Sunteți pe pagina 1din 10

ORA A 3-A

Data: 24.03.2021

Clasa: a III-a

Prof. înv. primar/preșcolar: Mihalache Maria-Magdalena

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movilița, Jud. Vrancea

Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice

Subiectul: Castelul

Unitatea de învăţare: Și tu poți fi arhitect

Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi

Forma de realizare : Activitate integrată


Durata: 50 de minute

1
Discipline integrate :
 Limba și literatura română
 Științe ale naturii

Competențe specifice:
 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
 2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
 2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

Competențe integrate:

 Limba și literatura română:
 1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile

Obiective operaționale:

1. Să recunoască materialele şi tehnicile necesare pentru realizarea compoziţiei; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii recunosc materialele și
tehnicile necesare pentru realizarea compoziţiei;
2. Să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii combinǎ materialele şi
tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii;
3. Să respecte ordinea etapelor de lucru; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii respectǎ ordinea etapelor de lucru;
4. Să ansambleze corect, prin lipire, elementele componente în vederea realizării produsului; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii
asambleazǎ corect, prin lipire, elementele componente în vederea realizării produsului.
5. Să relaționeze pozitiv cu colegii de grup în legătură cu rezolvarea sarcinilor de lucru;
6. Să noteze o idee, pornind de la cuvântul dat;
7. Vizionarea de filme scurte pentru copii.

2
Strategia didactică:

1. Resurse procedurale: Brainstorming, conversaţia, explicaţia, demonstrația, expunerea;


2. Resurse materiale: hârtie colorată cartonată, planşe, polistiren, laptop, șabloane din hârtie colorată, lipic, foarfecă, plastilină.
3. Forme de organizare: frontală, individuală.
4. Forme şi tehnici de evaluare:aprecieri verbale, autoevaluarea, observarea sistematică.

Bibliografie:

1. Marilena Bișog, Arte vizuale și lucru manual, Ed. Euristica, Iași, 2013
2. Violeta Faliboga, Abilități practice, clasele I-IV, Ed. Axxa, București, 2001
3. Lucian Stan, Abilități practice și educație tehnologică, Ed. Aramis, Bucurețti, 2015
4. Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual, aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 3418/19.03.2013

Etapele instruirii și C. O Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


dozarea timpului S. B.

3
Activitatea Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
învățătoarei procedee organizare învățământ

1. Moment Stabilesc un climat de Elevii își pregătesc Conversația Frontal Lipici,


organizatoric ordine și disciplină materialele necesare: foarfecă,
(1 min.) optim pentru buna cărți, caiete, creioane
desfășurare a lecției. instrumente de scris. colorate

2. Captarea Unde locuia Prâslea? Prâslea locuia într-un Conversația Frontal Analiza
atenției castel. răspunsurilor
(2 min. ) Pornind de la cuvântul: Explicația
1.4 O7 Castel, realizez,
. împreună cu elevii un Brain-
Brainstorming. storming
Împart fiecărui elev o Găsesc cât mai multe
bucată de hârtie idei.
colorată pe care să scrie Planșă
o idee.
Afișez, pe rând ideile la
panou.
(Anexa 1)

3. Anunțarea Anunț tema lecției: Frontal Observarea


temei plastice 1.3 Castelul lui Prâslea. Ascultă cu atenție și Explicația sistematică
și enumerarea . Prezint obiectivele într- interes informațiile
obiectivelor o manieră accesibilă. transmise.
Astăzi, fiecare dintre
(2 min. ) voi puteți fi Prâslea,
eroul care dat dovadă
de curaj și pricepere, în
toate probele de care a
trecut cu bine.

Veți realiza propriul


4
castel, utilizând diferite
tehnici de lucru:
decupare-lipire-
asamblare.

4. Dirijarea a) Prezentarea și Frontal Planșa- Observarea


activității 1.3 O1 analiza model sistematică
(35 min. ) . modelului Explicația
Prezint planșa-model Intuiesc materialele
pe care o vor realiza și tehnicile de lucru:
elevii. Cu ajutorul lor  3 turnuri Conversația
analizez părțile  2 acoperișuri
componente. Solicit  Ferestre
intuirea tehnicilor:  Porți
decupare-lipire-
asamblare. ...decupare, lipire,
asamblare.
Suplimentar primesc  Plastilină
plastinilă din care vor ...modelare
modela un coș cu mere.

