Sunteți pe pagina 1din 21

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret


INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Nr. 584165 din 12.11.2021
Ex .nr.1/2

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN CLUJ


COMISIA DE CONCURS /EXAMEN
APROB
Conţinutul şi efectuarea publicităţii conform
H.G.R.286/2011, actualizată
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-șef de poliţie,
Mircea-Ion RUS
APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI
DE CONCURS/EXAMEN
_____________________
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
republicată, art. 538 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H.G. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380
din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de
examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. toate cu
modificările şi completările ulterioare, Notei-Raport nr. 401443 din 10.09.2021 aprobată de
conducerea M.A.I., Notei-Raport a I.G.P.R. nr. 231169 din 21.09.2021

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs:


Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 176B, organizează,
CONCURS / EXAMEN:
Pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual – îngrijitor, cu recrutare
din sursă externă, după cum urmează :
1. îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0133/B din statul de organizare
al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);
2. îngrijitor la Secţia 5 Poliţie, din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 821 din statul de organizare al unităţii
(cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.1/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
3. îngrijitor la Poliţia municipiului Turda, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Cluj, poziţia 1159 din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor
clădiri);
Secțiunea a-II-a – Condiții de participare:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele


condiții:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, a
fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către
psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.
Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația
declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin
urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați „apt limitat”, „apt
condiționat” sau „inapt”;
f) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru ocuparea posturilor sus-menționate, candidații trebuie să îndeplinească


cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele condiţii specifice stabilite
prin fișele posturilor, după cum urmează:
- nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;
- vechime în muncă: 6 luni;
- vechime în specialitate: 6 luni.
- să fie declarat ,,apt” din punct de vedere medical și ,,apt” psihologic;
- să dețină/să obțină după încadrare certificat de acces la informații clasificate nivel
-,,Secret de serviciu”;

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs,


prevăzute în prezentul anunț.

Secțiunea a-III-a – Reguli privind depunerea dosarului de recrutare și validarea


acestora
Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul
Resurse Umane din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 176B, pe bază de cerere,
conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț și a documentelor, în volum complet
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.2/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
specificate în anunţ, în perioada 12.11.2021 – 26.11.2021, între orele 09,00 - 15,00, doar în
zilele lucrătoare (în data de 26.11.2021, până la ora 13.00).
Cu ocazia înscrierii la concurs candidații vor depune un dosar de candidat care va
conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, adresată șefului unității, conform modelului din Anexa
nr. 2 la prezentul anunț;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii
(actul va fi prezentat şi în original în vederea verificării conformităţii copiei cu
acesta);
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, respectiv certificat / diplomă de
absolvire şi anexele aferente, după caz; (actele vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii copiei cu acestea);
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate.
În conformitate cu prevederile art. 34, alin. (6) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și
al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul
M.E.N.C.S. nr. 3844/2016, termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de
studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia).
(Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei).
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele/ raport per salariat (Revisal)
care să ateste vechimea în muncă de minim 6 luni şi vechimea în specialitatea
postului/posturilor (conform COR) pentru care se candidează de minim 6 luni
(actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiei cu
acestea);
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
(Candidatul declarat ,,admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate (Adeverinţa care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, semnătura și
parafa, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
De asemenea, candidaţii vor depune fișa de aptitudine în muncă, eliberată de structura
de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne până la data de 08.12.2021.
g) curriculum vitae, conform modelului din Anexa 4;
h) copia certificatului de naştere al candidatului, al soțului/soției, al copiilor, a
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind
starea civilă (actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiei cu acestea);
i) copia livretului militar, dacă este cazul (actul va fi prezentat şi în original în vederea
verificării conformităţii copiei cu acestea);
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.3/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
j) autobiografia conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunț (redactată cu
cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări);
k) tabelul nominal cu rudele candidatului, conform modelului din Anexa nr. 6 la
prezentul anunț;
l) 3 fotografii tip carte de identitate;
m) 2 fotografii color 9 x 12 cm;
n) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform
modelului din Anexa nr. 3 la prezentul anunț. În modelul declarației este inclus și
consimțământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar;
o) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la instituţia de învăţământ, în cazul
absolvenților în primul an de la absolvire (recomandarea va fi semnată şi ştampilată de
către emitent);
p) dosar plic.
Cu ocazia înscrierii candidații vor prezenta toate documentele solicitate în
prezentul anunț, atât în copie cât și în original.
Personalul care realizează înscrierea nu asigură xerocopierea documentelor
candidaților.
Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor dacă acestea sunt prezentate din
inițiativa candidatului.

