Sunteți pe pagina 1din 12

You have downloaded a document from

The Central and Eastern European Online Library

The joined archive of hundreds of Central-, East- and South-East-European publishers,


research institutes, and various content providers

Source: Revista de Investigare a Criminalitatii

Journal of Criminal Investigation

Location: Romania
Author(s): Ştefan-Gabriel Dascălu, Mircea Constantin Scheau
Title: CONSIDERATII GENERALE PRIVIND OPERATIUNILE DE SPĂLAREA BANILOR
GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING MONEY LAUNDERING OPERATIONS
Issue: 02/2015
Citation Ştefan-Gabriel Dascălu, Mircea Constantin Scheau. "CONSIDERATII GENERALE PRIVIND
style: OPERATIUNILE DE SPĂLAREA BANILOR". Revista de Investigare a Criminalitatii 02:63-73.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=888961
CEEOL copyright 2021

III. CERCETAREA ŞI PREVENIREA


CRIMINALITĂŢII

~ 63 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

~ 64 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

CONSIDERAŢII GEN ERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE SPĂLAREA BANILOR


GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING MONEY LAUNDERING OPERATIONS

Asist. univ.dr.Ştefan Gabriel DASCĂLU


Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza”
stefangabrieldascalu@gmail.com

drd. Mircea Constantin ŞCHEAU

Abstract:
The subject is quite known but is constantly "adaptation" at national and European legislation. The
ingenuity is limitless. An important chapter occupy financial transfers to conceal the traces or creating
false leads. There are elements of identifying a suspicious transaction. "Active filters" may signal
potentially fraudulent situations and therefore the more known some processes, the greater the degree of
protection of these filters. Money laundering is one of the activities that benefit the entire attention - the
offender and the legislature.

Keywords: transfer, stages, fraud, economics, money

1. Spălarea banilor, element fundamental comercianţi de succes ai vremii ca Al Capone


al strategiei financiare a grupărilor şi Bugsy Moran au deschis „spălătorii” pentru
criminalităţii organizate bani murdari. În zilele noastre, acestui scop îi
servesc restaurantele fast-food, cazinourile,
Spălarea banilor ca activitate esenţială a alte tipuri de societăţi comerciale care au la
grupărilor criminalităţii organizate reprezintă bază atât operaţiunile cu numerar, cât şi
semnul cel mai relevator al puterii acestora, transferurile succesive prin intermediul
1
precum şi o etapă obligatorie prin care se face conturilor bancare.
posibilă trecerea în economia legală a S-ar putea obiecta că denumirea sub care
fondurilor rezultate din activitatea infracţională. este cunoscută această infracţiune în viaţa
Este un element primordial al strategiei juridică şi anume de „spălare a banilor” nu
financiare globale a grupurilor criminale care exprimă complet diversitatea şi complexitatea
vizează asigurarea celor mai bune plasamente actelor prin care o persoană îşi ia măsuri să
şi justificări a produsului financiar rezultat din dea o aparenţă de legalitate valorilor obţinute
afaceri murdare. Acest lucru confirmă prin infracţiune spre a le pune mai uşor în
interpenetrarea puternică între economia circulaţie. Această formulă are mai mult un
criminală şi economia legală. caracter metaforic deoarece activitatea
Nu se poate vorbi de crimă organizată fără respectivă nu se desfăşoară numai sub forma
a se face referire la spălarea banilor, mijlocul
spălării banilor lichizi, dar şi a obiectelor
prin care organizaţiile criminale dau aparenţă
(bunuri mobile şi imobile), a actelor juridice şi a
legală profiturilor obţinute din activităţi
drepturilor asupra bunurilor, în general asupra
ilegale pentru a se folosi apoi, nestingheriţi,
de aceşti bani, pentru a-i reinvesti în oricărei valori care prezintă interes economic şi
dezvoltarea activităţii care i-au produs, sau în care pot proveni din infracţiuni, valori pe care
alte afaceri aparent legale. Este o activitate făptuitorul are interesul să le ascundă sau să le
criminală deosebit de complexă şi care se convertească în alte valori pentru a şterge
realizează de către experţi financiari care urmele provenienţei lor ilicite şi a putea fi puse
lucrează în serviciul organizaţiei. în circulaţie cu o aparenţă de legalitate. De aceea,
Termenul de „spălare a banilor” este
evidențiat conform anumitor afirmaţii ale 1
Ștefan Gabriel Dascălu - Combaterea criminalității
analiştilor judiciari în anii 1920, când organizate, Editura Sitech, Craiova, 2016.

