Sunteți pe pagina 1din 39

PROIECT DIDACTIC

Școala: Școala gimnazială „Garabet Ibrăileanu”, Târgu Frumos


Anul școlar: 2020-2021
Semestrul: I
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Clasa: a VIII-a
Manualul: Religie – cultul ortodox
Unitatea de învățare: Dumnezeu se face cunoscut omului
Profesor: Dumitrel Răzvan-Adrian
Data: 15februarie 2021
Subiectul: Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și viața Bisericii
Tipul lecției: mixt
Competențe specifice: 1.1; 1.2
1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii şi în devenirea spirituală a omului, pe baza
unor texte religioase
1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură
religioasă;

1
Scopul lecţiei: însuşirea unor cunoştinţe despre lucrările sfinţitoare ale lui Dumnezeu în Biserică.

Obiective operaționale:
La finalul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 – să identifice în imagini săvârşitorii şi primitorii Sfintelor Taine;
O2 – să numească Întemeietorul Sfintelor Taine;
O3 – să precizeze scopul săvârşirii Sfintelor Taine în Biserică;
O4 – să asocieze imaginea din timpul săvârşirii Sfintelor Taine cu denumirea Sfintelor Taine
săvârşite;
O5 - Să explice noţiunea de „Sfântă Taină”;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, lectura, demonstraţia, conversaţia.
2. Mijloace de învăţământ: Pezentare Power Point, fişe de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
2. Temporale:

2
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’

3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura
„Polirom”, Iaşi, 1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile
teologice, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;

3
Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei și Ob. Conținut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt timpul alocat op.
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizar
e
1. Momentul -Salutul -Salutul Conversația Frontal Se evaluează
organizatoric -Rugăciunea -Rugăciunea capacitatea elevilor de a
3’ -Notarea absenţelor -Pregătirea pentru începerea rosti rugăciunea.
-Pregătirea pentru lecției
începerea lecției
2. Verificarea -Profesorul îi întreabă pe -Elevii vor răspunde Conversația Frontal Se evaluează
cunoștințelor elevi în vederea evaluării întrebărilor profesorului, în Explicația capacitatea elevilor de a
anterioare lor: ordinea în care vor fi numiți. răspunde la întrebările
10’ „-Ce am avut de pregătit Individual adresate.
pentru astăzi?

4
-La câte zile după Paști s-a
pogorât Sfântul Duh? Se vor aprecia prin
-Care este scopul pogorârii notare elevii care vor
Sfîntului Duh? răspunde la întrebări.
-Prezentați episodul
pogorârii Sfântului Duh.”
3. Captarea atenției -Profesorul îi solicită pe - Elevii dau variante de Conversaţia Frontal Se evaluează
2’ elevi să-şi amintească în ce răspunsuri: capacitatea elevilor de a
împrejurări au mers la „...în zilele de duminică şi de interacționa cu
biserică şi la ce slujbe sărbători (când am participat profesorul.
religioase au participat. la Sfânta Liturghie), am mers
la un botez, cununie, Sfântul
Maslu, când m-am spovedit
etc.
-Elevii enumeră Sfintele
-Profesorul selectează din Taine la care ei au participat:
răspunsurile elevilor, Botezul, Spovedania,
numai în situaţiile când ei Împărtăşania, Nunta, Maslul.
au participat la Sfintele
Taine şi le spune că aceste
slujbe sunt mai deosebite şi

5
se numesc Sfinte Taine.
4. Anunţarea -Profesorul anunţă şi scrie -Elevii scriu în caiete data și Explicaţia Frontal
titlului lecţiei şi a pe tablă titlul lecţiei: titlul lecţiei. Conversația
obiectivelor „Sfintele Taine în viața
2’ creștinilor”
-Se precizează obiectivele
lecţiei

5. Transmiterea -Profesorul împarte -Elevii urmăresc prezentarea -Explicaţia Fişe de Frontal Se evaluează
noului conținut elevilor fişe (Fişa) cu şi completează fişele. lucru capacitatea elevilor de a
23’ imagini din timpul corela imaginile cu
Sfintelor Taine, pe care le textul..
vor completa cu denumirile
Tainelor respective
-Profesorul face precizări
despre Sfintele Taine, cu Demonstraţia
ajutorul unei prezentări
Power Point:
„ Observăm din text că
Biserica se îngrijeşte de toţi
creştinii, de la cei mai mici
până la cei bătrâni. Ea îi

