Sunteți pe pagina 1din 68

Editorial

Noiembrie de legendã
AutoCAD împlineºte în luna noiembrie 25 de ani. Dupã un sfert de
veac, AutoCAD are un loc asigurat în cultura generalã a proiectanþilor
ºi nu numai. Autodesk, firma care l-a creat ºi lansat pe piaþã, propune o
Monica Muscã,
aniversare a legendei. Pe site-ul Autodesk, www.autodesk.com/legends, redactor ºef
puteþi regãsi un istoric în momente de inovaþie marcate ca Timeline,
Trivia – o provocare pentru cei care au trãit ºi cunosc legenda, cinci
utilizatori celebri ai platformei ºi un grafic al produselor Autodesk
dezvoltate de la AutoCAD.

Însoþind aniversarea AutoCAD, tot în acest noiembrie A&C International


atinge vârsta de 17 ani. 17 ani de prezenþã în România a software-ului
Autodesk prin intermediul distribuitorului sãu unic. De fapt, în
România, AutoCAD este asociat cu A&C International, cu seriile
de donaþii de AutoCAD pentru universitãþi, cu primul software de
proiectare pe care l-au cunoscut ºi asimilat proiectanþii români.

Întrebând cunoscuþii care nu fac parte din categoria proiectanþilor


„Ce este AutoCAD?“, rãspunsul pe care l-am obþinut a fost: „cel mai
cunoscut software de proiectare pentru PC“, „proiectare în construcþii,
arhitecturã“, „proiectare drumuri“, „proiectare industrialã“.

Mereu se spune sã nu întrebi cum a obþinut cineva primul milion: pentru


Autodesk pare cã a venit de la sine o datã cu succesul AutoCAD-ului.
În 1984, la numai un an de la lansare, Autodesk a anunþat venituri de un
milion de dolari, 1994 reprezentând anul cu primul milion de licenþe
vândute, iar anul acesta numãrul utilizatorilor a ajuns la 8 milioane.

Din 1995, compania s-a orientat spre furnizarea de soluþii pe specificul


fiecãrei ramuri din industrie, Autodesk fiind acum lider pe diferite
domenii, cum ar fi proiectarea mecanicã cu Autodesk Inventor.

Primul produs – AutoCAD – a deschis practic piaþa pentru proiectarea


specializatã, Autodesk venind cu produse puternice, susþinute prin
cercetare-dezvoltare, cu achiziþii ºi dezvoltãri permanente care au
plasat Autodesk ca lider în pieþele specializate. Astfel, Autodesk
Inventor este liderul pieþei de proiectare mecanicã, Revit este în faza
de explozie ºi cucerire a pieþei, proiecte celebre de arhitecturã fiind
deja realizate cu ajutorul lui, AutoCAD Civil 3D a intrat în cerinþele
de calitate pentru proiectarea autostrãzilor din România, Maya ºi
3DS Max sunt aplicaþii utilizate pentru realizarea efectelor speciale
pentru majoritatea filmelor de Oscar din ultimii ani.

Vã invit aºadar sã vizitaþi site-ul Autodesk dedicat legendei AutoCAD


pentru a afla mai multe despre momentele importante ale companiei
Autodesk ºi soluþiile sale specializate!
2>3
Sumar
CAD Magazine Noutãþi
an 7, nr.20 (nr.2/2007) 6 Proiectare integratã în domeniul ºantierelor navale
7 Lansare Revit – Noua tehnologie sprijinã creaþia
Director:
Pãuna Dumitrescu ºi întregul proces de proiectare
8 MaxCAD strãbate þara – RoadShow 2007
Redactor-ºef: 8 Planificare strategicã zonalã la Autodesk
Monica Muscã
9 Software educaþional Autodesk Inventor
Marketing: la Politehnica Bucureºti
Mihaela Dumitraºcu
Interviu
Redacþie: 10 Contribuþie româneascã la software australian
Cristina Bunescu
Teodor Pop Arhitecturã/Construcþii
12 România are ºanse sã devinã cea mai dinamicã
Colaboratori:
piaþã de construcþii din UE
Gabriela Rãdescu
Mircea Dobrescu 14 REVIT – Building Information Modeling
Dr. Ing. Alexandru Pozdîrcã 20 Integrarea – esenþa biroului de proiectare Dico ºi Þigãnaº
Ing. Rãzvan Stancu 23 Un stadion pentru Bucureºti
Ing. Florin Balcu
Ing. Marius Comanici GIS/Infrastructurã
Ing. Gheorghe Cazan 24 Cod roºu pentru dezvoltarea infrastructurii
Ing. Cristina Wichman 26 Proiecte de alimentare ºi exploatare a reþelelor
Mircea Beldea
cu apã la Timiºoara
DTP: 28 Draparea unei imagini pe o suprafaþã în AutoCAD Civil 3D 2008
Adrian Ionescu 30 Baza de date miniere 4D – Compania Naþionalã a Huilei
Petroºani
Editat de:
A&C International 32 Noua versiune Advanced Road Design prezentatã la Paris
str. Sighiºoara nr. 34 34 Studiu de caz: Drum naþional Braºov proiectat cu ARD
sector 2, Bucureºti, 021936
Tel.: 021-250.53.15 Mecanicã
E-mail: office@acintl.ro 37 Funcþii Autodesk Inventor 2008 pentru realizarea
www.cadmagazine.ro prototipului digital
ISSN 1454 - 3559
38 Ce atu va gãsi România pentru a pãstra producþia în þarã?
Tipãrit la SAFO PROD S.A. 40 Autodesk Productstream 2008
Grupul de Presã ºi 42 Proiectarea utilajului petrolier la TC UPET
Tipografie ROMPRINT 43 Crearea unei familii de piese iPart cu Autodesk Inventor 2008
44 Instrumente de mare precizie proiectate cu Autodesk Inventor
45 Metoda de conversie de la 2D la 3D inclusã în Autodesk Inventor
47 ªantierul Naval Constanþa proiecteazã cu
Autodesk Inventor 2008
50 Echipamente de creºtere a productivitãþii de la 3Dconnexion
54 Proiectarea liniilor de îmbuteliere ºi asamblare la Exquisite
55 Proiectare în domeniul feroviar

CAD Management
56 Resurse de programare pentru CAD manageri
64 10 motive pentru a achiziþiona subscripþia Autodesk

Training
58 Schiþe 3D

Piraterie software
66 Campania antipiraterie software demaratã de Autodesk
Reproducerea în orice formã,
în orice limbã, integral sau parþial,
continuã
a conþinutului revistei, fãrã 66 ARCOM, urmãrit în instanþã pentru software Autodesk piratat
permisiunea editorului, este interzisã. 66 Piraterie software în administraþia publicã
Noutãþi
Tehnologii pentru Proiectare integratã în
domeniul metalurgic
cu software Autodesk
domeniul ºantierelor navale
ªantierele Navale Damen din Galaþi ºi Aker ªantierului Naval Tulcea, deþinut de grupul
Uzinsider Engineering Galaþi din Tulcea au achiziþionat anul acesta produse norvegian Aker, compania a extins ºi activi-
este o societate comercialã de Autodesk pentru integrarea aplicaþiilor de tatea de proiectare prin achiziþia de licenþe
proiectare-cercetare (fostul proiectare din domeniul ºantierelor navale. software Autodesk pentru proiectare inte-
ICPPAM – Institut de cercetare ºi Dupã ce olandezii de la Damen au readus la gratã în domeniul ºantierelor navale.
proiectare pentru produse plate ºi viaþã ªantierul Naval din Galaþi, compania a Aker Yards este un grup norvegian specializat
acoperiri metalice). Prin departa- achiziþionat o serie de licenþe AutoCAD Me- în construcþia de petroliere, nave de
mentul de cercetare ºi laboratorul chanical pentru partea de proiectare specificã croazierã, feriboturi ºi nave de transport
propriu, Uzinsider Engineering prin intermediul resellerului autorizat Autodesk marfã. Compania are peste 20.000 de anga-
oferã tehnologii pentru domeniul pentru România, CAD Resource Center. jaþi la 18 ºantiere navale din Brazilia, Franþa,
metalurgic ºi servicii de testare, Acelaºi reseller a susþinut ºi implementarea Finlanda, Germania, Norvegia, România ºi
analize, examinãri ºi caracterizãri soluþiei AutoCAD Mechanical în cadrul Ucraina. Acþionarul majoritar al Aker Yards
de materiale metalice. Firma a ªantierului Naval Aker din Tulcea. este Aker Group care desfãºoarã activitãþi în
achiziþionat anul acesta licenþe Ca efect al creºterii volumului activitãþii domeniul petrolier ºi al pescuitului.
software Autodesk, trecând
la proiectare specializatã cu
AutoCAD Mechanical. Achiziþia de
licenþe ºi implementarea s-au fãcut
Carte de proiectare mecanicã
prin CAD Resource Center, reseller
autorizat Autodesk în România.
pentru industria lemnului
Prof.dr.ing. Teofil Mihãilescu a publicat cartea Autorul dezvãluie cititorului modul de utilizare a
„Parametric Modelling of Wooden Products with comenzilor implicate în modelarea parametricã
CMT proiecteazã nave AutoCAD Mechanical Desktop“ în trei volume a reperelor din structura produselor finite din
cu Mechanical 2008 la Editura Universitãþii „Transilvania“ din Braºov. lemn prin explicarea amãnunþitã a comenzilor
Lucrarea este dedicatã studenþilor de la ºi casetelor de dialog, prezentând paºii necesari
Compania CMT Engineering Ltd. a Facultatea Industria Lemnului din Braºov, spe- utilizãrii acestor comenzi prin descriere ºi exem-
achiziþionat prin intermediul cializarea „Wood Science“ cu predare în limba ple practice. „Contactul între studenþi ºi mode-
GECAD NET 6 noi licenþe de englezã, la disciplina CAD of Wooden larea parametricã cu AutoCAD Mechanical Desktop
AutoCAD Mechanical 2008 pe Products ºi, de asemenea, specialiºtilor din au fost posibile mulþumitã donaþiei de software
care le va utiliza în activitatea de industria lemnului, oferindu-le un ghid al educaþional oferite de Autodesk prin intermediul
proiectare 2D în domeniul naval. unuia dintre cele mai puternice programe de distribuitorului sãu autorizat în România - A&C
Cu sediul în Mangalia, CMT proiectare asistatã – AutoCAD Mechanical International, Bucureºti“, a þinut sã precizeze
Engineering Ltd face parte dintr-un Desktop, produs al firmei Autodesk. profesorul Teofil Mihãilescu.
grup de firme românesc în care se
regãseºte ºi compania Callatis
Modeling & Trading Ltd. Grupul a Autodesk doneazã comunitãþii
fost fondat în anul 2000, iar acum
este specializat în ingineria ºi
proiectarea de nave, inclusiv pro-
Geospatial Open Source
ducerea documentaþiei complete Autodesk ºi-a anunþat intenþia de a dona Geospatial Foundation (OSGeo).
pentru construirea navelor precum comunitãþii Open Source tehnologii specifice Aceastã tehnologie este în prezent înglobatã
ºi fabricarea machetelor la scarã utilizãrii proiecþiilor cartografice ºi sistemelor în soluþiile proprii Autodesk, incluzând aici
(de la 1:50 la 1:400). Cu ajutorul de coordonate. Aplicaþia achiziþionatã de la com- AutoCAD Map 3D ºi Autodesk MapGuide
noilor licenþe AutoCAD pania Mentor Software ºi fondatorul acesteia, Enterprise.
Mechanical 2008 ºi cu sprijinul Norm Olsen, va permite utilizatorilor realizarea
post-vânzare al specialiºtilor de la mult mai uºoarã de analize geospaþiale ºi con-
GECAD NET, echipa de proiectanþi versii precise ale coordonatelor geografice. PROCAD alege Civil 3D
din cadrul CMT Engineering vor Anunþul a fost fãcut în cadrul conferinþei anuale NLM de la GECAD NET
avea posibilitatea de a lucra cu „Free and Open Source Software for Geospatial“ Procad, companie timiºoreanã specializatã
instrumente moderne care sã (FOSS4G) desfãºuratã în Victoria, British în efectuarea de lucrãri de topografie,
conducã la creºterea eficienþei Columbia, Canada, unde dezvoltatorii de soluþii cadastru ºi geodezie, a ales AutoCAD Civil
lucrãrilor viitoare. CMT geospaþiale open source se întâlnesc pentru a-ºi 3D de la Autodesk pentru proiectele sale
Engineering a fost implicatã pânã prezenta lucrãrile ºi a-ºi împãrtãºi experienþele. viitoare. Compania a achiziþionat un numãr
acum în numeroase proiecte „Cea mai recentã donaþie va susþine definirea a de 6 licenþe. Înainte de achiziþie, compania
pentru piaþa vest-europeanã, în peste 3.000 de proiecþii ºi sisteme de coordonate a beneficiat de consultanþã din partea spe-
cadrul cãrora au furnizat lucrãri din întreaga lume, precum ºi tranformãrile între cialiºtilor GECAD NET, dar ºi de sesiuni
referitoare la nave cu destinaþii astfel de sisteme, tehnologiile incluse oferind online prin care reprezentanþii Procad au
diferite, de la nave de pescuit pânã posibilitãþi de neatins pânã acum în cadrul fost informaþi referitor la beneficiile pe
la feriboturi sau petroliere. comunitãþii open source“, a declarat Frank care le aduce utilizarea AutoCAD Civil 3D.
Warmerdam, preºedinte al Open Source
Noutãþi

Lansare Revit® Architecture 2008


Noua tehnologie sprijinã creaþia ºi întregul proces de proiectare
Miercuri, 24 octombrie 2007, la Ateneul „Arhitecturã durabilã ºi calculator“. Un nou termen folosit pentru a asigura
Român din Bucureºti va avea loc evenimentul Avantajele utilizãrii modelãrii informaþionale succesul unui proiect este „Design & Build“.
organizat de A&C International, distribuitorul a clãdirii (BIM) vor fi evidenþiate în prezen- Noþiunea defineºte un pachet complex care
autorizat al produselor Autodesk în România, tarea reprezentantului Autodesk, Patrik Minks, cuprinde arhitectura, funcþionalitatea ºi feza-
- Lansarea Revit® Architecture 2008: BSD Channel Sales Manager EMEA, prin bilitatea economicã. Firma Max Bögl Germania
„Noua tehnologie sprijinã creaþia ºi întregul prezentarea „Experience it before it’s real“. conteazã pe Revit® Architecture, program
proces de proiectare“. Revit® Architecture este utilizat cu succes folosit pentru proiectarea ºi construcþia
Autodesk doreºte sã aducã în atenþia de arhitecþi din strãinãtate. Primul proiect Stadionului Naþional din Bucureºti. Proiectul
arhitecþilor români modalitãþile prin realizat cu ajutorul Revit® Architecture va fi
pentru realizarea stadionului este subiectul
care Revit® Architecture 2008, produs prezentat de invitaþii Autodesk din Italia, arh.
prezentãrii „Proiecte Design & Build, o garanþie
specializat dedicat proiectãrii în arhitecturã, Beneventano ºi arh. Lisciandra.
pentru viitor“, susþinutã de ªtefan Monus,
îi poate ajuta sã creeze ºi sã finalizeze Eficienþa practicã a produselor Autodesk
director construcþii civile ºi industriale.
proiecte cât mai eficient. Evenimentul va fi dedicate arhitecturii se regãseºte în cadrul
centrat în jurul mai multor prezentãri ale unor unor proiecte importante realizate în Beneficiile pe care le oferã utilizarea
proiecte realizate cu Revit® Architecture România, precum Central Park Residence aplicaþiei Revit® Architecture 2008 în
2008 de cãtre arhitecþi din þarã ºi strãinãtate. din Cluj cuprins în prezentarea „Misiune proiectarea arhitecturalã vor fi exemplificate
Preºedintele Ordinului Arhitecþilor din îndeplinitã“ a arhitectului ªerban Tigãnaº, în cadrul unei prezentãri tehnice – „De la
România, arhitect ªerban Sturdza, va vorbi preºedinte al biroului de proiectare Dico ºi schiþã la model 3D“ – ce constã în realizarea
despre noile orientãri în arhitecturã ºi Tigãnaº, ºi reamenajarea Pieþei Amzei, proiect live a proiectului unei case cu ajutorul Revit®
punerea în practicã a ideilor prin utilizarea prezentat de arh. Angelo Morassi, director Architecture 2008 susþinutã de Bogdan
calculatorului în cadrul prezentãrii Virtual World Design. Matei, Technical Consultant MaxCAD.