Conversația Hârtie
O1 b) Recunoașterea  3 buc. hârtie Frontal cartonată Analiza
materialelor de cartonată răspunsurilor
lucru colorată Conuri
Solicit enumerarea (pentru
materialelor primite. turnuri)
 2 conuri
(coifuri
Șabloane
pentru acoperișuri) fluturi,
 Fluturi, flori Flori,
 Șablon verde plastilină,
pentru iarbă
 O bandă din
hârtie pentru
zid
5
O3  Plastilină
c) Explicarea și
demonstrarea
tehnicii de
lucru Hârtie
Explicația Frontal cartonată
I. Luăm prima Demonstra-
coală de hârtie Ascultă cu atenție ția Conuri
colorată, pe care explicațiile date.
veți observa un
spațiu încadrat
de o linie Șabloane
punctată. Pe fluturi,
acel spațiu veți Flori
pune lipici.

II. Rulăm hârtia,


cu sprijin pe
degetul arătător
și cel mijlocie.

III. Lipim cartonul


colorat, presând
ușor cele două
capete. Astfel
am format un
turn, care are
formă de
cilindru. Îl
așezăm pe Explicația
bancă. Demonstra- Frontal
Ascultă cu atenție Ția
Același procedeu vom explicațiile date.
aplica și pentru
celelalte cartoane
colorate: puneți lipici
pe spațiul încadrat,
6
rulați cu ajutorul
degetelor, lipiți prin
presare,apoi așezați pe
bancă.
Lăsați tuburile formate
să se usuce.

IV. Decupați
șabloanele
primite:
 Ferestrele
 Ușile
 Zidul
 Pajiștea Explicația Frontal
V. Lipiți zidul în Demonstra-
jurul turnului Ascultă cu atenție ția
mijlociu. explicațiile date.
VI. Așezați
turnurile în
poziție
verticală,
apropiindu-le
unul de altul:
cele mai lungi
de o parte și de
alta, cel mai
scurt în mijloc.

Puneți lipici între ele și


le uniți.

VII. Lipiți ușile,


ferestrele și, la
urmă turnurile Observarea
VIII. Lipiți castelul sistematică
7
pe pajiștea Explicația Frontal
decupată, apoi Conversația
decorați grădina Citesc etapele.
cu flori și fluturi
la liberă-
O4 alegere. Prezintă etapele de
Pe tablă sunt prezentate lucru.

O3 etapele de lucru pe
scurt.
Solicit 1-2 elevi să
repete etapele de lucru. Ascultă cu atenție
criteriile de evaluare.
d) Criterii de
evaluare și
apreciere
O5 Precizez criteriile de
evaluare:
 Corectitudinea
execuției;
 Aspectul
O3 îngrijit; Execută exerciții de
2.3
 Gradul de încălzire a mușchilor Observarea
. Individual
finalizare; mici ai mâinilor. sistematică
O4
 Originalitatea
lucrării
O5 Exerciții pentru Aprecieri
încălzirea mușchilor Lucrează în liniște și verbale
mici ai mâinilor ordine.
2.6 e) Executarea
. lucrării de
către elevi
Supraveghez elevii,
acordând ajutor și dând
explicații suplimentare
frontale și individuale.
Urmăresc modul de
8
execuție, precum și
respecatrea etapelor de
lucru.

La sfârșit, fiecare elev


își va scrie numele pe
lucrare.

5. Feed-back O5 Confirm și apreciez Observarea


modul de lucru al Rețin aprecierile și Frontal sistematică
elevilor. explicațiile.
Reamintesc, eventual, Aprecieri
variantele corecte. Ofer verbale
explicații suplimentare
și aprecieri verbale. Individual

6. Evaluarea 2.3 O4 Fiecare elev își va Răspund la Individual Autoevaluarea


performanței . prezenta propria îmtrebări. Lucrările
(5 min. ) lucrare. finale
Lucrările elevilor vor fi Apreciază propria
așezate pe 3 planșe de lucrare.
polistiren.
Se analizează lucrările.
Vor fi apreciate calități Apreciază lucrările
precum: colegilor.
 Corectitudie
 Acuratețe
 Finisarea
lucrării
 Aspectul îngrijit
 Originalitate

7. Asigurarea O7 Le prezint elevilor un Vizionează cu Conversația Frontal Video- Aprecieri


9
retenției și a 1.4 material PPT, care atenție materialul proiector verbale
transferului . conține imagini cu cele prezentat. Stimulente
(3 min. ) mai frumoase castele și
1.3 grădini.
.

8. Încheierea Apreciez modul de Își notează tema și Conversația Frontal Aprecieri


lecției lucru și ascultă explicațiile verbale
(2 min. ) comportamentul pentru realizarea Stimulente
elevilor în timpul corectă. Explicația
activității. Diplome
Fac aprecieri generale
și individuale.
La final, elevii primesc
o diplomă pentru cel
mai priceput Arhitect.
(Anexa 3)

10

S-ar putea să vă placă și