6
pregăteşte şi îi întăreşte
sufleteşte pe oameni în
această viaţă, trimiţându-le -Prezentare Frontal
putere de la Duhul Sfânt. Ppt.
De pildă, pe cei care
primesc credinţa lui Hristos
îi botează. Apoi îi întăreşte
în credinţa creştină,
ungându-i cu Sfântul Mir;
îi hrăneşte pe creştini cu
Trupul şi Sângele lui Conversaţia
Hristos; pentru a da prilej
creştinului să-şi aducă
aminte de păcatele
săvârşite şi să primească
iertare de la Dumnezeu, îi
spovedeşte. Pentru a face
din unii creştini apărători ai
învăţăturii creştine, îi
preoţeşte. Pentru a întări
legătura dintre soţ şi soţie, -Elevii numesc şi notează pe
Biserica îi cunună, prin fişe săvârşitorii şi primitorii

7
nuntă. Pentru a uşura Sfintelor Taine
suferinţele creştinilor
bolnavi, le trimite duh
întăritor prin Sfântul
Maslu.”

O1 Observaţia Frontal

-Profesorul îi solicită pe
elevi să identifice din text
şi din imagini cine sunt Explicaţia
săvârşitorii şi primitorii
Sfintelor Taine. -Elevii notează definiţia
Observaţie: Sfintelor Taine
Profesorul intervine şi
completează răspunsul
elevilor numindu-i şi pe
O5 arhierei ca săvârşitori.
Precizare:
Preotul este cel care
săvârşeşte în mod văzut Conversaţia
această Sfântă Taină, dar

8
Cel care le-a întemeiat şi
care participă în chip
O2 nevăzut este Mântuitorul -Elevii răspund la întrebările
Iisus Hristos. profesorului.
O3 -Se explică cuvântul taină
– ceea ce este neînţeles,
nepătruns de mintea Explicația
omenească, mister.
-Se definesc Sfintele
Taine═ lucrări văzute, Frontal
întemeiate de Mântuitorul
şi încredinţate Bisericii,
prin care se transmite
creştinilor harul cel
nevăzut al Sfântului Duh,
scopul lor fiind mântuirea
şi sfinţirea credincioşilor.
-Se explică definiţia pentru
a putea fi memorată:
„-Cine a întemeiat Sfintele
Taine?”

9
„-Cine le poate săvârşi?”
„-Ce primim prin Sfintele
Taine?”
„-De ce se săvârşesc?”
Precizare:
Pentru primirea acestor
Sfinte Taine trebuie
credinţă şi o anumită
pregătire trupească şi
sufletească.
6. Fixarea -Se prezintă imagini din -Elevii privesc imaginile şi Conversaţie Prezentare Activitate Se evaluează
informațiilor O4 timpul săvârşirii Sfintelor identifică Sfintele Taine. Ppt. frontală capacitatea elevilor de a
8’ Taine şi se cere elevilor să răsunde întrebărilor
precizeze cărei Sfinte adresate.
Taine aparţin.
O5 Se adresează următoarele -Elevii răspund la întrebările
întrebări: profesorului.
„-Ce sunt Sfintele Taine?”
„-De ce se numesc aceste
lucrări Sfinte Taine?”
„Cum trebuie să mergem să
primim Sfintele Taine?

10
7. Încheierea lecției -Se anunţă şi se explică -Elevii ascultă și notează în Conversația Activitate Se evaluează
2’ tema: caiete indicaţiile profesorului. frontală capacitatea elevilor de
„Realizați o compunere rosti rugăciunea.
între 25-30 de rânduri
despre roadele primirii
Sfintelor Taine.” -Rugăciunea
-Salutul
-Rugăciunea
-Salutul

Anexe

11
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: -
PRACTICANT: Petraru Andrei Ionuț
DATA: -
CLASA: a V-a
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
SUBIECTUL: Decalogul: importanța lui în viața oamenilor
TIPUL DE LECȚIE: transmitere şi însuşiri de noi cunoştinţe
COMPETENȚE SPECIFICE:
 Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare, plastice, istorice);
 Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date;

COMPETENȚE DERIVATE:
La sfârșitul orei elevii vor putea:
Ob.1 → să prezinte rolul al profetului Moise pe baza cunoștințelor dobândite;
Ob.2 → să cunoască și să explice fiecare poruncă a Decalogului;
Ob.3→ să identifice situații concrete de viața în care poruncile date lui Moise trebuie aplicate;
Ob.4→ să descrie cel puțin patru comaparații între poruncile Decalogului și alte reguli de comportament din viața de zi cu zi.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode și procedee

12
Expunerea, explicația, meditația religioasă, conversația euristică, argumentarea, rebusul.
b) Mijloace didactice
Sfânta Scriptură, manualul
c) Forme de organizare

- Activitate frontală și activitate individuală

RESURSE
a) Oficiale:
- Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa aV-a;

- Planificarea calendaristică orientativă, clasa aV-a;

- Proiectarea unității de învățare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

b) Temporale:
- Număr de lecții: 1;

- Durata: 50’

c) Bibliografie
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 2013;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. *** Învățătura de credință ortodoxă, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Edit. Doxologia, 2009.