~ 65 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

unii autori au şi propus înlocuirea expresiei de surse ilicite, aparenţa de legitimitate fiind
mai sus prin aceea de „spălarea produsului conferită prin mecanisme ce implică
infracţiunii”, ori „spălarea valorilor rezultate organizatii caritabile sau afaceri utilizate drept
din infracţiune”, sintagme folosite şi în unele acoperire. Un caz elocvent a fost prezentat
documente internaţionale şi care poate fi mai într-un articol de specialitate, operatorii fiind
corespunzătoare realităţilor menţionate. persoane fizice, companii private şi o instituţie
Spălarea banilor nu este în niciun caz un bancară în directă legătură cu organizaţii
subiect nou, putând afirma că rădăcinile se teroriste. Contul bancar al unui cetăţean
regăsesc adânc în istorie. Metodele se african rezident într-un stat membru al Uniunii
constituie într-un segment de reguli dintre Europene a fost creditat cu sume importante
cele mai atipice, dată fiind evoluţia şi de firme înregistrate în vestul Europei şi care
adaptarea lor. Este dificil să le numim reguli. desfăşurau activităţi economice pe teritoriul
Poate singura regulă unanim recunoscută era european. Sumele au fost transferate în
şi este şi acum „fără reguli” chiar dacă Orientul Mijlociu în contul unei alte firme,
societatea modernă a impus ajustarea banca administrator a contului fiind
strategiilor de depistare şi combatere. monitorizată datorită relaţiilor financiare cu
Fără a limita nicidecum aria, putem grupări teroriste şi transferului de fonduri în
3
considera că există trei modalităţi principale sistem hawala .
de transfer al bunurilor sau al valorilor:
utilizarea sistemului financiar bancar şi de 2. Etapele spălării banilor
investiţii (ex: prin folosirea sistemelor
electronice de plati e-cash, smart carduri, etc.), Practic, putem considera că spălarea
mutarea fizică a fondurilor (ex: prin curieri sau banilor reprezintă procesul prin care se
încărcături cu numerar) şi accesarea sistemului conferă o aparenţă de legalitate unor profituri
naţional/internaţional de comerţ. Sigur că nu obţinute ilegal de către infractorii care, fără a
putem să ignorăm canalele non-formale, unul fi compromişi, beneficiază ulterior într-o
dintre cele mai cunoscute fiind transferurile formă sau alta de sumele obţinute. Paşii
2
prin intermediul sistemului „hawala” . Există descrişi în figura nr. 1 sunt aceeaşi pentru
desemeni două surse de finanţare a toate cazurile investigate până acum.
activităţilor de în afara legii printre care Dacă sursa fondurilor poate să fie din
putem să le menţionăm şi pe cele de terorism: evaziune fiscală, luare de mită, trafic de
finanţarea de la vârf (financing from above), droguri, prostituţie, deturnare de fonduri,
suportul financiar fiind acordat de state, trafic de carne vie, sau criminalitate
companii, organizaţii de caritate sau instituţii informatică, plasarea ce presupune introdu-
financiare şi finanţarea de la bază (financing cerea profitului ilegal în sistemul financiar
from below), în cadrul căreia colectarea de este veriga cea mai slabă deoarece necesită
4
fonduri se prin desfăşurarea unor activităţi circulaţia în numerar în cantităţi importante .
infracţionale, în această categorie fiind inclusă Firmele fantomă se pot interpune oricând
5
şi auto-finanţarea. Datorită evoluţiei între verigile acestui lanţ . Pentru a limita
tehnologice, criminalitatea informatică este riscurile de a fi descoperiţi infractorii
exploatată din ce în ce mai mult, rezultatele utilizează diferite tehnici de schimbare a
negative pentru societate în general şi pentru
instituţiile financiar bancare şi de investiţii în 3
Camelia Bogdan - Consideraţii privind unele conexiuni între
particular, fiind deosebit de dificil de spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, FATF
combătut. ”Terrorist Financing”, Tipologii prezentate în cadrul Adunării
Plenare a FATF de la Paris, în data de 29.02.2008, publicate
Grupurile infracţionale combină adesea pe website-ul http://fatf-gafi.org. ,la 14.03.2008, pag.25
fondurile obţinute din surse licite cu cele din 4
Prezentare IGPR – Aspecte teoretice şi practice în materia
spălării banilor, 2015
5
Firme fantomă – „Companii fantomă ce sunt folosite ca
2
Sistemul este utilizat în aproape tot Orientul Mijlociu de mecanisme pentru spălarea veniturilor obţinute din
multă vreme şi se bazează pe încredere, precum şi pe infracţiuni, în special mita/evaziune (ex. pentru a acumula
asigurarea anonimatului, deoarece operaţiunile nu se fonduri cu surse obscure). Posibilitatea ca autorităţile
realizează pe hârtie. Utilizatorii unui astfel de sistem competente să furnizeze informaţiile obtinute cu privire la
transmit banii peste graniţe fără a-i transfera în mod fizic. În identificarea companiilor şi a beneficiarilor reali ai acestora
fapt, principala caracteristică a Hawala este “compensarea” este esentială pentru toate autoritţăile relevante,
deoarece persoanele implicate sunt asigurate că în contul responsabile pentru prevenirea şi sanctionarea spălării
respectiv se vor depune bani (sau in alte cazuri, se transmit banilor”, Abuzul prin intermediul corporaţiilor, inclusiv
bunuri) ce vor fi returnaţi printr-o tranzacţie reversibilă viitoare. trusturi şi furnizorii de servicii, FATF, 2006