Festival de arhitecturã Arhitext


A&C International, ca unic distribuitor al decernare a Premiilor Arhitext Design, avantajul competitiv
produselor Autodesk în România, a participat ediþia a VIII-a, Autodesk a acordat o licenþã al modelãrii infor-
în calitate de sponsor la Festivalul Arhitext comercialã AutoCAD® Revit® Architecture maþionale a clãdirii
2007. Astfel, Autodesk susþine proiectele Suite 2008. Premiul Autodesk a fost acordat (BIM). „Sunt convins
culturale valoroase din cadrul festivalului arhitectului Vlad Arsene pentru proiectul de faptul cã deþinã-
organizat de Fundaþia Arhitext prin Ambasada Canadei. torul acestui premiu
programul „Sibiu 2007– Capitalã Alegerea unei licenþe comerciale de se va folosi la maxim
Culturalã Europeanã” la Sibiu, Alba-Iulia AutoCAD® Revit® Architecture Suite 2008 de avantajele pe care
ºi Dealu Frumos între 4 -7 octombrie 2007. ca premiu a avut la bazã dorinþa de a oferi i le conferã utilizarea celor douã programe
Revista CAD magazine a susþinut acest utilizatorului o colecþie de programe care sã Autodesk ºi va aprecia creºterea net semnifi-
festival de arhitecturã ca ºi partener includã Revit® Architecture ºi AutoCAD®. cativã a productivitãþii obþinute“, a declarat
media al evenimentului. Aceastã combinaþie permite pãstrarea Cristian Dumitrescu, preºedinte A&C
Ca premiu special în cadrul festivitãþii de investiþiei în tehnologie ºi training ºi oferã International.

GIS de doar 3% în administraþie


Conferinþa Anualã a Asociaþiei Naþionale a partenerii principali ai evenimentului, Eric nivelul specialiºtilor în informaticã, aceºtia re-
Informaticienilor din Administraþia Publicã Straalman, Sales Execution Manager Autodesk, prezentând circa 1,14% din totalul funcþionarilor
(ANIAP) din 2007 a reunit un numãr de circa prezentând soluþia Topobase alãturi de parte- publici din administraþia publicã localã“, a de-
120 de participanþi din cadrul informaticienilor nerul local pentru aceastã soluþie, firma Finciel. clarat Sevil Sumanariu. Nivelul achiziþiilor de
din administraþia publicã, companii din dome- În deschiderea conferinþei, Sevil Sumanariu, sisteme GIS în domeniul administraþiei
niul IT, îndeosebi software, reprezentanþi ai preºedinte ANIAP, a prezentat studiul cu publice este de doar 3% din necesitãþi, dupã
instituþiilor publice, ministere, presa de privire la stadiul informatizãrii administraþiei cum reflectã studiul ANIAP.
specialitate etc. publice locale. Referitor la subiectul conºtientizãrii riscului
Evenimentul ºi-a propus sã analizeze evoluþia „În comparaþie cu 2006, anul 2007 a fost de piraterie software în domeniul adminis-
anului 2007 din prisma stadiului informatizãrii un an de creºtere la nivelul administraþiei traþiei publice, Sevil Sumanariu considerã cã
administraþiei publice locale, precum ºi a publice în sensul achiziþiilor de infrastructurã, cele cinci campanii promoþionale demarate
paletei de parteneri posibili pentru implemen- respectiv computere, acces internet, precum ºi de ANIAP din 2000 au condus la o reducere
tarea sistemelor informatice integrate din în domeniul sistemelor informatice. Resursa a pirateriei, totuºi, domnia sa a menþionat
seria de prezentãri de produse îndeosebi umanã de specialitate însã a rãmas la acelaºi cã nu poate fi vorba încã de o licenþiere în
software. Autodesk s-a numãrat printre nivel scãzut. Ne confruntãm cu un deficit la procent de 100%.
6>7
Noutãþi
Autodesk pune tot
MaxCAD strãbate þara –
mai mult accent pe
marketing
Road Show 2007
În luna octombrie, MaxCAD, reseller autorizat Mechanical ºi Autodesk Inventor, ºi soluþii
În perioada 6-7 septembrie 2007, Autodesk, a organizat o serie de seminarii complementare de proiectare în infrastruc-
Autodesk a organizat la Praga cursul tehnice de prezentare a softurilor de turã Advanced Road Design, dezvoltat de
„Segmentarea clienþilor în campa- proiectare asistatã de calculator în cele mai CadApps Australia (MaxCAD fiind distribuitor
niile de marketing“, susþinut de mari oraºe ale þãrii: Iaºi, Bucureºti, Braºov, exclusiv în Europa), Canalis ºi Hydra,
Laurent Glaenzer, EMEA Marketing Cluj, Timiºoara ºi Craiova. dezvoltate de StudioArs Croaþia (MaxCAD –
Director. La acest curs au participat Evenimentele au reunit peste 350 de ingineri distribuitor exclusiv în România).
distribuitorii autorizaþi Autodesk proiectanþi, arhitecþi ºi directori tehnici din Participanþii au primit mapa de prezentare
din regiunea Europei de Est (Româ- domeniile arhitecturã, construcþii, infrastruc- a produselor prezentate, CD cu varianta de
nia, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, turã ºi mecanicã care au fost deosebit de test ºi beneficiazã de o ofertã promoþionalã
Cehia), România fiind reprezentatã interesaþi de subiectul prezentãrilor. pentru achiziþia acestor softuri.
de dna Mihaela Dumitraºcu, director Participanþii au subliniat cã prezentãrile au
marketing, A&C International. venit cu multã valoare, fiind printre cele mai
Cursul a cuprins ºi patru sesiuni de instructive prezentãri la care au avut prilejul
work-shop ºi a avut ca principale sã participe în ultimii ani.
obiective segmentarea clienþilor în „În cadrul acestor seminarii am prezentat cele
funcþie de profil ºi calcularea ºi maxi- mai importante funcþionalitãþi ale softurilor
mizarea ROI (profitul obþinut pe Autodesk ºi ale aplicaþiilor complementare
baza investiþiei) în campaniile de demonstrând astfel utilitatea lor practicã în pro-
marketing. De asemenea, au fost iectare, dar ºi ultimele îmbunãtãþiri adaptate la
discutate anumite strategii de cerinþele actuale ale proiectantului“, a menþionat
marketing, specifice ºi nespecifice ing. Florin Balcu, director general MaxCAD.
Autodesk, printre care definirea ºi Echipa tehnicã a MaxCAD, formatã din ing.
analizarea grupurilor de clienþi, stra- Florin Balcu, Bogdan Matei, ing. Rãzvan
tegii de concepþie ºi distribuþie a di- Stancu ºi ing. Ionuþ David, a prezentat aplica-
verselor mesaje de marketing etc. þiile Autodesk: AutoCAD Architecture, Revit
Architecture, Revit Structure, AutoCAD

Parteneriate CAD magazine


Revista CAD magazine a demarat anul acesta in the Utilities and Energy Sectors“ este urmã- din Administraþia Publicã, Fundaþia Hungis
o serie de parteneriate pentru evenimentele torul eveniment IDC pentru care revista CAD Budapesta, Fundaþia Gabor Denes – Cluj.
IDC. Astfel, primul eveniment IDC din seria magazine este partener media, eveniment CAD magazine este partener media principal al
de evenimente specializate dedicate care va avea loc pe 29 noiembrie a.c. evenimentului. Gãzduitã de Consiliul Judeþean
diferitelor sectoare IT a fost conferinþa IDC Evenimentul se adreseazã producãtorilor din Cluj, manifestarea a prilejuit prezentarea de
Business Intelligence Roadshow 2007 din domeniul energiei ºi gazelor naturale, trans- soluþii pentru sisteme geospaþiale. În cadrul
data de 27- 28 septembrie. În data de 28 portatorilor, distribuitorilor din domeniu, evenimentului firma Black Light, reseller
septembrie, evenimentul l-a avut ca invitat furnizorilor de apã ºi energie, regiilor de apã autorizat Autodesk din Timiºoara, a susþinut o
special pe Bill Inmon, „Pãrintele Data etc. WorkShop GIS 2007 s-a desfãºurat la Cluj serie de prezentãri cu urmãtoarele teme:
Warehousing-ului“, creator al Corporate Napoca în perioada 3-5 octombrie a.c., eveni- „Soluþii optime pentru GIS ºi infrastructurã“,
Information Factory ºi Government mentul fiind organizat de Consiliul Judeþean Cluj „Demonstraþie practicã – Descãrcarea datelor în
Information Factory. „The Changing Role of ICT în parteneriat cu Asociaþia Informaticienilor AutoCAD Civil 3D ºi AutoCAD Map 3D“ etc.

Planificare strategicã zonalã la Autodesk


Între 5-7 septembrie 2007 s-a desfãºurat la pentru Cehia, Slovacia ºi Europa de Sud-Est, care, în final, ne determinã deciziile de
Praga întâlnirea distribuitorilor Autodesk din partea A&C International participând investiþie pentru dezvoltarea viitoare, atât
din regiune, având ca scop discutarea Cristian Dumitrescu – preºedinte ºi nouã, celor de la Autodesk, cât ºi partenerilor“,
structuratã a modului în care pot fi aliniate Luminiþa Popescu – vicepreºedinte. a menþionat David Palas – Country Sales
procesele de planificare strategicã ale Pe parcursul celor trei zile ale întâlnirii, Manager pentru Cehia, Slovacia ºi Europa
Autodesk cu cele ale partenerilor din zonã, participanþii au fost surprinºi sã constate de Sud-Est. În intervalul imediat urmãtor
inclusiv din punct de vedere metodologic. cât de similare sunt problemele cu care se vor fi discutate individual cu fiecare
Au participat reprezentanþi ai distribuitorilor confruntã toate economiile din zonã. distribuitor „hãrþile strategice“ conþinând
Autodesk din Cehia, Slovacia, România, „Prin aceastã întâlnire am fãcut un pas obiective ºi planuri de acþiune, convenindu-se
Bulgaria, Slovenia, Croaþia ºi Serbia (denumit important pe calea planificãrii strategice în acelaºi timp asupra indicatorilor potriviþi
ca regiunea CHS). Întâlnirea a fost mediatã comune pe termen lung, armonizând procesele de mãsurare a atingerii obiectivelor pentru
de David Palas – Country Sales Manager ºi prioritizând domeniile cheie de dezvoltare, fiecare perspectivã.
Noutãþi
MaxCAD International MaxCAD - distribuitor
Singurul stand românesc la exclusiv pentru
România al StudioARS
Congresul Mondial de Începând din 2007, MaxCAD
a devenit singurul distribuitor
Drumuri de la Paris pentru România al aplicaþiilor
dezvoltate de StudioArs Croaþia.
MaxCAD International, distribuitor european întreg spectrul dezvoltãrii, managementului, Firma StudioArs oferã software
al companiei CadApps Australia, a participat functionalitãþii drumurilor ºi transportului rutier. complementar Autodesk pentru
la cea de-a 23-a ediþie a Congresului Pentru noi prezenþa la acest eveniment mondial proiectarea sistemelor de
Mondial de Drumuri desfãºurat în perioada prin firma MaxCAD International a reprezentat canalizare: aplicaþia Canalis
17 - 21 septembrie 2007 la Paris. o oportunitate de a face cunoscutã valoarea ºi aplicaþia Hydra pentru
Sãrbãtorind 100 ani de la prima ediþie, aplicaþiei Advanced Road Design în toatã proiectarea sistemelor de
congresul se desfãºoarã din patru în patru ani lumea“, a declarat Andrew English, Director distribuþie de apã.
ºi reuneºte peste 6.000 de vizitatori din peste CadApps Australia. Aceste aplicaþii funcþioneazã
100 de þãri. Evenimentul s-a adresat peste platformele AutoCAD,
inginerilor din domeniile infrastructurã - AutoCAD Map 3D sau AutoCAD
drumuri, poduri, sisteme de canalizare ºi Civil 3D. Canalis este programul
distribuþie apã, atât din proiectare, cât ºi de proiectare a sistemelor de
din execuþie ºi management. canalizare cu ajutorul cãruia se
„Am participat la Congresul Mondial de obþine topografia sistemelor de
Drumuri pentru a face cunoscutã canalizare, calculul debitelor,
profesioniºtilor din domeniu aplicaþia pentru calcule hidraulice, secþiuni
proiectarea drumurilor, Advanced Road Design. longitudinale, calculul sãpãturilor
În cadrul standului nostru am oferit informaþii adiacente.
tehnice ºi comerciale despre aplicaþia software, „Am ales MaxCAD ca unic
care a stârnit un deosebit interes în rândul distribuitor pentru aplicaþiile
participanþilor. Zilnic am avut serii întregi de noastre întrucât suntem convinºi
prezentãri, contactele rezultate provenind atât de calitatea specialiºtilor MaxCAD
din Europa, cât ºi de pe alte continente“, a
care pot garanta implementãri de
anunþat Florin Balcu, director general
succes în România“, a menþionat
MaxCAD International.
Drazen Galic, director general
„Congresul Mondial de Drumuri a gãzduit un
StudioArs.
for pentru specialiºtii din întreaga lume, din
Pentru soluþiile StudioArs specia-
liºtii MaxCAD oferã consultanþã,
Achiziþie de software educaþional suport tehnic ºi training.

Autodesk Inventor la ARD are 300 de


utilizatori în România
Universitatea Politehnicã Advanced Road Design este
soluþia software realizatã de
Bucureºti CadApps Australia cu un succes
rãsunãtor înregistrat în numai doi
Universitatea Politehnicã Bucureºti, facultãþii de inginerie cu predare în limbi ani de când a fost adusã în
Facultatea de inginerie cu predare în limbi strãine (FILS), care include achiziþii de România de cãtre ing. Florin
strãine, a implementat în programa de standuri moderne, tehnicã de calcul ºi Balcu, directorul general al firmei
învãþãmânt aplicaþia de proiectare asistatã de software, menite sã sprijine formarea modernã MaxCAD. Acum, ARD are
calculator Autodesk Inventor Professional a inginerilor mecanici“, ne-a precizat circa 300 de utilizatori
2008. Pentru acest proiect, universitatea a Profesor Dr. Ing. Adrian Pascu, decanul români care beneficiazã
achiziþionat în aceastã toamnã 200 de licenþe Facultãþii de inginerie cu predare în de standardele româneºti
educaþionale prin firma MaxCAD, reseller limbi strãine în cadrul Universitãþii complet implementate.
autorizat Autodesk. Politehnicã Bucureºti. Datoritã donaþiilor realizate de
Pentru implementarea coerentã a aplicaþiilor Bugetul întregului proiect a fost de 500.000 firma MaxCAD, aplicaþia este
în facultate, 13 cadre didactice vor urma un de lei. Acest „laborator“ presupune mai multe studiatã în universitãþi de profil
curs de instruire pentru Autodesk Inventor, locaþii ºi va fi suport pentru mai multe disci- din Bucureºti, Cluj ºi Timiºoara,
curs susþinut de specialiºtii firmei MaxCAD. pline: Introducere în proiectare, Rezistenþa actualii studenþi având deja prilejul
„Achiziþia de software face parte din seria de materialelor, Organe de maºini, Mecanicã, sã se familiarizeze cu softul încã
achiziþii pentru dotarea unui laborator de Dinamica sistemelor, Transfer de pe bãncile ºcolii.
inginerie mecanicã CAE, destinat studenþilor de cãldurã etc.