13
Nr. Etapele Ob. Timp Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace de Forme de organizare
Crt. lecției (min.) procedee învățământ

Nr. Etapele Ob. Timp Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace de Forme de organizare
Crt. lecției (min.) procedee învățământ

1. Moment 2’  Salutul Conversația Activitate frontală


organizatoric
 Rugăciunea „Tatăl
nostru”
 Notarea absențelor
 Pregătirea pentru
începerea orei
2. Pregătirea 7’  Se rezolvă rebusul din Conversația Anexa 2 Activitate individuală
aperceptivă Anexa 1 Rebusul Activitate frontală
3. Anunțarea 1’  Astăzi vom discuta Explicația, Activitate frontală
lecției și a despre poruncile pe care observația
competențelor Dumnezeu le-a lăsat
lecției noi oamenilor spre a avea o
viață curată;
 Se scrie pe tablă titlul
lecției și se anunță
competențele urmărite.
4. Desfășurarea 20’ Prezentarea Decalogului Expunerea, Activitate frontală
activității de  Decalogul sau Cele zece explicația,

14
predare și porunci, reprezintă meditația
învățare a noilor darul pe care Dumnezeu religioasă
cunoștințe le-a dăruit oamenilor,
prin intermediul
profetului Moise.
Dumnezeu ne-a dăruit
aceste Table cu Legi
pentru a avea o viață
curată și pentru a ne
cîștiga mântuirea.
 Moise a avut rolul de a
transmite verbal
oamenilor poruncille
Ob. 1 Decalogului.
 Poruncile Decalogului
le găsim în Vechiul
Testament în cărțiile
Ieșirea(cap 20) și Sfânta Scriptură
Deuteronomul (cap 5) Manual
 Primele patru porunci –
ne arată datoria noastră
față de Dumnezeu.
 Ultimele șase porunci
ne arată datoria noastră
față de aproapele nostru.

Scrierea și explicarea
poruncilor

1. Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău; să nu ai

15
alți dumnezei afară de
Mine.
Ob. 2
Prima poruncă ne învață că
există doar un singur
Dumnezeu și doar lui trebuie să
ne închinăm și doar pe El să-L
slujim.
2. Să nu-ți faci chip cioplit,
nici altă asemanare, nici
sa te închini lor.
A doua poruncă ne îndeamnă să
nu ne facem statui/idoli și să nu
ne închinăm la aceștia.
3. Sa nu iei numele
Domnului Dumnezeului
tău în deșert.
Porunca a treia ne învață să îl
cinstim pe Dumnezeu și să nu îi
vorbim urât.
4.  Adu-ti aminte de ziua
Domnului și o cinsteste.
Porunca a patra ne spune să
cinstim ziua odihnei, adica ziua
de Duminică, așa precum și
Dumnezeu a făcut.
5. Cinsteste pe tatăl tău și pe
mama ta, ca bine să-ți fie și

16
mulți ani să trăiești pe
pământ. 
A cincea poruncă ne învață să îi
cinstim pe cei care ne-au dat
viață, să ne rugăm pentru ei și
să le fim alături.
6. Să nu ucizi
Această poruncă ne
interzice să luăm viața oricărei
făpturi care s-a născut sau care
se va naște.
7. Să nu fii desfrânat.
Desfrâul este unul dintre
păcatele trupești și reprezintă
,,necinstirea templului
sfânt’’
8. Să nu furi.
Prin această poruncă ni se
interzice să luăm un lucru
făra a cere voie, si să
spunem că este al nostru.
9. Să nu mărturisești strâmb
împotriva aproapelui tău(să
nu mințim)
Este porunca care ine
interzice să spunem lucruri
neadevărate cu scopul de a
ajuta sau a face rău cuiva.
10. Să nu poftesti nimic din ce

17
este al aproapelui tau.
Ultima poruncă ne interzice
să avem ceva din ceea ce
are aproapele nostru
5. Fixarea și Ob. 3 5’  Cunoștințele acumulate Conversația Fișa de lucru Activitate frontală
sistematizarea sunt fixate prin
cunoștințelor rezolvarea temei nr. 1 Activitate individuală
din Anexa 2.