~ 66 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

valutei, sisteme de transmitere a banilor, intră în circuitul economic legal. Metodele


transformarea valorilor monetare prin achiziţii cele mai utilizate sunt de cumpărare de bunuri
şi investiţii, etc. Stratificarea are drept scop de mare valoare şi revânzarea acestora. O
separarea veniturilor ilicite de sursa lor prin agenţie imobiliară, o firmă de leasing un lanţ
efectuarea unor operatiuni financiare de magazine cu bijuterii, o casă de licitaţii sau
complexe: transferuri interne şi/sau externe, chiar o bancă, pot să fie instrumente folosite
retrageri de numerar urmate de depuneri în cu succses de infractori. La acestea se adaugă
alte conturi proprii sau ale altor persoane siteuri ce găzduiesc licitaţii on-line sau prin
fizice/juridice, cumpărare de acţiuni (de cele intermediul cărora se comercializează produse
mai multe ori nelistate) şi revânzarea acestora, ce implică vânzări-cumpărări de valori
acordarea sub diferite forme de împrumuturi cumulate foarte mari. Nu este nevoie ca
şi returnarea acestora, etc. Asistăm astfel la valoarea produselor să fie mare, este suficient
mascarea traseului contabil a veniturilor ca volumul tranzacţiilor să fie suficient de
ilegale, operaţiunile de transformare căpătând consistent pentru a ascunde anumite urme.
o aparenţă de legalitate. Şi în acest caz, Putem uşor să de imaginăm că produsele
transferurile electronice sunt preferate supuse „tranzacţiei” nu au existat niciodată.
datorită rapidităţii şi nu în ultimul rând al Doar facturile ce doresc să probeaze
anonimităţii. Prin integrare fondurile „curate” decontările fictive parcurg circuitul contabil.

BA N C A

PLAS AR EA
(M iscarea fondurilor ilicite)

S TR ATIFIC AR EA
(A scunderea U rm ei)

IN TEG R A R E A
(D isponibilizarea banilor catre infractor)

Fig. Nr. 1 Etapele spălării banilor

3. Identificarea şi prevenirea tranzacţiilor specifice (ex: de natură politică) urmărind


suspecte printre altele determinarea autorităţilor unui
stat sau al unei organizaţii naţionale/
Se poate considera că o tranzacţie internaţionale în adoptarea unor decizii în
suspectă este operaţiunea financiară sau non- favoarea iniţiatorilor sau a unor terţi cu care
financiară care, prin caracterul şi natura ei aceştia sunt conexaţi.
diferită de acţivităţile obişuite ale persoanei „Filtrele active” necesare depistării
fizice sau/şi juridice, generează suspiciunea tranzacţiilor suspecte au o componentă
de spălare de bani. De multe ori, astfel de informatică şi o componentă umană. Luând în
operaţiuni au ca scop realizarea unor obiective considerare faptul că în spatele unei

~ 67 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

infrastructuri IT se află tot un operator uman, persoane fizice fără detalii referitoare la
înţelegem ponderea şi importanţa unei bune natura tranzacţiei;
pregătiri a personalului. Indicele de anomalie - frecvente împrumuturi ale firmei de
poate să fie un indicator valoros în situaţia în către asociaţi urmate de restituirea sumelor în
care este corect evaluat. În conformitate cu intervale scurte de timp;
acordul asupra recomandărilor speciale ce - companii nou înfinţate care înregistreză
1
obligă membrii FATF la adoptarea unor sume semnificative sau un volum mare de
măsuri imediate, raportarea unei tranzacţii tranzacţii ce nu corespund cu specificul
suspecte trebuie efectuată de îndată ce s-a activităţii comerciale declarate.
creat o suspiciune în acest sens. În particular,
pentru un angajat bancar există obligaţia de a Pentru a fi evaluat corect un indice de
verifica istoria clientului cu banca şi de a suspiciune, este necesară o cunoaştere cât mai
verifica detaliile tranzacţiei/profilului exactă a posibililor „actori” şi a modului de
clientului pentru a descoperi eventuale acţiune a acestora. Norme generale naţionale
legături cu alţi clienţi sau operaţiuni. Toate obligă la identificarea persoanelor fizice/
2
acestea se efectuează fără informarea celor juridice şi a beneficiarului real pe baza
documentelor oficiale şi a surselor externe
vizaţi cu privire la procesul de analiză,
independente şi de încredere, încărcarea
evaluare a riscurilor, raportare sau solicitări de
documentelor privind sursa fondurilor,
date şi informaţii primite de la autorităţi. Pe
conservarea (păstrarea) tuturor documentelor,
cale de consecinţă, nerespectarea
înţelegerea privind natura şi scopul relaţiei de
prevederilor legislaţiei în vigoare poate atrage
afaceri, clasificarea corespunzătoare conform
răspunderea civilă, disciplinară, criteriilor de risc aplicabile şi respectarea
contravenţională sau penală. etapelor graduale de acceptare. Aşa cum am
Nelimitativ, putem exemplifica o parte din menţionat, în scopul diminuării riscului de
indicii de suspiciune: spălare de bani şi/sau finanţare a terorismului,
- transferuri urmate de retragere de trebuie aplicate măsurile de „due diligence”
numerar sau plăţi externe între societăţi cu determinându-se profilul de risc al clienţilor
obiect de activitate asemănător şi care au persoane fizice/juridice sau al oricăror alte
aceeaşi asociaţi; tranzacţii care nu au o entităţi fără personalitate juridică ce apelează
explicaţie economică foarte clară; la serviciile bancare. Pentru clienţii încadraţi
- depuneri semnificative în numerar fără a în clasa de risc scăzut se aplică măsuri
se cunoaşte sursa fondurilor; simplificate de cunoaştere a
- utilizarea unui volum mare de retrageri clientelei (elemente minime de identificare),
de numerar atunci cănd activitatea comercială pentru clienţii încadraţi în clasa de risc normal
a clientului nu presupune utilizarea se aplică măsuri masuri standard de
numerarului; cunoastere a clientelei (toate elementele de
- încasări frecvente din contul clientului identificare), pentru clienţii încadraţi în clasa
deschis la o altă instituţie financiară urmate de risc potential „private banking” se aplică
imediat de retragere de numerar; măsuri suplimentare de cunoaştere a
- transferuri de sume semnificative care clientelei (specifice clientilor private
nu corespund profilului economic al clientului banking), pentru clienţii încadraţi în clasa de
persoană juridică; risc înalt se aplică măsuri suplimentare de
- transferuri frecvente reprezentând cunoaştere a clientelei (specifice clientilor cu
„restituire împrumut” către persoane fizice; risc înalt) se solicită avizul departamentelor
- depuneri importante în numerar care nu specializate din cadrul instituţiilor privind
corespund profilului clientului persoană fizică iniţierea/continuarea relaţiilor de afaceri cu
(ocupaţie, vârstă) şi pentru care nu există o respectivul client şi se monitorizează continu
expplicaţie clară; operaţiunile. Un caz particular îl reprezintă
- transferuri în numerar sau electronice
frecvente şi/sau semnificative din/în contul
unei persoane juridice în/din contul unei
2
Dacă există suspiciuni de neconcordanţă între informaţiile
existente despre un client, beneficiarul real, activitatea de
afaceri, profilul clientului şi sursa fondurilor, acestea
1
FATF - Financial Action Task Force, www.fatf-gafi.org/ trebuie dovedite şi documentate, dacă este posibil

