Sunteți pe pagina 1din 11

PEDAGOGIE I

Curs
11
FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI.
TEORIA ŞI METODOLOGIA
CURRICULUM-ULUI

Asist.dr. Liliana Mâţă,


Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
II. Teoria şi metodologia curriculum-ului

2. Proiectarea, implementarea şi
evaluarea curriculum-ului (8 ore)
2.1 Teorii privind proiectarea şi
dezvoltarea curriculum-ului
2.2 Reperele structurale şi procesuale
ale proiectării curriculare
2.2.1. Finalităţile educaţiei
a) Delimitări conceptuale
b) Clasificare
c) Operaţionalizarea obiectivelor
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
a) Concept şi componente
b) Criterii de selecţie
c) Documente curriculare
d) Modalităţi de organizare

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
b) Clasificare

Criterii de clasificare a finalităţilor educaţiei

 după gradul de generalitate:


- obiectivele generale: sunt Obiectivele specifice/ intermediare
intenţionalităţi foarte cuprinzătoare
care orientează activitatea tuturor la nivelul învăţământului primar:
cadrelor didactice pe toată perioada - obiectivele cadru: sunt realizabile pe
şcolarităţii; parcursul mai multor ani de studiu;
- obiectivele de referinţă: sunt realizabile pe
- obiectivele specifice/ intermediare: parcursul unui an de studiu
vizează orientările educaţiei ale
unor niveluri de învăţământ,
 la nivelul învăţământului gimnazial şi cel
discipline de învăţământ; liceal:
- obiectivele concrete (operaţionale): - competenţele generale: sunt realizabile pe
sunt aspecte intenţionale foarte parcursul mai multor ani de studiu
precise şi foarte limitate în timp sub - competenţele specifice: sunt realizabile pe
aspectul conţinutului parcursul unui an de studiu

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
b) Clasificare
Competenţele generale şi specifice
la disciplina Educaţie tehnologică

Competenţele generale Competenţele specifice

1. Analizarea impactului dezvoltării Clasa: a V-a


tehnologiilor asupra mediului şi
Modulul: Organizarea mediului construit
societăţii
2. Formarea capacităţii de proiectare, 1.1 Descrierea elementelor mediului
executare, evaluare, utilizare şi construit şi funcţionalitatea acestora
valorificare a produselor
1.2 Identificarea surselor de poluare şi
3. Utilizarea noilor tehnologii de
implicarea în prevenirea şi combaterea
informare şi comunicare, a termenilor
acestora
şi simbolurilor specifice tehnologiilor
4. Evaluarea resurselor personale şi 1.3* Compararea modalităţii tradiţionale
formarea spiritului de iniţiativă şi şi moderne de amenajare a mediului
antreprenoriat în planificarea carierei. rural şi urban

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
b) Clasificare
Criterii de clasificare a finalităţilor educaţiei

 după conţinutul psihologic: după temporalitate:


- obiectivele cognitive: vizează - obiectivele pe termen lung: indică
însuşirea informaţiilor şi formarea finalitatea de maximă generalitate
deprinderilor şi capacităţilor (idealul educaţiei);
intelectuale; - obiectivele pe termen mediu: se
- obiectivele afective: desemnează regăsesc la nivelul finalităţilor specifice,
în mod anticipat atitudinile, intermediare (scopul educaţiei,
interesele pe care elevul trebuie să obiectivele cadru, obiectivele de
le aibă în raport cu ceva; referinţă, competenţele generale,
- obiectivele psihomotorii: vizează competenţele specifice);
comportamentele concrete din sfera - obiectivele pe termen scurt: exprimă
activităţii corporale şi nonverbale finalităţile cele mai concrete (obiectivele
operaţionale)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
c) Operaţionalizarea obiectivelor

Definiţia operaţionalizării
 strategie de analiză a finalităţilor
procesului de învăţământ de
cadrul didactic prin intermediul a
două acţiuni complementare:
- deducerea obiectivelor
concrete din obiectivele
generale şi specifice;
- definirea obiectivelor concrete
(sarcini didactice)
(Cristea, S., 1998, p. 333)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
c) Operaţionalizarea obiectivelor