6. Asocierea, Ob. 4 10ꞌ  Se rezolvă tema nr. 2 Conversația Fișa de lucru Activitate frontală
generalizarea și din Anexa 2
aplicarea Activitate pe grupe de
elevi

7. Aprecierea 2ꞌ  Se fac aprecieri generale Conversația Activitate frontală


activității privind implicarea
elevilor elevilor în predarea
noilor cunoștințe.
 Se notează elevii care s-
au remarcat prin
răspunsuri
frumoase/bune.

8. Precizarea și 1’  Învățarea Decalogului Conversația Activitate frontală


explicarea temei precum și a explicațiilor ,

18
pentru acasă acestuia
9. Încheierea 1’  Rugăciunea „Cuvine-se Conversația Activitate frontală
lecției cu adevărat”
 Salutul

19
OGLINDA TABLEI
Data
Decalogul- importanța lui în viața oamenilor

Definiție: Decalogul este un dar al iubirii lui Dumnezeu, pentru păstrarea dreptei credințe și a respectului între oameni.
Cele 10 porunci:
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de Mine.
2. Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini lui.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deșert.
4. Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești.
5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
10. Să nu poftești nimic din câte are aproapele tău.

20
Anexa 1
REBUSUL VIRTUȚILOR

Pentru a descoperi subiectul lecției de astăzi scrie cate un sinonim pentru următoarele cuvinte și completează rebusul respectând ordinea lor:
1. Convingere
2. Nădejde
3. Chibzuință
4. Iubire
5. Altruism
6. Dreptate
7. Bărbăție

C I Ț Ă

P A N

Î N L P N E

I L I E

C T T U N E

21 V G E
Anexa 2
Fisă de lucru

1. Continuă să completezi tabelul cu încă două porunci din Decalog și cu exemple din viața cotidiană, după modelul dat:

Nr. Porunca Exemplul concret


Crt.
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, În fiecare seară, Manuela se roagă lui Dumnezeu și-I mulțumește
să nu ai alți dumnezei în afară de pentru ajutorul acordat de-a lungul zilei.
Mine.

2. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun Alex și-a dat seama că a devenit foarte preocupat de jocul său preferat
fel de asemănare a vreunui lucru, de pe calculator, încât nu iese la joacă cu noi, nu merge la biserică și
să nu te închini lor, nici să le nici nu prea mai învață ca înainte. Atunci a hotărât să aloce mai puțin
slujești. timp jocului

3.

4.

22
2. Grupați-vă în echipe de căte doi elevi. Împărțiți cele 10 porunci. Un elev primește poruncile cu număr par, iar celălalt pe cele cu număr
impar. Reformulați fiecare din cele cinci porunci astfel încât să obțineti Decalogul prieteniei. Prezentați variantele în fața clasei.

23
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: -
Profesor: Petraru Andrei Ionuț
An şcolar:-
Disciplina: Religie
Clasa: a VII-a
Nr. Ore /săptămână: 1
Unitatea de învățare: „Biserica – Viața omului în Hristos, prin Duhul Sfânt”
Nr. De ore: 8
Nr. CONȚINUTURI COMPETENȚE COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE RESURSE EVALUARE
crt. GENERALE SPECIFICE ÎNVĂȚARE (metode şi mijloace) -instrumente-

1. Credința în 1. Utilizarea 1.1 Analizarea - definirea creştinismului; -conversaţia, - observarea


primele conceptelor manifestării lucrării modalități de relaționare şi explicaţia, lectura, sistematică
comunități specifice religiei Duhului Sfânt în trăire a credinței; depăşirea povestirea, exerciţiul,
creştine proprii, în viața Bisericii şi în dificultăților cu ajutorul observarea dirijată;
conexiune cu devenirea spirituală Duhului Sfânt; problematizarea, joc - probă orală
diferite manifestări a omului, pe baza - lecturarea unor texte biblice de rol;
ale credinței. unor texte reprezentative referitoare la - Biblia, fişe de lucru; - temă de lucru în
religioase; viața Bisericii primare: argumentare biblică clasă
întemeierea Bisericii, primele Forme de desfășurare
comunități creştine, a activității: frontal, - tema pentru acasă
propovăduirea învățăturii de individual, în perechi,
către Sfinții Apostoli, pe grupe.
martiriul Sfântului Ştefan,

