Sunteți pe pagina 1din 13

RAPORT

de audit financiar si certificare a bilantului contabil


pe anul 2001,

În executarea misiunii încredintate, vã prezentãm Raportul de audit financiar si certificare a


bilantului contabil al S.C. BETA S.R.L.Satu Mare str. Gheorghe Balint nr. 213, privind exercitiul încheiat
la data de 31 decembrie 2001 astfel cum sunt prezentate în anexele la prezentul raport (A.B.C. si D.).
Am procedat la auditarea conform normelor legale a bilantului S.C. BETA S.R.L. Satu Mare
încheiat la data de 31 decembrie 2001, a contului de profit si pierdere, si a anexelor pentru exercitiul încheiat
la aceastã datã, asa cum sunt prezentate în anexele la prezentul raport. Aceste conturi anuale au fost stabilite
sub responsabilitatea conducerii unitãtii.
Noi am efectuat auditul conform Normelor de audit financiar si certificare a bilantului contabil
elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, norme aliniate la standardele
europene si internationale în domeniu.
Dupã pãrerea noastrã, conturile anuale dau o imagine fidelã situatiei financiare a unitãtii la 31
decembrie 2001, cât si a contului de profit si pierdere si fluxului de trezorerie pentru exercitiul încheiat la
aceastã datã, în conformitate cu normele de audit financiar si certificare a bilantului contabil, elaborate de
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, si cu prevederile Legii nr 82/1991 legea
contabilitãtii, si a Ordonantei Guvernului nr.22/1996 cu privire la actualizarea si completarea regimului
general al contabilitãtii.

Satu Mare la 29.01.2002

AUDITORI
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Anexa A

BILANT
la 31 decembrie 2001

mii lei
An 2001 2000
Activ. Sume Amortiz. Sume Sume
Brute proviz. nete Nete
0 1 2 3 4
Imobiliz. necorporale
Imobilizãri corporale 471.764 107.653 364.111 113.837
Imobilizãri financiare
Stocuri 831.016 831.016 828.842
Alte active circulante 181.981 181.981 48.590
-creante 44.675 44.675 11.906
-titluri de plasament

1
-disponibil 137.306 137.306 36.684
Conturi de regularizare 37.889
Total activ 1.484.761 107.653 1.377.108 1.029.158

Anexa B

BILANT

la 31 decembrie 2001

mii lei

Pasiv 2001 2000


Capitaluri proprii 447.596 280.909
Provizioane pentru riscuri si

cheltuieli
Datorii 929.512 707.143
Conturi de regularizare i

asimilate 41.106
Total pasiv 1.377.108 1.029.158

Anexa C

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


mii lei
Nr. Denumire indicatori 2001 2000
1 Venituri din exploatare 3.709.664 1.751.483
2 Cheltuieli pentru exploatare 3.381.700 1.639.387
3 Rezultat din exploatare 327.964 112.096
4 Venituri financiare 24.185 16.733

2
5 Cheltuieli financiare 85.428 45.634
6 Rezultat financiar -61.243 -28.901
7 Rezultat curent (3+6) 266.721 83.195
8 Venituri exceptionale 41.106 147.702
9 Cheltuieli exceptionale 38.564 147.238
10 Rezultat exceptional 2.542 464
11 Rezultat brut al exercitiului (7+10) 269.263 83.659
12 Impozit pe profit 102.576 36.877
13 Rezultat net al exercitiului (11-12) 166.687 46.782

Anexa D
I. REGULI SI METODE CONTABILE

A.Imobilizãri necorporale.

S.C. BETA S.R.L. nu detinea la sfirsitul anului 2001 imobilizãri necorporale.

B.Imobilizãri corporale

În categoria imobilizãrilor corporale intrã: terenuri, mijloace fixe si imobilizãri în curs.

a). terenuri: S.C. BETA S.R.L. nu detine imobilizãri corporale de natura terenurilor.

b). mijloace fixe: S.C. BETA S.R.L. detine la sfîrsitul anului 2001 mijloace fixe în valoare de
471.764 mii lei acestea fiind evaluate dupã cum urmeazã:

-mijloace fixe sunt înregistrate la cost de achizitie (cele achizitionate de la terti sau executate de terti)
si la cost efectiv cele realizate în regie proprie.