Tehnici de operaţionalizare

Modelul lui Mager Tehnica lui Landsheere


 descrierea comportamentului final: Cine va produce comportamentul
- cu verbe concrete: să descrie, să dorit?
definească, să enumere;
 Ce comportament observabil va
- nu cu verbe abstracte: să dovedi că obiectivul este atins?
înţeleagă, să ştie, să cunoască;
 precizarea criteriului
 Care va fi produsul acestui
performanţei acceptabile: comportament (performanţa)?
- la nivel cantitativ (cel puţin două, În ce condiţii trebuie să aibă loc
integral); comportamentul?
- şi/sau calitativ (clar, expresiv, Pe temeiul căror criterii ajungem
cursiv); la concluzia că produsul este
 determinarea condiţiilor (instru- satisfăcător?
mentele): „cu ajutorul”, „pe baza”

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
c) Operaţionalizarea obiectivelor

Obiective operaţionale la lecţia


Funcţiile şi încăperile unei locuinţe

COGNITIVE PSIHOMOTRICE
OPM1: să completeze fişa de lucru cu
OC1: să identifice trei funcţii ale instrumentele de scris;
locuinţei cu ajutorul imaginilor;
OPM2: să indice la planşă spaţiile unei
locuinţe la planşă cu arătătorul
OC2: să descrie toate spaţiile şi
utilităţile dintr-o locuinţă cu
ajutorul planşei AFECTIVE
OA1: să colaboreze cu membrii
OC3: să compare două încăperi echipei pentru a descoperirea
ale unei locuinţe din fişa de asemănărilor şi diferenţelor dintre
lucru încăperile unei locuinţe

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
c) Operaţionalizarea obiectivelor

Condiţii

a) referitoare la conţinutul obiectivelor Sunt respectate condiţiile referitoare


operaţionale: la conţinutul obiectivelor?
 într-un obiectiv se formulează
operaţia logică; Clasa: a V-a
 obiectivele vor corespunde nivelului Tema lecţiei: Locuinţa
de dezvoltare intelectuală a elevilor şi Scopul lecţiei: Recapitularea şi
vor viza o dificultate care poate fi sistematizarea cunoştinţelor despre
locuinţă
depăşită;
 Obiective operaţionale:
 obiectivele vor fi reale, vor descrie
O1 - să definească locuinţa;
operaţii sau acţiuni ce pot fi asociate
O2 - să indice factorii şi reţelele de utilităţi
cu experienţe adecvate de învăţare; care determină confortul locuinţei;
 comportamentele specificate vor fi cât O3 - să enumere funcţiile locuinţei;
mai variate, pentru a depăşi memora- O4 - să recunoască încăperile locuinţei
rea şi reproducerea de informaţii dintr-un plan dat.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.1. Finalităţile educaţiei
c) Operaţionalizarea obiectivelor

Condiţii

b) referitoare la forma obiectivelor: Sunt respectate condiţiile referitoare


 un obiectiv va descrie schimbarea ce la forma obiectivelor?
urmează să se producă în urma instruirii în
comportamentul elevului; Clasa: a V-a
 obiectivul operaţional va fi exprimat în Tema lecţiei: Funcţiile şi încăperile unei
termeni comportamentali expliciţi, prin locuinţe
utilizarea unor „verbe de acţiune” (a Obiective operaţionale:
enumera, a compara, a recunoaşte, a O1 – să descrie funcţiile şi utilităţilor dintr-o
descrie, a defini, a clasifica); locuinţă;
 fiecare obiectiv concret trebuie să vizeze o O2– să descrie spaţiile şi utilităţilor dintr-o
singură operaţie, pentru a permite locuinţă;
măsurarea gradului său de realizare;
O3 - să observe şi să compare diferite
 un obiectiv operaţional va fi exprimat în încăperi ale unei locuinţe;
cuvinte cât mai puţine;
O4 - să valorifice informaţiile culese din
 obiectivele vor oferi o expresie clară a surse diferite, utilizând corect terminologia
logicii conţinutului informativ şi a situaţiilor şi simbolurile specifice domeniului
de învăţare

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Bibliografie selectivă

 Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti:


E.D.P.
 De Landsheere, V şi G. (1979). Definirea obiectivelor educaţiei.
Bucureşti: E.D.P.
 Dumitriu, C., Sacară, L. (2007). Pedagogie I : Suport pentru
curs şi seminar. Bacău: Editura Alma Mater.
 Joiţa, E. (2003). Finalităţile educaţiei - ideal, scopuri obiective.
în Joiţa, E. (coord.), Pedagogie şi elemente de psihologie
şcolară. Craiova: Editura Arves, pp. 107-126.
 Moise, C. (1996). Concepte didactice fundamentale. Iaşi:
Editura Ankarom.
 *** (2009). Programă şcolară. Educaţie tehnologică. Clasele a
V-a – a VIII-a. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 11, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011