~ 68 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

3
persoanele expuse politic care s-a dovedit că terorismului, evaziunea fiscală, traficul de
în ultimii ani au folosit băncile pentru a facilita droguri, corupţia, deturnarea de fonduri, etc.
activitţăi ilegale legate de corupţie, mită şi În susţinerea celor menţionate anterior vin
spălare de bani. Statutul unei astfel de şi reglementările elaborate de grupul de lucru
persoane trebuie investigat înainte de a se privind activitatea bancară transfrontalieră, un
acorda un produs/serviciu sau de a efectua o grup mixt format din membrii ai Comitetului
operaţiune, şi trebuie stabilit dacp definiţia se de la Basel şi ai Offshore Group of Banking
aplică clientului şi beneficiarului real. 7
Supervisors . În plus, pentru o creştere a
Tocmai de aceea, băncile din România nu eficientizării prevenirii şi luptei împotriva
trebuie să deschidă şi să opereze conturi spălării banilor, a finanţării terorismului şi a
4
anonime sau sub nume fictive, nu trebuie să evitării sancţiunilor, mai multe instituţii
deschidă şi să opereaze conturi pentru financiar bancare şi de investiţii au aderat în
persoanele fizice/juridice care emit, distribuie anul 2014 la un set de principii ce pot să
sau tranzacţionează sub orice formă monede constituie orientări globale privind stabilirea
5
electronice nereglementate , nu trebuie să și menținerea relațiilor bancare
accepte în calitate de client şi să efectueaze 8
corespondente externe . Acestora li se adaugă
niciun fel de operaţiuni pentru persoanele sau organismele internaţionale implicate în
entităţile supuse unor sancţiuni specifice prevenirea, supravegherea și combaterea
naţionale/internaţionale, pentru persoanele spălării banilor: Grupul EGMONT, Organizaţia
rezidente în ţări cu risc inacceptabil sau ţări Internaţională a Poliţiei pentru combaterea
pentru care s-au impus măsuri restrictive de criminalităţii (O.I.P.C. – INTERPOL), Oficiul
către autorităţile naţionale/internaţionale. European de Poliţie (EUROPOL), Şcoala
Deasemeni nu trebuie să iniţieze relaţii de Europeană de Poliţie (CEPOL), Biroul de Luptă
afaceri prin corespondenţă, telefon, fax, mail, împotriva Fraudei (OLAF), Unitatea de
internet sau prin oricare alt mijloc de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene
comunicare de la distanţă. În plus, băncile din (EUROJUST), Agenția Europeană pentru
România nu trebuie să accepte în calitate de Gestionarea Cooperării Operative la
corespondent bănci sau alte instituţii Frontierele Externe ale statelor membre ale
6
financiare fictive şi nici să accepte în calitate Uniunii Europene (FRONTEX), etc.
de clienţi entităţi legale nerezidente înfiinţate
sub formă de trust sau clienţi împotriva cărora 4. Raportarea tranzacţiilor suspecte
au fost pronunţate sentinţe de condamnare
privind infracţiuni din spectrul de Noul Cod de Procedură Fiscală ce a intrat în
criminalitate economico-financiară sau vigoare începând cu data 01.01.2016,
corelate cu acesta. În această categorie se transpune în România Directiva 2014/107/EU
încadrează spălarea de bani, finanţarea privind schimbul de informaţii în domeniul
fiscal ce are la bază standardul global publicat
3
PEP – Persoane Expuse Politic, care exercită sau au de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
9
exercitat funcţii politice importante, membrii familiilor Economică . Agenţia Naţională de
acestora şi persoane cunoscute public ca asociaţi sau Administrare Fiscală este autoritatea
apropiaţi ai acestora, pe principiul „Once a PEP always a
PEP” competentă care efectuează schimbul
4
Conturile anonime permit unui client să efectueze automat de informaţii cu celelalte autorităţi
tranzacţii (încasări, plăţi, etc) cu fonduri, ca şi cum acestea competente ale statelor semnatare. Acordul
ar exista într-un cont normal, cu diferenţa că operaţiunile
ramân anonime. Administrarea unor astfel de conturi
are drept scop diminuarea fraudei şi a
încalcă principiul de „due diligence” cu privire la verificarea
identităţii.
5 7
Cea mai cunoscută este Bitcoin Basel Committee on Banking Supervision - Shell banks
6
Shell bank – este un termen care descrie o instituție and booking offices, 2003
8
financiară care nu are o prezență fizică în nicio ţară; în The Wolfsberg Group - Wolfsberg Correspondent Banking
scopul prevenirii spălării banilor în „USA PATRIOT Act” este Principles, Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for
interzisă existenţa unor astfel de instituţii, cu excepția celor Correspondent Banking, 2014
9
care sunt afiliate sau sunt sub controlul unei bănci cu Common Reporting Standard (CRS) – pentru a spori
prezență fizică şi sunt supuse supravegherii consolidate transparenţa în materie fiscală internaţională şi pentru a
eficiente de către o autoritate bancară care reglementează diminua timpii de răspuns , au fost lansate pentru
activitatea acesteia, https://en.wikipedia.org/ wiki/ implementare şi variantele electronice ale rapoartelor
Shell_bank standardizate, https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

