Sunteți pe pagina 1din 12

PEDAGOGIE I

Curs
12
FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI.
TEORIA ŞI METODOLOGIA
CURRICULUM-ULUI

Asist.dr. Liliana Mâţă,


Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
II. Teoria şi metodologia curriculum-ului

2. Proiectarea, implementarea şi
evaluarea curriculum-ului (8 ore)
2.1 Teorii privind proiectarea şi
dezvoltarea curriculum-ului
2.2 Reperele structurale şi procesuale
ale proiectării curriculare
2.2.1. Finalităţile educaţiei
a) Delimitări conceptuale
b) Clasificare
c) Operaţionalizarea obiectivelor
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
a) Concept şi componente
b) Criterii de selecţie
c) Documente curriculare
d) Modalităţi de organizare

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
a) Concept şi componente

Concept

Definiţie: Categorii de conţinut:


Conţinuturile integrează un conţinutul educaţional: are o sferă
mai largă, deoarece include valorile
ansamblu de „cunoştinţe, promovate în cadrul şcolii, cât şi cele
valori şi atitudini care se din afara şcolii specifice educaţiei
concretizează în programe informale, pe care elevii le asimilează
de învăţământ şi sunt prin metode şi mijloace mai puţin
sistematizate decât cele didactice;
diferenţiate în funcţie de
 conţinutul curricular: include numai
scopuri şi obiective stabilite valorile propuse de şcoală, în cadrul
de societate prin intermediul orarului şcolar (educaţia formală) şi din
şcolii”. cadrul activităţilor extraşcolare
organizate de şcoală (educaţia
(Rassekh, S., Văideanu, G., nonformală)
apud C. Creţu, 1999, p. 212) (Creţu, C., 1999, p. 214)
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
a) Concept şi componente
Componente Exemple

 cunoştinţele: vizează achiziţiile Analizarea impactului dezvoltării


din plan teoretic, concretizate în tehnologiilor asupra mediului şi
definiţii, reguli, legi, teorii societăţii

 deprinderile: sunt componente Utilizarea noilor tehnologii de informare


automatizate ale activităţii şi comunicare, a termenilor şi
umane formate prin exerciţiu simbolurilor specifice tehnologiilor

 priceperile: reprezintă îmbinări Formarea capacităţii de proiectare,


ale deprinderilor şi cunoştinţelor, executare, evaluare, utilizare şi
care asigură execuţia rapidă valorificare a produselor
într-un domeniu de activitate

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
a) Concept şi componente
Componente Exemple

 atitudinile: constituie poziţia internă evaluarea resurselor personale


adoptată de o persoană faţă de
situaţia socială în care este pusă şi
determină modul în care aceasta
va răspunde şi acţiona

 valorile: exprimă preferinţe formarea spiritului de iniţiativă şi


individuale socializate care antreprenoriat în planificarea carierei
definesc o persoană şi stau la
baza caracterului acesteia

 comportamentele: reprezintă utilizarea noilor tehnologii de


manifestarea obiectivă a acţiunii informare şi comunicare, a
umane, sunt vizibile şi termenilor şi simbolurilor specifice
măsurabile tehnologiilor
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
b) Criterii de selecţie

 criterii filosofice: exprimă criterii psihologice: exprimă


necesitatea realizării unei necesitatea respectării
concordanţe între cerinţele particularităţilor de vârstă ale elevilor,
sociale şi general-umane ale ale nivelului de dezvoltare psihică;
societăţii la un anumit moment
şi conţinutul curricular; criterii pedagogice: necesită
realizarea unui echilibru între
cunoştinţele de cultură generală şi
 criterii ştiinţifice: se referă la
cele de specialitate, asigurarea
concordanţa conţinutului continuităţii în învăţare prin
învăţământului cu noile sistematizarea conţinutului,
descoperiri ale ştiinţei şi accentuarea dimensiunii formative a
tendinţele de dezvoltare ale învăţării (formarea capacităţilor
acestuia; intelectuale, a atitudinilor)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
c) Documente curriculare

Planul-cadru de învăţământ
 are un caracter reglator -
strategic şi exprimă concepţia
pedagogică, teoria curriculară
care fundamentează ştiinţific
procesul de învăţământ la nivel
naţional;
 structurează conţinuturile
învăţământului pe ani şcolari, pe
profiluri de învăţământ, indicând
numărul minimal şi sau maximal
de ore pentru fiecare disciplină de
învăţământ sau arie curriculară
(Creţu, C., 1999, pp. 224-234)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
c) Documente curriculare