24
minuni făcute de către Sfinții
Apostoli
- identificarea de informații
pe tema răspândirii
creştinismului în lume şi în
țara noastră, utilizând diferite
surse (de exemplu, texte
referitoare la vestirea
creştinismului în Dobrogea,
texte ale creațiilor populare
despre prezența Sfântului
Apostol Andrei);
2. Comuniunea 1. Utilizarea 1.2. Compararea - realizarea de miniproiecte -conversaţia, - observarea
credincioşilor în conceptelor unor modalități pe teme legate de elemente de explicaţia, lectura, sistematică
Biserică specifice religiei diverse de specificitate a bisericii şi rolul povestirea, exerciţiul,
proprii, în manifestare a vieții acesteia în viața religioasă a observarea dirijată;
conexiune cu religioase sau a comunității (de exemplu, problematizarea, joc - probă orală
diferite manifestări unor aspecte de „Sunt ghid la biserica mea”, de rol;
ale credinței. învățătură „Povestea bisericii”); - Biblia, fişe de lucru; - temă de lucru în
2. Manifestarea religioasă - participarea la discuții argumentare biblică clasă
unui comportament 2.2. Formularea despre importanța, pentru Forme de desfășurare
moral, în viața unor opinii viața personală, a familiei şi a a activității: frontal, - tema pentru acasă
personală şi în personale privind comunității, a normelor individual, în perechi,
societate, în acord aplicarea normelor moral-religioase legate de pe grupe.
cu valorile moral-religioase în bine, adevăr, prietenie, sens al
religioase. viața personală şi a vieții, comportament autentic,
3. Raportarea grupurilor de cu exemplificări biblice (de
experiențelor din apartenență, în exemplu, prietenii
viața de zi cu zi la relație cu normele slăbănogului din Capernaum)
principiile civice - exerciții de elaborare în
religioase, cu 3.3.Argumentarea grup a unor reguli de
respectarea importanței comportament specifice

25
identității şi participării fiecărei diferitelor contexte (şcolare,
diversității persoane la viața familiale, sociale), în acord
religioase. spirituală a cu valorile moral-religioase,
comunității, ca prezentate în forme variate
membru activ al (de exemplu, fişe, postere,
acesteia prezentări cu ajutorul noilor
tehnologii, dezbateri)
- analizarea unor studii de caz
pornind de la situații concrete
de încălcare a unei reguli, pe
baza unui set de întrebări (de
exemplu, „Care au fost
urmările nerespectării acelei
reguli?”, „Cum s-a simțit cel
care nu a respectat regula?”,
„Dar cei care au avut de
suferit în urma încălcării
acelei reguli?”, „Ce soluții
pentru îmbunătățirea situației
se pot aplica?”)
- realizarea de corelații între
norme moral-religioase şi
norme civice date sau
identificate prin discuții, în
relație cu noțiunile de:
libertate, dreptate, adevăr,
responsabilitate
- elaborarea unor scurte
eseuri despre diferite valori
moral-religioase (de exemplu,
prietenie, iubire, frumos,
adevăr, bucurie, ideal de

26
viață);
- participarea la discuții pe
tema importanței sărbătorilor
creştine pentru păstrarea
spiritului familial şi
comunitar
- realizarea de miniproiecte
pentru elaborarea unor
materiale promoționale (de
exemplu, pliante, articole
pentru revista şcolii, articole
pentru site-ul
parohiei/comunității) privind
viața spirituală a comunității
(de exemplu, tradiții
religioase, modalități de
celebrare a unor sărbători,
alte evenimente
semnificative)
- implicarea în acțiuni de
voluntariat, desfăşurate în
cadrul unor colaborări ale
şcolii cu diferiți parteneri
sociali (Biserică, Primărie,
Poliție, ONG-uri);
- elaborarea în echipă a unui
plan anual de activități
desfăşurate în parteneriat
şcoală-familie-parohie, pentru
petrecerea timpului liber
împreună cu familia, colegii,
membri ai comunității

27
religioase.
3. Biserica – lăcaş 1. Utilizarea 1.2. Compararea - exerciții de dialog despre -conversaţia, - observarea
de închinare şi conceptelor unor modalități stilurile arhitectonice; explicaţia, lectura, sistematică
de sfințire a specifice religiei diverse de - dialog pe bază de imagini a povestirea, exerciţiul,
omului proprii, în manifestare a vieții formei, părților componente observarea dirijată;
conexiune cu religioase sau a și a elementelor esențiale ale problematizarea, joc - probă orală
diferite manifestări unor aspecte de unei biserici ortodoxe; de rol;
ale credinței. învățătură https://www.youtube.com/wa - Biblia, fişe de lucru; - temă de lucru în
3. Raportarea religioasă tch?v=60gt5qp JgJ0 argumentare biblică clasă
experiențelor din 1.3. Analizarea -prezentarea pricipalelor Forme de desfășurare
viața de zi cu zi la unui mesaj moral- obiecte de cult, ex.: Sfântul a activității: frontal, - tema pentru acasă
principiile religios, comunicat Antimis, Sfânta Evanghelie, individual, în perechi,
religioase, cu în forme variate. Sfânta Cruce, Sfântul Chivot, pe grupe.
respectarea 3.1. Argumentarea etc;
identității şi importanței - dezbatere asupra rolului
diversității respectului pentru spiritual al bisericilor în
religioase. diversitate şi a cultul divin și în viața
comunicării între credincioșilor;
persoane/ grupuri Lectură suplimentară: (ex.:
Biserica străbună de Nicolae
Lungu);
- participarea la discuții
privind importanța
comunicării şi a respectului
pentru diversitate, pornind de
la situații concrete, filme,
povestiri, imagini, pilde
biblice
- analizarea unor studii de caz
pe tema discriminării
copiilor, pe aspecte legate de
diferențele în funcție de etnie,