~ 69 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

evaziunii fiscale transfrontaliere prin câştiguri anuale sau periodice, fixe sau
înlăturarea situaţiilor de neraportare a determinabile, cu sursa Statelor Unite ale
veniturilor înregistrate. Pe cale de consecinţă, Americii. Persoană SUA este considerată orice
13
băncile din România sunt obligate să respecte persoană cetăţean SUA , rezident SUA sau
fluxurile de raportare şi elementele de deţinător de Carte Verde, indicatorii în cazul
precauţie definite prin normele metodologice persoanelor fizice sau juridice incluzând
codului de procedură fiscală. Practic, în adresa de domiciliu, locul de naştere, ordine
procesul bazat pe standardul comun de de plată recurente de la un cont bancar din
raportare pentru persoanele fizice se iau în afara SUA către un cont bancar din SUA,
considerare informaţii privind adresa de procură sau autorizare de semnătură acordată
domiciliu sau de reşedinţă, adresa de unei persoane cu adrese din SUA, număr de
corespondenţă, calitatea de cetăţean, de telefon SUA, etc. Pe lângă declaraţiile pe
rezident sau de persoană împuternicită a unui proprie răspundere, pentru clarificarea
cetăţean/rezident în unul dintre statele aspectelor referitoare la FATCA, se pot solicita
semnatare iar pentru persoanele juridice se clienţilor cu indicii SUA completarea unor
iau în considerare informaţii privind locul de documente suplimentare. Formularele
înregistrare sau de constituire şi indicii privind utilizate sunt cele oficiale, postate pe site-ul
14
profilul general al activităţii comparativ cu IRS . Spre exemplu, W-9 reprezintă
domeniul de provenienţă al veniturilor. formularul privind cererea numărului de
Interactivitatea între persoanele fizice şi cele identificare fiscală al contribuabilului
juridice oricând poate să intervină în cadrul persoană fizică sau juridică. W-8B EN este
procesului. Pentru toate celelalte ţări, rămân formularul ce are ca scop identificarea
în vigoare normele aplicabile cu grad de beneficiarilor reali non-SUA ai conturilor şi
specificitate în funcţie de încadrarea ţării tranzacţiilor şi este utilizat exclusiv de
respective. persoane fizice, altele decât SUA. W-8BEN-E
Un caz particular îl reprezintă „Legea este formularul ce are ca scop identificarea
conformităţii fiscale a conturilor străine” beneficiarilor reali persoane juridice sau
10
emisă de autorităţile fiscale americane în instituţii financiare non-SUA ai conturilor şi
scopul prevenirii evaziunii fiscale produsă de tranzacţiilor şi este utilizat exclusiv de
contribuabilii americani prin utilizarea unor persoane juridice sau instituţii financiare,
instrumente de tip off-shore sau prin altele decât SUA.
intermediul unor conturi deschise la instituţii
11
financiare din afara ţării. FATCA reprezintă 5. Consideraţii legislative
actul normativ ce impune instituţiilor
financiare înregistrate în afara spaţiului Din perspectiva cronologică, primul
Statelor Unite ale Americii să identifice document internaţional care a definit
informaţii referitoare la clienţi şi parteneri de conceptul de spălarea banilor a fost adoptat în
afaceri ai acestora pentru a stabili dacă anul 1988 la Viena în timpul Convenţiei ONU
îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi privind traficul ilicit de droguri şi substanţe
raportaţi autorităţilor fiscale americane. psihotrope şi a fost urmat în anul 1990 de un
Refuzul de a comunica informaţiile amintite raport care conţine 40 de recomandări emis
anterior, se sancţionează prin aplicarea unei de GAFI privind combaterea spălării banilor,
reţineri la sursă în procent de 30% asupra oferind totodată un cadru complet şi general,
15
oricăror plăţi de natura dobânzilor, onorariilor, universal valabil . Tot în anul 1990 a fost
primelor, remuneraţiilor, compensărilor, adoptată Convenţia Consiliului Europei nr.
12
chiriilor, dividentelor, anuităţilor şi a altor
deponentului la o dată stabilită în viitor, deponentul
10
Internal Revenue Service (IRS) - birou al Departamentului primind dobânda, aplicată ca rată la suma depusă,
de Trezorerie din serviciul de venituri al guvernului federal http://www.tradeville.eu/tradepedia/anuitate
13
al Statelor Unite ale Americii Cetăţean născut în SUA, naturalizat ca cetăţean SUA sau
11
Foreign Account Tax Compliance Act - creează o nouă unul dintre părinţi este/a fost cetăţean SUA,
14
formulă de raportare și reținere la sursă privind regimul https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-
plăților efectuate către anumite instituţii/entităţi financiare Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
12 15
Sumă de bani depusă la intervale regulate către o http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&s=
instituţie financiară, ce urmeaza să-i fie returnată desc(fatf_releasedate)