Programa şcolară
 redă sintetic conţinuturile www.edu.ro
învăţământului pe ani şcolari sau pe
cicluri de învăţământ (Creţu, C., 1999, - Învăţământ preuniversitar
pp. 235-243); - Învăţământ gimnazial
 elementele componente
- Programe şcolare
- pentru învăţământul primar:
obiective cadru, obiective de referinţă, - Tehnologii
conţinuturi, activităţi de învăţare,
standarde curriculare de performanţă
- pentru învăţământul gimnazial şi cel
liceal: competenţe generale,
competenţe specifice, conţinuturi,
atitudini şi valori, sugestii
metodologice

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
c) Documente curriculare

Manualul şcolar răspunde la un set de exigenţe:


- cerinţe de ordin ştiinţific: volumul
 constituie un instrument de predare informaţiilor, calitatea lor ştiinţifică, structura
pentru profesor şi de învăţare logică, evitarea erorilor ştiinţifice, a
pentru elev; confuziilor, concordanţa dintre manual şi
 detaliază şi concretizează programa şcolară;
conţinuturile învăţământului din - cerinţe psihologice: să corespundă
programa şcolară pe capitole, particularităţilor de vârstă, să stimuleze
creativitatea, să susţină atenţia, motivaţia;
subcapitole, lecţii;
- cerinţe pedagogice: prelucrarea
 îndeplineşte mai multe funcţii conţinuturilor după criteriile accesibilităţii,
(Nicola, I., 2002): clarităţii, diferenţierii; să faciliteze studiul
- de informare; individual, dezvoltarea motivaţiei învăţării;
- formativă: vizează posibilităţile pe care - cerinţe de igienă: lizibilitatea textelor,
le oferă de prelucrare a informaţiilor, de calitatea hârtiei, a imprimării;
aplicare a cunoştinţelor în practică; - cerinţe estetice: calitatea tehnoredactării, a
- de antrenare şi stimulare a proceselor şi graficelor, ilustraţiilor, combinarea culorilor,
capacităţilor psihice; aspectul copertei etc.;
- de autoinstruire - cerinţe economice: rezistenţa în utilizare,
costul manualului

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
d) Modalităţi de organizare

Monodisciplinaritatea: Interdisciplinaritatea:
 este centrată pe obiectele de vizează corelarea informaţiilor din
studiu independente; domenii diferite şi prin metode de
cercetare specifice;
 reprezintă forma tradiţională de favorizează transferul de cunoştinţe şi
selecţie, organizare şi realizare rezolvarea de probleme noi;
a conţinuturilor; există mai multe modalităţi de realizare:
 oferă elevului siguranţa interdisciplinaritatea unor domenii
avansării lineare pe un traseu învecinate (ex: biologia şi chimia);
cognitiv bine delimitat interdisciplinaritatea problemelor
abordate;
 transferul de metode sau de strategii de
cunoaştere (ex: metodele analizei
istorice);
 transferul de concepte (valorificarea
conotaţiilor unui concept în domenii
diferite)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
2.2.2. Conţinuturile educaţiei
d) Modalităţi de organizare

Pluridisciplinaritatea: Transdisciplinaritatea:
 temele sunt abordate de mai multe este forma de întrepătrundere a
discipline, cu metodologii specifice; mai multor discipline şi de
 permite abordarea unui fenomen din coordonare a cercetărilor astfel
perspective diferite încât să determine în timp, prin
specializare, apariţia unui nou
domeniu de cunoaştere;
Exemplu: reprezintă o nouă abordare a
Tema “Relaţiile dintre membrii familiei” învăţării şcolare, din perspectiva
se studiază la disciplina Educaţie
unei teme noi de studiu;
tehnologică, în clasa a VI-a.
Această temă se poate studia şi la favorizează viziunea globală,
Disciplinele: transferul cunoştinţelor în
- Limba şi literatura română contexte diverse
- Cultură civică
- Consiliere şi orientare.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Bibliografie selectivă

 Creţu, C. (1999). Teoria curriculum-ului şi conţinuturile


educaţiei. Iaşi: Editura Univ. „Al. I. Cuza”.
 Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti:
E.D.P.
 Dumitriu, C., Sacară, L. (2007). Pedagogie I : Suport pentru
curs şi seminar. Bacău: Editura Alma Mater.
 Moise, C. (1996). Concepte didactice fundamentale. Iaşi:
Editura Ankarom.
 Nicola, I. (2002). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti:
Editura Aramis.
 *** (2009). Programă şcolară. Educaţie tehnologică. Clasele a
V-a – a VIII-a. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 12, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

S-ar putea să vă placă și