28
religie, stare de sănătate
- implicarea în jocuri de rol
pe tema efectelor comunicării
sau ale lipsei de comunicare,
în diferite contexte,
valorificând învățătura
Mântuitorului Iisus Hristos
despre valoarea persoanei
umane
- identificarea unor aspecte de
credință comune diferitelor
culte existente la nivelul
comunității (de exemplu,
sărbători comune, sfinți
comuni, valori comune),
utilizând diferite surse de
informare (de exemplu,
Internet, discuții cu personal
de cult sau membri ai
diferitelor culte religioase din
comunitate)
4. Biserica în 1. Utilizarea 1.1 Analizarea - lecturarea unor texte biblice -conversaţia, - observarea
istorie conceptelor manifestării lucrării reprezentative referitoare la explicaţia, lectura, sistematică
specifice religiei Duhului Sfânt în viața Bisericii primare: povestirea, exerciţiul,
proprii, în viața Bisericii şi în întemeierea Bisericii, primele observarea dirijată;
conexiune cu devenirea spirituală comunități creştine, problematizarea, joc - probă orală
diferite manifestări a omului, pe baza propovăduirea învățăturii de de rol;
ale credinței. unor texte către Sfinții Apostoli, - Biblia, fişe de lucru; - temă de lucru în
religioase; martiriul Sfântului Ştefan, argumentare biblică clasă
minuni făcute de către Sfinții Forme de desfășurare
Apostoli a activității: frontal, - tema pentru acasă
- identificarea de informații individual, în perechi,

29
pe tema răspândirii pe grupe.
creştinismului în lume şi în
țara noastră, utilizând diferite
surse (de exemplu, texte
referitoare la vestirea
creştinismului în Dobrogea,
texte ale creațiilor populare
despre prezența Sfântului
Apostol Andrei)
- realizarea de organizatoare
grafice de diferite tipuri (de
exemplu, tabele cronologice,
hărți conceptuale, scheme
comparative) pentru
sistematizarea informațiilor
referitoare la întemeierea şi
răspândirea creştinismului.
5. RECAPITULARE. EVALUARE. Test de evaluare Verificare scrisă

30
Strategii de motivare a elevului la disciplina religie

Motto: “Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a
trăi bine, educându-i,,
Aristotel

Fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privința lui, cu scopul primordial de a-l
ajuta să se dezvolte deplin.
Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom
întelege mai bine, cu atât vom învăța mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului
potențial de care dispune. În educație nu există rețete, există experiență acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări noi, practici confirmate care şi-
au demonstrat în timp eficiența, valori, principii și reguli. Succesul educației se bazează pe adaptarea demersului educațional la nevoile
individuale ale fiecărui copil.
Datorită faptului că în procesul instructiv-educativ sunt diferite categoriile de copiii, unii sunt mai îndrazneti, mai isteți, alții sunt timizi,
nu se pot exprima, sunt emotivi, profesorul trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru ca activitatea pe care o întreprinde la ora de religie
cu elevii, să se finalizeze prin posibilitatea acestora de a se integra și a fi cât de cât captați de ceea de le prezintă profesorul.
În contextul actual, când tehnologia „este la putere”, este o mare realizare ca un profesor să reusească să capteze atenția și să fie pe
aceeași lungime de undă cu elevii săi la ora.