STRUCTURA MIJLOACELOR FIXE

3
(la valoare de inventar)
mii lei
Grupa 2000 2001
Constructii
Echipamente tehnologice
Mijloace de transport 82.912 352.191
Alte mijloace fixe 73.783 119.573
Total mijloace fixe 156.695 471.764

Mijloacele fixe sunt amortizate în regim de amortizare liniarã cu ratele de amortizare stabilite
potrivit prevederilor Legii 15 din 1994 –modificata prin O.G. nr.54/1997, a H.G. nr. 266 din 1994-modificat
prin H.G.nr964/1998, si a Ordinului M.F.nr 746 din 1994-modificat prin H.G.nr 909/1997.Exceptie de la
aceasta facind mijloacele fixe intrate in anul 1998 si primele doua luni ale anului 1999, care au fost amortizate
in regim de amortizare accelerat potrivit prevederilor O.U.G. nr.92/1997.
Trecerea pe costuri a amortizãrii în anii 1994-1996 si 1998 s-a fãcut în directã corelatie cu gradul de
utilizare a mijloacelor fixe si cu indicele de includere a amortizãrii în costuri.
În anul 1997 si1999 trecerea amortizãrii pe costuri s-a efectuat potrivit prevederilor O.G. 54/1997 în
proportie de 100 %.
Evolutia in anul 2001 a principalelor grupe de mijloace fixe este redata in tabelul urmator prin
cuantumul cresterii si descresterii acestora.
Mii lei
Mijloace fixe Constructii Echip. tehnol Mij de transp Alte mij fixe
Crestere 269.279 45.790
Descrestere

c). imobilizãri corporale în curs: S.C. BETA S.R.L. nu detine la sfîrsitul anului
2001 imobilizãri corporale in curs.
La nivelul anului 2001 s-a inregistrat o crestere a imobilizarilor corporale in curs de 315.064 mii lei,
investitii in curs puse in functiune in totalitate.
Imobilizãrile în curs sunt evaluate la cost efectiv de productie (cele realizate în regie proprie) sau la
cost de achizitie (cele realizate de terti).

C. STOCURILE

Activele circulante de natura stocurilor detinute de S.C. BETA S.R.L.sunt în valoare de 831.016 mii
lei cuprind bunurile destinate a fi vândute sau consumate cum ar fi:
-mãrfurile
-materialele consumabile
-ambalaje etc.
La intrarea în patrimoniu bunurile materiale se evalueazã si se înregistreazã în contabilitate astfel -

4
- materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, mãrfurile, ambalaje si celelalte
bunuri procurate cu titlu oneros la costul de achizitie;

S.C. BETA S.R.L. nu a constituit provizioane pe seama cheltuielilor (provizioane nedeductibile fiscal)
pentru deprecierea stocurilor de mãrfuri, materii prime si materiale, obiecte de inventar, produse si alte
bunuri materiale precum si nici pentru deprecierea altor active (imobilizãri necorporale, corporale si
financiare).

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

A. IMOBILIZÃRI

În anul 2001 imobolizãrile au evoluat astfel:


mii lei
Imobilizãri Valori brute Cresteri Diminuãri Valori brute la
initiale 31.12.2001
Necorporale
Corporale 156.695 315.069 471.764
Financiare
Total 156.695 315.069 471.764

5
B. AMORTIZÃRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR

Situatia amortizãrii calculate este urmãtoarea:


mii lei
la începutul Din care Calculatã în aferentã la sfârsitul
anului 2001 iesirilor anului
Imobilizãri
necorprale
Imobilizãri 42.858 64.794 107.653
corporale
Amortisment 42.858 64.794 107.653
e totale

C. SITUATIA CREANTELOR

La sfîrsitul anului 2001 S.C. BETA.S.R.L. înregistra creante în valoare de 44.675 mii lei care in
totalitate reprezintã clientii neâncasati.
Valoarea clientilor neincasati este cu mult sub nivelul vinzarilor medii pe o luna (15%), neridicind probleme
din punct de vedere al incasarii acestora.