Atenţie! Înscrierea candidaților pe posturile de îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul


Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj,
poziţia 0133/B din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri) şi
îngrijitor la Secţia 5 Poliţie, din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 821 din statul de organizare al unităţii (cod
COR 515301 – îngrijitor clădiri), se va realiza pe profil, urmând ca repartizarea pe posturi a
candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale
obținute.
Înscrierea candidaților pe postul de îngrijitor la Poliţia municipiului Turda, din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 1159 din statul de organizare al unităţii (cod
COR 515301 – îngrijitor clădiri) se va realiza pe postul scos la concurs.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al


M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi
comunicate candidaților prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție al
Județului Cluj - www.cj.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs
(adresa https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Internet a I.P.J. Cluj,
www.cj.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa
https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.4/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va
organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a
paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.
Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost
planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor actul de identitate şi pix cu
pastă de culoare albastră.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele sus-menționate. La


depunerea dosarului de concurs, candidaților li se va comunica codul unic de identificare
atribuit, care va fi folosit la informările publice ulterioare pe întreaga procedură de concurs.

Examinarea medicală se efectuează în baza adreselor de trimitere către medicul de


unitate care deservește Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, de către structura de resurse
umane, examenele medicale fiind stabilite potrivit recomandărilor medicului de medicina
muncii.
Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior încheiată cu menţiunea „Apt” va fi
depusă la dosarul de concurs/examen până cel târziu la data de 08.12.2021, ora 14.00, fără
această fişă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs/examen.

Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor
de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate
în limba română.

Ulterior datei de 26.11.2021 nu mai este permisă depunerea de documente cu


excepția celor referitoare la examinarea medicală și psihologică.
Comisia de concurs selectează dosarele de selecție pe baza îndeplinirii condiţiilor de
participare la concurs, iar rezultatul selecţiei va fi afişat până cel târziu la data de 09.12.2021
cu menţiunea „admis„/„respins”, însoţită de motivul respingerii, prin postarea pe pagina de
Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secțiunea carieră – Posturi scoase la
concurs, https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și la
avizierul unității.
În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la
Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, cu sediul în municipiul
Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 176B.
Contestația va fi soluționată în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de
contestare.
Nu pot participa la concurs decât candidaţii care au depus un dosar de recrutare corect
şi complet întocmit.

Secțiunea a-IV-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.5/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Concursul se va desfășura în municipiul Cluj-Napoca într-o locație ce va fi stabilită
ulterior în funcție de numărul de candidați și evoluția fenomenului pandemic (locația va fi
adusă la cunoștința candidaților prin postarea în timp util a unui anunț pe pagina de internet a
Inspectoratului de Poliție Județean Cluj: https://cj.politiaromana.ro, Secțiunea carieră –
Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității) şi va consta în 3 etape succesive,
desfăşurate în ordinea menţionată mai jos, astfel:

1. Selecţia dosarelor de concurs – 09.12.2021;


2. Proba scrisă – 15.12.2021, începând cu ora 10.00;
3. Proba practică – 18.12.2021, începând cu ora 10.00.

1. Selecția dosarelor de concurs

În data de 09.12.2021, comisia de concurs/examen va selecta dosarele de concurs pe


baza verificării îndeplinirii condiţiilor de participare. După finalizarea selectării dosarelor de
înscriere, rezultatul se afişează, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de
motivul respingerii, la sediul inspectoratului, precum şi pe pagina de internet a instituţiei,
după caz, în termen de o zi lucrătoare.
În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la
Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, cu sediul în municipiul
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176B, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data
afișării rezultatului selecției dosarelor de recrutare.
Contestația va fi soluționată în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de
contestare.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face, după soluționarea acestora,
prin postarea pe pagina de Internet a a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj,
https://cj.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la
avizierul unității.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă.