31
Putem determina starea copiilor dacă urmărim mai întâi comportamentul acestora 1. Profesorul trebuie să fie în conexiune cu starea de
spirit din clasa respectivă. Trebuie să fie înțelegător, răbdător, dar și ferm, încercând să îi înțeleagă dar și să se facă înțeles de către elevii săi.
Sunt mai multe metode prin care un profesor îi poate motiva pe elevi sa fie atenți și antrenați la ora de religie, dar aceasta este o artă ce
ține în totalitate de profesor, acesta fiind artistul, iar elevul lemnul ce urmează a fi sculptat pentru a căpăta frumusețe și valoare. Orice profesor
care își dorește stimularea elevilor săi trebuie să verifice propria motivație 2. Aceată motivație vine din dragostea de a învăța pe alții, de a fi
lumină pentru cei din întuneric. Volumul vocii ridicat și agresivitatea nu reușesc să stăpânească o clasă, ci mai degrabă atrag o atenție negativă,
profesorul respectiv putând fi catalogat ca arogant, încrezut sau ambițios 3. Astfel, profesorul care are un ton calm și blând poate să domolească
mânia (Pilde 15. 1-3) și să atragă atenția elevilor într-o manieră pozitivă4.
Un alt aspect important pe care profesorul trebuie să îl aibă este limbajul nonverbal. Comunicarea non –verbală este cumulul de mesaje
care nu sunt exprimate prin cuvinte și care pot fi descifrate, creând înțelesuri. Într-o comunicare orală, 55% din informație este percepută și
reținută prin intermediul limbajului non-verbal. Limbajul non-verbal poate sprijini , contrazice sau chiar substitui comunicarea verbală5.
Odată ce am rezolvat aceste amănunte, urmază efectiv expunerea sau predarea lecției. În timpul acestei etape a lecției profesorul trebuie
să fie atent la paralimbaj, respectiv la tonalitate sau intonație, volum sau intensitatea vocii, timbrul vocii care trebuie să fie cât mai plăcut având
dicție și ritm6. Pentru a reliefa și mai bine aceasta, am ales să citez integral cuvântul lui Cicero: ,,Oratorul face discursul clar, strălucitor și
plăcut, nu prin cuvinte, ci prin varietatea vocii, prin mișcarea corpului și prin privire, întrucât au foarte mare putere dacă sunt în armonie cu
felul discursului”7.

1
N. E. Pestov, Cum să ne creștem copii –calea spre desăvârșita bucurie, Trad. din limba rusă de Lucia Ciornea, Editura Sophia, București, 2005, p. 163.
2
Dorina Sălăvăstru, Psihologia Educației,Editura Polirom, Iași, 2004, p. 90.
3
Dr. Lillian Glass, Limbajul trupului și mincinoșii, Trad. de Mădălina Sofron, Editura Polirom, Iași, 2014, p. 181.
4
Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, București, 2006.
5
Dr. Lillian Glass, Limbajul..., p. 48.
6
Coordonator Pr. Vasile Gordon, Pr. Adrian Ivan, Pr. Nicușor Beldiman, Omiletica, Editura Basilica, București, 2015, pp. 506-508.
7
Marcus Tulius Cicero, Arta oratoriei, ediție bilingvă, trad. T. Diaconescu, Editura Saeculum Vizual, București, 2007, p.43, apud, Coordonator Pr. Vasile Gordon,
Omiletica..., p. 505.

32
Pe lângă toate aceste cunoștințe dobândite, adăugând și talentul oratoric, lecția ar trebui să iasă foarte bine. Profesorul de religie ar putea
să pornească în acord cu profesorul de desen un proiect de doua sau trei ore în funcție de complexitatea cerințelor un atelier de icoane. Elevii să
își aleagă o icoană favorită și să o picteze cu îndrumarea profesorului de desen.
O altă formă de motivare ar fi să exerseze în apropierea sărbătorii Nașterii Domnului colinde, pe care ulterior elevii le pot recita la
biserică după Sfânta Liturghie. Dacă biserica din sat sau dacă se află o biserică în apropiere sau dacă școala respectivă are paraclis, profesorul în
acord cu directorul instituției de învățământ poate face o ora în lăcașul de cult pentru ca explicațiile profesorului însoțite de vederea a ceea ce
profesorul explică, să ducă la o înțelegere și la o fixare cât mai bună.
O altă formă de motivare ar fi aceea de a le spune elevilor din timp să aducă la ora de religie o vedere sau o poză cu o biserică sau cu o
mănăstire la care au fost de curând.
Sunt multe modalități prin care profesorul îi poate motiva pe elevi să fie mai receptivi, doar că pentru acest lucru este nevoie de un efort
în plus din partea profesorului ca tot timpul să vină cu ceva nou, lucru care este foarte realizabil la disciplina aceasta (Crearea lumii, Noe, Ilie,
Parabolele Mântuitorului etc.)
Profesorul nu trebuie să desconsidere elevii mai slabi sau nemotivați, ci să le acorde aceeași atenție, dacă nu e prea mult, chiar o atenție
sporită. Dacă sunt marginalizați ei nu fac nici un efort pentru a învăța deoarece știu că nu sunt luați în seamă 8. Față de ei profesorul trebuie să
manifeste aceeași atenție, încurajându-i atunci când aceștia progresează.
Acestea sunt doar câteva metode pe care le poate utiliza profesorul de religie, dar mai pot exista și altele în funcție de clasă, maiestria
acestuia sau de alte conjucturi