~ 70 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

141 privind spălarea, cercetarea, sechestrarea centrale de recuperare a datelor în toate


şi confiscarea veniturilor obţinute din statele membre, pentru accesul mai rapid al
infracţiuni iar în anul 1991, Consiliul Europei a agenţiilor de informaţii la elemente privind
emis Directiva 91/308/CEE referitoare la deținătorii de conturi bancare și operaţiile
prevenirea utilizării sistemului financiar în financiare. Se propune deasemenea reducerea
scopul spălării banilor, care a fost completată pragurilor din procedurile de monitorizare a
şi modificată prin Convenţia transferurilor în scopul identificării unor
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii posibile breşe susţinute de plăţi repetitive sub
transnaţionale adoptată la Palermo în anul o anumită valoare şi extinderea domeniul de
2000. După atentatele din 11 septembrie aplicare al regulamentului existent pentru a
2001 la Washinton DC a fost emis un set de 8 permite autorităților să acționeze în situaţia în
recomandări speciale în vederea combaterii care există suspiciuni de activitate ilicită, în
finanţării terorismului GAFI concentrânduşi cazul numerarului expediat prin oricare alte
20
atenţia asupra noului flagel internaţional. metode decât cele bancare .
16
Aşa cum spunea Bo Harald în februarie Dacă Directiva (UE) 2015/849 a
2016, plăţile în numerar şi cele anonimizate Parlamentului European și a Consiliului din 20
reprezintă cele mai bune instrumente pentru mai 2015 privind prevenirea utilizării
susţinerea economiei subterane, creșterea sistemului financiar în scopul spălării banilor
atrocităților teroriste pe teritoriul Uniunii sau finanțării terorismului, de modificare a
Europene readucând pe agenda politică, Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
pentru a face față amenințărilor emergente la Parlamentului European și al Consiliului și de
adresa securității, planuri de actualizare a abrogare a Directivei 2005/60/CE a
normelor UE privind reducerea fondurilor Parlamentului European și a Consiliului și a
ilicite ce se „scurg” către diverse organizaţii. Directivei 2006/70/CE a Comisiei, stabileşte
Tocmai de aceea, Comisia Europeană propune normele de cooperare ale ţărirlor membre UE,
o serie de măsuri ce includ atât o monitorizare în România cadrul legislativ este reglementat
mai atentă a tranzacțiilor cash, a celor cu prin intermediul Legii nr. 656/2002 pentru
Bitcoin sau prin intermediul cardurilor prevenirea şi sancţionarea spălarii banilor
preplătite cât şi crearea unor registre precum şi pentru instituirea unor măsuri de
naționale de plăţi, ca parte a unui plan de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
acțiune, pentru a consolida lupta împotriva terorism, modificată prin Legea nr. 230/2005
spălării banilor şi finanțării terorismului. Toate şi Legea nr. 405/2006, cu completările şi
acestea trebuie implementate fără a afecta modificările ulterioare, în care sunt definiţi
buna funcţionare a pieţelor financiare şi fără a termenii şi măsurile ce trebuiesc abordate. La
aduce atingere cetăţenilor care respectă aceasta se adaugă:
17
legea . În acest sens, a patra directivă privind - Legea nr. 78/2000 actualizată pentru
combaterea spălării banilor introdusă în anul prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
18
2015 va face obiectul unui număr de faptelor de
amendamente care urmează a fi prioritizate. corupţie;
Pe lângă înăsprirea controalelor asupra - Legea nr. 682/2002 actualizată
fluxurilor financiare din țările cu un sistem privind protecţia martorilor;
fiscal „relaxat”, Comisia Europeană propune - Legea nr. 39/2003 actualizată privind
extinderea domeniului de aplicare al prevenirea şi combaterea criminalităţii
informațiilor accesibile naționale și organizate;
19
internaționale , ceea ce va conduce la crearea - OG nr. 92/2003 privind Codul de
unor registre centralizate bancare şi sisteme Procedură Fiscală, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 actualizată
16
Bo Harald –Preşedinte şi membru fondator al companiei privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;
ZEF and Real Time Economy Program, regiunea Helsinki
17
Declaraţia lui Valdis Dombrovskis – Vicepreşedintele
Comisiei Europene pentru euro şi dialog social
18
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a
Consiliului
19 20
Financial Intelligence Units (FIU), http://www.finextra.com/newsarticle/28417/eu-
http://www.egmontgroup.org/ tightens-money-laundering-controls