2. În data de 15.12.2021, ora 1000 – se va desfăşura proba scrisă pentru verificarea


cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unui test grilă.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru
care se organizează concursul.
Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza
tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în
concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.
Proba scrisă se susţine de către candidaţii declarați „admis” în urma promovării etapei
de selecție a dosarelor de înscriere și a îndeplinirii condițiilor de a fi ”apt psihologic” și ”apt
medical”. Aceste condiții vor fi verificate cu prilejul întocmirii fișei de aptitudine în muncă,
eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza
examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie
al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația
declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare,
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.6/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați: „apt condiționat”, „inapt
temporar” sau „inapt”.

Ora și locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de contextul
epidemiologic actual și numărul candidaților, urmând a se comunica prin postarea unui
anunț ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj,
www.cj.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa
https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul
unității.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea
îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii
candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de
identitate provizorie sau a buletinului de identitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la
efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de
identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de
identitate sunt consideraţi absenţi.
După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea
din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre
membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care
întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a
persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea
desfăşurării probei.
În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a
formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă
deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor
mijloace de comunicare la distanţă.
Nerespectarea dispoziţiilor de mai sus atrage eliminarea candidatului din proba de
concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din
sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-
verbal.
Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de
dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această
probă, sau nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii
electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt
consideraţi „absenţi” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la
respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei
desfășurări a procedurii de concurs.
Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte.
Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se face prin specificarea punctajului final al
fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a
Inspectoratului de Poliție al Județului luj, www.cj.politiaromana.ro, Secțiunea carieră –
Posturi scoase la concurs (adresa https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.7/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
concurs), precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data
finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă candidaţii nemulţumiţi pot depune
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise,
sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de
soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor doar pentru
candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor.

3.În data de 18.12.2021, ora 1000 – se va desfăşura proba practică, care constă în
testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului
vacant pentru care candidează.
Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va
include următoarele criterii de evaluare:
a)capacitatea de adaptare;
b)capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c)îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d)capacitatea de comunicare;
e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.
În vederea testării pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare.
Pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte,
Proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime
stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul probei practice.
Ora și locul unde se va desfășura proba practică se vor comunica candidaților prin
postarea pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secțiunea carieră –
Posturi scoase la concurs https https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-
concurs, precum și la avizierul unității.
Comunicarea rezultatelor la proba practică se face prin specificarea punctajului final al
fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a
Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs
https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și la avizierul
unității.
Pentru fiecare dintre probele de concurs (proba scrisă și proba practică) rezultatele
obţinute se notează de la 0 la 100 de puncte.
Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 puncte.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat
sunt declaraţi „respins”.
La proba a 2-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la proba
anterioară.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică, după caz,
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului probei scrise, respectiv a probei practice, sub sancţiunea decăderii din

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.8/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
acest drept, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean
Cluj cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 176B.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau rezultatul probei
practice, comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţia în termen de
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări
întocmite/punctajele acordate la proba practică.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postarea pe pagina de
Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secțiunea carieră – Posturi scoase la
concurs, (https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la
avizierul unității, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere
a acestora.
Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.
Probele de concurs se desfăşoară în limba română și se înregistrează audio/video.

