Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Primara Nr. 2 Bustuchin


Clasa: a II-a
Data: 22.02. 2022
Profesor învăţământ primar: Dirnu Ramona Maria
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplină: Matematică și explorarea mediului
Forma de realizare: activitate integrată
Domenii integrate: AVAP, CLR
Unitatea de învățare: Medii de viață de la noi și din alte zone. Împărțirea numerelor naturale de
la 0 la 100
Subiectul lecţiei: Împărțirea – operație inversă înmulțirii. Deșertul
Tipul lecţiei: transmitere/consolidare de cunoştinţe
Scopul lecției: Transmiterea și consolidarea cunoștințelor referitoarea la medii de viață, respectiv
împărțirea – operația inversă a înmulțirii.
Competenţe vizate:
Matematică și explorarea mediului
1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0 – 1000 prin adunări sau scăderi
repetate;
1.6.Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de
probleme;
4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese;
Arte vizuale și abilități practice
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei;
Comunicare în limba română
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat.
Obiective operaţionale:
O1 - să efectueze împărțiri în concentrul 0 – 100; obiectivul se consideră atins dacă toți elevii
efectuează 3-4 împărțiri în concentrul 0 – 100;
O2 - să identifice legătura dintre înmulțire și împărțire în situații practice; obiectivul se
consideră atins dacă toți elevii identifică legătura dintre înmulțire și împărțire;
O3 - să recunoască particularitățile deșertului ca mediu de viață; obiectivul se consideră atins
dacă toți elevii recunosc 2-3 particularități ale deșertului ca mediu de viață;
O4 - să transforme probleme de înmulțire în probleme de împărțire; obiectivul se consideră
atins dacă toți elevii transformă 1-2 probleme de înmulțire în împărțire;
O5 - să completeze spațiile lacunare cu informațiile potrivite; obiectivul se consideră atins
dacă toți elevii completează 2-3 spații lacunare cu informațiile potrivite.

Strategia didactică:

1
- Metode şi procedee: problematizarea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca
independentă, jocul didactic.
- Mijloace de învăţământ: videoproiector, laptop, prezentare power point, rechizite, fişă
de lucru.
- Forme de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:
- Programe şcolare aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5003 din
02.12.2014;
- Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică și explorarea mediului – manual pentru
clasa a II-a, Didactică și Pedagogică S.A., București, 2018;
- Nicoleta Popescu, Matematică și explorarea mediului – caiet de lucru, Editura Elicart,
Bascov, 2020;
- https://www.twinkl.ro/go/resource.

2
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele Ob. Strategii didactice


Conţinutul informațional al lecției Evaluare
lecţiei op. Metode și Forme de Mijloace de
procedee organizare învățare
1. Moment Asigur un climat educaţional favorabil.
organizatoric - Pregătesc materialele necesare desfăşurării în bune condiţii conversaţia frontal - -
1 min. a lecţiei.
2. Verificarea temei
Verific tema cantitativ şi calitativ prin răspunsurile a 2-3
și reactualizarea
elevi. conversaţia caietele
cunoștințelor - frontal autoevaluare
Solicit elevilor să efectueze două împărțiri prin scădere exercițiul elevilor
însușite anterior
repetată (anexa nr. 1).
3 min.
Le captez atenția prin rezolvarea unor probleme (anexa nr. problema-
3. Captarea
2). tizarea observarea
atenţiei O1 - calculator
conversaţia sistematică
2 min.
explicaţia
4. Anunţarea Folosindu-mă de imaginile de la exercițiul anterior, anunț
tablă,
subiectului - elevii că astăzi vom călători în deșert și vom efectua operații conversaţia frontal -
caietul
1 min. de împărțire.
Pentru început le prezint copiilor informații despre deșert ca
mediu de viață din alte zone ale globului pământesc (anexa jocul
nr. 3). didactic, observarea
5. Dirijarea O2 După parcurgerea materialului cu date despre deșert, copiii problema- frontal laptop, sistematică
învăţării O3 sunt invitați de prietenul Mangustă într-o călătorie prin tizarea, video-
28 min. O4 lumea sa. Pe parcursul acestei călătorii, elevii au de conversaţia, individual proiector autoevaluare
îndeplinit sarcini matematice pentru a putea admira explicaţia,
viețuitoarele deșertului (anexa nr. 4). exerciţiul

analiza
6. Obţinerea Distribui elevilor o fișă de lucru pentru completarea exerciţiul
fişă de răspunsurilor
performanţei O5 spațiilor lacunare și personalizarea unui animal din deșert munca individual
lucru aprecierea
7 min. (anexa nr. 5). independentă
verbală

3
Etapele Ob. Strategii didactice
Conţinutul informațional al lecției Evaluare
lecţiei op. Metode și Forme de Mijloace de
procedee organizare învățare
7. Anunţarea temei manual/
pentru acasă - Dau temă pentru acasă. conversaţia frontal caiet de -
1 min. lucru
8. Aprecieri Fac aprecieri asupra modului în care elevii au participat la
aprecierea
asupra lecţiei - lecţie. Sunt încurajaţi elevii cu ritm lent de lucru, conversaţia frontal -
verbală
2 min. apreciindu-se fiecare progres.

4
Anexa nr. 1

1. Efectuează împărțirile prin scădere repetată:

15 : 5 = ?

9:3=? Anexa nr. 5

Fișă de lucru

Alege dintre cuvintele de mai jos și completează corect propozițiile:


cămilele, plantele, apa, animalele, cactusul

În deșert ______________ este în cantități foarte mici, ______________ sunt puține, iar

______________ se întâlnesc rar.

O plantă specifică deșertului este ______________, plin de țepi. Dintre animalele care trăiesc

în deșertul lipsit de viață amintim: ______________, șerpii, scorpionii etc.

S-ar putea să vă placă și