Sunteți pe pagina 1din 10

Cuprins

1. Noțiuni și termeni privind asistența medicală primară..............................................2


2. Serviciile furnizate în cadrul asistenţei medicale primare.........................................4
3. Finanţarea medicinii de familie..................................................................................7
4. Rolul şi obligaţiile asistenţei medicale primare în sistemul sanitar...........................8
5. Bibliografie................................................................................................................9
2
1. No ț iuni ș i termeni privind asis ten ț a
medica lă primară
Termenul de asistenţă medicală primară defineşte
furnizarea îngrijirilor de sănătate cuprinzătoare, de prim-
c o n t a c t , i n d i f e r e n t d e n a t u r a pr o b l e m e i d e s ă n ă t a t e , î n
contextul unei relaţii continue cu pacienţii, în prezenţa
bolii sau în absenţa acesteia.
Domeniul definit mai sus face obiectul specialităţii
medicina de familie.
Termenii şi noţiunile folosite în asistenţă medicală
primară au următoarea semnificaţie:
a) asistenţă medicală primară – segmentul de asistenţă
medicală care furnizează î n gr i j i r i ce întrunesc toate
caracteristicile menţionate mai sus şi având ca furnizor
specializat şi de sine-stătător cabinetul de medicină de
familie;
b) medicina de familie – specialitatea medicală clinică, de
practică publică autorizată, dobândită în condiţiile legii;
c) medicul specialist de medicină de familie – medicul
care a obţinut specialitatea de medicină de familie în
condiţiile legii;
d) medicul de medicină generală – absolventul de
învăţământ medical s u p e r i or , cu d i pl o m ă de licenţă
obţinută anterior promoţiei 2005, care nu a urmat
p r e g ă t i r e a î n t r - o s p e c i a l i t a t e ş i c a r e a d o b â n d i t dr e p t d e
liberă practică în baza reglementărilor anterioare
prezentei legi;

2
e) medic de familie – medicul specialist de medicină de
familie şi, prin asimilare, medicul de medicină generală;
a c e s t t e r m e n n u c o n s t i t u i e u n t i t l u p r of e s i o n a l ;
f) cabinetul de medicină de familie – cabinetul specializat
în furnizarea de servicii medicale în asistenţă medicală
p r i m a r ă ş i c a r e a r e c a r e pr e z e n t a n t l e g a l / t i t u l a r u n m e d i c
de familie;
g ) g r u p u l d e p r a c t i c ă – a s o c i e r e a f or m a l ă a d o i s a u m a i
m u l ţ i m e d i c i d e f a m i l i e t i t ul a r i d e c a b i n e t e d e m e d i c i n ă d e
familie în vederea furnizării de servicii şi/sau a utilizării
în comun a unor resurse;
h) patrimoniul de afectaţiune profesională – totalitatea
b u n u r i l o r , d r e p t u r i l o r ş i o b l i g a ţ i i l or m e d i c u l u i a f e c t a t e
scopului exercitării p r of e s i e i sale, constituite ca o
fracţiune distinctă a patrimoniului medicului, separată de
g a j u l g e n e r a l a l c r e d i t o r i l or a c e s t u i a ;
i) praxisul de medicină de familie – reuneşte patrimoniul
de afectaţiune profesională, i nf r a s t r u c t u r a cabinetului
aflată în proprietatea sau în folosinţa medicului şi
clientela;
j) episodul de îngrijire – totalitatea consultaţiilor sau
intervenţiilor determinate de o problemă de sănătate din
momentul apariţiei sale până la remisiunea completă;
k ) s e r v i c i i l e d e m e d i c i n ă d e f a m i l i e – s e r v i c i i l e f ur n i z a t e
de către un cabinet de medicină de familie unei populaţii
desemnate;
l) cabinete santinelă – cabinete de medicină de familie
c a r e u t i l i z e a z ă s i s t e m e s p e c i a l e d e î nr e g i s t r a r e c o n t i n u ă a

3
episoadelor de îngrijire la nivelul asistenţei medicale
primare, pentru populaţiile deservite.

