Sunteți pe pagina 1din 3

Procedura operaţională Ediţia: 1

privind evaluarea /monitorizarea Nr.de ex.: 3


rezultatelor invatarii Revizia: -
Nr.de ex. : -

Nr. Pagini 3
Cod: P.O.
Exemplar nr.:

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind Semnatura


responsabilii/ Numele si Functia Data
operatiunea prenumele

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Membru CEAC
1.2. Verificat Resp. CM
1.3 Aprobat Director

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Revizuire Data Persoana responsabilă Semnătura


1
2
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Exemplar Semnătura de
Nr . Destinatar document Data difuzării primire

Documentul intra in vigoare de la data de:


1. SCOP:
Procedura este utilizata pentru evaluarea rezultatelor invatarii pentru fiecare an scolar
in scopul cresterii calitatii actului educational si revizuirea activitatilor specifice.
2. ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplica pentru toate clasele/specializarile
3. RESPONSABILITATI: procedura este pusa in aplicatie de catre toate cadrele
didactice si monitorizata de catre echipa manageriala, responsabilul comisiei
metodice si CEAC.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA:
Procedura operaţională Ediţia: 1
privind evaluarea /monitorizarea Nr.de ex.: 3
rezultatelor invatarii Revizia: -
Nr.de ex. : -

Nr. Pagini 3
Cod: P.O.
Exemplar nr.:

-Legea nr. 1 din 05.01.2011, Legea Educatiei Nationale, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei , partea I , nr. 18 din 10.01.2011;
- Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar, aprobat prin OM 5115/2014;
-Regulament de ordine interioara;
-Curriculum pentru invatamantul prescolar
-Note, scrisori metodice si alte informari emise de ISJ si MECS;
5. PROCEDURA:
Personalul didactic:
 Elaboreaza instrumente de evaluare adecvate atat continutului cat si obiectvelor
propuse;
 Aplica probe de evaluare in diferite momente ale procesului didactic( la inceputul
anului scolar-evaluarea initiala, pe parcursul anului scolar- evaluarea continua si la
sfarsitul anului scolar-evaluarea finala) in functie de obiectivele evaluarii;
 Revizuieste periodic planificarea calendaristica si saptamanala si le ajusteaza tinand
cont de rezultatele evaluarilor. Identifica masurile ameliorative pentru copiii cu
dificulati de invatare si a masurilor de dezvoltare pentru copiii cu performante.
Procedura operaţională Ediţia: 1
privind evaluarea /monitorizarea Nr.de ex.: 3
rezultatelor invatarii Revizia: -
Nr.de ex. : -

Nr. Pagini 3
Cod: P.O.
Exemplar nr.:

DIAGRAMA FLUX – PO privind evaluarea rezultatelor invatarii

Director,
Responsabil Comisie Metodica,
Responsabil CEAC

Educatoare

consemneaza
fisa
rezultatele pentru
psihopedagogica
activitatea scolara
pentru scoala

masuri ameliorative masuri de dezvoltare


pentru copiii cu
performante