Sunteți pe pagina 1din 17

Petraru M.

Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

PROIECT DIDACTIC

Școala: Școala gimnazială „Garabet Ibrăileanu”, Târgu Frumos


Anul școlar: 2020-2021
Semestrul: I
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Clasa: a VII-a
Manualul: Religie – cultul ortodox
Unitatea de învățare: Dumnezeu se face cunoscut omului
Profesor: Petraru Andrei Ionuț
Data: 26 februarie 2021
Subiectul: Sfintele Taine în viața creștinilor
Tipul lecției: mixt
Competențe specifice: 1.1; 1.2

Scopul lecţiei: însuşirea unor cunoştinţe despre lucrările sfinţitoare ale lui Dumnezeu în Biserică.

1
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

Obiective operaționale:
La finalul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 – să identifice în imagini săvârşitorii şi primitorii Sfintelor Taine;
O2 – să numească Întemeietorul Sfintelor Taine;
O3 – să precizeze scopul săvârşirii Sfintelor Taine în Biserică;
O4 – să asocieze imaginea din timpul săvârşirii Sfintelor Taine cu denumirea Sfintelor Taine
săvârşite;
O5 - Să denumească noţiunea de „Sfântă Taină”;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, lectura, demonstraţia, conversaţia.
2. Mijloace de învăţământ: Pezentare Power Point, fişe de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VII-a;
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’

2
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura
„Polirom”, Iaşi, 1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile
teologice, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;

3
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei și Ob. Conținut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt timpul alocat op.
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizar
e
1. Momentul -Salutul -Salutul Conversația Frontal Se evaluează
organizatoric -Rugăciunea -Rugăciunea capacitatea elevilor de a
3’ -Notarea absenţelor -Pregătirea pentru începerea rosti rugăciunea.
-Pregătirea pentru lecției
începerea lecției
2. Verificarea -Profesorul îi întreabă pe -Elevii vor răspunde Conversația Frontal Se evaluează
cunoștințelor elevi în vederea evaluării întrebărilor profesorului, în Explicația capacitatea elevilor de a
anterioare lor: ordinea în care vor fi numiți. răspunde la întrebările
10’ „-Ce am avut de pregătit Individual adresate.
pentru astăzi?

4
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

-La câte zile după Paști s-a Se vor aprecia prin


pogorât Sfântul Duh? notare elevii care vor
-Care este scopul pogorârii răspunde la întrebări.
Sfîntului Duh?
-Prezentați episodul
pogorârii Sfântului Duh.”
3. Captarea atenției -Profesorul îi solicită pe - Elevii dau variante de Conversaţia Frontal Se evaluează
2’ elevi să-şi amintească în ce răspunsuri: capacitatea elevilor de a
împrejurări au mers la „...în zilele de duminică şi de interacționa cu
biserică şi la ce slujbe sărbători (când am participat profesorul.
religioase au participat. la Sfânta Liturghie), am mers
la un botez, cununie, Sfântul
Maslu, când m-am spovedit
etc.
-Elevii enumeră Sfintele
-Profesorul selectează din Taine la care ei au participat:
răspunsurile elevilor, Botezul, Spovedania,
numai în situaţiile când ei Împărtăşania, Nunta, Maslul.
au participat la Sfintele
Taine şi le spune că aceste
slujbe sunt mai deosebite şi

5
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

se numesc Sfinte Taine.


4. Anunţarea -Profesorul anunţă şi scrie -Elevii scriu în caiete data și Explicaţia Frontal
titlului lecţiei şi a pe tablă titlul lecţiei: titlul lecţiei. Conversația
obiectivelor „Sfintele Taine în viața
2’ creștinilor”
-Se precizează obiectivele
lecţiei

