri bancari unde puteţi plăti prin virament bancar (vă Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
rugăm să indicaţi codul de client şi numărul de factură): - prin formularul de contact online de pe engie.ro;
BRD GSG - SMCC RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 - prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
Raiffeisen Bank RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 - prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com .
BCR RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
Citibank Europe RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 soluţionare a plângerilor clienţilor accesaţi engie.ro/procedura-reclamatii/.
Banca Centrală Cooperatistă RO70 CRCO X410 0410 0002 1931
CREDITCOOP Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a
UniCredit Bank RO54 BACX 0000 0001 2482 3310 serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale conform standardelor de
ING Bank RO83 INGB 0001 0000 0000 0888 performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare la standardul de
CEC Bank RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 performanta gasiti pe engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.

Pagina 3 din 4 la factura nr. 10712261759


Banca Transilvania RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
Garanti Bank RO36 UGBI 0000 5120 04392 RON respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
l Alţi parteneri bancari: Alpha Bank, IDEA BANK. licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
l Parteneri non-bancari: Pay Point, Westaco Express, QIWI, un-doi ANRE (www.anre.ro).
Centru de Plăți, Orange Money. Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru ENGIE
Când trebuie să plătiţi factura: Factura de gaze naturale trebuie plătită România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă personalizată
până Ia data scadentă înscrisă pe factură. În cazul neachitării facturilor, şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie prin care puteţi
ENGIE Romania poate să perceapă, conform contractului, majorări pentru obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind datele de
fiecare zi de întârziere şi să întrerupă furnizarea gazelor naturale cu un contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi pentru a
preaviz de 15 zile calendaristice. consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, Totodată, vă informam că aveţi dreptul: să apelati la ANRE la adresa: str.
aceasta este considerată confirmată la data la care contul ENGIE Romania Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România, cod poştal 020995,
S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul plăţii. telefon 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
Incepand cu data de 12.02.2020 intra in vigoare Ord. 234/2019 prin care anre@anre.ro; website www.anre.ro; să apelati la alte proceduri
a fost aprobata Procedura de schimbare furnizor de energie electrica/gaze extrajudiciare de soluţionare a plângerilor (exemplu – medierea); să vă
naturale de catre clientul final. adresati instanţei judecătoreşti competente.
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi Cum se calculează energia? Conversia volumelor de gaze naturale în
unităţi de energie se face aplicând formula: E = V(b) x PCs , unde:
pe site-ul engie.ro.
E este energia gazelor naturale - kWh;
Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde preţul V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc;
de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc.
înmagazinarea). Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale
este variabil, conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în
vigoare.
ANEXA PRET LA FACTURA ENG 10712261759
PRINCIPALII PARAMETRI CONTRACTUALI

Capacitate rezervata de transport


Nr. Instalatie Adresa Categorie consum
(MWh/h)
4000912641 / 15.05.2021 Strada BABES LIVIU CORNEL Nr.9 BL.13 SC.B Ap. 9
1. 0,004 GFC-C1-ND
- 16.08.2021 BRASOV Brasov 500435

CALCUL PRET - 15.05.2021 - 16.08.2021


Pretul Lei/MWH = 123,920 (15.05.2021 - 16.08.2021)

Tarif de distributie 15.05.2021 - 30.06.2021 30,24 lei/MWh


Tarif de distributie 01.07.2021 - 16.08.2021 30,13 lei/MWh

Pagina 4 din 4 la factura nr. 10712261759

S-ar putea să vă placă și