~ 71 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

- HG nr. 44/2004 actualizată privind Spălării Banilor alături de Banca Naţională a


Normele Metodologice de aplicare a Codului României prin Direcţia de Supraveghere,
Fiscal, cu modificările ulterioare; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
- Legea nr. 302/2004 actualizată privind şi Justitie prin Direcţia de Investigare a
cooperarea judiciară internaţională in materie Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
penală; Terorism, Direcţia Naţională Anticorupţie,
- Legea nr. 533/2004 actualizată pentru Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul
modificarea OG nr. 51/1997 privind opera- General al Poliţiei Române - Direcţia de
ţiunile de leasing şi societăţile de leasing; Investigare a Criminalității Economice şi
- Legea nr. 535/2004 actualizată privind Direcţia de Combatere a Crimei Organizate,
prevenirea şi combaterea terorismului; Curtea de Conturi a României, Autoritatea
- Legea 240/2005 actualizată privind Naţională a Vămilor, Agenţia Nationala de
societăţile de microfinanţare; Administrare Fiscală, Comisia de Supraveghere
- Legea nr. 241/2005 actualizată pentru a Asigurărilor, Comisia Natională a Valorilor
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; Mobiliare, etc.
- OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de Trebuie admisă în final dependenţa de alte
credit şi adecvarea capitalului aprobată prin informaţii a informaţiei proprii, dacă provine
Legea 227/2007 şi următoarele; din sistemele proprii computerizate sau orice
- OUG nr. 202/2008 privind punerea în alt sistem non-computerizat, pentru
aplicare a sancţiunilor internaţionale; eficientizarea operaţiunilor şi sincronizarea
- HG nr. 594/2008 privind aprobarea corespunzătoare a ceasurilor sistemelor de
Regulamentului de aplicare a prevederilor procesare a informaţiilor atât în interiorul
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi instituţiei/organizaţiei cât şi între
sancţionarea spălarii banilor precum şi pentru intituţii/organizaţii şi o sursă de referinţă
instituirea unor măsuri de prevenire şi agreată. Siguranţa deciziilor şi competenţa
combatere a finanţării actelor de terorism; operaţională necesită ca acea informaţie să fie
- Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind validă, corectă, completă, consistentă,
cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii relevantă, demnă de încredere şi disponibilă
spălării banilor; la timp. În acelaşi timp, accesul la
- Legea nr. 93/2009 actualizată privind
instrumentele de audit intern sau extern ale
IFN-urile21 reglementează condiţiile minime
sistemelor de informaţii trebuie protejate
de acces la activitatea de creditare prin
pentru a preveni orice utilizare eronată sau
intermediul IFN-urilor în scopul asigurării şi
compromisă. Chiar dacă în privinţa capitalului
menţinerii stabilităţii financiare;
uman putem să spunem că ne situăm în partea
- Legea nr. 207/2015 actualizată privind
codul de procedură fiscală; superioară a clasamentului general, instituţiile
Toate cele de mai sus sunt însoţite şi statului vor trebui să-şi adapteze capacităţile
completate de Ordine ale Ministrului pentru a se plasa la acelaşi nivel cu
Finanţelor Publice şi diverse regulamente organismele internaţionale şi cele private care
Regulamente privind prevenirea şi beneficiază de un suport finaciar şi logistic
combaterea spălării banilor şi a finanţării mult mai avansat. În acelaşi sens, elementele
actelor de terorism unul dintre exemple ce se doresc a fi modificate din mecanismul de
făcând referire la piaţa de capital. colaborare interinstituţional vor viza fluxurile
Anterior am văzut care sunt organismele procedurale de raportare a incidentelor de
internaţionale implicate în prevenirea, către companii, persoane juridice cu capital
supravegherea și combaterea spălării banilor, majoritar privat sau de stat către organele
pe plan intern având aribuţii în domeniu abilitate de stat în protecţia şi securizarea
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a informaţiilor (ex: CERT, SRI, MAI, Banca
Naţională, Asociaţia Română a Băncilor, etc.).
21 Aşa cum s-a mai întâmplat, este posibil ca
Instituţiile Financiare Nebancare ce au sediul în România
sau sunt sucursale ale unor intituţii avînd sediul în acest demers să stârnească multe controverse
străinătate şi care nu intra sub incidenta sectiunii a 2-a a dar, evenimentele în desfăşurare trag un
capitolului IV al Titlului I al Partii I din Ordonanta de urgenta puternic semnal de alarmă în sensul acoperirii
a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si
adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari
necesităţilor din acest domeniu. Datorită
prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile ulterioare conexiunii foarte strânse între evoluţia
~ 72 ~

