Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Şcoala cu clasele I-VIII Larga-Jijia, Com.Movileni, Iasi
Profesor: Raileanu Elena

CLASA I-A
Aria curriculara: limbă şi comunicare
Disciplina: limba română
Subiectul: Litera “B”mare de tipar şi de mână
Tipul lectiei: abordare integrată
Scopul lectiei: comunicarea de noi cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi de scriere

Obiective operaţionale:
O1- familiarizarea cu litera „B”mare de tipar şi de mână, prin analiza elementelor grafice componente;
O2-să realizeze corespondenţa dintre sunet-literă; literă de tipar-literă de mână;
O3- să precizeze poziţia sunetului “B” într-un cuvânt pe baza despărţirii în silabe a cuvântului respectiv;
O4-să scrie corect litera B mare de mână prin respectarea spaţiului de scriere precum şi a elementelor grafice componente;
O5- să încercuiască cuvintele care conţin sunetul “b” ;
O6-să alcătuiască cuvinte şi propoziţii;

Metode şi procedee:
conversaţia, explicaţia,munca independentă, exerciţiul, metoda fonetică analitico-sintetică;
procedee de lectură: citirea selectivă, citire în lanţ, citirea în gând;

Material didactic:
 Planşă cu litera “B” mic de tipar
 Fişe de lucru, bucăţi de ziar

Material bibliografic:
 Metodica studierii limbii şi literaturii române, în învăţământul primar, Adalmina Ungureanu, Ed.AS, Iaşi 2003
 Didactica limbii şi literaturii române în ciclul primar, Ioan Şerdean, Bucureşti 2005
 Abecedar – Manual pentru clasa I, Ed.Aramis 2005, Autori Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihăilescu

Secvenţele Ob Conţinutul instructiv-educativ al lecţiei Metode şi


lecţiei . procedee

1.Moment Elevii îşi vor pregăti cele necesare orei de limbă română: cărţi ,caiete, creioane colorate,
organizatoric carioci etc.

2.Verificarea Verificarea conţinutului de idei din text pe baza dialogului dirijat.


cunoştinţelor - Cum se numeşte textul pe care l-aţi avut de învăţat pentru astăzi? Conversaţia
anterioare - Care sunt personajele din text? Explicaţia
- Ce fac aceste personaje? Exerciţiul
- Citirea în lanţ
Exersarea actului citirii prin procedee de lucru diferite. Citirea pe sărite
- citire coloanelor de cuvinte;
- citirea în lanţ;
- citirea selectivă: prima şi ultima propoziţie din text.

Joc didactic în perechi : Cadranele Jocul didactic


3.Captarea Sarcini de lucru: Conversaţia
atenţiei Incercuieşte toate literele învăţate anterior. Explicaţia
Scrie cu litere cum se numesc imaginile. Exerciţiul
Ordonaţi cuvintele într-o propoziţie. Munca
Desenează obiectul din dreptul fiecărui cuvânt. independentă
Aţi încercuit toate literele?

4.Anunţarea Astăzi vom învăţa o nouă literă şi anume litera „B” mare de tipar.
lecţiei noi Predarea literei de tipar se face conform metodei fonetice analitico-sintetice, procedându-se Conversaţia
astfel: Explicaţia
-denumesc litera nouă B mare de tipar, elevii repetă numele acesteia; Exerciţiul
-descriu litera: o linie verticală şi două jumătăţi de oval; Munca
-Cu cine seamănă această literă? Prin ce se deosebeşte de alte litere? independentă

Pe fişa primită vă rog să încercuiţi noua literă. Câte litere B mare de tipar aţi găsit?
5.Desfăşurarea Când scriem cu literă mare?
lecţiei Daţi exemple de nume de persoane care se scriu cu litera B... Conversaţia
Deschideţi cărţile şi vom citi titlul lecţiei noastre de astăzi. Explicaţia
Priviţi imaginea din carte. Ce observaţi? Se discută imaginea din manual pe scurt formulându-se
oral câteva propoziţii.
Se intuiesc literele de sub imagine şi apoi se citesc.
Se descifreaza şi analizeaza cuvintele din coloanele de cuvinte.Se alcătuiesc enunţuri cu cuvintele
din coloanele de cuvinte.
Eu am fost la Bucureşti.
Se analizează această propoziţie: Conversaţia
-Din câte cuvinte este formată această propoziţie; Explicaţia
- Care este primul cuvânt? Exerciţiul
-Care este al doilea cuvânt? Dar ultimul cuvânt?
-Despărţiţi în silabe cuvântul Bucureşti. Câte silabe are acest cuvânt?
-Ce sunete se aud în prima silabă? Dar în a doua? Dar în a treia?
-În care silabă întâlnim sunetul b?
-Ce denumeşte cuvântul Bucureşti ? (Un nume de oraş...)
-Cu ce literă vom scrie acest cuvant pe caiete?
-Când mai scriem cu literă mare?
-Daţi exemple de nume de persoane care se scriu tot cu literă mare şi încep cu sunetul „b”
Astăzi vom învăţa să scriem şi noi această literă pe caiete, dar mai întâi sunteţi atenţi la tablă:
-intuirea literei, stabilirea elementelor componente;
-scrierea model la tablă cu explicarea elementelor grafice componente;
Jocuri de mişcare
-exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor cu ajutorul unor jocuri.
Conversaţia
( Căsuţa, ploaia...)
Explicaţia
-simularea scrierii literei în aer; pe bancă cu stiloul închis;
Exerciţiul
-scrierea literei la tablă de către elevi cu explicarea elementelor grafice
Munca
componente;
independentă
-reamintirea poziţiei corecte la scris;
- scrierea pe caiete a trei litere, verificarea corectitudinii de către învăţător;
-continuarea scrierii a încă trei litere, apoi a unui rând , două;

Apoi vor transcrie literele de sub imagine.


6.Fixarea Ce am învăţat noi ora aceasta? Conversaţia
lecţiei Care sunt elementele componente ale acestei litere? Explicaţia
Dacă aţi fost atenţi eu vă propun în încheiere următoarea fişă de lucru. Exerciţiul
Activitate transdisciplinară: Munca
Coloraţi toate imaginile care conţin sunetul b. independentă

7.Concluzii, Se fac aprecieri individuale şi colective. Vor fi notaţi unii elevi. Evaluare
aprecieri Ora următoare vor continua tot cu limba română. individuală