5. Transmiterea -Profesorul împarte -Elevii urmăresc prezentarea -Explicaţia Fişe de Frontal Se evaluează
noului conținut elevilor fişe (Fişa) cu şi completează fişele. lucru capacitatea elevilor de a
25’ imagini din timpul corela imaginile cu
Sfintelor Taine, pe care le textul..
vor completa cu denumirile
Tainelor respective
-Profesorul face precizări
despre Sfintele Taine, cu Demonstraţia
ajutorul unei prezentări
Power Point:
„ Observăm din text că
Biserica se îngrijeşte de toţi
creştinii, de la cei mai mici

6
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

până la cei bătrâni. Ea îi


pregăteşte şi îi întăreşte
sufleteşte pe oameni în -Prezentare Frontal
această viaţă, trimiţându-le Ppt.
putere de la Duhul Sfânt.
De pildă, pe cei care
primesc credinţa lui Hristos
îi botează. Apoi îi întăreşte
în credinţa creştină,
ungându-i cu Sfântul Mir;
îi hrăneşte pe creştini cu Conversaţia
Trupul şi Sângele lui
Hristos; pentru a da prilej
creştinului să-şi aducă
aminte de păcatele
săvârşite şi să primească
iertare de la Dumnezeu, îi
spovedeşte. Pentru a face
din unii creştini apărători ai
învăţăturii creştine, îi
preoţeşte. Pentru a întări -Elevii numesc şi notează pe

7
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

legătura dintre soţ şi soţie, fişe săvârşitorii şi primitorii


Biserica îi cunună, prin Sfintelor Taine
nuntă. Pentru a uşura
suferinţele creştinilor
bolnavi, le trimite duh
întăritor prin Sfântul
O1 Maslu.” Observaţia Frontal

-Profesorul îi solicită pe Explicaţia


elevi să identifice din text
şi din imagini cine sunt
săvârşitorii şi primitorii -Elevii notează definiţia
Sfintelor Taine. Sfintelor Taine
Observaţie:
Profesorul intervine şi
O5 completează răspunsul
elevilor numindu-i şi pe
arhierei ca săvârşitori.
Precizare: Conversaţia

8
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

Preotul este cel care


săvârşeşte în mod văzut
O2 această Sfântă Taină, dar
Cel care le-a întemeiat şi -Elevii răspund la întrebările
O3 care participă în chip profesorului.
nevăzut este Mântuitorul
Iisus Hristos. Explicația
-Se explică cuvântul taină
– ceea ce este neînţeles,
nepătruns de mintea Frontal
omenească, mister.
-Se definesc Sfintele
Taine═ lucrări văzute,
întemeiate de Mântuitorul
şi încredinţate Bisericii,
prin care se transmite
creştinilor harul cel
nevăzut al Sfântului Duh,
scopul lor fiind mântuirea
şi sfinţirea credincioşilor.
-Se explică definiţia pentru

9
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

a putea fi memorată:
„-Cine a întemeiat Sfintele
Taine?”
„-Cine le poate săvârşi?”
„-Ce primim prin Sfintele
Taine?”
„-De ce se săvârşesc?”
Precizare:
Pentru primirea acestor
Sfinte Taine trebuie
credinţă şi o anumită
pregătire trupească şi
sufletească.
6. Fixarea -Se prezintă imagini din -Elevii privesc imaginile şi Conversaţie Prezentare Activitate Se evaluează
informațiilor O4 timpul săvârşirii Sfintelor identifică Sfintele Taine. Ppt. frontală capacitatea elevilor de a
6’ Taine şi se cere elevilor să răsunde întrebărilor
precizeze cărei Sfinte adresate.
Taine aparţin.
O5 Se adresează următoarele -Elevii răspund la întrebările
întrebări: profesorului.
„-Ce sunt Sfintele Taine?”