8>9
Interviu

Ing. Florin Balcu,


director general MaxCAD

Contribuþie româneascã la
software australian de
proiectare a infrastructurii
Ce se întâmplã în acest moment pe piaþa componente: investiþia, proiectul,
româneascã de infrastructurã? La tot pasul realizarea lui?
Florin Balcu are o experienþã vedem cum se refac drumuri, se discutã Din valoarea unui proiect partea de
de peste 12 ani în proiectare despre autostrãzi, pare cã este prioritatea proiectare reprezintã între 2-5% pânã la 20%,
CAD, peste cinci ani de zero în România de astãzi. deci se alocã o sumã destul de semnificativã
Nivelul investiþiilor a crescut mult în ultimii proiectãrii, iar acesta este punctul de pornire
experienþã în Germania, ani, evident mai este mult pânã la necesarul pentru o infrastructurã de calitate.
Irlanda ºi Australia (patru actual de pe piaþã, însã sunt multe fonduri Cu o aplicaþie software bunã, un proiectant
pentru refacere, reconstrucþie a infrastruc- poate realiza mult mai multe proiecte, iar
ani). Florin Balcu a adus ºi a turii în România, în condiþiile în care în anii dacã este un bun specialist ºi are un instru-
adaptat pentru România prin din urmã nu numai cã nu s-a construit nimic ment de calibrul ARD, calitatea proiectelor
firma MaxCAD combinaþia nou, dar totul a stagnat, fiind parcã într-o sale poate fi garantatã.
stare de hibernare.
aplicaþiilor AutoCAD Civil 3D Practic, cu o investiþie redusã în soft, poþi
ºi Advanced Road Design Faptul cã este o prioritate naþionalã, infra- realiza proiecte de valoare, reduce costuri,
structura nu poate decât sã ne bucure atât optimiza investiþiile în execuþie, inclusiv
(ARD), software dezvoltat de ca furnizori de software de proiectare de reduce personalul de proiectare – respectiv,
firma australianã CadApps. infrastructurã, cât mai ales ca cetãþeni ai un singur inginer poate prelua atributele
Dupã sute de implementãri în României, fiind punctul de plecare pentru desenatorului. Dar pentru un birou de
evoluþia ºi integrarea economicã. proiectare cel mai important este faptul cã în
România ºi contribuþii la acest moment, când cererea de proiecte este
rafinarea acestui software, Acum, proiectele de refacere a drumurilor mare, ARD te ajutã sã finalizezi mult mai
sunt în explozie, deºi necesarul este mult mai multe proiecte ºi sã le predai la un înalt nivel
MaxCAD International a mare dacã avem în vedere evoluþia parcului calitativ. În plus, fiind implicat în traininguri
prezentat, în premierã, anul auto ºi dezvoltarea urbanã explozivã din direct pe proiectele clienþilor noºtri, am con-
acesta, la Paris, la Congresul ultimii ani. Din pãcate, fondurile sunt alocate tribuit la îmbunãtãþirea aplicaþiei pentru a
în procent de circa 80% (estimare proprie) face faþã la cerinþele lor specifice.
Mondial de Drumuri, apli- pentru repararea drumurilor, deºi realitatea
caþia Advanced Road Design cere mult mai multe drumuri noi. Care au fost implicaþiile participãrii
MaxCAD International la Congresul
pentru care este singurul Care ar fi formula potrivitã pentru Internaþional de Drumuri de la Paris?
distribuitor european. o infrastructurã de calitate cu cele trei Principalul nostru scop pe care l-am ºi atins a
Interviu

fost interacþiunea cu piaþa specializatã la nivel Cum explicaþi succesul ARD pe piaþa naþional al planºelor care rezultã din proiect.
european ºi mondial. Am preluat contacte din româneascã? Prin aceastã standardizare putem spune cã ARD
toatã lumea, iar piaþa europeanã a dat semne În România sunt câteva sute de proiectanþi pe cu Civil 3D este tot ceea ce are nevoie din punct
de receptivitate la aceste aplicaþii speciali- care i-am instruit în utilizarea acestui software, de vedere software un specialist în proiectarea
zate. În acest moment, avem ca focus þãrile am vândut sute de licenþe prin firma MaxCAD. de drumuri din România. Specialiºtii firmei
din Europa de Est, unde investiþiile sunt, la fel Apoi, ARD se învaþã încã de pe bãncile facul- MaxCAD sunt pregãtiþi pentru a susþine piaþa
ca ºi în România, la un nivel înalt ºi necesarul tãþii, având în vedere faptul cã am fãcut o de proiectare din toate domeniile pe care le
de proiecte la un nivel crescut. Congresul de serie de donaþii în facultãþile de profil din acoperim, atât infrastructurã, cât ºi proiectare
la Paris a fost un punct de plecare, deja am Bucureºti ºi Cluj-Napoca. mecanicã, dar ºi proiectare în construcþii ºi
început serii de prezentãri ca urmare a arhitecturã, clienþii noºtri fiind practic cele
contactelor întâlnite acolo. Dupã pãrerea mea, succesul se datoreazã mai mai bune recomandãri.
multor factori:
Cum aþi colaborat cu dezvoltatorii australieni z Primul care conteazã suficient de mult este
la adaptarea software-ului Advanced preþul la o calitate foarte bunã a aplicaþiei.
Road Design? z Un motiv suficient de întemeiat este Profil MaxCAD
Pe lângã suportul practic pe care îl oferim piaþa în curs de formare, care era piaþa
clienþilor noºtri din România care proiecteazã româneascã mai ales în urmã cu trei ani Înfiinþatã în 1995, firma
cu software-ul Advanced Road Design, am când am început promovarea ARD. MaxCAD este reseller autorizat
îmbunãtãþit permanent aplicaþia prin testarea z În legãturã directã vin investiþiile în dez-
ºi transmiterea propunerilor de optimizãri voltarea infrastructurii care au determinat
Autodesk (Value Added Reseller),
cãtre programatorul principal al aplicaþiei, firmele de proiectare sã finalizeze proiec- distribuitor al aplicaþiilor
phD (Civil) Peter Bloomfield. Softul Advanced tele rapid pentru a obþine proiecte noi. Advanced Road Design, Canalis
Road Design este rafinat zi de zi pânã la nivel z Deloc de neglijat este nivelul calitativ al
de perfecþiune ºi prin implementãrile pe care aplicaþiei, funcþionalitatea practicã ºi ºi Hydra prin parteneriatele cu
le avem noi în proiectele româneºti. disponibilitatea crescutã de asistenþã CadApps Australia ºi StudioARS
tehnicã ulterioarã prin firma MaxCAD. Ca Croaþia. Echipa MaxCAD este
Prin colaborarea cu prietenul meu, Marius Benea un plus, am ataºat prin aplicaþia Horizontal
din Cluj, programator al aplicaþiei Horizontal Design ºi standardele româneºti pentru a formatã din specialiºti din
Design, al cãrui aport substanþial a constat în simplifica munca de proiectare. domeniul proiectãrii mecanice,
implementarea standardelor specificate, am reuºit z Faptul cã acest software se bazeazã pe
proiectare pentru arhitecturã ºi
ca de peste un an ARD sã fie singurul software software Autodesk – platforma AutoCAD
care are implementate integral standardele sau Civil 3D, aplicaþii cunoscute deja de construcþii, proiectare în infra-
româneºti. Aceastã standardizare permite sã proiectanþi. structurã, canalizare. Compania
proiectezi drumuri mult mai repede pe specificul z A fost de ajutor ºi experienþa mea din
are peste 1.000 de clienþi, sute de
reliefului þãrii noastre. În plus, datoritã structurii Australia în promovarea, instruirea ºi
create în program, la ora actualã putem dezvolta susþinerea ulterioarã în proiectare. traininguri specializate susþinute,
elemente ale altor standarde internaþionale. z Exotismul originii acestui software, prove- având ca devizã „Specialistul
nienþa lui australianã, cred cã nu este
ARD este o aplicaþie care ruleazã pe platforma deloc de neglijat.
la pachet“. Adicã, odatã achi-
AutoCAD ºi AutoCAD Civil 3D, combinaþia ziþionat soft prin MaxCAD,
acestor aplicaþii fiind acum folositã, chiar Ce planuri de viitor aveþi? ai garantat ºi suportul tehnic,
impusã de cerinþele de calitate pentru majori- Acum lucrãm la definitivarea standardelor
tatea proiectelor de infrastructurã din româneºti pentru AutoCAD Civil 3D. Aceste ºi trainingul aferent unei bune
România, inclusiv proiectarea de autostrãzi. standarde reprezintã adaptarea la specificul utilizãri ulterioare.
10 > 11
Arhitecturã/Construcþii

România are ºanse sã devinã


cea mai dinamicã piaþã de
construcþii din UE
întregii þãri, dupã cum se aratã în studiul având o valoare cumulatã de 1,6 miliarde euro.
Aderarea þãrii noastre la „Romanian Construction Sector Overview“ Proiecte suplimentare în dezvoltarea infra-
Uniunea Europeanã a repre- realizat de Larive România. structurii rurale, estimate la un miliard de
zentat un impuls pe piaþa euro, erau programate, de asemenea, sã
localã, astfel cã, dupã 2006, Conform estimãrilor specialiºtilor, cererea de înceapã în 2006. Un alt factor important care
noi locuinþe la nivel naþional este de aproxi- a sprijinit creºterea acestui sector îl reprezintã
volumul lucrãrilor de con- mativ 800 de mii, în timp ce în Bucureºti cer- multitudinea ofertelor bancare ce oferã în
strucþii a crescut cu 30,5%. erea ajunge la 100 de mii de unitãþi. Creºterea condiþii avantajoase credite imobiliare.
anualã a numãrului de locuinþe ar trebui sa fie Experþii estimeazã cã, în decurs de 14-15 ani,
în exces cu 100 de mii pentru a satisface cererea abia jumãtate din uriaºa cerere de locuinþe
România se aflã în momentul de faþã în cel mare ºi pentru a evita o crizã socialã. Acest (aproximativ 400 de mii de noi unitãþi) va
de-al ºaselea an de creºtere economicã con- lucru ar putea regla ºi nivelul preþurilor pe putea fi satisfacutã.
tinuã din perioada postrevoluþionarã, sectorul piaþa de real estate, care a ajuns deja la un
construcþiilor cu ramurile sale adiacente nivel comparabil cu þãrile vest-europene. Spaþii comerciale ºi de birouri
(materiale de contrucþie, canale de distri- În paralel cu dezvoltãrile rezidenþiale, au
buþie, tehnologie) fiind unul dintre cele mai În decursul anului 2006, un numãr de evoluat ºi investiþiile, în cea mai mare parte
dezvoltate ale economiei. 39.638 de locuinþe au fost terminate, în ale unor companii strãine (din Spania,
creºtere cu 12,5% comparativ cu 2005. Dintre Austria, Anglia etc.), pentru construirea de
O cifrã concludentã în acest sens o constituie locuinþele construite anul trecut, 34.782 au spaþii de birouri comerciale, hoteluri, mall-uri
valoarea construcþiilor realizate anul trecut fost realizate din fondurile populaþiei ºi doar ºi fabrici moderne în întreaga þarã.
care a ajuns la 9.959 milioane de euro, cu 4.856 din fonduri bugetare, mai puþin chiar
11,93% mai mult decât valoarea înregistratã în decât în 2005, când din banii statului s-au Investitorii strãini în real property au obþinut
2005, conform datelor furnizate de Institutul construit 5.126 de locuinþe. profituri semnificative din proiectele lor ºi au
Naþional de Statisticã. Aceste sume includ continuat sã reinvesteascã în acþiuni mai mari,
atât cheltuielile pentru construcþii noi, cât ºi Dezvoltãri rezidenþiale evidenþiind viabilitatea creºterii continue a
cele pentru renovãri sau reparaþii curente ºi Dezvoltarea sectorului rezidenþial s-a datorat, pieþei. Oportunitãþile de azi pe care le oferã
de întreþinere. pe de-o parte, cererii mari din partea pieþei, România sunt comparabile cu cele de
dar ºi ca urmare a investiþiilor în infrastruc- odinioarã din Cehia ºi Ungaria. Majoritatea
Numãrul de locuinþe turã, derulate în urma unor programe ale noilor dezvoltãri înregistrate în 2006 sunt
creºte constant Guvernului României. Anul trecut a fost reprezentate de hypermarket-uri ºi magazine
La sfârºitul lui 2006, numãrul tuturor demarat un numãr mare de lucrãri de specializate (ex.: showroom-uri de mobilã,
locuinþelor a ajuns la 8,2 milioane, la nivelul canalizare, lucrãri de control al inundaþiilor etc., auto, materiale de construcþii etc.).
Arhitecturã/Construcþii

Investiþii în cercetare pentru Piaþa materialelor de Interesul în creºtere pe piaþa româneascã


materiale de construcþii construcþie ºi tehnologiile pentru materiale de construcþie pentru ziduri
Autoritãþile române pentru cercetare ºi ºi materiale de finisaj atât din partea
au crescut în paralel cu investitorilor strãini, cât ºi din partea investi-
tehnologie au început deja reforma în câteva
domenii, prin programe care încurajeazã
sectorul imobiliar torilor locali se justificã prin potenþialul mare
Dezvoltarea în domeniul imobiliar a oferit al construcþiilor ºi sectoarelor materialelor de
priceperea ºi performanþa. Fondurile sunt
un impuls pentru sectorul materialelor de construcþie în România.
concentrate pe proiecte pentru dezvoltarea
construcþie, care a devenit din ce în ce mai
cercetãrii promovând produsele româneºti
dinamic ºi mai variat. De asemenea, echipa-
pe pieþe private, având în vedere faptul cã în
mentele de construcþii, tehnologiile ºi uneltele,
Au apãrut ºi s-au dezvoltat
ultimii ani constructorii ºi investitorii au canale noi de distribuþie
majoritatea importate, sunt folosite tot mai
folosit îndeosebi materiale importate. Cele mai relevante canale comerciale care ar
mult în sectorul românesc de construcþii.
putea fi folosite de cãtre furnizori internaþionali
Ce autorizaþii presupune o În afarã de materialele clasice, au fost lansate care intenþioneazã sã intre pe piaþa româneascã
construcþie în diferite segmente ale pieþei noi soluþii pentru materiale de construcþie sunt magazi-
Investitorul care intenþioneazã sã execute o inovative. Au intrat pe piaþã companii strãine nele DIY (Praktiker ºi Bricostore), magazinele
lucrare trebuie sã înregistreze documentarea (atât giganþi ai industriei, cât ºi noi afaceri mai Cash&Carry (Metro ºi Selgros), care au un depar-
proiectãrii la administraþia publicã din zona mici), ºi, odatã ce mediul afacerilor s-a educat, tament pentru materiale de construcþie ºi distri-
în care clãdirea/construcþia va fi executatã. aceºti jucãtori internaþionali în sectorul mate- buitorii importanþi de materiale de construcþie.
Valoarea taxelor care trebuie plãtite ajunge la rialelor de construcþie au decis, unul câte
0,5%, dar nu mai mult de 2% din valoarea unul, sã investeascã în facilitãþi de producþie Mai mult decât atât, Baumax a arãtat interes
totalã a costurilor construcþiei, variind în ºi în România. Exemple concludente ne-au pentru piaþa româneascã ºi intenþioneazã sã
funcþie de destinaþie ºi locaþie (zona urbanã oferit Wienerberger, cel mai mare producãtor intre în curând în piaþã ºi sã dezvolte treptat
sau ruralã) ºi în conformitate cu decizia de cãrãmizi din lume, care a investit în douã un lanþ de 30 de magazine. Piaþa DIY va
autoritãþii locale privind nivelul taxei locale. uzine de Porotherm, sau Bramac, Tegola, deveni ºi mai aglomeratã cu Mr. Bricolage,
Onduline sau Lindab – câþiva furnizori care au prezent deja pe piaþã de la sfârºitul anului
adus în România soluþii variate pentru 2006, ºi Hornbach din iunie 2007.
Paºii pentru obþinerea
acoperiºuri. Pe piaþa de cimenturi, trei din
autorizaþiei de construcþie sunt: În afarã de marii jucãtori internaþionali, câþiva
jucãtorii de top internaþionali – Lafarge,
PUG – Planul General Urban Holcim ºi Heidelberg – au preluat uzinele exis- distribuitori locali au crescut în ultimii ani cu
PUZ – Planul Regional Urban tente ºi au condus programe de investiþii magazine specializate sau regionale, cum ar fi
PUD – Planul Urban detaliat majore. În sectorul materialelor de finisaj, Dedeman, Romstal ºi Ambient.
CU – Certificatul de urbanism giganþi precum Baumit sau Henkel Bautechnik
au deschis deja douã uzine de producþie Distribuitori importanþi de materiale de con-
AC – Autorizaþia de construcþie strucþie sunt Baduc, Girom International,
fiecare, ca o parte a procesului de reorientare
spre producerea materialelor de finisaj în Arcom ºi companiile Comat (foste depozite
Autorizaþia de construcþie ºi planificare România pentru competitivitate. de construcþie, acum privatizate).
urbanã asociatã este administratã de primã-
riile locale. În conformitate cu o procedurã Unele companii locale sunt de asemenea De remarcat este cã majoritatea companiilor
recent îmbunãtãþitã, dacã o autorizaþie sau puternice, fiind lideri pe pieþe, cum ar fi piaþa prezente cu lanþuri de distribuþie se numãrã
un certificat nu este contestat în decurs de de lacuri ºi vopsele. Ca un contra-exemplu, printre utilizatorii de software Autodesk,
30 de zile, se considerã a fi valabil de facto. producþia de þigle din ceramicã pentru softul fiind utilizat pentru proiectarea
Documentãrile urbanistice sunt revizuite podele ºi pereþi a fost aproape monopolizatã construcþiilor locale.
periodic, pentru a reflecta noile condiþii de Lasselsberger, care controleazã acum primii
economice, sociale ºi tehnice. trei producãtori din România. Gabriela Rãdescu
12 > 13
Arhitecturã/Construcþii

REVIT®
Building Information Modeling
BIM pentru designul interior Pe mãsurã ce proiectul avanseazã (spaþii definite, pereþi creaþi, acce-
Platforma Revit este special conceputã de Autodesk pentru modelarea sorii adãugate, finisaje alese), un sistem de modelare parametricã cum
informaþionalã a clãdirii. Aplicaþii cum ar fi Revit® Architecture, Revit este Revit Architecture pãstreazã intenþia proiectului, coordoneazã
Structure ºi Revit® MEP, construite pe platforma Revit, sunt sisteme modificãrile ºi menþine consistenþa. Dacã proiectantul modificã
complete, specializate pe domenii, destinate proiectãrii ºi documen- aºezarea în plan (plan layout), planul nivelului corespunzãtor ºi restul
tãrii, suportând toate fazele proiectãrii ºi întocmirii documentaþiei de documentaþiei se modificã automat.
construcþie. De la studii conceptuale ºi pânã la cele mai detaliate
desene ºi tabele de componente, aplicaþiile construite pe platforma Biblioteca Revit Architecture (http://revit.autodesk.com/library/html)
Revit asigurã un avantaj competitiv imediat, o mai bunã coordonare ºi conþine o colecþie vastã de familii de echipamente ºi componente de
calitate, contribuind la creºterea profitabilitãþii arhitecþilor, construc- naturã parametricã. Revit Architecture include ºi un editor de familii
torilor, instalatorilor ºi celorlalþi membri ai echipei de proiectare. uºor de utilizat pentru crearea elementelor personalizate.