8
Dorina Sălăvăstru, Psihologia..., p. 95.

33
Bibliografie

1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, București, 2006;


2. GLASS, Dr., Lillian, Limbajul trupului și mincinoșii, Editura Polirom, Iași, 2014;
3. GORDON Coordonator Pr., Vasile; IVAN, Pr., Adrian; BELDIMAN, Pr., Nicușor, Omiletica, Editura Basilica, București, 2015;
4. PESTOV, N. E., Cum să ne creștem copii –calea spre desăvârșita bucurie, Editura Sophia, București, 2005;
5. SĂLĂVĂSTRU, Dorina, Psihologia Educației, Editura Polirom, Iași, 2004.

34
TEST DE EVALUARE LA RELIGIE
Clasa a X-a
Timp de lucru: o oră

I. Alegeţi varianta/variantele corecte, încercuind răspunsul corect:


1. Cele zece porunci sau Decalogul reprezintă: (0,25p)
a. un cod etic
b. esenţa morală a Legii Vechi
c. prescripţii babiloniene
d. norme pe care creştinii nu trebuie să le urmeze

2. Predica de pe munte, rotită de Mântuitorul Hristos pe Muntele Fericirilor, cuprindea învăţături despre:
(0,25p)
a. Legea ceremonială
b. Fericiri
c. Rugăciune, post şi milostenie
d. Sfârşitul lumii
e. Judecata semenilor

II. Găsiţi corespondenţa corectă între coloanele A şi B; notaţi în spaţiul din stânga numărului de ordine litera din dreptul coloanei B, care are
legătură cu coloana A.

35
(0,5x2=1p)
a.

A B
1.Decalogul a. „cele zece porunci ale Noului Testament”
2.„legea libertăţii” b. Vechiul Testament
3.Fericirile c. Sfântul Ioan Botezătorul
4.„călăuză spre Hristos” d. dat de Dumnezeu lui Moise pe Sinai
e. Noul Testament
f. dată de Sfântul Evanghelist Matei
b.
A B
1. Dumnezeu a. oamenii răi
2. lumea b. fiii împărăţiei
3. secerătorii c. îngerii
4. sămânţa cea bună d. ţarina
5. neghină e. omul care a semănat sămânţa

III. Bifați cu A (adevărat) sau F (fals) în căsuțele de mai jos, în funcție de afirmația făcută.
(0,2x5=1p)

36
a.
Fericiți cei săraci cu duhul că aceia se vor milui.
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ.” este cea de-a cincea poruncă.
Cele nouă fericiri din Predica de pe Munte a Mântuitorului Iisus Hristos constituie Legea Noului Testament.
b.
Să nu ucizi ca să nu păcătuiești.
Legea Vechiului Testament a fost dată lui Moise de către Dumnezeu pe Muntele Tabor.

IV. Completaţi spaţiile punctate: (0,25x6=1,5p)

a. Decalogul a fost dat de Dumnezeu poporului ales prin prorocul ...................... pe muntele .................... . Acesta se referea la relaţia omului
cu ............................... ............... (poruncile 1-4), și cu ....................................... (poruncile 5-10).

b. Fericiţi cei curaţi cu .................... că aceia vor ................... pe Dumnezeu.

V. Alcătuiţi un eseu corect din punct de vedere gramatical şi religios, folosind următorii termeni: idolatrie, ucidere, smerenie, mucenici şi
milostenie. (0,4x5=2p)

VI. Alcătuiți un eseu între 10-15 rânduri în care să arătați importanța împlinirii Legii Vechiului Testament în viața creștinului.
(3p)

37
BAREM DE CORECTARE

I. Se acordă 0,5 puncte.


1-b
2-c (2x0,25p)

II. Se acordă 1 punct.


1-d
2-d
3-a
4-b
1-e
2-d
3-c
4-b
5-a (2x0,5p)

III. Se acordă 1 punct.


1-F

38
2-A
3-A
4-F
5-F (5x0,2p)

IV. Se acordă 1,5 puncte.


a-Moise, Sinai, Dumnezeu, semenii
b-inima, vedea (6x0,25p)

V. Se acordă 2 puncte.
5x0,4p pentru fiecare cuvânt folosit corect.

VI. Se acordă 3 puncte.


-corect gramatical – 0,5p
-corect din punct de vedere religios – 1,5p
-creativitate – 1

VII. Se acordă un punct din oficiu.

39

S-ar putea să vă placă și