Secțiunea a-V-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și


exercitarea opțiunilor de către candidați
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă
şi proba practică.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face conform graficului de
desfăşurare a concursului / examenului, anexat prezentului anunţ, prin specificarea
punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins” şi afişarea la sediul
unităţii organizatoare şi pe pagina de internet a unităţii
(https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
Se consideră „Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj
dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje
egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă
egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un interviu în urma
căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba practică,
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrisă
şi a probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei
organizatoare, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după
soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale vor fi comunicate prin postarea pe pagina de Internet a
Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, www.cj.politiaromana.ro, Secțiunea carieră –
Posturi scoase la concurs (adresa https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-
concurs), precum și la avizierul unității, la finalizarea perioadei de soluționare a
contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis»
sau «respins».
Candidaţii declaraţi „admis” la concurs sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de
maxim 15 zile calendaristice de la data afişării.

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.9/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul
declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea
rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de
zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului.
Candidatul declarat „admis”, va fi încadrat pe o perioadă de probă de 30 zile
calendaristice.

Secțiunea a-VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

- Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la
condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
- Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu
privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet,
susținerea probelor de concurs;
- Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de
Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la
concurs (adresa https://cj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs)
,întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste
modalități. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind
mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor
postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor
informații legate de concurs;

Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs fac parte integrantă


din prezentul anunţ şi vor fi postate pe INTERNET.

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii


noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor
respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;


2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție
respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de
rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în
incinta unității în care se desfăşoară concursul.
3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile.
Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o
declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă
simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz
elaborate de CNSCBT/INSP– https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-
personalul-medico-sanitar ).

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din


motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.10/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
util pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj
https://cj.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs și la sediul unității.
Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită
cu privire la toate etapele concursului.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot


obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj,
telefon 0749264190 sau 0264432727, interior 20087 (doar în zilele lucrătoare), în zilele
lucrătoare.

Prezentul anunţ are un număr de 7 anexe, astfel:


Anexa nr. 1 – Tematica şi bibliografia;
Anexa nr. 2 – Cerere de înscriere la concurs;
Anexa nr. 3 – Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de
recrutare;
Anexa nr. 4 – Curriculum vitae;
Anexa nr. 5 – Model autobiografie;
Anexa nr. 6 – Model tabel cu rude;
Anexa nr. 7 – Calendarul orientativ de desfășurare a concursului.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS


____________________________________

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS

________________________

_______________________

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.11/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Anexa nr. 1 la Anunţul de concurs înregistrat cu nr. 584165 din 12.11.2021

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandată pentru candidaţii participanţi la concursul/examenul pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual –
îngrijitor, cu recrutare din sursă externă, după cum urmează :
1. îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Cluj, poziţia 0133/B din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);
2. îngrijitor la Secţia 5 Poliţie, din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Cluj, poziţia 821 din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);
3. îngrijitor la Poliţia municipiului Turda, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 1159 din statul de
organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);

I.TEMATICĂ:
1. Răspunderea juridică a salariaţilor
2. Principiile care guvernează conduita funcționarilor publici și personalului
contractual din administrația publică
3. Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor
4. Obligațiile generale privind apărarea împotriva incendiilor
5. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului
privind apărarea împotriva incendiilor
6. Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă
7. Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor
solide.
8. Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică
9. Metode generale de efectuare a curățeniei
10.Produse utilizate în procesul de efectuare a curățeniei
11.Reguli pentru depozitarea produselor și a ustensilelor folosite la efectuarea
curățeniei
12. Întreținerea echipamentelor din spațiile de cazare
13. Primirea turiștilor. Curățenia spațiilor hoteliere
14.Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.12/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
cazare, pe perioada stării de alertă
15.Instrucțiuni generale privind măsurile de igienă pe durata stării de alertă.

II BIBLIOGRAFIE*:
1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată)
2. O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă
5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
6. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de
lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul
care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei
procesului de sterilizare
7. Turism şi alimentaţie – manual pentru clasa a IX-a – liceul tehnologic profil servicii,
ed. CD Press 2010
8. Turism şi alimentaţie – manual pentru clasa a X-a – liceul tehnologic profil servicii, ed.
CD Press 2010
9. Ordinul ministrului sănătății și ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri
nr. 832/1731/2020 privind mă surile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS CoV -2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de
siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă
10. Ordinul ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind
instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-
CoV-2 pe durata stării de alertă.

*Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și


completările intervenite până în ziua susţinerii probelor de concurs.

Comisia de concurs
Președinte______________
Membru _________________________
Membru _________________________

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.13/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Anexa nr. 2 la Anunţul de concurs înregistrat cu nr. 584165 din 12.11.2021

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul(a)________________________________________________________
___, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________,
născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________,
judeţul/,sectorul_____________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărții de
identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ ,
C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ ,
județul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____,
apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învățământ/profilul/
specializarea/) ________________________________________, forma de învățământ
_________ , sesiunea _______ , profesie__________ , salariat(ă)
la_________________________________, starea civilă ________________, cu serviciul
militar ____________, la arma ___________, trecut în rezervă cu gradul _____________ .
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul/examenul organizat de Inspectoratul de
Poliție Județean Cluj, în vederea încadrării posturilor/postului vacant/e de:_______________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0133/B din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor
clădiri) şi îngrijitor la Secţia 5 Poliţie, din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 821 din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor
clădiri;
sau
îngrijitor la Poliţia municipiului Turda, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 1159 din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);

Menţionez că am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare,


selecționare și participare la concurs/examen, precizate în anunţ, pe care le îndeplinesc în
mod cumulativ.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu
prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.14/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Regulamentului (UE) nr.679/2016.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile
de la susţinerea acestuia la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Cluj unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Data______________ Semnătura_______________

TELEFON: __________________

_________________

Anexa nr. 3 la Anunţul de concurs înregistrat cu nr. 584165 din 12.11.2021


DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAȘTERII ȘI ACCEPTĂRII CONDIȚIILOR DE RECRUTARE

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica)


lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în
localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, C.N.P
_____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________,
eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul
organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj în vederea ocupării în vederea încadrării
posturilor/postului vacant/e de:_______________________________________________
________________________________________________________________________
(îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0133/B din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor
clădiri) şi îngrijitor la Secţia 5 Poliţie, din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 821 din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor
clădiri;
sau
îngrijitor la Poliţia municipiului Turda, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 1159 din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);

cu personal recrutat din sursă externă, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre
condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în


situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.15/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie
se va constata după încadrare urmează să îmi înceteze raporturile de muncă.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea
informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
nr.679/2016, respectiv sunt de acord cu prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi
solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare ______________________________________________________________________) şi
mi-au încetat raporturile de serviciu/muncă/ am fost trecut în rezervă ______________ (se scrie
motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data______________ Semnătura __________

Anexa nr. 4 la Anunţul de concurs înregistrat cu nr. 584165 din 12.11.2021

Curriculum vitae Inseraţi fotografia


Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / Domeniul (rubrică facultativă)


ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă
dintre acestea.
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.16/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.17/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Semnătura ____________________ Data _____________

Anexa nr. 5 la Anunţul de concurs înregistrat cu nr. 584165 din 12.11.2021

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată
personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări,
datată şi semnată.
Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la
completare/ultima actualizare şi poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată şi datată pe fiecare
pagină.
1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, luna,
anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), numele
şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine
cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la
serviciu.
2. Date privind activitatea desfăşurată:
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până în
prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile
îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea,
precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada, arma
şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală,
judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au
produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.
Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.18/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal – în ce
ţări, perioada.
3. Date despre rude:
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul naşterii,
cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi
numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data naşterii,
ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele
prevăzute la lit. a).
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat
anterior.
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate
în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate
cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 .”