CEEOL copyright 2021


CEEOL copyright 2021

tehnologică, creşterea gradului de întrebarea, care este rolul instituţiilor


complexitate al cazurilor în investigare şi financiar bancare şi de investiţii şi cum pot
rafinarea/adaptarea continua a instrumentelor angajaţii acestora împreună cu organismele
utilizate în spectrul infracţional, este necesară abilitate să limiteze fenomenul? Optica
micşorarea timpului de reacţie „comun” în faţa privind abordarea strategică este comună
agresiunilor (cibernetice) privind spălarea tuturor sau, se creează breşe artificiale ce vin
banilor şi finanţarea terorismului. în sprijinul activităţilor ilegale? Există o
legătură directă cu acţiunile de terorism?
6. Concluzii Putem să discutăm despre terorism economic?
Este România pregătită în faţa unor astfel de
Toate cele menţionate trebuie să conducă agresiuni atît timp cat domeniul financiar
la ideea de protectie a activităţii financiare. bancar nu este încă declarat infrastructură
Transferurile financiare se interpun în lanţul critică? Sunt întrebări la care factorii
„de miscare” a resurselor şi pot, în situaţia în competenţi vor răspunde cu siguranţă. Este de
care sunt atent monitorizate, să rupă acest dorit ca aceasta să se întâmple înainte de a se
„lanţ”. Infracţionalitatea financiară individuală declanşa un mecanism care să dovedească
are în rare cazuri efecte majore. Grupările inutilitatea unor decizii tardive. Conform
fiannciare infracţionale insă, pot să pună în spercialiştilor, modalităţile particulare dar şi
pericol economii, state, societăţi. Fondurile cele generale de abordare a fenomenului
obţinute fraudulos trebuie „spălate” pentru a precum şi raportarea la măsurile comune,
putea fi plasate/reinvestite cu grad mic de poziţionează instituţiile financiar – bancare şi
risc. Este dificil de stabilit graniţa între de investiţii în categoria infrastructurilor
infracţionalitatea obisnuită şi cea coordonată critice care necesită protecţie imediată.
cu scopul de a obţine informaţii şi control şi Metodele si fluxurile de prevenire trebuie să
de aceea ne întrebăm, ce se află de multe ori se raporteze atât la realiţăţile socio-
în spatele ingineriilor financiare?. În condiţiile economice ale fiecărei comunităţi cât şi la
descrise anterior, dacă banii pot să urmeze condiţiile pe termen lung impuse de
trasee aparent legale, se pune firesc globalizare.

BIBLIOGRAFIE:
1. Basel Committee on Banking Supervision - Shell banks and booking offices, 2003;
2. Camelia Bogdan - Consideraţii privind unele conexiuni între spălarea banilor şi finanţarea actelor de
terorism, FATF ”Terrorist Financing”, Tipologii prezentate în cadrul Adunării Plenare a FATF de la Paris, în
data de 29.02.2008, publicate pe website-ul http://fatf-gafi.org., la 14.03.2008, pag.25;
3. Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;
4. FATF - Abuzul prin intermediul corporaţiilor, inclusiv trusturi şi furnizorii de servicii, 2006;
5. http://www.egmontgroup.org/;
6. http://www.finextra.com/newsarticle/28417/eu-tightens-money-laundering-controls;
7. http://www.tradeville.eu/tradepedia/anuitate;
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_bank;
9. https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA;
10. https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/;
11. Mircea Constantin Şcheau – Spălarea banilor şi finanţarea terorismului versus managementul strategic
al infrastructurilor critice, Revista de Ştiinte Militare editată de Secţia de Ştiinţe Militare a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România – Nr.3 (24) Anul XI, Bucureşti, 2011;
12. Prezentare IGPR – Aspecte teoretice şi practice în materia spălării banilor, 2015
13. Ștefan Gabriel Dascălu - Combaterea Criminalitatii Organizate, Edit. Sitech, Craiova, 2016.
14. The Wolfsberg Group - Wolfsberg Correspondent Banking Principles, Wolfsberg Anti-Money Laundering
Principles for Correspondent Banking, 2014;
15. www.fatf-gafi.org/

~ 73 ~

CEEOL copyright 2021

S-ar putea să vă placă și