2. Serviciile furnizate în cadrul asis tenţei


medica le primare
C a b i n e t u l d e m e d i c i n ă d e f a m i l i e f ur n i z e a z ă s e r v i c i i
medicale către pacienţii:
a ) a s i g u r a ţ i , î n s c r i ş i p e l i s t a p r o pr i e s a u a a l t o r c a b i n e t e ;
b) neasiguraţi.
Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura
următoarele activităţi:
a ) i n t e r v e n ţ i i d e p r i m ă n e c e s i t a t e î n u r g e n ţ e l e m e d i c o-
chirurgicale;
b) activităţi de medicină preventivă;
c) activităţi medicale curative;
d) activităţi de îngrijire la domiciliu;
e) activităţi de îngrijiri paliative;
f) activităţi de consiliere;
g) alte activităţi medicale în conformitate cu atestatele de
studii complementare;
h) activităţi de învăţământ în specialitatea medicină de
familie, în cabinetele medicilor
instructori formatori;
i) activităţi de cercetare ştiinţifică;
j) activităţi de suport.
Activităţile medicale se pot desfăşura la sediul
cabinetului, la domiciliul p a c i e n ţ i l or , în centrele de
permanenţă, în alte locaţii special amenajate şi autorizate
s a u l a l o c u l s o l i c i t ă r i i , î n c a z u l i n t e r v e n ţ i i l or d e p r i m ă

4
n e c e s i t a t e î n u r g e n ţ e l e m e d i c o- c h i r u r g i c a l e , or i î n c a z d e
risc epidemiologic.
Cabinetul de medicină de familie poate oferi servicii
medicale esenţiale, servicii medicale extinse şi servicii
medicale adiţionale.
Serviciile medicale esenţiale sunt acele servicii,
definitorii pentru domeniul de competenţă al asistenţei
m e d i c a l e p r i m a r e , c a r e s u n t of e r i t e d e t o ţ i m e d i c i i d e
familie, în cadrul consultaţiei medicale.
Serviciile prevăzute sunt următoarele:
a ) i n t e r v e n ţ i i d e p r i m ă n e c e s i t a t e î n u r g e n ţ e l e m e d i c o-
chirurgicale;
b) asistenţa curentă a solicitărilor acute;
c) monitorizarea b ol i l o r cronice, care cuprinde:
supraveghere medicală activă pentru cele mai frecvente
boli cronice, prescripţii de tratament medicamentos şi/sau
igieno-dietetic, coordonarea e v a l u ă r i l or periodice
efectuate de către medici de altă specialitate decât cea de
medicină de familie;
d) servicii medicale preventive, precum: imunizări,
monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei; depistare activă
a riscului de îmbolnăvire pentru afecţiuni selecţionate
conform dovezilor ştiinţifice, supraveghere medicală
a c t i v ă , l a a d u l ţ i ş i c o p i i a s i m p t o m a t i c i c u r i s c n or m a l s a u
ridicat, pe grupe de vârstă şi sex.
Serviciile medicale extinse sunt acele servicii care pot
f i f u r n i z a t e l a n i v e l u l a s i s t e n ţ e i m e d i c a l e pr i m a r e î n m o d
opţional şi/sau în anumite condiţii de organizare, precum:
a) servicii speciale de consiliere;

5
b) planificare familială;
c ) u n e l e p r o c e d u r i d e m i c ă c h i r ur g i e ;
d) servicii medico-sociale: îngrijiri la domiciliu, îngrijiri
terminale.
S e r v i c i i l e m e d i c a l e a d i ţ i o n a l e r e pr e z i n t ă m a n o p e r e ş i
tehnici însuşite de medicii practicieni, certificate prin
atestate de studii complementare şi/sau care necesită
dotări speciale.
Colectarea şi transmiterea de date pentru
s u p r a v e g h e r e a b o l i l o r c o m u n i c a b i l e s e r e a l i z e a z ă pr i n
sisteme informaţionale de rutină care cuprind un set
m i n i m a l d e d a t e , î n t r - u n f o r m a t u n i c , o b l i g a t or i u a f i
transmise de către toţi furnizorii de servicii medicale şi al
căror conţinut, metodologie de colectare şi raportare se
s t a b i l e s c p r i n h o t ă r â r e a G u v e r n u l ui .
Supravegherea epidemiologică detaliată şi colectarea
de date privind utilizarea serviciilor medicale de către
pacienţi reprezintă un serviciu distinct şi se realizează
prin cabinetele santinelă. Acestea pot contracta servicii cu
instituţiile interesate.
Cabinetele de medicină de familie în care îşi
d e s f ă ş o a r ă a c t i v i t a t e a m e d i c i f o r m a t or i d e m e d i c i n ă d e
f a m i l i e p o t o f e r i p r e s t a ţ i i d e f or m a r e m e d i c a l ă , î n c a d r ul
c o l a b o r ă r i i c u i n s t i t u ţ i i d e î n v ă ţ ă m â n t s u p e r i or m e d i c a l
sau cu organizaţii acreditate ca furnizori de educaţie
medicală continuă, precum şi activităţi de cercetare
c o n f o r m d i s p o z i ţ i i l o r l e g a l e î n vi g o a r e .