D. SITUATIA DATORIILOR

La sfîrsitul anului 2001 unitatea înregistra obligatii neachitate de 896.477 mii lei din care ponderea
o detin furnizorii cu un nivel al obligatiei pentru acestia de 367.817 mii lei.
Majoritatea obligatiilor de mai sus au ca termen de exigibilitate anul 2002.

E. CAPITALURI PROPRII

În anul 2001 capitalurile proprii au înregistrat o crestere de 119.905 mii lei de la 48.882 mii lei la

168.787 mii lei. Modificãrile fiind situate la nivelul urmãtoarelor elemente:

31.12.00 Plus Minus 31.12.01


Capital social 2000 2000
Prime de emisiune

6
Rezerve legale 100 100
Rezerve statutare
Alte rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exerciþiului 46.782 119.905 166.687
Provizioane reglementate
Total 48.882 119.905 168.787

F. SITUATIA PROVIZIOANELOR

Unitatea nu avea constituite provizioane la începutul anului si nu a constituit provizioane nici în


cursul anului 2001.

G. VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

S.C. BOTOND S.R.L. a desfãsurat în anul 2001 o activitate de comercializare a de produse industriale,
realizînd o cifrã de afaceri de 3.709.664 mii lei fatã de 1.751.483 mii lei în anul 2000.

Evolutia elementelor ce se iau în calcul


la stabilirea cifrei de afaceri este urmãtoarea
mii lei
Denumire indicatori 2000 2001
Venituri din vânzãri de mãrfuri 1.751.483 3.709.664
Productia vândutã
Cifra de afaceri 1.751.483 3.709.664

Astfel se constatã o crestere a cifrei de afaceri de ~211% fata de cresterea indicelui preturilor din
decembrie 2001 fatã de decembrie 2000 de ~142 %.
Din cifra de afaceri 100 % reprezintã venituri din vânzarea mãrfurilor.

H. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

În anul 2001 S.C. BETA S.R.L. la 3.774.955 mii lei venituri totale si 3.505.692 mii lei cheltuieli
totale realizeazã un profit brut contabil de 269.263 mii lei.
Datoritã faptului cã unitatea a înregistrat în cadrul anului 2000 cheltuieli nedeductibile în sumã de
674 mii lei, rezultã un profit impozabil pe anul 2001 de 269.937 mii lei, cu un impozit pe profit aferent de
102.576 mii lei.

7
J. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În cursul anului 2001 inventarierea s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr.82 din 1991 si a
Regulamentului de aplicare a acesteia precum si cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.2388 din 15.decembrie 1995.

K.Analiza stocurilor de marfuri si a vitezei de circulatie (in preturi de achizitie )

2000

Stoc initial 348.017.910 lei


Intrari 1.388.374.138 lei
Iesiri 1.132.932.947 lei
Stoc final 603.513.101 lei
Stoc mediu 475.792.505 lei
Viteza de circulatie 153 zile
Nr. de rotatii 2,4/an

Stoc initial 371-378-4428

686 824 047-


233 982 187
452 841 887-
104 769 977
348 071 910

8
Stoc final 371-378-4428

1 117 643 874-


313 650 558
803 993 316-
200 480 215
603 513 101

Intrari 371-378-4428

2 571 662 586-


657 252 803
1 914 409 765-
526 035 627
1 388 374 138

Iesiri 371-378-4428

2 140 842 768-


577 584 431
1 563 258 337-
430325384
1 132 932 953

Stoc mediu

Stoc I+Stoc F
S= _______________
2

348 071 910+603 513101 9 515 011


S=_________________________=_____________= 475 792 505
2 2

Viteza de circulatie

SxZ 475 792 505x 365


V=_________=_____________________ =153 zile
D 1 132 932 947

S- stoc mediu
Z-nr. de zile al perioadei la care se refera
D-valoarea desfacerilor de marfuri(iesirile)

Nr. de rotatii a stocului mediu =2.4/an

9
2001

Stoc initial 603 513 101 lei


Intrari 824 452 861 lei
Iesiri 2 833 558 030 lei
Stoc final 2 612 618 270 lei
Stoc mediu 713 982 981 lei
Viteza de circulatie 99,8 zile
Nr. de rotatii 3,7/an