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.19/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Anexa nr. 6 la Anunţul de concurs înregistrat cu nr. 584165 din 12.11.2021
Tabel nominal cu rudele candidatului
În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului
Nr. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul naşterii Prenumele părinţilor Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul (a se completa Consimt la prelucrarea
crt. (CNP) de Profesia/ (Adresă/ telefon) corect şi complet) datelor cu caracter
rudenie Funcţia personal potrivit
Regulamentului (UE)
2016/679 al
Parlamentului European
și al Consiliului
0 1 2 3 4 5 6 7 8

candidat __. ___. _____ Semnătura persoanei în


(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________ cauză (candidat)

str._____________nr.__
1 Localitatea mama________
bl_____sc__et___ap____
______________
judeţ judeţ_______________ .............................
CNP
Tatăl __. ___. _____ Semnătura persoanei în
(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________ cauză (tatăl candidatului)

str._____________nr.__
2 Localitatea mama________
bl_____sc__et___ap____
______________ ............................
judeţ judeţ_______________
‫٭‬CNP
Mama __. ___. _____ Semnătura persoanei în
(zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________ cauză (mama
candidatului)
str._____________nr.__
3 (se v-a trece şi numele avut anterior căsătoriei) Localitatea mama________
bl_____sc__et___ap____
______________
judeţ judeţ_______________ ............................
‫٭‬CNP
Frate __. ___. _____ Semnătura persoanei în
/soră (zi) (lună) (an) tata_________ localitatea________________ cauză (dacă a împlinit 14
ani)
str._____________nr.__
4 Localitatea mama________
bl_____sc__et___ap____
______________
judeţ judeţ_______________ ............................
‫٭‬CNP

Data____________________________ Semnătura candidatului________________________________

*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima
consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul M.A.I. va anexa acordul exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, cu modificările şi completările ulterioare.

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.20/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro
Anexa nr.7 la Anunţul de concurs înregistrat cu nr. 584165 din 12.11.2021
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN CLUJ


COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI


pentru ocuparea a ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual – îngrijitor, cu recrutare din sursă externă, după cum
urmează :
1. îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 0133/B din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);
2. îngrijitor la Secţia 5 Poliţie, din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Cluj, poziţia 821 din statul de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);
3. îngrijitor la Poliţia municipiului Turda, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poziţia 1159 din statul
de organizare al unităţii (cod COR 515301 – îngrijitor clădiri);
1. 12.11.2021 Publicarea anunţului privind organizarea concursului/examenului
12.11.- Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a
2. 26.11.2021, documentelor solicitate (doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar
ora 1300 09,00 - 15,00, în data de 26.11.2021, până la ora 13.00)
Termen de completare a dosarelor cu fișa de aptitudine în muncă,
26.11.2021 -
însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia (În data
3. 08.12.2021,
de 08.12.2021, până la ora 14.00). În această perioadă se realizează
ora 1400
și evaluarea psihologică a candidaților.
Selecţia şi validarea dosarelor de concurs/examen pe baza
4. 09.12.2021 îndeplinirii condiţiilor de participare de către comisia de
concurs/examen şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de
5. 10.12.2021
rezultatul selecţiei dosarelor
Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a
6. 13.12.2021 eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor
de concurs, afişarea rezultatelor la contestaţii.
15.12.2021, Susţinerea de către candidaţi a probei scrise şi afişarea rezultatului
7.
ora 10,00 probei scrise.
Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de
8. 16.12.2021
rezultatul probei scrise.
Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a
9. 17.12.2021 eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise,
consemnarea rezultatelor şi afişarea rezultatelor la contestaţii.
18.12.2021, Susţinerea de către candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la proba
10.
ora 10,00 scrisă a probei practică şi afişarea rezultatului probei practice.
20.12.2021 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de
11.
rezultatul probei practică
21.12.2021 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a
12. eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei practică,
consemnarea rezultatelor şi afişarea rezultatelor la contestaţii.
21.12.2021 Stabilirea punctajelor finale şi afişarea rezultatelor finale ale
13.
concursului/examenului.

Comisia de concurs______________

Nesecret!

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 176 B, Pag.21/21


Telefon: 0264 - 43.27.27.; Fax: 0264 – 505 422; e-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro

S-ar putea să vă placă și