6
3. Finanţarea medic inii de familie
Cabinetul de medicină de familie poate realiza
venituri din:
a) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate
din cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru serviciile esenţiale definite în
prezenta lege, decontate din fondul destinat
asistenţei medicale primare;
b) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate
din cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru serviciile extinse şi adiţionale
definite în prezenta lege şi decontate din
fondurile destinate acestora;
c) contracte încheiate cu societăţile de asigurări private de
sănătate;
d) contracte pentru servicii furnizate în cadrul
programelor de sănătate publică;
e ) c o n t r a c t e î n c h e i a t e c u a u t or i t ă ţ i l e t e r i t or i a l e d e
s ă n ă t a t e p u b l i c ă , p e n t r u s e r v i c i i d e m e d i c i n ă c o m u n i t ar ă ;
f) contracte încheiate cu terţi, pentru servicii aferente
unor competenţe suplimentare;
g) plata directă de la consumatori, pentru serviciile
necontractate cu terţi plătitori;
h) coplata aferentă unor activităţi medicale;
i) contracte de cercetare;
j) contracte pentru activitatea didactică în educaţia
universitară şi postuniversitară;
k) donaţii, sponsorizări;

7
l) alte surse, conform dispoziţiilor legale, inclusiv din
v a l o r i f i c a r e a a p a r a t u r i i p r o pr i i , u z a t ă f i z i c s a u m or a l .
Sumele alocate pentru finanţarea cabinetelor de medicină
de familie din Fondul
naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi
stabilite în cadrul negocierii Normelor de aplicare a
c o n t r a c t u l u i - c a d r u a n u a l , c o n f or m p r e v e d e r i l or l e g a l e .

4. Rolul şi obligaţiile asistenţe i medicale


primare în sistemul sanitar
În procesul de furnizare de servicii, cabinetele
medicilor de familie c o l a b or e a z ă cu toate celelalte
specialităţi medicale, cu respectarea specificului
s p e c i a l i t ă ţ i i ş i a s i g u r a r e a t r a n s m i t e r i i n r e c i pr o c e a t u t ur o r
datelor relevante cu privire la starea pacientului.
Obligaţiile personalului şi cabinetelor de medicină de
familie se reglementează prin acte normative, după cum
urmează:
a ) o b l i g a ţ i i l e d e e t i c ă ş i d e o n t o l o g i e pr o f e s i o n a l ă – pr i n
legile şi codurile de deontologie p r of e s i o n a l ă care
guvernează exercitarea pr o f e s i i l o r reglementate în
sistemul sanitar;
b) obligaţiile privind sănătatea publică – conform
reglementărilor legale în vi g o a r e şi dispoziţiilor
autorităţilor de sănătate publică;
c) obligaţiile faţă de sistemul asigurărilor sociale de
sănătate – prin contractul-cadru, normele anuale de
aplicare şi contractele cu casele de asigurări;

8
d ) o b l i g a ţ i i l e p r i v i n d r e l a ţ i i l e d e m u n c ă – pr i n c o n t r a c t u l
d e m u n c ă a n u a l l a n i v e l d e r a m ur ă s a n i t a r ă ş i c o n t r a c t e l e
i n d i v i d u a l e / c o l e c t i v e d e m u n c ă a l e a n g a j a ţ i l o r , pr e c u m ş i
prin alte prevederi legale speciale;
e) obligaţiile faţă de pacienţi – prin îndeplinirea
prevederilor specifice din actele normative prevăzute la
l i t . a ) ş i c ) , p r e c u m ş i d i n l e g i s l a ţ i a pr i v i n d dr e p t u r i l e
pacientului;
f) obligaţiile privind managementul evidenţei medicale
primare şi a informaţiei medicale gestionate – prin
reglementările legale în vigoare;
g ) o b l i g a ţ i i l e p r i v i n d pr o t e c ţ i a m e d i u l u i ş i g e s t i o n a r e a
deşeurilor rezultate din activitatea medicală – pr i n
reglementările legale în vigoare;
h ) o b l i g a ţ i a d e e d u c a ţ i e / f or m a r e c o n t i n u ă ş i d e d e z v o l t a r e
profesională a resursei umane din asistenţa medicală
primară – prin reglementările legale în vigoare.

5. Bibliografie
L e g e a Nr . 9 5 / 2 0 0 6 p r i v i n d r e f or m a î n d o m e n i u l s ă n ă t ă ț i i
publicată în Monitorul Of i c i a l 372/28.04.2006 cu
m o d i f i c ă r i l e ș i r e c t i f i c ă r i l e ul t e r i o a r e