Avantaje pentru designul interior Crezi ceea ce vezi


Designerii de amenajãri interioare folosesc avantajele fundamentale Majoritatea instrumentelor de modelare arhitecturalã admit linii
ale conceptului de model informaþional al clãdirii (Building ascunse, invizibile ºi au unele capacitãþi de lucru cu umbrele. Soluþiile
Information Modeling – BIM) valabile în orice specializare, avantaje specializate construite pe BIM, precum Revit Architecture, merg însã
enumerate mai jos: câþiva paºi mai departe. Proiecþiile, fie cã sunt elevaþii, planuri sau
z Viteza ºi uºurinþa creãrii unui model de design interior ºi posibili- perspective, cu umbre sau linii ascunse, sunt prezentãri directe ale
tatea vizualizãrii imediate a acestuia. informaþiei de bazã despre designul interior, inclusiv configurarea
z Posibilitatea de modificare a oricãrui parametru al modelului, spaþialã, finisajele, materialele etc.
obþinând astfel multiple variante ale proiectului, de la organizarea
spaþiilor pânã la alegerea materialelor. Atunci când proiectantul efectueazã o modificare, în orice proiecþie,
z Bogãþia ºi fiabilitatea datelor incluse împreunã cu modelul clãdirii. toate celelalte proiecþii se actualizeazã automat. Acelaºi lucru se
Acest lucru este fundamental pentru primele faze ale proiectului întâmplã ºi în cazul desenelor, tabelelor de componenþã, materialelor
(schematizarea împãrþirii spaþiilor ºi inventarierea principalã), necesare ºi aºa mai departe.
pentru acurateþea fazelor de detaliere ale proiectului (extragerea
cantitãþilor de materiale completate cu preþuri) ºi pentru obþinerea Deoarece proiecþiile 3D sunt reprezentãri directe ale informaþiilor de
unei documentaþii bine coordonate. bazã despre clãdire, Revit Architecture permite designerilor sã pro-
ducã vizualizãri direct din mediul de proiectare. Capacitatea de a
Crearea modelului de design vizualiza cu uºurinþã proiectul în 3D, fãrã utilizarea altor programe ºi
Deseori, la începerea proiectelor, singura sursã o constituie documen- având o coordonare model/imagine asiguratã, reprezintã unul dintre
taþiile tipãrite pe hârtie. Pornind de la planurile de etaj 2D sau chiar de motivele care conduc la adoptarea BIM de cãtre designerii de amena-
la cele tipãrite, ca punct de plecare al proiectului, designerii modeleazã jãri interioare.
rapid pãrþile relevante ale exteriorului clãdirii.

Pentru a crea o vedere cu funcþia “camera” în Revit Architecture:


z Alegeþi din meniul de design View >> New >> Camera.
z Click pe o locaþie (în orice proiecþie) în care aºezaþi camera.
z Click din nou, în aceeaºi proiecþie, pentru a indica direcþia ºi aria
noii proiecþii (“camera view”), ºi proiecþia se actualizeazã
automat.
z Pentru ca vederea sã devinã o imagine cu lumini ºi umbre, alegeþi
din meniul View Control >>Shading with Edges.

Detalii
În mod tradiþional, imaginile „render“ de calitate se realizeazã
exportând un fiºier CAD într-un program de graficã, unde se coloreazã
ºi se finiseazã manual. Este un proces complex ºi costisitor ce limiteazã
Designerii de la The Stubbins Associates folosesc Revit numãrul de imagini „render“ pe care o firmã le poate produce într-un
Architecture pentru a vizualiza proiectele de design interior proiect. Folosind Revit Architecture, designerii pot produce imagini
pe care le dezvoltã. „render“ cu condiþii de iluminare reale ºi reprezentarea finisajelor ºi a
Arhitecturã/Construcþii
Opþiunile de proiect pot varia în complexitate, de la planºee supli-
mentare într-o clãdire de birouri pânã la modelul covorului din hol.

Aceastã aplicaþie include ca opþiune ºi posibilitatea generãrii,


vizualizãrii ºi analizãrii cantitãþilor de materiale din proiect. Acestea
pot fi pãstrate atât cât este necesar în model (uneori chiar pânã la
realizarea documentelor de construcþie), iar versiunile finale pot fi
încorporate sau arhivate ca elemente decizionale în proiect. Pot fi
create mai multe seturi de variante de design pentru anumite aspecte
ale proiectului. Toate variantele de proiect sunt incluse într-un
singur model Revit. Utilizatorii nu trebuie sã creeze modele
separate pentru diverse opþiuni.

Revit Architecture coordoneazã informaþiile în toate reprezentãrile ºi


variantele proiectului. Toate proiecþiile, tabelele de componenþã,
desenele, necesarul de materiale etc. sunt reprezentãri directe ale
modelului de bazã al clãdirii, variantele de design fiind astfel corect
reflectate.

Variante de design interior


Pentru a înþelege mai bine cum utilizeazã Revit Architecture
variantele de design, analizãm proiectul unui interior tipic: spaþiu
comercial. Poziþiile pereþilor exteriori ai clãdirii sunt deja stabilite,
iar echipa de designeri de amenajãri interioare trebuie sã defineascã
spaþiile interioare.

Umbrirea proiecþiilor poate fi obþinutã prin specificarea datei,


orei ºi locaþiei.

materialelor direct din modelul informaþional al clãdirii, ceea ce


conduce la o mai bunã activitate decizionalã încã din stadiile iniþiale
ale proiectului.

Revit Architecture include instrumente pentru proiecþii cu umbre


vectoriale ºi secþiuni 3D. Imaginile randate de calitate fotograficã pot fi
generate folosind tehnicile raytracing sau high-end radiosity ce produc
cele mai subtile ºi corecte iluminãri posibile.

BIM pentru variante de design interior


O soluþie construitã pe BIM, cum este Revit Architecture, acceptã
investigaþiile de design permiþând proiectanþilor sã dezvolte ºi sã
studieze mai multe alternative, simultan, într-un singur model.

Revit Architecture asigurã investigarea de design permiþând Variantele alternative de design interior sunt corect
designerilor sã studieze simultan variante ale aceluiaºi proiect. reflectate în toate tabelele de componenþã, proiecþiile ºi desenele.
Arhitecturã/Construcþii
Odatã realizate variantele de design, clientul ºi arhitectul se întâlnesc
pentru a decide care dintre variante va fi urmatã. Desenele, tabelele
de componenþã, calculele iniþiale de costuri bazate pe cantitãþile de
materiale etc., toate sunt folosite în procesul decizional. Cu Revit
Architecture, aceste informaþii sunt întotdeauna disponibile ca
proiecþii ale modelului clãdirii. Astfel, variantele de design din
exemplu sunt reflectate în mod consistent ºi coordonat în toate
prezentãrile. Dacã un perete interior este ºters într-o variantã de
design, atunci se ºterge automat ºi sistemul de iluminare ataºat pere-
telui, iar tabelul de componenþã al accesoriilor variantei respective
se actualizeazã instantaneu.

Cum lucrãm cu variantele de design


Modelul principal din Revit Architecture cuprinde toate caracteristicile
„obligatorii“ ale proiectului. Alternativa „favoritã“ este desemnatã ca
fiind prima variantã de design interior. De la începutul lucrãrii se
poate fixa o variantã ca fiind principalã, iar celelalte ca fiind variante
secundare. Cu Revit Architecture, desenele ºi inventarele componentelor
clãdirii sunt vederi „vii“ ale bazei de date a acesteia.
Utilizatorii pot controla vizibilitatea variantelor de design în orice
proiecþie a modelului – plan, elevaþie, tabel de componenþã – folosind Revit Architecture, soluþie software de proiectare special conceputã
tab-ul Design Options din dialogul Visibility/Graphic Overrides. Revit pe BIM, combinã un model al proiectului (geometria 3D a clãdirii ºi
poate afiºa mai multe variante de design simultan. proprietãþile non-grafice) cu un model comportamental (managementul
modificãrilor) într-un model parametric integrat al clãdirii. Întregul
Utilizatorii specificã varianta pe care vor sã lucreze deschizând fereas- model, inclusiv documentaþia de design interior, reprezintã o bazã
tra de dialog Design Options, un click pe Edit Option ºi apoi selectând de date integratã cu un cuprins consistent ºi coordonat.
varianta doritã. Butonul Edit Option rãmâne setat în timp ce utiliza-
torul editeazã varianta ºi cursorul este în dreptul butonului. Un ToolTip Design schematic
reaminteºte utilizatorului numele variantei de design pe care tocmai Înainte de realizarea detaliatã a proiectului, se poate crea un tabel
o editeazã. de componenþã principal al spaþiilor interioare care include o mare
cantitate de date non-grafice privind suprafeþele ºi tipurile de camere.
Atunci când una dintre variantele de design este aleasã, versiunile Acest tabel de componenþã poate fi folosit ca mijloc de introducere
abandonate pot fi ºterse sau arhivate. a datelor pentru mai multe componente.

Clayton Starr, Sr. Applications Administrator la RTKL (www.rtkl.com),


explicã modalitatea prin care grupul lor de designeri de amenajãri

Pentru un acces rapid, utilizatorul poate cãuta ºi alege


orice opþiune utilizând meniul Edit Option.

Datele stocate în modelul informaþional al clãdirii sunt fundamentale


pentru activitãþile de design interior, ºi anume pentru primele faze
de proiect, cum sunt schematizarea împãrþirii spaþiilor interioare ºi
tabelul de componenþã al materialelor, pentru acurateþea aspectelor
cantitative ºi a costurilor ºi pentru întocmirea unei documentaþii
bine coordonate.

Originea informaþiilor
Unele sisteme Object-CAD stocheazã date non-grafice despre clãdire
într-o structurã logicã comunã cu grafica 3D. Utilizatorii extrag aceste
date pentru a da informaþii cantitative ºi calitative, cum ar extrage
desene 2D din grafica 3D. Dar sunt necesare instrumente ºi eforturi
suplimentare pentru a menþine datele grafice ºi non-grafice
sincronizate. Cu cât proiectul este mai mare, cu atât nivelul efortului de
coordonare ºi riscul de inconsistenþã se mãresc.

16 > 17
Arhitecturã/Construcþii
Pe mãsurã ce proiectul avanseazã ºi spaþiile respective sunt modelate,
Revit Architecture permite proiectanþilor sã compare modelul de
design interior cu ceea ce ºi-au planificat. De exemplu, suprafaþa unei
camere poate fi calculatã automat ºi comparatã cu cea din tabelul de
componenþã.

Calcul cantitativ
Revit Architecture permite utilizatorilor sã calculeze necesarul de
materiale în mod facil, întocmirea unor estimãri corecte ºi minimizarea
riscului de comandã în exces a unor materiale ce nu sunt necesare,
reducând costul general al proiectului. Mãsurãtorile corecte ale
suprafeþelor conduc la bugete de finisare corecte pentru articole
(covoare, tapet, tavan fals, alte elemente), întocmirea tabelului de
componenþã a mobilierului ºi echipamentului ducând la o evaluare
de preþ realã a acestora.

Proiectanþii
de spaþii interioare
pot genera uºor
un inventar
al suprafeþelor
camerelor.

Pentru generarea unui tabel de componenþã în Revit Architecture:


z Alegeþi View >> New >> Schedule/Quantities.
z În dialogul New Schedule dialog alegeþi categoria articolelor de
inventariat (de exemplu, camere) ºi introduceþi un nume pentru
tabel.
z Folosind dialogul Schedule Properties , alegeþi câmpurile, filtrele
ºi orice alte elemente de sortare necesare.
z Click OK pentru afiºarea noului inventar (jos).
RTKL foloseºte Revit Architecture pentru estimãrile
preliminare ale designului interior foarte precise, prin legarea
inventarelor detaliate ale necesarului de echipamente cu spaþiile
în proiectare (cum ar fi acest salon de spital).
Interior modelat în Revit Architecture ºi randat cu 3Ds MAX

Concluzie:
Aplicaþia Revit Architecture oferã proiectanþilor de amenajãri
interioare un mediu integrat pentru designul conceptual, proiectarea
interioarelor, vizualizare, randare ºi documentare fãrã a necesita
duplicãri ale modelului de bazã. Sistemul Revit de modelare parame-
tricã a clãdirii coordoneazã aceste informaþii în toate reprezentãrile
ºi variantele de design interior ale proiectului, oferind designerilor
ºi clienþilor acestora încredere ºi siguranþã în corectitudinea
documentaþiei ºi în informaþiile aferente acesteia.

interioare a folosit acest tabel de componenþã principal pentru a


aborda pre-definirea spaþiilor într-un proiect recent al unui spital.
Designerii au „încãrcat“ modelul Revit cu o serie de informaþii
non-grafice, cum ar fi tipul de camerã (examinare, chirurgie), Pentru mai multe informaþii despre modelarea
necesarul de suprafaþã, mobilier ºi echipament necesar, materiale ºi informaþionalã a clãdirii, vizitaþi www.autodesk.com/bim
finisaje, totul în detaliu, pânã la pervazul ferestrelor. „Introducând în
proiect un asemenea nivel de detaliere atât de devreme, am fost Pentru mai multe informaþii despre Revit ºi aplicaþiile sale
capabili sã obþinem estimãri de cost preliminare, extraordinar de corecte“, specializate pe domenii, vizitaþi www.acintl.ro/arhitectura;
a remarcat Starr. www.autodesk.com/revit
Arhitecturã/Construcþii
Arhitect ªerban Þigãnaº

Echipa biroului de proiectare


Dico ºi Þigãnaº

Integrarea – esenþa biroului


de proiectare Dico ºi Þigãnaº
Cum a început biroul de proiectare Dico ºi angajaþi, complexitatea proiectelor evoluând
Biroul de proiectare Dico ºi Þigãnaº? Care a fost rolul CAD-ului în treptat. Acum, numãrul de angajaþi a ajuns la
definirea parteneriatului? 60, cu o evoluþie fantasticã în ultimul an, în
Þigãnaº a ajuns anul acesta la Când vorbeºti despre firma noastrã, este clar acord cu ce se întâmplã pe piaþa construc-
un moment aniversar cã vorbeºti despre munca în echipã. Ca ºi þiilor. Nu am þinut neapãrat sã creºtem în
pilon al filosofiei iniþiale a fost integrarea acest sens, dar rezolvarea în cadrul echipei
împlinind 10 ani de la înfi- serviciilor: arhitecturã ºi inginerie, pornind este deocamdatã mai avantajoasã decât cea
inþare. Dico ºi Þigãnaº este cu un parteneriat între mine ca arhitect ºi prin subcontractanþi, asupra cãrora nu-þi
inginerul Florin Dico. Practic, de la început, poþi extinde, din pãcate, competenþele
genul de companie atipicã ne întâlnim pe computer, CAD-ul fiind gazda. manageriale ºi sistemul de calitate.
pentru piaþa de arhitecturã În 1997, când am pornit firma, am stabilit cã
„aruncãm planºetele“, dupã cum a spus Deºi, adunând vârstele profesionale ale
ºi construcþii, fiind formatã
partenerul meu, Florin, care era pasionat de colegilor, ies foarte mulþi ani de experienþã,
prin asocierea dintre un proiectare asistatã, ºi am stabilit cã viitorul firma este organizatã cu un numãr de piloni
inginer constructor, Florin aparþine CAD-ului, deci e inevitabil sã facem de bazã experimentaþi, fãrã de care nu
eforturi pentru a proiecta cu ajutorul calcu- funcþioneazã bine.
Dico, ºi un arhitect, ªerban latorului. Acum facem proiectare cu toate
Þigãnaº, având ca liant aspectele, de la concept, urbanism, studii de Compania a evoluat ºi prin delimitarea pieþei
fezabilitate, dezvoltare de concept, proiect în care activãm, respectiv cu clienþi corpo-
proiectarea asistatã. tehnic, proiectare de detalii, urmãrirea raþie, cu clienþi dezvoltaþi, calificaþi, care au
Compania clujeanã are 60 execuþiei ºi asistenþa tehnicã în execuþie. nevoie de o capabilitate deosebitã ºi de ser-
vicii complet integrate. Noi lucrãm pe douã
de angajaþi, abordând diferite Care a fost evoluþia companiei de-a lungul categorii mari de clienþi: cu concepte proprii,
domenii de proiectare, de la timpului ºi cum definiþi piaþa în care activaþi dezvoltate de noi, ºi pentru clienþi care por-
acum? nesc de la concepte preelaborate. Spre exem-
arhitecturã, inginerie de Am pornit în urmã cu 10 ani de la un birou plu, zona proiectelor industriale, pentru care
structuri, instalaþii pentru mic, doi parteneri ºi unu-doi angajaþi, apoi, adaptãm conceptele la condiþiile situaþiei
pentru o perioadã de timp, am fost în jur de concrete din teren, urbanisticã ºi normele
construcþii, fiind practic
ºase oameni. Între 2000-2004, datoritã dimen- româneºti. De obicei, aceasta din urmã se
incluse toate specialitãþile siunii unor proiecte importante pentru noi, face în cadrul contractelor de dezvoltare a
care contribuie la realizarea am ajuns la 20 de oameni. Din 2006, am fost proiectelor tehnice ºi de detalii.
nevoiþi sã atragem noi colegi pentru a acoperi
unui proiect complet. unele lucrãri apãrute în noua situaþie de De ce Autodesk la Dico ºi Þigãnaº?
expansiune a construcþiilor în România. Motivul pentru care am început cu produse
Interesant este faptul cã numãrul de proiecte Autodesk pe piaþa româneascã are multe
a scãzut direct proporþional cu numãrul de componente: în primul rând, AutoCAD era
Arhitecturã/Construcþii

cunoscut pe piaþa româneascã. AutoCAD-ul, Proiectul din zona Plopilor Vest – denumit de Din punctul de vedere al stilului arhitectural
aflat acum la 25 de ani, este un produs pe promotori Central Park Residence – este un de care mã întrebaþi, aº sugera încadrarea
care cei care începeau sã „pipãie“ proiectarea proiect care pur ºi simplu nu se putea realiza acestui proiect în ideea de mixaj de elemente
asistatã în universitãþi îl aveau la îndemânã fãrã soft. Geometria era imposibil de contro- organice ºi raþionale. Organic în sensul de a
ºi nu atât în facultãþile de arhitecturã, unde lat dacã nu aveam la dispoziþie un produs de avea o relaþie formalã cu peisajul. Raþional
atunci încã nu se încuraja utilizarea modelare tridimensionalã eficient. Asta se însemnând tot ce þine de optimizare ºi gãsire
software-ului, dar mai ales inginerii reuºiserã poate explica din douã perspective: o datã a acelor soluþii care permit o construcþie
sã afle ºi sã utilizeze aplicaþiile CAD. Ca generarea geometriei tridimensionale pe care economicã, o eficienþã a soluþiilor ºi reduceri
dovadã, partenerul meu, Florin Dico, care a am realizat-o numai cu astfel de aplicaþii de de costuri, dar ºi partiurile apartamentelor
dezvoltat întreaga filosofie CAD a firmei, era modelare, apoi transmiterea informaþiilor realizate.
un excelent modelator AutoCAD încã de pentru procurare ºi execuþie. Proiectul nu are
acum 10 ani, un excelent proiectant pe calcu- suprafeþe verticale exterioare plane ºi nu te Cum v-a ajutat în reducerea costurilor
lator. Apoi, software-ul Autodesk reprezintã o poti aºtepta sã intre într-un cartezianism software-ul specializat?
platformã de comunicare cu alþi parteneri- uzual care sã se relaþioneze cu anumite con- Trãsãturile fiecãrui nivel au fost diferite, fiind
colaboratori: proiectanþi, antreprenori sau texte construite vecine, care în cazul nostru vorba de o altã curburã, altã geometrie ºi o
manageri de proiecte, germani, britanici, bel- nu exista. Aici, datoritã particularitãþilor anumitã miºcare, o anumitã vibraþie, pe care
gieni, austrieci ºi alþii, cu care am lucrat ºi terenului, apoi a vecinãtãþilor – anumite ele- o simþi dacã eºti lângã casã. Aceste caracte-
care folosesc aceste limbaje universal valabile. mente naturale, râu, pod, parc, plus forma ristici ar trebui sã înnebuneascã un construc-
terenului extrem de neregulatã, distanþa tor, fiind vorba de planºe numeroase, dife-
Biroul Dico&Þigãnaº foloseºte integral licenþe mare faþã de alte construcþii, am fost conduºi renþe la fiecare nivel, un plan ce nu se repetã
software Autodesk de diferite tipuri, în cãtre o soluþie geometricã de alt tip, sã-i identic. Gestionarea tuturor informaþiilor »
funcþie de complexitatea postului. Fiecare spunem liberã. Rãspunsul la aceste condiþii
post de lucru este personalizat dupã o gamã de context a apãrut numai susþinut de acest
de calitãþi ºi preocupãri ale utilizatorului, con- instrument de modelare. Practic, acest
cretizate în soft. Aplicaþiile Autodesk, de la proiect nu are faþadã, totul fiind o problemã Date tehnice proiect
ultimele soluþii 3D pentru arhitecturã pânã la de unghiuri de percepþie asupra unui obiect Central Park Residence
platforme de desenare, nu sunt repartizate în mare, surprinzãtor, fluid, pe care nu-l poþi
exces, ci cu „zgârcenia de rigoare“ a unei firme vedea dintr-o datã, eventual numai din aer. z Zona Plopilor Vest
care a interzis orice program nelicenþiat. z 220 de apartamente
Trebuie sã-i amintesc aici pe colegii mei care
z 236 de locuri de parcare
Proiectul Central Park Residence este unul au avut un rol important în acest proiect:
dintre proiectele recunoscute ºi chiar ºeful de proiect, arhitectul Levente Kornis z douã niveluri de parcare
„trendy“ pentru clujeni. Vã propun o ºi inginerul Levente Kovacs care a realizat subteranã
z circa 38.000 m2 arie
descriere a proiectului: suprafaþã, destinaþie, modelul structural ºi calculul structurii de
locaþie, stil - ºi a ceea ce a însemnat uti- rezistenþã. Practic, ei sunt oamenii cheie
lizarea software-ul specializat. din acest proiect. desfãºuratã
20 > 21
Arhitecturã/Construcþii

» grafice a trebuit fãcutã cu cea mai mare Garajul subteran are o protuberanþã suprate-
atenþie. Prin utilizarea software-ului specia- ranã pe care am valorificat-o ca o grãdinã
lizat nouã ne-a fost mult mai uºor sã orga- utilizabilã de locatari ºi care a fost modelatã ºi
nizãm planurile ºi sã dãm toate geometriile definitã tridimensional tot cu aceleaºi metode
ºi elementele de cofrare ºi montaj absolut asistate.
riguros.
Ce planuri de viitor aveþi?
Ca efect al acestui proiect, antreprenorul ºi-a Suntem în momentul în care avem colegi care
cumpãrat software compatibil cu ale noastre, îi învaþã pe ceilalþi sã foloseascã un limbaj
la fel ºi subcontractorii antreprenorului, con- comun, coduri comune, standarde interne,
structorul ºi instalatorii. Practic am avut un interpretarea noastrã a modului de lucru care
efect „civilizator“ asupra tuturor celor impli- a fost rafinatã pe parcursul a 10 ani. Acum ne
caþi, întrucât trebuia sã abordãm proiectul putem defini ca o companie care încearcã
printr-un limbaj comun, ei având nevoie sã-ºi sã-ºi perfecþioneze managementul pentru a
tipãreascã detalii, sã extragã anumite straturi oferi un rãspuns competent investitorului
necesare pentru pregãtirea unor lucrãri de corporaþie cãruia ne adresãm.
ºantier, cantitãþi de materiale etc. Toate aces-
tea au rezultat cu folosirea de softuri compati- ªtiu foarte clar cã ceea ce fac nu este visul
bile ºi trimiþând datele sub formã de fiºier ºi oricãrui arhitect, însã la fel de clar ºtiu cã sunt
nu numai sub formã de planºe de lucru. unul din managerii unei companii care are 60
de angajaþi, o familie foarte mare. Îmi doresc
Pe baza softului am realizat o machetã foarte sã reuºim sã facem o astfel de echipã viabilã
sculpturalã pe care am prezentat-o clientului, pe termen lung.
iar el a folosit-o apoi în procesul de marketing,
pentru a prezenta viitorilor locatari caracteris- Ca planuri de viitor sper sã fim pregãtiþi pen-
ticile ansamblului. În machetã am fãcut o tru momentul când România va pune accent
combinaþie între decupare ºi asamblare, am pe inovaþia arhitecturalã realã, mai mult decât
produs elemente realizate cu maºini de tãiere pe rezolvarea spaþiilor într-o cursã a unui
ºi frezare comandate electronic, dupã modelul boom investiþional. Sperãm sã fim pregãtiþi
tridimensional al machetei, pe care apoi pentru generaþia a treia de competenþã pen-
le-am asamblat, proces similar cu procesul tru a rãspunde foarte bine pe propriile con-
real de construcþie. Aici trebuie sã-i amintesc cepte cu o competenþã antrenatã. Ne pregã-
pe cei trei studenþi pe atunci, acum arhitecþi, tim. Aºteptãm sã vinã comanda comunitãþii
Mihai Roºca, Paul Moldovan ºi Florin Lazãr pentru clãdirile publice, lucrurile de mare
cãrora li se datoreazã acest produs. provocare.
Susþin afirmaþia domnului arh. ªerban Sturdza
Apartamentele la un standard ridicat, (ediþia 19 a CAD magazine), precum cã soft-
prezentate iniþial ca apartamente de lux, au ware-ul permite arhitectului sã gândeascã mai
avut un succes mare în piaþã, deºi au pornit mult. Personal, trãiesc o astfel de experienþã:
de la preþuri ridicate la ora respectivã. Vom într-o astfel de echipã bine închegatã, ca arhi-
realiza un studiu asupra micii comunitãþi care tect îþi poþi permite sã gândeºti, sã observi,
s-a selectat prin adeziune faþã de proiectul sã desenezi cu susþinerea modelatorilor în
nostru, printre care am auzit unele nume CAD, care îþi dau accesul la materializarea
sonore din Cluj. virtualã a gândurilor aproape în timp real.
Arhitecturã/Construcþii

© ZOOM Visual Project GmbH

Un stadion pentru Bucureºti


Echipa de proiect din cadrul firmei Max Bögl
Se apropie sfârºitul a realizat iniþial un model tridimensional al
construcþiei cu ajutorul programului Revit®
vremurilor în care condu- Architecture ºi a generat documente cores-
cerea ºantierului primea punzãtoare de proiect. Ulterior, modelul a fost
vizualizat ºi animat în 3ds Max®. S-a realizat
setul complet de planuri astfel un zbor virtual deasupra stadionului.
de execuþie în ziua în Toate aceste aspecte, precum ºi faptul cã
echipa de proiect a reuºit sã ofere un pachet
care începeau lucrãrile. convingãtor de ansamblu, la un preþ chiar mai
În prezent, termenul cheie scãzut decât limita bugetului prevãzut l-au
entuziasmat în cele din urmã pe beneficiar.
este „Design & Build“ – un Iar Max Bögl a primit comanda. Imaginea micã de sus: Model parametric realizat
în Revit Architecture 2008 cu secþiune tridimen-
pachet complet care include sionalã prin tribuna principalã ºi zona lojilor.
Garantul succesului:
arhitectura, funcþionalitatea Design & Build Imaginea mare de sus: Vizualizarea stadionului
ºi fezabilitatea economicã. „O abordare unitarã a fost condiþia de bazã din Bucureºti în cooperare cu
pentru formularea acestei propuneri speciale“, ZOOM Visual Projekt din Viena.
Grupul de firme Max Bögl afirmã dr. Frank Neuberg, directorul departa-
mizeazã în acest context mentului de aplicaþii tehnice IT al firmei Max
Bögl. „Utilizãm programul Revit Architecture
pe Revit® Architecture. pentru a genera un model tridimensional al puse la dispoziþia tuturor persoanelor implicate
construcþiei. Apoi preluãm aceste date în modelul – pe parcursul tuturor fazelor specifice ciclurilor
4D pentru realizarea proiectului. Astfel, putem de viaþã. Pornind de la proiect, apoi pe parcursul
simula ºi vizualiza fiecare fazã de execuþie a perioadei de utilizare ºi pânã la demolare“. Dar
Tema licitaþiei a fost reprezentatã de
lucrãrilor de construcþii. Avantajul: nu aflãm doar la început ne gândim la activitatea de con-
proiectarea ºi construcþia unui nou stadion
cât de mult va dura executarea unui tronson de strucþii: finalizarea stadionului din Bucureºti
naþional în Bucureºti. Inginerii firmei Max
construcþie sau care vor fi eforturile materiale este prevãzutã pentru primãvara anului 2010.
Bögl au avut la dispoziþie douã sãptãmâni
necesare, ci vom afla ºi dacã existã riscul de
pentru a-l convinge pe beneficiarul construcþiei
apariþie a unor probleme de logisticã.“
din România cã propunerea lor specialã era
cea corectã. Proiectul iniþial a fost considerat Articolul a fost preluat din Autodesk
de firma de construcþii mult prea costisitor, Building Information Magazin din Germania. Mai multe
proiectarea fiind prea complexã din punct de Modeling informaþii cu privire la stadionul din
vedere constructiv. Într-un timp foarte scurt a Pentru a asigura o valorificare optimã a acestui Bucureºti sunt prezentate pe portalul
fost creat un proiect propriu al firmei Max-Bögl volum ridicat de date, Max Bögl mizeazã în Autodesk Magazin, de unde puteþi
– o construcþie arhitectonicã impunãtoare toate cazurile pe un model elaborat de date: afla care sunt celelalte stadioane
pentru 55.000 de spectatori, realizatã din „Principiul aplicat se numeºte Building Infor- realizate de Max Bögl.
beton monolit, elemente prefabricate ºi un mation Modeling“, susþine Frank Neuberg. www.autodeskmagazin.de/
acoperiº sub formã de membranã. „Astfel, toate datele cu privire la o clãdire sunt architektur2
22 > 23
GIS/Infrastructurã

Cod roºu pentru dezvoltarea


infrastructurii
De mulþi ani, nevoia dezvoltãrii infrastructurii clar cã ne miºcãm într-o direcþie bunã, dar mai
rutiere a României a devenit evidentã pentru Proiecte majore de dezvoltare avem foarte multe de fãcut, iar pentru asta ar
toatã lumea, aflându-ne cu mult în urma a infrastructurii rutiere: trebui o finanþare mult mai bunã“, a mai
þãrilor europene la acest capitol. Þara noastrã z construcþia de autostrãzi ºi menþionat doamna Tiron.
constituie un punct important de intersecþie lãrgirea drumurilor
pentru schimbul economic internaþional în Finanþare de doar 30%
Europa, dar investiþiile insuficiente alocate
naþionale la 4 benzi;
Compania Naþionalã de Administrare de
pentru întreþinere ºi reparaþie pânã în prezent, z reabilitarea drumurilor
Drumuri propune bugete bine documentate
cu atât mai puþin pentru drumuri noi, fac ca naþionale; în funcþie de starea drumurilor, de necesi-
infrastructura transporturilor sã nu întruneascã z reabilitarea de bazã a tãþile reale de pe teren; de obicei primim
cerinþele unei economii de piaþã. Preºedinta drumurilor naþionale; valori de pânã la 30%. Apoi, depinde cum
Asociaþiei Profesionale de Drumuri ºi Poduri, cheltuim cei 30%, ºi aici intervine rolul spe-
z activitãþile de întreþinere
ing. Dorina Tiron, ne-a explicat ce se întâmplã cialistului care se strãduie sã susþinã reþeaua
în domeniu ºi de cât timp am avea nevoie periodicã ºi lucrãrile de
de drumuri pânã când va obþine finanþarea
pentru o evoluþie evidentã. reabilitare propuse public pentru o intervenþie ulterioarã.
pentru fiecare intervenþie;
Dupã mulþi ani cu un progres limitat, z partea întreþinerii de ruti- Finanþarea proiectelor de infrastructurã
începând de anul trecut, programe majore de nã este propusã public ºi rutierã se realizeazã dintr-un fond de
dezvoltare a infrastructurii au primit în sfârºit drumuri, format prin colectarea a 45% din
undã verde, iar guvernul considerã acest
contractatã anual.
accizele pentru combustibil. Rovinieta, un
lucru o prioritate majorã. Un numãr mare de sistem de platã introdus în 2002, va fi
lucrãri de infrastructurã ale mediului implementat complet în anul 2008. În 2005,
(canalizare, lucrãri de control al inundaþiilor Pe de-o parte lipsa de experienþã a firmelor rovinieta a fost extinsã ºi pentru transportul
etc.) au început în 2006, având o valoare autohtone în realizarea unor proiecte de în comun. Sumele colectate astfel reprezintã
cumulatã de 1,6 miliarde de euro. Proiecte anvergurã a fãcut loc pe piaþã apariþiei unor un venit direct pentru întreþinerea
suplimentare în dezvoltarea infrastructurii firme strãine, care de altfel au subcontractat drumurilor.
rurale, estimate la un miliard de euro, au fost lucrãrile tot unor companii româneºti.
programate de asemenea din 2006. Tendinþa „Prima condiþie pe care trebuie sã o îndepli- Venitul fondului de drumuri acoperã costurile
în evoluþia activitãþii economice în perioada neascã o companie antreprenoare a unei lucrãri administrative, de întreþinere de rutinã,
septembrie-noiembrie 2007, dupã cum reflectã în licitaþie este eligibilitatea. Trebuie sã facã plãþile împrumuturilor ºi costurile limitate de
un studiu realizat de Institutul Naþional de dovada cã a mai efectuat lucrãri de reabilitare a drumurilor naþionale, pentru care
Statisticã, în activitatea de construcþii în categoria celei pe care intenþioneazã sã o se alocã 65% din total. Acoperã, de asemenea,
urmãtoarele trei luni se va înregistra o uºoarã câºtige; de asemenea, trebuie sã demonstreze cã majoritatea costurilor de reabilitare ºi
creºtere a volumului producþiei (sold conjunc- deþine finanþare pentru susþinerea proiectului, întreþinere ale drumurilor judeþene (35%).
tural +14%), corelatã cu cea a stocului de con- personal, utilaje ºi dotarea necesarã“,
tracte ºi comenzi (sold conjunctural +12%). afirmã doamna Tiron. „Soluþia pentru construcþia de autostrãzi este
concesionarea. În acelaºi timp, trebuie sã ne
85% din proiectele naþionale Problema forþei de muncã ocupãm ºi de întreþinerea autostrãzilor ºi, bine-
sunt proiecte de infrastructurã specializate prezentã ºi în înþeles, ulterior, trebuie urmãrit modul în care
se cheltuiesc banii obþinuþi din concesionare“,
Un studiu publicat în Romanian Business infrastructurã ºi-a exprimat pãrerea reprezentanta
Digest al companiilor cu activitate în O problemã realã în sectorul construcþiilor
Asociaþiei Profesionale de Drumuri ºi Poduri
domeniul construcþiilor a dezvãluit faptul este rezerva micã de muncitori calificaþi.
din România.
cã, din proiectele organizate lunar la Calitatea educaþiei profesionale a scãzut în
nivel naþional, aproape 85% sunt lucrãri ultimii ani, iar fluctuaþia slujbelor este destul
de infrastructurã care vor aduce dupã de ridicatã, în principal din cauza salariilor Conlucrarea, baza pentru
sine dezvoltãri auxiliare în sectorul mici. Datoritã nivelului ridicat al salariului din rezultate de calitate
industrial ºi rezidenþial. þãrile vest-europene, migraþia personalului „Un software bun trebuie sã punã la dispoziþie
calificat are o tendinþã de creºtere, care se cât mai multe date despre proiect“, este de
„Nevoia de construire a infrastructurii în aºteaptã sã continue ºi chiar sã se intensifice. pãrere Dorina Tiron. „Pentru aceasta trebuie ca
România este foarte mare la ora actualã“, cei care se ocupã de soft sã þinã permanent legã-
apreciazã doamna Dorina Tiron, „Societãþile mari care au interes oferã burse stu- tura cu cei de pe teren. Printr-o bunã conlucrare
„însã existã o serie întreagã de probleme denþilor din facultate încã înainte cu 2-3 ani de se pot evita erori de tipul omiterii unor puncte
care au þinut în loc dezvoltarea absolvire. Firmele româneºti au început sã se obligatorii. Spre exemplu, pentru o cale de
acestui sector“. intereseze în formarea de tineri specialiºti. Este comunicaþie cel care executã mãsurãtorile,
GIS/Infrastructurã

dacã omite un punct obligatoriu, oricât de bun probleme noi, printre care faptul cã o mare
este softul, planul rezultã eronat. Deci ambele parte din forþa de muncã calificatã a plecat Asociaþia Profesionalã de
participãri trebuie sã fie de calitate, dar mai ales din þarã. Drumuri ºi Poduri din România
colaborarea“.
Toate firmele se confruntã acum cu lipsa
(APDP) s-a constituit în anul
Din pãcate, nu întotdeauna în licitaþia de forþei de muncã, firmele de proiectare ºi 1990 ca organizaþie profesio-
obþinere a proiectelor de infrastructurã este consultanþã se confruntã cu lipsa inginerilor – nalã apoliticã, neguvernamen-
menþionatã deþinerea de software legal. întrucât o perioadã facultãþile tehnice de talã ºi autonomã. Principalul
Deseori sunt favorizaþi astfel cei care au construcþii nu au prezentat interes. Abia scop al asociaþiei este promo-
costuri mai mici, cu toate cã nu respectã în ultimii doi ani s-a simþit o revigorare,
dreptul de proprietate intelectualã. însã piaþa trebuie sã mai aºtepte 5-6 ani
varea profesiei prin analiza
Preºedintele Asociaþiei Profesionale de pregãtirea specialiºtilor ºi apoi sã le problemelor care trateazã
Drumuri ºi Poduri ºi director al filialei Iaºi a pregãteascã oferte motivante pentru drumul, transportul rutier,
Companiei Naþionale de Autostrãzi ºi a-i atrage. siguranþa în circulaþie ºi pro-
Drumuri Naþionale ºi-a asumat rolul de a tecþia mediului înconjurãtor.
introduce în fiºa de date a achiziþiei pentru Licitaþiile câºtigate de Asociaþia este organizatã pe
licitaþie seria licenþei softului utilizat.
Pentru lucrãrile tehnice deosebite este
contractanþi externi conduc filiale ºi include peste 100 de
necesarã ºi o calitate înaltã a aplicaþiilor la falimentele executanþilor membri colectivi, specialiºti în
de proiectare utilizate. români drumuri, proiectanþi, construc-
În România au venit multe companii mari, tori, consultanþi, precum ºi
Relieful dicteazã variaþii mari cu renume, cu experienþã în proiecte de
amploare care, dupã ce liciteazã la preþuri
administratori, cum ar fi
de cost pentru un kilometru minime, subcontracteazã apoi local, ei Compania Naþionalã de Auto-
de autostradã reþinându-ºi 30% din valoare, dar conducând strãzi ºi Drumuri Naþionale.
Preþul pentru un kilometru de firmele româneºti la faliment. Asociaþia atesteazã din punct
autostradã variazã în funcþie de relieful
de vedere tehnic, în corelare cu
pe care autostrada îl parcurge. La noi Opinia preºedintei APDP referitor la
existã zvonul cã un kilometru de autostradã modul de finanþare pentru întreþinerea
prevederile legale, persoane
în România costã mult mai mult decât ºi construcþia de autostrãzi este juridice de specialitate afiliate,
în strãinãtate. concesionarea prin închirierea spaþiilor ca ºi pregãtirea profesionalã a
de servicii unde firmele private pot personalului, dotarea cu utilaje
„Dacã ne gândim însã la o autostradã care trece construi hoteluri, benzinãrii etc., iar dacã ºi echipamente specifice,
prin câmpie, chiar ºi pentru cele realizate pânã va mai fi nevoie statul român va participa
acum, preþul ajunge la 4-5 milioane de euro. Dar din buget, însã indirect, fãrã a pretinde
experienþa în activitate,
trebuie sã avem în vedere cã relieful României direct cetãþeanului. asigurarea calitãþii etc.
are munþi, vãi, dealuri, costul unui kilometru de
autostradã putând ajunge ºi la 15 milioane de Gabriela Rãdescu Ing. Dorina
euro în zona de munte, chiar mai mult dacã
Tiron, preºedinte
prevede tuneluri“, este opinia doamnei
Dorina Tiron. APDP, a absol-
vit facultatea în
Costurile sunt dictate de zona de relief 1986. Din 1986
strãbãtutã de autostradã, aceasta fiind lucreazã numai
realizatã ca o lucrare de artã. La câmpie este
în domeniu, de la stagiar, ingi-
vorba de un terasament, lucrãri speciale
pentru zonele cu apã, râuri, pârâuri etc. Dacã ner stagiar, ºef formaþie, ºef
autostrada trece prin apropierea unui oraº, de lot, ºef de secþie, director
mediul impune amenajãri pentru oameni, tehnic la filiala Iaºi a Companiei
pentru animale. Toate acestea cresc costurile Naþionale, director regionala
cu pânã la 20-30% pe anumite sectoare.
Iaºi, director la Compania
În infrastructura româneascã s-au fãcut deja Naþionalã de Autostrãzi ºi
paºi importanþi, însã în ultimii ani au apãrut Drumuri Naþionale.
24 > 25
GIS/Infrastructurã

Proiecte de alimentare ºi
exploatare a reþelelor de apã
cu AutoCAD Map 3D la Timiºoara
Soluþia informaticã existentã anterior în Obiectivele proiectului
Profil companie Aquatim cadrul Aquatim S.A. nu fãcea faþã cerinþelor Existã câteva etape importante în cadrul
necesare pieþei actuale, principala problemã proiectului GIS:
Compania Aquatim se ocupã fiind imposibilitatea dezvoltãrii pe vechiul
sistem de aplicaþii noi, capabile sã facã faþã 1. Culegerea datelor de pe teren;
cu alimentarea ºi exploatarea
cu succes nevoilor companiei. 2. Transpunerea datelor în sistemul inte-
reþelelor de apã ºi canal (reþea, grat GIS – sistemul de distribuþie apã
uzinele de apã – în numãr de 5, canal ºi localizarea datelor în sistemul
staþia de epurare), implicând ºi Soluþie cadastral – baza topograficã, harta
Soluþia adoptatã a fost AutoCAD Map3D, atât Timiºoarei;
un departament de proiectare. datoritã faptului cã permite prelucrarea uºoarã 3. Dezvoltarea de aplicaþii specifice dome-
Aquatim îºi desfãºoarã activi- a datelor topografice, cât ºi datoritã funcþiilor ce niului de activitate al companiei;
permit dezvoltarea de aplicaþii noi. Achiziþia ºi 4. Etapa de modelare.
tatea în municipiul Timiºoara implementarea s-au realizat prin firma Black Light,
ºi judeþul Timiº. Aquatim S.A. reseller autorizat Autodesk pentru soluþii GIS.
ocupã locul secund pe þarã, De ce s-a ales soluþia
dupã Apanova S.A. Bucureºti, „În urma achiziþionãrii soluþiei Autodesk, s-a Autodesk?
în alimentarea ºi exploatarea fãcut pasul cãtre o gestionare eficientã a reþelei Douã au fost raþiunile care au condus compania
de apã ºi canal aflatã în exploatarea companiei. Aquatim S.A. cãtre soluþia oferitã de
reþelelor de apã.
Un alt avantaj îl reprezintã permeabilitatea dez- Autodesk. Prima dintre acestea a fost aceea
voltãrii aplicaþiilor specifice domeniului de acti- cã în cadrul activitãþii desfãºurate se fac
vitate. Vorbind despre AutoCAD Map3D, vorbim mãsurãtori topografice, iar prelucrarea aces-
În prezent, Aquatim are în derulare o serie de implicit de specificul acestui program, respectiv tora în AutoCAD se face cu uºurinþã, soft-ul
proiecte care implicã aplicaþii software spe- posibilitatea de modelare, fiind uºor de utilizat. Cea de-a doua motivaþie
cializate. Respectiv, acum se aflã în fazã de de particularizare în scopul vine din activitatea conexã desfãºuratã în
execuþie proiectul ISPA, privind reabilitarea gestionãrii acestuia, astfel cadrul companiei ºi parteneriatul cu alte
tehnologiei de epurare a apei reziduale ºi încât sã vinã în ajutorul companii întreprins de Aquatim S.A.
îmbunãtãþirea canalizãrii pentru populaþia companiei lucrând dupã
municipiului Timiºoara. Specialiºtii Aquatim aplicaþiile specifice, imple- Partenerii firmei sunt de asemenea utilizatori
proiecteazã sistemul integrat al serviciilor de mentate în scopul sporirii ai soluþiilor Autodesk, iar lucrul în echipã
alimentare cu apã ºi canalizare în zona metro- eficienþei ºi creºterii productivitãþii companiei.“ folosind un „limbaj“ comun, respectiv
politanã, fiind cel mai mare proiect de acest a menþionat Mihaela Porojan (foto), ªef Birou AutoCAD, permite economisirea timpului ºi
gen întreprins de companie. GIS în cadrul Aquatim S.A. acurateþea datelor.
GIS/Infrastructurã

Draparea unei imagini


pe o suprafaþã în AutoCAD
Civil 3D 2008
Citind urmãtoarele rânduri, veþi afla cum puteþi În Toolspace, pe tab-ul Prospector, selectãm limitei exterioare (boundary) aceasta va fi
realiza draparea unei imagini pe o suprafaþã. Active Drawing View. Extindem lista de afiºatã în lista obiectelor ce urmeazã a fi
Exemplul face referire la modalitatea rapidã ºi obiecte din desenul curent ºi apoi extindem publicate. Verificaþi cã aþi selectat opþiunea
uºoarã de a utiliza funcþiile de import / export colecþia de suprafeþe. Dând click dreapta pe Publish Entity ºi alegeþi Next.
cãtre Google Earth™ din AutoCAD Civil 3D 2008. suprafaþa aleasã selectãm Edit Surface Style. În Pe pagina Geo-Reference, observaþi sistemul
fereastra de dialog Surface Style, pe tab-ul de coordonate ales ºi selectaþi opþiunea
Paºii descriºi sunt: Display, observãm cã stilul curent este ales Drawing Coordinate System Transform.
z Definirea unui stil pentru suprafeþe astfel astfel încât sã afiºeze curbele de nivel majore Informaþia despre sistemul de coordonate
încât sã avem o vizualizare acceptabilã a ºi minore când suprafaþa este vizualizatã 2D. utilizat este preluatã direct din setãrile efec-
imaginii drapate Alegem opþiunea 3D din lista View Direction. tuate în desen.
z Exportul unui desen cãtre Google Earth Observaþi cã stilul suprafeþei specificã doar Observaþi cã atunci când selectaþi opþiunea
pentru a obþine o imagine referinþã pentru vizualizarea triunghiurilor reþelei TIN atunci User-Defined Transform, puteþi selecta manual
suprafaþa analizatã când suprafaþa este vizualizatã în 3D, iar facto- coordonatele dorite. Verificaþi cã aþi ales
z Utilizarea funcþionalitãþilor din Google rul de exagerare are valoarea 3. Aceastã setare opþiunea Drawing Coordinate System
Earth pentru asigurarea calitãþii imaginii ne permite sã evidenþiem mai uºor variaþiile Transform ºi apoi daþi click pe butonul Next.
în vederea importului în AutoCAD Civil 3D de pantã ale suprafeþei. Alegeþi OK pentru a Pe pagina Nudge puteþi modifica amplasa-
z Importul imaginii din Google în desenul închide fereastra de dialog Surface Style. mentul imaginii utilizând unitãþi liniare DWG.
AutoCAD Civil 3D Selectaþi opþiunea Drape Entities On Ground
z Draparea imaginii importate pe suprafaþã Publicarea informaþiilor în ºi alegeþi Next.
prin crearea unui material de randare Google Earth Pe pagina File, puteþi specifica directorul în
Pentru a publica desenul în Google Earth va care salvaþi fiºierul KMZ creat de Google
Procedeul de lucru necesar la draparea unei trebui sã verificãm sistemul de coordonate Earth sau puteþi accepta locaþia default care
imagini pe o suprafaþã în AutoCAD Civil 3D alocat desenului, acesta fiind cel utilizat pentru este aceeaºi cu desenul sursã.
2008 este acum mai automatizat decât în cazul transferul datelor între cele douã aplicaþii. Alegeþi opþiunea Publish iar când indicatorul
versiunilor anterioare. Utilizarea comenzii Pentru a ajunge la un rezultat acceptabil este Publishing Status aratã cã modelul a fost
Drape Image în AutoCAD Civil 3D 2008 com- recomandatã utilizarea versiunii 4.0 sau a unei publicat 100% selectaþi View.
binã mai multe operaþii în câþiva paºi simpli: versiuni mai recente a aplicaþiei Google Earth.
z Crearea unui nou material de randare pe
baza imaginii sursã ºi poziþionarea corectã În AutoCAD Civil 3D din meniul File alegeþi
a acesteia pe baza coordonatelor, rotaþiei funcþia Publish to Google Earth. În dialogul
ºi factorului de scarã. Publish AutoCAD DWG to Google Earth, în
z Aplicarea materialului pe suprafaþa selec- pagina Describe, puteþi introduce informaþiile
tatã ºi vizualizarea acestuia în 3D. ce vor fi utilizate pentru a crea un nou obiect
ce va fi afiºat în folder-ul Temporary Places, în
Notã: AutoCAD Civil 3D 2008 permite uti-
secþiunea Places din Google Earth.
lizarea imaginilor publice din Google Earth.
Astfel de date pot fi înglobate în prezentãri
oferind suficiente informaþii pentru realizarea
schiþelor în faza de planificare.

Examinaþi setãrile stilului


definit pentru o suprafaþã Google Earth realizeazã automat operaþiunile
Pentru început va trebui sã verificam ºi sã de focus, pan ºi zoom cãtre coordonatele
modificam corespunzãtor setãrile pentru specificate afiºând poligonul ce defineºte
stilul suprafeþei analizate. Pentru draparea pe limitele exterioare ale suprafeþei. Observaþi
o suprafaþã, imaginea importatã va fi aplicatã cã denumirea ºi descrierea introduse anterior
ca un material. De aceea, ca ºi în cazul În pagina Items, selectaþi opþiunea Selected sunt utilizate pentru a crea o nouã înregistrare
oricãrui material folosit pentru randare, dra- Model Space Entities. Astfel veþi activa butonul în folder-ul Temporary Places din secþiunea
parea imaginii nu va fi evidentã în 2D, iar ce vã permite sã alegeþi ce obiecte din desen Google Earth Places. La ieºirea din aplicaþia
stilul suprafeþei va trebui sã facã referire la vor fi publicate în Google Earth. Google Earth, veþi fi întrebaþi dacã doriþi sau
vizualizarea acesteia în 3D. Dacã veþi selecta suprafaþa doritã pe baza nu locaþia respectivã în folder-ul My Places.
GIS/Infrastructurã
Deselectaþi suprafaþa importatã pentru a nu suprafaþã. Dacã sunt necesare mai multe 2D. În continuare vom ascunde imaginea ºi
face vizibilã limita exterioarã a suprafeþei. Astfel imagini pentru a acoperi suprafaþa, acestea vom vizualiza suprafaþa în 3D.
vã veþi asigura cã la importarea imaginii în pot fi combinate într-o singurã imagine. În desen selectaþi imaginea ºi dând click-
AutoCAD Civil3D veþi evita sã aduceþi ºi supra- Funcþionalitãþi extinse în editarea ºi modifica- dreapta alegeþi opþiunea Isolate Objects > Hide
faþa aleasã pentru a nu dubla informaþiile. rea imaginilor va oferã aplicaþia AutoCAD Selected Objects.
Raster Design. Utilizând Raster Design puteþi: Din meniul View alegând 3D Views > SE
Alegerea imaginii în Google z combin mai multe imagini într-una singurã; Isometric putem specifica un unghi de vedere
z realiza conversii ale imaginilor în formatul potrivit pentru a vizualiza suprafaþa în 3D.
Earth dorit (de exemplu: BMP, DIB, GIF, JPG, La linia de comandã ZOOM introduceþi O
Pentru a obþine o imagine folositoare Google
PCX, PNG, RLE, TGA, sau TIF) astfel încât pentru a selecta un obiect.
Earth trebuie sã afiºeze zona de interes dintr-o
imaginea sã fie potrivitã pentru randare; La selectarea obiectului în desen alegeþi
perspectivã perpendicularã pe suprafaþã.
z orienta ºi scala imaginea corespunzãtor poligonul ce defineºte conturul exterior al
Dacã imaginea este înclinatã, ea poate fi în
cu obiectele din desen. suprafeþei utilizate pentru draparea imaginii.
continuare utilizatã, însã reprezentarea
Alegeþi Enter pentru a accepta selecþia. Din
suprafeþei nu se va face corespunzãtor dupã
În AutoCAD Civil 3D, alegeþi din meniul File meniul View alegeþi Visual Styles > Realistic.
conversia din AutoCAD Civil 3D. Pentru a vã
funcþia Import > Import Google Earth
asigura cã imaginea este vizualizatã de sus
Image.
puteþi utiliza
Alegeþi Enter pentru a accepta sistemul de
butoanele cores-
coordonate implicit. Imaginea în tonuri de gri
punzãtoare din
preluatã din Google Earth apare în locaþia
Google Earth sau
potrivitã sub obiectul suprafaþa fiind plasatã
puteþi folosi tasta
în layer-ul curent.
R pentru a reseta
Selectaþi din meniul Surfaces opþiunea
înclinarea per-
Utilities > Drape Image.
spectivei. De
asemenea, tasta
Imaginea în tonuri de gri importatã din
N vã permite sã
Google Earth apare drapatã peste suprafaþã.
afiºaþi imaginea orientatã cãtre Nord. Pentru
Observaþi cã dacã imaginea a fost mai mare
a vizualiza din nou imaginea corespunzãtoare
decât suprafaþa, aceasta a fost decupatã dupã
suprafeþei puteþi da dublu-click pe link-ul
conturul exterior al suprafeþei.
corespunzãtor din Temporary Places.
La linia de comandã introduceþi MATERIALS.
În paleta de materiale veþi observa un nou
material de randare creat pe baza imaginii
importate. Denumirile materialului ºi imaginii
corespund celor specificate anterior.

Exploraþi mai departe


De asemenea, utilizând o singurã comandã
putem importa imagini din Google Earth în
AutoCAD Civil 3D 2008 ºi putem crea obiecte
În dialogul Drape Image selectaþi informaþiile de tip suprafaþã pe baza datelor despre teren
corespunzãtoare din lista de imagini ºi de existente în Google Earth. Pentru aceasta
suprafeþe. În aceastã listã vã apar toate
Importul imaginii din Google suprafeþele ºi imaginile disponibile în desen.
navigaþi în Google Earth cãtre zona aleasã ºi
apoi în AutoCAD Civil 3D utilizaþi din meniul
Earth ºi draparea acesteia pe Alternativ, puteþi utiliza butoanele corespun- File opþiunea Import > Import Google Earth
o suprafaþã zãtoare pentru a selecta imaginea ºi suprafaþa Image and Surface. Alternativ, puteþi utiliza
În pasul urmãtor va trebui sã ducem imaginea direct din desen. comenzi specifice AutoCAD pentru a importa
afiºatã din Google Earth în AutoCAD Civil 3D În câmpul Render Material Name veþi regãsi ºi exporta informaþii între cele douã aplicaþii.
ºi apoi sã o aºezãm peste suprafaþa selectatã. denumirea generatã automat pentru imaginea
Atunci când importãm imaginea din Google selectatã. Acest nume poate fi modificat sau Pentru mai multe informaþii vã recomand sã
Earth în AutoCAD Civil 3D, aceasta va apãrea ca pãstrat sub formã implicitã. consultaþi secþiunea Google Earth Import and
un obiect imagine de tip gray scale (în tonuri Alegeþi OK. Imaginea va fi drapatã pe Export Command din AutoCAD Civil 3D Help.
de gri). Imaginea este scalatã în funcþie de suprafaþã, acest lucru nefiind însã vizibil în
unitãþile lineare alese în desen ºi de coordo- Teodor.Pop@acintl.ro
natele geografice. AutoCAD Civil 3D gene- ISD Product Manager A&C International
reazã automat o denumire pentru imagine
utilizând primele 3 litere ale denumirii dese-
nului ºi un ID unic, salvând imaginea în acelaºi
director în care se aflã ºi fiºierul dwg.

La draparea imaginii pe suprafaþã un material Pentru mai multe informaþii vizitaþi


nou este creat ºi aplicat pe suprafaþa aleasã. site-ul www.acintl.ro/gis sau
Dacã imaginea este mai mare decât suprafaþa, http://www.autodesk.com/civil3d-
imaginea este decupatã pe conturul obiectului skillbuilders.
28 > 29
GIS/Infrastructurã

Planul topografic al unei mine

Baza de date miniere 4D –


o provocare pentru Compania
Naþionalã a Huilei Petroºani
Pentru Compania Naþionalã a Huilei Petroºani luna martie a anului bagajul iniþial de cunoºtinþe, cursuri de iniþiere în operarea compu-
2000 a constituit momentul decisiv, atunci fiind finalizat proiectul de terelor, AutoCAD 2000, AutoCAD Map ºi Autodesk Land Desktop.
ansamblu al sistemului, prin care s-au stabilit obiectivele, etapele de Alegerea soluþiei software a presupus o analizã a trei platforme,
realizare, resursele hardware ºi software necesare, strategia de respectiv soluþiile Autodesk, Intergraph ºi Bentley. În final, a fost decisivã
recrutare ºi instruire a personalului ºi, evident, resursele financiare experienþa anterioarã în utilizarea AutoCAD, ceea ce ne-a condus
care urmeazã a fi alocate. cãtre o structurã software iniþialã cuprinzând Autodesk World,
Autodesk Land Desktop ºi Autodesk Survey, ulterior upgradatã.
Obiectivele proiectului vizeazã atingerea a douã þinte:
z recuperarea ºi conversia în format digital ale informaþiilor referitoare Staþia pilot
la patrimoniu, geologia zãcãmântului, structura de lucrãri miniere ºi Începând cu luna ianuarie 2001 a intrat efectiv în lucru staþia pilot.
istoricul exploatãrii, precum ºi corelarea datelor spaþiale prin transcal- Activitatea în atelierul central a fost ºi a rãmas orientatã mai mult pe partea
cularea acestora în cele douã sisteme de proiecþie folosite în prezent; conceptualã, de organizare ºi coordonare. S-a urmãrit continuarea
z îmbunãtãþirea calitãþii informaþiilor furnizate la diferite niveluri ale instruirii personalului, insistându-se în special pe aplicaþii în activitatea
managementului, ca ºi a activitãþilor de proiectare, programare ºi minierã, dar ºi promovarea proiectului, pe orizontalã, în cadrul compar-
urmãrire a producþiei. timentelor încã neimplicate. Latura practicã a activitãþii a constat în
Operaþionalizarea sistemului la nivelul companiei ºi a tuturor subunitãþilor preluarea, prelucrarea ºi organizarea unor informaþii legate de activitatea
miniere a avut loc la sfârºitul anului 2002, dupã parcurgerea urmã- companiei, în general, conversia în format raster georeferenþiat a docu-
toarelor etape: mentelor grafice de la exploatãrile miniere. De asemenea, colectivului
z elaborarea proiectului ºi aprobarea acestuia de cãtre Consiliul de central i-a revenit sarcina de a recupera, structura ºi integra documen-
Administraþie; taþia topograficã ºi geologicã aferentã perimetrelor miniere închise.
z selecþia personalului ºi organizarea licitaþiilor;
z instruirea de bazã a personalului selecþionat; La nivelul exploatãrii miniere se realizeazã vectorizarea documentaþiei
z achiziþionarea componentelor hardware ºi software pentru staþia pilot; grafice scanate, completarea ºi menþinerea la zi a bazelor de date cu infor-
z staþia pilot pe circuitul companie - o exploatare minierã; maþiile topografice ºi geologice necesare proiectãrii ºi programãrii, moni-
z extinderea sistemului la toate subunitãþile miniere; torizarea activitãþilor curente ºi a influenþei acestora asupra mediului.
z conectarea tuturor punctelor de lucru de la subunitãþi la reþeaua
companiei.
La ora actualã, s-au derulat primele etape. Astfel, dupã aprobarea Compatibilizarea planurilor realizate în
proiectului de cãtre Consiliul de Administraþie al Companiei, au avut diferite sisteme de proiecþie
loc ºi au fost adjudecate licitaþiile pentru echipamentele ºi programele Folosirea, la ora actualã, a douã sisteme de proiecþie diferite, unul
necesare staþiei pilot. A fost selecþionatã o echipã formatã din 16 per- pentru suprafaþã ºi altul pentru subteran, a mãrit ºi mai mult volumul de
soane care au parcurs un program de training conþinând, în funcþie de muncã, putând duce, în condiþiile penuriei de specialiºti, la un adevãrat
GIS/Infrastructurã

Planul topografic al unui abataj Rezultat al unei interogãri temporale: poziþia lucrãrilor de
pregãtire a abatajului la data de 01.01.2003
blocaj. AutoCAD Map a oferit o soluþie rapidã ºi comodã a acestei pro- la suprafaþã. Toate aceste transformãri trebuie sã fie monitorizate ºi
bleme. Informaþiile din planuri topografice realizate în sistemele de reprezentate „la zi“ pe hãrþile topografice. Astfel, o hartã topograficã
proiecþie diferite, respectiv cel minier – pentru subteran, ºi respectiv, minierã reprezintã o suitã de stadii succesive ale minei, precis localizate
Stereo’70 – pentru suprafaþã, pot fi acum importate cu uºurinþã dintr-un în timp. Din acest motiv se poate spune cã, într-o oarecare mãsurã,
desen în altul. De asemenea, prin rubbersheeting ºi clipping, pot fi recu- documentaþiile topografice miniere sunt, în mod tradiþional, niºte
perate ºi transpuse în documentele actuale vechile desene realizate în reprezentãri 4D.
sisteme de proiecþie ale cãror parametri geometrici nu au fost pãstraþi. În anumite situaþii, este necesar sã se ºtie care a fost configuraþia
minei sau a unei pãrþi de minã, la un moment trecut, mai mult sau mai
Modelarea suprafeþelor ºi a zãcãmântului puþin îndepãrtat de momentul prezent. În alte situaþii este necesar sã
O altã lucrare care, prin folosirea mijloacelor tradiþionale, necesitã un se ºtie care va fi configuraþia minei la un moment viitor. Rareori docu-
uriaº consum de timp este realizarea hãrþilor de suprafaþã cu curbe de mentaþia existentã este exact în forma doritã ºi reprezintã exact
nivel ºi a celor geologice structurale. Modificarea continuã a formei momentul de timp avut în vedere. ªi atunci este necesar a se întocmi
suprafeþei în zonele miniere subminate, reconsiderarea frecventã a noi planuri în care informaþia sã aibã exact conþinutul ºi forma dorite.
formei panourilor geologice în urma obþinerii unor noi date din
lucrãrile miniere de înaintare reclamã efectuarea de mãsurãtori perio- Sistemele informatice geografice oferã instrumente care ajutã foarte
dice, reinterpretarea datelor ºi refacerea desenelor, de obicei, la mai mult în astfel de situaþii. Volumul mare de timp ºi de muncã pentru realizarea
multe scãri. Modelatorul de suprafeþe al programului Autodesk Land sistemului–plane digitale, baze de date, crearea legãturilor etc.–este
Desktop devine, în aceste condiþii, instrumentul ideal care permite o rãsplãtit, mai târziu, prin uºurarea muncii topografului ºi prin creºterea
rezolvare rapidã ºi de mare acurateþe a acestei probleme. calitãþii ºi vitezei de obþinere a informaþiilor de cãtre ceilalþi utilizatori.
Sistemul informatic geografic iniþial nu conþinea informaþiile sistematice
de poziþionare temporalã, dar a fost posibilã reconfigurarea sa astfel
Utilizarea topologiilor ºi a interogãrilor încât sã devinã un puternic instrument de analizã 4D. Pentru aceasta a
AutoCAD Map, prin funcþiile sale de creare a topologiilor ºi de intero- fost necesarã modificarea structurii bazelor de date, prin inserarea
gare, ne permite realizarea unor analize complexe ale reþelelor de coloanelor ce conþin coordonatele temporale corespunzãtoare fiecãrei
transport, de aeraj, de alimentare cu energie electricã ºi pneumaticã, înregistrãri. Sunt necesare uneori modificãri ºi în desen, în sensul seg-
de înnãmolire sau de evacuare a apelor. Acest aspect are o valoare mentãrii unor obiecte în tronsoane corespunzãtoare unor perioade de
deosebitã, în special în situaþia în care, în condiþii de crizã de timp, timp date. Ultima operaþiune reclamã ºi refacerea legãturilor dintre
trebuie luate cele mai juste decizii, în situaþii de avarie a cãror inci- componentele grafice ºi înregistrãrile bazelor de date.
denþã în activitatea minierã este mare.
În loc de concluzii
Interconectarea desenelor ºi a bazelor de date Deºi proiectul nostru nu a ajuns, încã, la o fazã pe deplin funcþionalã,
Aceastã caracteristicã a sistemelor GIS, pe lângã sporul de conþinut ºi totuºi, se pot aprecia ca fiind certe efectele pozitive pe care realizarea
de valoare care îl conferã componentelor grafice, pune la dispoziþia sa le va aduce în activitatea companiei. Pentru a fi la zi cu tehnologiile
celor care produc informaþii instrumente de lucru foarte utile. ºi aplicatiile utilizate am decis, recent, achiziþionarea unui upgrade la
Transferul informaþiilor direct din baza de date cãtre desen ºi invers programul AutoCAD Civil 3D 2008 prin resellerul autorizat Autodesk,
permite actualizarea rapidã, practic în timp real, a întregii documen- firma MaxCAD. Aplicaþia ne oferã deja soluþii pentru obþinerea de
taþii, ceea ce înseamnã enorm atât pentru activitatea de proiectare, rãspunsuri mult mai rapide ºi mai exacte.
cât ºi pentru cea de programare ºi urmãrire a producþiei. Punerea în balanþã a costurilor de muncã ºi timp necesare creãrii ºi
operaþionalizãrii sistemului, cu avantajele ulterioare din perioada de
Provocarea 4D exploatare, îi pune, la ora actualã, pe topografii Companiei Naþionale a
Configuraþia unei mine este într-o continuã schimbare. În fiecare zi Huilei din Petroºani în faþa unei reale provocãri.
sunt realizate noi tronsoane de galerii, în timp ce volume importante
din zãcãmânt sunt extrase din depozitul lor natural ºi sunt transportate Mircea Beldea, topograf ºef Compania Naþionalã a Huilei
30 > 31
GIS/Infrastructurã