Stoc initial 371-378-4428

1 117 643 874-


313 650 558
803 993 316-
200 480 215
603 513 101

Stoc final 371-378-4428

1 706 702 092-


572 139 658
1 134 562 434-
310 109 573
824 452 861

Intrari 371-378-4428

6 295 841 797-


1 713 417 393
4 582 424 404-
1 145 353 273
3 437 071 131-
603 513 101
2 833 558 030

Calculele s-au efectuat cu total sume, astfel se scade ctocul initial.

Iesiri 371-378-4428

4 589 139 705-


1 141 277 735
3 447 861 970-
835 243 700
2 612 618 270

Stoc mediu

S=Stoc I+stoc f = 1 427 965 962 =713 982 981


2 2

10
Viteza de circulatie

V=SxZ = 713 982 981x365 = 99,8 zile


D 2 612 618 270

S-stoc mediu de marfuri


Z-nr. de zile al perioadei la care se refera D(iesirile)
D-valoarea desfacerilor de marfuri(iesirile)

Nr. de rotatii a stocului mediu

Nr. de rotatii=3,7/an

Situatia comparativa 2000-2001

Indicaror Exercitiul Dinamica


2000 2001 %
Stoc mediu 475 793 mii lei 713 983 mii lei +238 190 +50
Viteza de 153 zile 98 zile -53 zile -34,8
circulatie
Nr. de rotatii 2,4 rot/an 3,7 rot./an +1,3 rot./an +54,2

Realizarea unui stoc mediu mai mare cu 50% fata de cel realizat in 2000 nu a afectat viteza de
circulatie a marfurilor in sensul incetinirii acesteia. Din contra, unitatea a obtinut un rezultat foarte bun in
ceea ce priveste viteza de circulatie a marfurilor si numarul de rotatii, viteza de circulatie a acestora a scazut
in numar de zile necesare rotirii stocului de la 153 zile la ~100 zile, aceste ducand la crestera nr. de rotatii a
stocului cu 54%.
Din datele prezentate mai sus, rezulta o activitate deosebita realizata in anul 2001 pe linia
aprovizionarii si comercializarii marfurilor.

11
L. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT

F.R=C.P.-A.I.

F.R.- fond de rulment


C.P.-capitaluri proprii
A.I.-active imobilizate

Elemente patrimoniale Exercitiul Dinamica


2000 2001 Mii lei %
Capitaluri proprii 280 909 447 596 +166 687 59,34

Active imobilizate 113 837 364 111 +250 274 219,85

Fond de rulment 167 072 83 485 -81 587 48,83

Active circulante 877 432 1 012 997 135 565 15,45

Gradul de acoperire a 19,04% 8,24% - -


activ. Circulante cu
fonduri proprii

Capitalurile proprii au crescut cu 59%


Activele imobilizate au crescut cu 220%
Fondul de rulment a scazut cu 49%
Activele circulante au crescut cu 15%
Gradul de acoperire cu active circulante a scazut cu 8%

Evolutia surselor atrase se prezinta astfel:

Elemente Situatia la Dinamica


patrimoniale
31.12.2000 31.12.2001 Mii lei %

Credite 75 000 216 678 +141 678 188,9

Furnizori 370 684 367 817 -2 867 -0,8

Alte datorii 261 459 345 017 +83 558 32

12
Provizioane - -
Total 707 143 929 512 222 369

Volumul creditelor a crescut cu 189%


Furnizorii sau mentinut rulativ la acelasi nivel
Cuantumaul celorlalte datorii a crescut cu 32%
Per total sursele atrase au crescut cu 222 369 mii lei

Din analiza fondului de rulment si a surselor atrase rezulta o slaba acoperire a capitalurilor circulante
din surse proprii si apelarea obligatorie la surse atrase.
Apare necesitatea cresterii profitului si a partii prelevate din acesta la fondul de rezerva si pe celelalte
destinatii care sa asigure majorarea fondului de rulment ca sursa principala de finantare a activitatii.

13