Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA
nr. 4 din 18 februarie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență,
de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137,
art.696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr.1/2022 privind
declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.18,
art.12a), pct.6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1387), cu modificările ulterioare,
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:
1. Se completează pct.1 din Dispoziția nr.3 din 1 februarie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, după cuvintele „perioada rece a anului,” cu
cuvintele „pentru lunile ianuarie-martie 2022”.
2. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va efectua plata în avans către
S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-Nord” a compensațiilor diferenței de preț pentru
consumul energiei termice acordate consumatorilor casnici în baza Legii nr. 92/2021
privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei
termice în perioada rece a anului, conform prognozei efectuate și prezentate de
S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-Nord”, pentru lunile februarie-martie 2022, în
sumă de 266 960 000,0 lei pentru S.A. „Termoelectrica” și în sumă de 25 385 780,0 lei
pentru S.A. „CET-Nord”.
3. Prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare privind alocarea
mijloacelor financiare din fondurile de urgență ale Guvernului, se alocă Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, din fondul de rezervă al Guvernului, suma de 292,4 mil. lei
pentru efectuarea plaților în avans ale compensării diferenței de preț în urma majorării
prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și consumul energiei termice
acordate consumatorilor casnici.
4. Ministerul Finanțelor va efectua finanțarea cheltuielilor stipulate în pct.3 din
prezenta Dispoziție conform documentelor de plată, în ziua prezentării acestora de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
5. S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-Nord” vor raporta lunar compensațiile
efective acordate consumatorilor casnici, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul
comun nr. 15/2021 al ministrului muncii și protecției sociale și ministrului finanțelor.
5.1. În cazul în care suma avansului depășește suma compensațiilor acordate și
raportate pentru lunile februarie-martie 2022, soldul va fi restituit de
S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-Nord” către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
5.2. În cazul în care suma avansului este mai mică decât suma compensațiilor
acordate și raportate pentru lunile februarie-martie 2022, diferența va fi plătită de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale către S.A. „Termoelectrica” și, respectiv,
S.A. „CET-Nord”.
6. În scopul asigurării dreptului tuturor consumatorilor de a beneficia de
compensațiile acordate de Guvernul Republicii Moldova în urma majorării prețurilor
reglementate la gazele naturale, prevederile Legii nr.192/2021 privind compensarea
diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a
anului și ale Dispoziției nr.3 din 1 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale
a Republicii Moldova se aplică și în raport cu:
6.1 consumatorii deserviți de către furnizorii cărora nu le-au fost impuse
obligațiile de serviciu public și operatorii sistemelor de distribuție închise. Finanțarea
din bugetul de stat a compensațiilor va fi efectuată doar pentru volumele de gaze naturale
procurate la prețuri reglementate de către furnizori și operatorii sistemelor de distribuție
închise;
6.2 consumatorii casnici din cămine și blocuri de locuit gestionate de instituții
bugetare, conform acelorași prevederi legale care se aplică consumatorilor casnici din
asociațiile de locatari.
7. Prin derogare de la art.16 din Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele
umanitare acordate Republicii Moldova și pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016
cu privire la ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova de către România, precum și
pct. 4 și 5 din Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003, se aprobă transmiterea de către Agenția
Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne către S.A. „Termoelectrica” a
cantității de 16.295 tone de păcură acordată în calitate de ajutor umanitar Republicii
Moldova de către România în baza Hotărârii Guvernului nr.347/2016.
7.1. S.A. „Termoelectrica” va vira, după încheierea procesului de ardere a păcurii,
diferența dintre veniturile obținute de la vânzarea energiei electrice și energiei termice
și cheltuielile de procesare a păcurii, în Fondul de susținere a populației.
7.2. S.A. „Termoelectrica” va efectua calculele corespunzătoare prevăzute la
punctul 7.1 din prezenta Dispoziție și le va prezenta pentru avizare către Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.
8. S.A. „Termoelectrica” va utiliza stocul de păcură din cantitatea de păcură
eliberată de Agenția Rezerve Materiale din rezervele de stat, cu titlu de deblocare,
conform Hotărârii Guvernului nr.282/2021 cu privire la eliberarea păcurii din rezervele
de stat pentru producerea energiei electrice și termice.
9. Prin derogare de la prevederile art. 83 alin. (2) și art. 87 alin. (8) din Legea
nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și de la clauzele contractelor de furnizare a
gazelor naturale încheiate între părți, în cazul neachitării consumului de gaze naturale în
termenele indicate în contract și/sau în factura de plată, furnizorul de gaze naturale nu
va calcula consumatorului penalități, dobânzi de întârziere, precum și nu va aplica
consumatorului alte sancțiuni pecuniare.
10. Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (2) și art. 70 alin. (8) din Legea
nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și de la clauzele contractelor de furnizare a
energiei electrice încheiate între părți, în cazul neachitării de către furnizorul central de
energie electrică a valorii facturate de energie electrică livrată de centralele electrice de
termoficare urbane, centralele electrice de termoficare urbane nu vor calcula furnizorului
central penalități, dobânzi de întârziere, precum și nu vor aplica consumatorului alte
sancțiuni pecuniare.
11. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt
obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale
și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte
persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
12. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA