Sunteți pe pagina 1din 9

Florin Ionild (coord.

)
Marilena Lascdr
Liliana Paicu
Mihail Stan

, litersturn
Limhn si romfrwd
BACALAUREAT
Profil Uh{AN
Proba scrisd
Proba ornld

W
Grup Editodal
taaprexas

CuvAnt-inainte 7

Programa de examen (profil real qi profil uman) 9

Examenul de bacalaureat national2016, proba E. a)


Limba si literatura romAn5 79

Sugestii gi explicalii privind rezolvarea subiectelor pentru proba


scrisd la examenul de BACALAUREAT 2017 " 27

T" PROBA SCRISA


L.1. Subiecte propuse 36
Varianta 1. Redacteazduneseu 600-900 de cuvinte despre ideologiapromoaatd
de retsista Dacia literard. qi modul cum se reflect\, aceasta intr-o operd literard
studiatd. Texte alese: lntroduc{ie la Dacia literard, Umbra lui Mircea, la
Cozia de Grigore Alexandrescu
Varianta 2. **Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care si prezinli
relalia dintre doud personaje dinfi-o dramd studiatd. Textul literar ales:
Suflete tari de Camil Petrescu (Ioan4 Andrei)
Varianta 3. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinfi
tema qi aiziunea despre lume dintr-ur,l romzn psihologic. Textul literar ales:
Pdilurea spfrnzuralilor de Liviu Rebreanu
Varianta 4. Redacteazd. un eseu de 600 - 900 de cuvinte despre criticismul
junimist. Textul critic ales: in contra direc{iei ile azi in cultura romfrnd de
Titu Maiorescu
Varianta 5. Redacteazl.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care s[ prezinii
eaoluliarelaliei dintre doudpersonaje dintr-un text narativ studiat, aparfinAnd
lui Ioan Slavici. Textul literar ales: Moara cu floroc (Ghi{[, Licd)
Varianta 6. Redacteazd.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sH prezinli
tema qi aiziunea despre lume, reflectate intr-un text poetic sfudiat aparlinAnd
romantismului, dinopera lui Mihai Eminescu. Textul literar ales : Luceafdrul
Varianta 7. Redacteazd.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care s[ prezin{i
particularitd[ile de construclie aunuipersonaj dintr-o comedie studiat6. Textul
literar ales: O scrisoare pierilutd de I.L. Caragiale (Zaharia Trahanache)
Varianta 8. Redacteazl.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinfi Varianta 2 RedacE
tema gi aiziunea despre lume dintr-unbasm cult sfitdiat Textul literar ales: relnlia di,*re icr.d
Pooestea lui Harap-Alb de Ion Creang[ ales: .ltlorclrc-fii d
Varianta 9. Redacteazl.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli Varianta 23.'*Redx
particularitdli de construclie a personajului dintr-un basm cult studiat. pa*iculan:i;ic fu
Textul literar ales:Ddnild Prepeleac de Ion Creangd perimdi rtrsiirrrlaa
Varianta 10. ** Redacteazl.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care s[ prezinli ,i*W de ltinma
trdsdturi aleuneipoeziistudiatein care se regds escprelungiri sleromantismului Varianta 2{-'*Redx
gi ale clasicismului. Textul literar ales: Rugdciune de Octavian Goga tema :i :r-j:i.'ao d
Varianta 11. Redacteazdun eseu 600 - 900 de cuvinte in care sX prezin{i Sufictc terf de Cr
particularitdlile de construclie a unui personaj dintr-o crealie naratiad sau Yarianta E- Rerla*
**dramaticd studiat[, aparlinAnd lui Camil Petrescu. Textul literar ales: relatin dinlw;.rur.Eu
(la alegere Li\riu
f ocul ielelor de Camil Petrescu (Gelu Ruscanu)
Varianta 12. Redacteazd:un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli ale: Enigrr Otfl
particularitdlile de construclie aunuipersonaj dintr-unromanstudiat aparlindnd Yarianta 16. Rerdactr
lui Camil Petrescu. Textul literar ales: Ultima noapte de dragoste, ifiAia rmluf irl"[fJ*,eil
noapte de rdzboi ($tefan Gheorghidiu) \Iihail Sadcrrcm
Varianta 13. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care s[ prezinli Yarianta .fI. Rert^a*
tema gi oiziunea despre lume dintr-lrr. roman psihologic studiat, aparfinAnd tema;i -=;ineu,&
lui Camil Petrescu. Textul literar ales: Patul lui Procust Ian Brfuo. Td m
Varianta 14. Redacteaz6,un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli Varianta 2-i- Rerl,am
tema gi aiziunea despre lume dirrtr-vrr roman al experientei studiat. Textul poezie din creatia
literar ales: Maitreui de Mircea Eliade \-arianta 3. Srrie rr
Varianta 15. Redacteazd.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli i'Lilrl n,isFi''E"mt
tema qiaiziunea desprelumeintr-o poezie studiatd, aparflndndtradi[ionalismului ,{r'glrrf- TA fir.
interbelic. Texful literar alesz In grddina Ghetsemani de Vasile Voiculescu \-arianta 30- Rert^r-h
Varianta 16. Redacteazd.wr eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sH prezinfl tema;i -m.met.&
p mticularitdlile
simbolismului romilnesc. lui Gerrye &,st:L'ce[
Varianta 17. RedacteazH un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezrnp, tema gi \-arianta 31- Redact
aiziunea despre lume rcflectate intr-un text poetic studiat apar,tin6nd fuiLucian tenw;i;si;imar &
Blaga. Textul literar alesz Eu nu striaesc corola ile minuni a lumii Varianta 31 Redacl
Varianta 18. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinfi tema ii rtrli;rel.&
tema qi aiziunea despre artd, reflectate intr-un text poetic studiat, din opera \-arianta 33. RerJaru
luiNichita Stdnescu. Textul literar ales: Cdtre Galateea pa*ic,d;i:fi fi
Varianta 19. Redacteaziun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli oparlirwn-i l:i: G.- (
tema gi oiziunea despre lume dintr-lrrL roman postbelic studiat. Texful literar \hrianta 3d- Redact
alesz Cel mai iubit dintre pdmknteni de Marin Preda dire$id. r:dr,;i.n:nc
Varianta 20. **Redacteazd,un eseu de 600 * 900 de cuvinte in care si prezinli ttmaft.:\\-:1- i;.
temaqiaiziuneadesprelumedintr-tnromanpostbelicstudiat, scrisdupdl-980. Varianta 35. Redact
Textul literar ales: Zmeura de cilmpie de Mircea Nedelciu t*na;i l=j:i:ur ,&

Varianta 21. Redacteazd un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli \Iarin Prerla-
tema qi aiziunea despre lume dintr-un text dramatic postbelic studiat. Textul \hrianta 35. **Re.ia
literar ales: Iona de Marin Sorescu wt per-q;'dintr-

4
Varianta 22. Redacteazd,un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinfi
relntia dintre doud personaje dintr-un roman postbelic studiat. Textul literar
ales: hilorome{ii de Marin Preda (Ilie, Niculae)
Varianta 23. **Redacteazi un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinfi
Ttnrticr.tlnritdlile de constructie a unui personaj dintr-un roman apnr{inLnd
**Zmeura de
Tterionrlei postbelice, scris dupd nnul 1980. Textul literar ales:
cdmpie de Mircea Nedelciu (Zare Popescu)
\-arianta 24. *nRedacteazS un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care si prezinli
tenn 5i aiziunen despre lume dintr-o dramd studiatd. Textul literar ales:
Suflete tari de Camil Petrescu
Yarianta 25. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sI prezinfi
relntio dintre doudpersonaje dintr-un roman apartinAnd perioadei interbelice
1la alegere: Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. CSlinescu). Textul literar
ales: Enigma Otiliei de G. C[linescu (Otilia, Felix)
Varianta 26. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care s[ prezinli
t,'olrtltn relnliei dintre doud personaje dintr-un roman studiat, aparlinAnd lui
\Iilrail Sadoveanu. Text literar ales: Baltagul (Vitoria, GheorghilS)
\'.:rianta 27. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvintein care sd prezinfi
:cntn gr aiziunea despre artd rcflectate intr-o poezie studiatd, aparlinAnd lui
lott Bnrbu. Text literar ales: f oc secund
'r :rianta 28. Redacte azdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd. analizezi o

froezie din crealia lui Nichita Stdnescu. Text literar ales Lec[ia despre cub
\-.rrianta 29. Scrie un eseu de 600 * 900 de cuvinte in care sd prezinfi tema qi
.'i:itrnea despre nrtd, reileclate intr-un text poetic studiat, din opera ltiTudor
lrghe:i. Text literar ales: Testament
\.rrianta 30. Redacteazd.un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care si prezinli
it,ntn si uizitmen despre lume reflectate intr-un text poetic studiat, aparfinAnd
lr-ri George Bacoaia. Text literar ales: Plumb
\ arianta 31. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli
!tnn S! aiziunen despre lume din1r-o nuueld studiatd.
\-arianta 32. Redacteaz6,un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care si prezinfi
lcnm si aiziwtea despre lurne dintr-o comedie studiat5.
\-arianta 33. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sh prezinfi
itLtrtiuLlnritdlile de construclie n tnuLi personaj dintr-un roman studint
tPnrtittAnd bri C. Cdlinesctt.
Variarrta 34. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte despre trdsdturile
tlirectici moderniste promovati de E. Lovinescu, ilustrate printr-un fexf
ttnrntio, poetic snu **dramatic studiat.
\-arianta 35. Redacteazd,un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli
tenn Si aiziunen despre lume dintr-ur. ronnn postbelic studiat aparfinAnd lui
\{arirr Preda.
\-arianta 36. *"Redacteazi un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care s[ prezinli
tLn personajdintr-un rontall studint, suis dr.ryn anul 1980.
Varianta 37. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care si prezinfi
tema gi aiziunea despre artd reflectate intr-un text poetic studiat aparlinAnd
hti Lucian Blaga.
Varianta 38. Redacteazd.rn eseu de 600 - 900 de cuvinte tr care sd prezinli
relalia dintre doudpersonaje dintr-tn basm cult stludiat.
Varianta 39. Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli
tema gi aiziunea despre lume dintr-o comedie studiatd.
Varianta 40. Redacteazduneseu de 600 - 900 de cuvinte in care si prezinli
tema qiaiziunea despre lume dintr-rnroman interbelic sfudiat.
Varianta 41. Redacteazh, un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinfi
tema qi oiziunea despre lume dintr-o nuaeld studiatd.
Varianta 42. Redacteazd:un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care si prezinli
tema qi aiziunea despre lume dintr-un roman al experien[ei sh)diat.
Varianta 43. **Redacteazd un eseu 600 - 900 de cuvinte despre orientdri
aoangardiste manifestate in artalliteratura romdneascd interbelicd.
Varianta 44. *xRedacteazd un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd prezinli
particularitd[ile de construc[ie a unui personaj dintr-ttnroman postbelic studiat,
scris dupd anul 1980.
Varianta 45. Redacteazd.uneseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd evidenfiezi
particularitdlile de concepfie qi de expresie, prin care se manifestd
sensibilitatea simbolisti intr-o poezie de G. Bacoaia.
Varianta 46. Redacteazd. un eseu 600 - 900 de cuvinte in care sd prezin{i
condilia femeii ?n societate, infdtiqatb de un roman studiat.
Yarianta 47. **Redacte az\.uneseu 600 - 900 de cuvinte in care sd argumentezi
apartenenla la specia dramd a unui text studiat la clasi.
Varianta 48. Redacteazd.weseu 600 - 900 de cuvinte in care sH argumentezi
cd unpersonaj dintr-o comedie de l.L. Caragiale aparline galeriei eroilor comici.
Varianta 49. **Redacteazdun eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd ilustrezi
particularitdli ale romanului, prin referire la o oper[ literard studiatd, scrisd
dupd anul 1980.
Varianta 50. Redacteazd. un eseu de 600 - 900 de cuvinte in care sd. tema si
aiziunea despre lume intr-o poezie studiatd ilustrAnd orientarea cultural/
literarX cunoscutd drept prelungiri ale clasicismului qi ale romantismului.

L.?. Modele de rezolvare 1,52

2. PROBA ORALA
2.1. Grila descriptorilor competenlei
de comunicare orald in limba romAnd 265
t.l" Subiecte propuse 266

Dictionar cle termeni literari 295

6
i#
Ministerul Educafiei gi Cercetdrii $tiinlifice
Centrul Nalional de Evaluare qi Examinare

ilx*em*E?ffiE *€* h*cx]mler*mt pt*et{*mmE X#T.S

Proba H. a)
Limba gi literatura romAnd
E
Uarianta f
Filiera teoreticd - Profilul umanist
Eilieru oocalionald - Profilul pedagogic

o Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordi 10 puncte din oficiu.


o Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SLJBIECTUL I (30 de puncte)


Citeqte urmitorul text:

ACTUL II
TABLOUL 2
-

- ..TERINA: Vrei sd-li spun ndeodrttl? ii urdsc.


- : , RU: Ce tryor rosteqti cualntul ,,urdsc" !
, - , ERINA: StLnt sincerd.
: - RU: Nu md gdndeam la sinceritntes dttmitale fnld de mine, ci la felul categoric
: , :tre iudeci gi tmpnrli oamenii. Eu md ?ncurc ?n sentimente, totttl mi se pare
. .. rrttti complicat.
- - - ERI NA: Dar nici rul e aorbn de judecdli sentimentale. Sau, in orice caz, nlt
..: ::etttinl, CAnd qtii precis cd ai de fdcut o anumitd treabd, cind lupfi cu toate
. :.,ile TtentrtL cean, e firesc sd ?mpnr{i lumea ?n duqmani gi toaardgL E ntit de
: . ',-1;,,t., irtc1t md mir cd nu pricepi.
f . i. L: .ls uren. M-nm gdndit mult ln hrcrtuile astea dupd ce. . . Dar nu izbtttesc.
- . , -RI\A: Da. Pentru asta ar trebui sd crezitn gcel ceon.
: - i - ; \l,ti ptot ett crede? in jtLrtLl meu e nLtm(ti ?ntuneric Asta (aratd ochll) m-a
.- : i;;/ ritdttl oamenilor. Am un creier care gdndeqte, o inimd cnre simte, brnle
. : ,.' ;'trten ntunci. Dar cefolos! Stmt singur pe instLla'biunerictrltti meu gi toti
..
-.'::.r gdsesc dincolo, pe un alt firAm.

t9
CATERI NA: Dacri rut arei sdtntinzi mfrnn! 9. ComenteazS, i
PETRU (intinzAnd-o): $i ce-ag gdsi? PETRU: Nu n:
CATERI NA (luAndu-i mAna): Alte mdini. categmic in cm
PETRU (cu infinitd speranfd): Caterins! (Pauzd.Apoi, crispat.) Spune, Caterina, mi se pare mult
qi de mine !i-e mild? CATERNA I
CATERI NA (consternatd): De tine? nu este exnlial.
PETRU (emofionat): Mai spune o datd a6a. toate putnilc V
CATERINA (confuz5): Cum? atfrt de simplu.
PETRU: Cainainte.
CATERINA'. De dumneatn. . . SUBIECTUL al tr-l
PETRU (cu disperare): Ce neghiob sunt! Dtr-te! Scrie un text de
CATERINA: Mi-ai promis cd aii ctr mine ln gcoald. lechrii?n deztoltarea
PETRU: Du-te! Nu ureau compdtimire. Mi-e sild de compdtimire. (Violent.) Pleacd in elaborarea texi
de aici! (Caterina face cAliva paqi inapoi. Cu disper are.) Ai plecat? Caterina! - si respecfi struc
Cnterina! scris, utilizarea
CATERINA: Sunt aici!
PETRU: Caterina, trebuie sd-ti spun. Eu te ... Nu, n-nm aoie ... Lnsd-ntd. Nu md - se ai con$nutul
chintti. (Cu disperare.) propriei opinii
Sunt un schilod, voltareacoreslx
CATERINA: $i eu te iubesc, Petru. (Fuge.) unei conduzii tr
PETRU: Nu-i ndeadrat, ntr ponte fi adeudrat! E ndeadrnt? Lumina men! (Iese - si respec.ti norn
dupd ea.) exprimare, de o
(F{oria Lovinescu, Citadela sfdrdmatd) de cur.inte.

\oti! in vederea acurd


Scrie pe foaia de examen rispunsul la fiecare dintre urmitoarele cerinte matica pusi in discu.tir
cu privire la text:
SUBIECTUL al m-l
1. Numeqte cAte un sinonim potrivit pentru sensul din text alcuvintelor
Redacteaziunesr
nu izbutesc qi infinitd. 2 puncte
de constnrctie a unui
2. Explici rolul virgulei in secvenla $i eu te iubesc, Petru. 2 puncte
3. Construieqte un enun! in care si ilustrezi sensul conotativ al in elaborarea ese
substantivuhti ochi. 2 puncte - prezentarea sta
4. Precizeazd o temd a discufiei dintre personajele din textul dat. din romanul ps
4 puncte - evidenFerea un
5. Transcrie, din textul dat, doud cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt secvenfe comer
mdrci ale adres6rii directe. 4 puncte - ilustrarea a pat
6. Menfioneazl. o modalitate de caracterizare a personajului feminir; romanuluipsitx
exemplificAnd-o cu o secven!6 semnificativd din textul dat. 4 puncte ales(deercmph
7. Prezintd rolul notafiilor autorului in textul dat. 4 puncte de caracterizarr
8. Ilustreazd, cu cAte un exemplu din textul dat, douh trisifuri ale - susfinerea unei
genului dramatic. 4 puncte psihologic stud
9. Comenteazd.,in 60 - 100 de cuvinte, urmltoarea secventi din text:
PETRU: Nu md gfrndeam la sinceritatea tlumitale fald de mine, ci ln felul
catc.goric in care judeci qi ?mparli oamenii. Eu md incurc in sentimente, tottrl
mi se pare mult nmi complicat.
CATERINA: Dnr aici nu e aorba de judecdli sentimentnle. Sau, ht orice cnz,
nu este esenlial. CAnd gtii precis cd oi de fdctrt o anumitd trenbd, cfrnd lupti cu
toaf e puterile pentru ceua, e firesc sd imparli ltLmen bt dugmani gi toanrdgi. E
atfrf de simplu, incfrt md mir cd nu pricepi. 4 puncte

SUBIECTUL al Il-lea (30 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ de 150 - 300 de cuvinte despre rolul
lecturii tn dezaoltarea personald.
ln elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sd respecli structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor fi:r
scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimdrii unei aprecieri;
8 puncte
- s[ ai confinutul adecvat argumentdrii pe tema dat6: formulareaipotezeila
propriei opinii fa![ de problematica pus5 in discufie, enunfarea gi dez-
voltarea corespunzdtoare a doui argumente adecvate ip otezei,formularea
unei concluzii pertinente; 16 puncte
- sd respecfi normele limbii literare (registrul stilistic adecvaf normele de
exprimare, de ortografie gi de punctualie) gi precizarea privind numXrul
de cuvinte. 6 puncte

\.rtal in vederea acordirii punctajului, textul trebuie si fie in concordanti cu proble-


:::tica pusi in discufie. Nu sunt obligatorii exemple din opere literare

a'- BIECTUL al III-lea(30 de puncte)


iedacteazd un eseu de 600 * 900 de cuvinte in care sd prezinfi particulnritd{i
: .tstrtLctie n unui personaj dintr-un rotnan psihologic studiat.
,:-l elaborarea eseului, vei avea in vedere urmdtoarele repere:
- Lrrezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales
lln romanul psihologic studiat;
euidentierea unei trisituri a personajului ales, ilustrat5 prin doud scene/
:ecr-ente comentate;
-iustrarea a patru elemente de structur5, de compozilie gi de limbaj ale
:!rmanului psihologic sfudiaf semnificative pentru constructia personajului
.:ies tde exemplu: acfiune, conflict, incipit finaf tehnici narative, modalit[1i
ie caracterizare, perspectivi narativi, registre stilistice, Iimbaj etc);
.:stlnerea unei opinii despre modul in care o idee sau tema romanului
:s.h rlogic studiat se reflectd in constructia personajului.
NotMrdinea integrdrii reperelor in cuprinsul eseului este la alegere. Pentru confi- -\1-l--:
nutul eseului vei primi 16 puncte (cAte 4 puncte pentru fiecare cerinld/reper). Pentru C.:-.::
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor in scris - 3 puncte; abilitdli de
analizdgiargumentare-3puncte;utilizarealimbiiliterare-2puncte; ortografia-2puncte;
punctualia -2puncte; aqezarba?n pagind, Iizibilitatea - 1 punct; respectarea precizdrii priaind Exarnenul
numdrul de cuainte - 1 punct).
In vederea acordirii punctajului pentru redactare, eseul trebuie si aibi minimum
600 de cuvinte qi si dezvolte subiectul propus.

Lir
I
Uarianta 7
Eiliqa teorcticd-h
Eilisa oocafionali-
o Se puncteazd onc
o Nu se acordi fra
altele decAt cele 1
Se acordi 10 pun
la 10 a punctajulr

SUBIECTUL I (30 dr
1. cAte l punctpe
text al cuvintel
nemErginiti)
2. explicarea rolu
cazul vocativ c
3. construireaori
vului indicat
4. precizarea oric
exemplu: iubir
5. cAte 2 puncte p
vinte din text
Caterina)
6. - menflonare,

exemPlifica
caracterizar
7. prezentarearo
gi nuanlatd - I

S-ar putea să vă placă și