10
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

„-De ce se numesc aceste


lucrări Sfinte Taine?”
„Cum trebuie să mergem să
primim Sfintele Taine?
7. Încheierea lecției -Se anunţă şi se explică -Elevii ascultă și notează în Conversația Activitate Se evaluează
2’ tema: caiete indicaţiile profesorului. frontală capacitatea elevilor de
„Realizați o compunere rosti rugăciunea.
între 25-30 de rânduri
despre roadele primirii
Sfintelor Taine.” -Rugăciunea
-Salutul
-Rugăciunea
-Salutul

Anexe

11
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

TEST DE EVALUARE LA RELIGIE


Clasa a X-a
Timp de lucru: o oră

I. Alegeţi varianta/variantele corecte, încercuind răspunsul corect:


1. Cele zece porunci sau Decalogul reprezintă: (0,25p)
a. un cod etic
b. esenţa morală a Legii Vechi
c. prescripţii babiloniene
d. norme pe care creştinii nu trebuie să le urmeze

2. Predica de pe munte, rotită de Mântuitorul Hristos pe Muntele Fericirilor, cuprindea învăţături despre:
(0,25p)
a. Legea ceremonială
b. Fericiri
c. Rugăciune, post şi milostenie
d. Sfârşitul lumii
e. Judecata semenilor

12
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

II. Găsiţi corespondenţa corectă între coloanele A şi B; notaţi în spaţiul din stânga numărului de ordine litera din dreptul coloanei B, care are
legătură cu coloana A.

(0,5x2=1p)
a.

A B
1.Decalogul a. „cele zece porunci ale Noului Testament”
2.„legea libertăţii” b. Vechiul Testament
3.Fericirile c. Sfântul Ioan Botezătorul
4.„călăuză spre Hristos” d. dat de Dumnezeu lui Moise pe Sinai
e. Noul Testament
f. dată de Sfântul Evanghelist Matei
b.
A B
1. Dumnezeu a. oamenii răi
2. lumea b. fiii împărăţiei
3. secerătorii c. îngerii
4. sămânţa cea bună d. ţarina
5. neghină e. omul care a semănat sămânţa

13
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

III. Bifați cu A (adevărat) sau F (fals) în căsuțele de mai jos, în funcție de afirmația făcută.
(0,2x5=1p)
a.
Fericiți cei săraci cu duhul că aceia se vor milui.
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ.” este cea de-a cincea poruncă.
Cele nouă fericiri din Predica de pe Munte a Mântuitorului Iisus Hristos constituie Legea Noului Testament.
b.
Să nu ucizi ca să nu păcătuiești.
Legea Vechiului Testament a fost dată lui Moise de către Dumnezeu pe Muntele Tabor.

IV. Completaţi spaţiile punctate: (0,25x6=1,5p)

a. Decalogul a fost dat de Dumnezeu poporului ales prin prorocul ...................... pe muntele .................... . Acesta se referea la relaţia omului
cu ............................... ............... (poruncile 1-4), și cu ....................................... (poruncile 5-10).

b. Fericiţi cei curaţi cu .................... că aceia vor ................... pe Dumnezeu.

14
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

V. Alcătuiţi un eseu corect din punct de vedere gramatical şi religios, folosind următorii termeni: idolatrie, ucidere, smerenie, mucenici şi
milostenie. (0,4x5=2p)

VI. Alcătuiți un eseu între 10-15 rânduri în care să arătați importanța împlinirii Legii Vechiului Testament în viața creștinului.
(3p)

15
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

BAREM DE CORECTARE

I. Se acordă 0,5 puncte.


1-b
2-c (2x0,25p)

II. Se acordă 1 punct.


1-d
2-d
3-a
4-b
1-e
2-d
3-c
4-b
5-a (2x0,5p)

III. Se acordă 1 punct.


1-F

16
Petraru M. Andrei Ionuț
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași

2-A
3-A
4-F
5-F (5x0,2p)

IV. Se acordă 1,5 puncte.


a-Moise, Sinai, Dumnezeu, semenii
b-inima, vedea (6x0,25p)

V. Se acordă 2 puncte.
5x0,4p pentru fiecare cuvânt folosit corect.

VI. Se acordă 3 puncte.


-corect gramatical – 0,5p
-corect din punct de vedere religios – 1,5p
-creativitate – 1

VII. Se acordă un punct din oficiu.

17

S-ar putea să vă placă și