Noua versiune Advanced


Road Design (ARD)
prezentatã la Paris
Ing. Florin Balcu, Director General MaxCAD NOU: transversalele se pot edita ºi vizualiza interactiv dintr-o nouã
Florin.Balcu@maxcad.ro fereastrã. Au fost îmbunãtãþite funcþiile de editare ale acestora
Versiunea nouã a binecunoscutului program Advanced Road Design (ca, de exemplu, opþiunea Variations – vezi fig. 3)
(ARD) dezvoltat de firma CadApps Australia a fost prezentatã anul
acesta în luna septembrie, la Paris, în cadrul Congresului Mondial de
Drumuri, la standul firmei MaxCAD Internaþional, distribuitorul
european al aplicaþiei.
Advanced Road Design este o aplicaþie de proiectare a drumurilor
specializatã, complementarã, care funcþioneazã peste platforma
AutoCAD sau AutoCAD Civil 3D. Faþã de versiunile anterioare, se
poate spune cã este o actualizare majorã prin schimbarea interfeþei
grafice (mult mai intuitivã ºi prietenoasã) ºi prin adãugarea unor funcþio-
nalitãþi cerute de utilizatori, precum ºi îmbunãtãþirea celor existente.
Prezentãm mai jos câteva dintre noile opþiuni ale programului:
În noul ARD, odatã cu definirea profilului transversal tip, se poate defini
ºi structura rutierã din aceeaºi fereastrã de lucru (vezi figura 1).

Fig. 3 Editarea interactivã a transversalelor

Opþiunea de creare ºi editare a


racordãrilor verticale ºi a liniei
roºii a fost îmbunãtãþitã.
O fereastrã de lucru mai interac-
tivã cu opþiuni bine clarificate ºi
actualizare în timp real a datelor.
(fig. 4)

Fig. 4 Creare ºi editare


racordãri verticale

Fig. 1 Definire structurã rutierã O îmbunãtãþire


a fost adusã
NOU: O funcþionalitate extrem de importantã este aceea prin care din ferestrei prin
Horizontal Design se poate exporta axul amenajat conform STAS care se calculeazã
direct în ARD printr-un fiºier cu extensia .romal (fig. 2). automat ranfor-
sarea sistemului
rutier prin
stabilirea unei
grosimi minime
impuse la extre-
mitãþi (fig. 5).

Fig. 5
Ranforsarea sis-
temului rutier

Ca îmbunãtãþire,
Fig. 2 HDesign - fiºierul de export al axului versiunea nouã
GIS/Infrastructurã
include fereastra de calcul a cotelor unui profil prin selectarea unui Fig. 10 Creare
alt profil (fig. 6). cul-de-sac
Fig. 6 Calcul al
valorilor profilului NOU: Editarea ºi
longitudinal din alt actualizarea profilelor
profil longitudinal racordãrilor la inter-
secþii este mult
NOU: Raportarea vo- îmbunãtãþitã.
lumelor permite acum
ºi afiºarea ariilor Fig. 11 Editarea
secþiunilor transver- ºi actualizarea
sale pe fiecare strat în racordãrilor în plan
parte ºi pentru fiecare ale intersecþiilor
poziþie kilometricã
stabilitã (fig. 7). NOU: Knuckle – un
nou element estetic
Fig. 7 Raport de lãrgire a curbei în
cantitãþi plan (fig 12).

NOU: Tipãrirea ºi Fig. 12 Modelare ºi


afiºarea profilului lon- editare cu element
gitudinal este mult de tip ‘knuckle’
îmbunãtãþitã ºi actua-
lizatã. Se pot adãuga NOU: Editarea ºi modelarea
ºi edita intrãri cores- sensului de giraþie (round-
punzãtoare atât în about) mult mai interactivã
tabela de afiºare a cu crearea automatã a mo-
profilului, cât ºi delului 3D ºi a profilului în
haºurãri automate lung dupã cercul central
între existent ºi proiectat (fig. 8). (figura 13).

Fig. 13 (jos) Modelarea


unui sens giratoriu
Am prezentat doar câteva
dintre noile funcþionalitãþi
ale programului ARD care a
ajuns la un nou nivel de utili-
zare ºi de productivitate mult
mai eficiente. Programul
este distribuit în România
prin firma MaxCAD, iar dis-
Fig. 8 Afiºarea pro- tribuitor exclusiv pentru Europa este MaxCAD International.
filului longitudinal

NOU: Creare ºi
modelare rampã la
un nod rutier pentru
autostradã (fig. 9).

Fig. 9 Modelare ºi
editare rampã

NOU: O nouã inter-


faþã de creare ºi edi-
tare buclã de întoar-
cere (cul-de-sac) Pentru detalii suplimentare ne puteþi contacta
(fig. 10) la telefon +4021 -250.67.15 sau prin e-mail: office@maxcad.ro
32 > 33
GIS/Infrastructurã
Studiu de caz Braºov
Advanced Road Design
proiecteazã în România
Date tehnice
Denumirea lucrãrii:
Covor bituminos DN 1
KM 343+000 - 350+000
Ordonator:
CNADNR Bucureºti
Beneficiar:
DRDP Braºov
Amplasament:
Sectorul de drum naþional DN 1
km 343+000 - 350+000, este situat
în judeþul Sibiu între localitatea
Apoldu de Sus ºi limita judeþ Alba.
Faza:
proiect tehnic + detalii de execuþie
Proiectant: VORA S.R.L.

Descrierea situaþiei actuale: conformitate cu prevederile SR174-1/2002. În de cel existent, iar în profil longitudinal s-a
Drumul naþional european DN 1 (E85) este un caz de necesitate, se va prevedea un strat de cãutat sã se urmãreascã existentul, sã se evite
drum de clasã tehnicã II, cu trafic intens egalizare pentru preluare denivelãri. pe cât posibil frângerea frecventã a liniei roºii,
(2005: MZA =11428 veh.fiz/zi), conform în acelaºi timp având grijã ca grosimea de 4 cm
Ordinului MT nr. 46 din 27.01.1998. Sectorul Lucrãri proiectate cerutã prin tema de proiectare sã nu fie cu
de drum situat între km 343+000 - 350+000 Având în vedere cã porþiunea de drum studi- mult depãºitã. O linie roºie neîntreruptã des
strãbate o zonã de deal, cu elemente geome- atã strabate o zonã de deal, traseul drumului se putea obþine prin grosimi mari ale stratului
trice specifice: declivitãþi cuprinse între 0,1 % este foarte sinuos în plan ºi are foarte multe de mixturã ºi cu frezãri de câþiva centimetri,
ºi 6,2 %, cu raze de racordare în plan cuprinse schimbãri de declivitate (declivitãþi cuprinse ceea ce conducea la cantitãþi mult mai mari
între 27 m ºi 944 m. Lungimea realã a sectorului între 0,14 % ºi 7,12 %, cu raze de racordare în de lucrãri. În profil transversal, cu ajutorul
de drum DN 1 km 343+000-350+000 este plan cuprinse între 25 m ºi 1200 m). programului de proiectare, s-a reuºit ca
conform BDTR: L= 7,013 km. La proiectarea traseului în plan s-a urmãrit ca marginea proiectatã sã fie cu 4 cm mai
axul proiectat sã se menþinã cât mai aproape sus decât cea existentã.
Pe acest sector de drum s-au executat
urmãtoarele lucrãri:
z reabilitare standard, lucrare ce a fost
terminatã în anul 1999;
z reciclarea la cald - 2001;
z tratament bituminos simplu - 2003.

Obiectul temei de proiectare:


Se va întocmi proiectul pentru „Covor bituminos
DN1 km 343+000-350+000“ în conformitate
cu cerinþele ºi prevederile prezentei teme
pentru faza: PT+CS+DE.

Cerinþe de proiectare:
Covorul bituminos va avea grosimea de 4 cm
ºi se va executa pe toatã lãþimea pãrþii caro-
sabile, benzilor de încadrare ºi parcãrilor, în
GIS/Infrastructurã
existente prin definirea în prealabil a unor elemente de tip strings ºi
alignments a marginilor carosabil stânga ºi dreapta.

Programul permite citirea automatã a deverelor existente cãtre ax din


marginile carosabilului existent. Astfel, profilele transversale proiectate
vor fi conforme în totalitate cu situaþia existentã.
Este, de fapt, o ramforsare cu 4 cm minim ºi, în acelasi timp, copierea
situaþiei existente pe teren.

Urmeazã partea de tipãrire a profilelor transversale ºi a celor longitu-


dinale. Din comanda „Plot Cross Section“ se deschide o fereastrã în care
editãm forma acestor planºe. Este foarte important cã, odatã fãcutã
setarea pentru o singurã planºã, toate planºele vor arãta la fel prin faptul
cã ARD va împãrþi aceste transversale în câte layout-uri este nevoie.

Pentru plotarea profilelor longitudinale, comanda „Plot Long Section“


deschide o fereastrã asemãnãtoare cu cea de la plotarea transversalelor,
Proiectarea cu ARD (Advanced Road Design) cu mici diferenþe, identic însã la împãrþirea inteligentã în layout-uri
Proiectarea acestui covor a început cu prelucrarea datelor topografice separate. O caracteristicã utilã la plotarea profilelor longitudinale este
prin transformarea desenului 3D AutoCAD în elemente pentru mode- tipãrirea odatã cu acestea a planului de situaþie rotit deasupra lor.
larea suprafeþei. Cu comanda „plot layout“ se afiºeazã planºele, fiecare în câte un layout.
La definirea axului s-a lucrat cu Horizontal Design ºi s-a cãutat sã fie cât
mai apropiat de cel existent. Cu ajutorul HDesign determinãm carac- Programul Advanced Road Design (ARD) constituie o unealtã de lucru
teristicile curbelor ºi dacã sunt sau nu conform STAS. indispensabilã inginerului proiectant de drumuri ºi prin dinamismul
sãu permite realizarea unor scenarii prin care sã se analizeze soluþia
În fereastra principalã de lucru a aplicaþiei ARD (Vertical Grading Editor optimã a proiectului. Ca utilizator frecvent al acestuia, o recomand ºi
- VGE) am proiectat linia roºie la aproximativ 4 cm deasupra existentului, altor ingineri specialiºti din domeniu.
astfel încât sã nu avem frânturi prea dese. Practic, am realizat, cu aju-
torul funcþiei „Resheet“ a programului, o ramforsare a structurii rutiere Ing. Marius Comanici – SC Vora SRL
Mecanicã
Inventor 2008 pe înþeles:
Noile funcþii pentru realizarea
prototipului digital
Autodesk Inventor 2008 oferã multiple posibilitãþi care pun în aplicare transferaþi componentei de calcul (Calculations tab), astfel încât se pot
ideile de proiectare. Practic, prototipul digital este un proces în continuã defini sarcini, momente ºi apoi calcula eforturile unitare în condiþiile date.
schimbare ºi progres, fapt demonstrat de numeroasele studii efectuate
în cazul marilor producãtori (de ex.: Boeing sau Mercedes-Benz), care Traseele de þevi Fig. 3
au început deja lansarea pe piaþã a produselor realizate cu ajutorul Permit alegerea standar-
acestei tehnologii. dului de conducte nece-
sar, desenarea traseului
Funcþiile prototipului digital de conducte, popularea
Inventor 2008 permite inginerilor sã se concentreze asupra cerinþelor acestuia automat cu
funcþionale din proiectare – arbori, transmisii cu curea sau lanþ, came, segmente de þeavã ºi
îmbinãri demontabile cu ºurub ºi piuliþã, structura metalicã a utilajelor fittinguri. Traseele de þevi
– ºi sã creeze modele 3D inteligente, nu numai solide de o anumitã oferã: suport complet la
formã ºi într-o anumitã poziþie geometricã. inserarea automatã a
garniturilor în cazul îmbinãrilor cu flanºe, export ISOGEN îmbunãtãþit.
Analiza cu element finit Se pot vizualiza ºi corecta interferenþele apãrute.
Analiza virtualã a eforturilor unitare aratã modul de rãspuns al compo-
nentelor ºi materialelor la presiune, temperaturã, vânt ºi alte forþe Schiþare 2D mai eficientã
specifice funcþionãrii produselor. Îmbunãtãþiri noi aduse: Inventor permite identificarea constrân-
z Analiza nouã a elementelor cu pereþi subþiri. gerilor necesare prin selectarea unui
z Modulul de analizã a eforturilor unitare permite suprimãri ale obiect din schiþã ºi aratã numãrul de
anumitor caracteristici ale componentei independent de piesa constrângeri necesare definirii complete
iniþialã solid 3D sau tablã. a modelului 2D.
z Posibilitatea de a observa rezultatele analizei eforturilor în mai z Comenzile Move ºi Rotate au vizua-
multe intervale de timp ale ciclului de simulare dinamicã, fãrã a fi lizare dinamicã, precum ºi introducere
necesarã reluarea procesului de simulare de fiecare datã. precisã a coordonatelor. Pentru dupli-
carea geometriei existã comanda
Fig. 1A nouã Copy ca alternativã la Move.
z Comanda nouã Stretch pentru geometria
constrânsã, cu rezultate previzibile.
z Comanda nouã Scale care permite modificarea Fig. 4
rapidã a geometriei 2D ca ºi în AutoCAD.

Compatibilitate DWG
Autodesk Inventor 2008 deschide ºi salveazã fiºiere 2D DWG direct,
fãrã conversie. Acest lucru uºureazã considerabil tranziþia de la
Fig. 1B AutoCAD la Inventor, prin inserarea desenelor 2D AutoCAD în
Inventor ºi invers, intro-
Design Accelerator ducerea vederilor 2D
Majoritatea generatoarelor de piese ºi pentru calcul mecanic au inter- Inventor în AutoCAD, cu
feþe noi, actualizate, cu vizualizare dinamicã interactivã. asociativitatea blocurilor.
Generatorul de arbori are De asemenea, Inventor Fig. 5
vizualizare completã 3D poate importa suprafeþe
cu 3D grips, fãcând facilã ºi solide AutoCAD, astfel
modificarea lungimii sau încât departamentele de
diametrului, asemãnãtor proiectare pot lucra atât
grip-urilor din AutoCAD. în AutoCAD, cât ºi în
Cãsuþa de dialog permite Inventor, cu compatibili-
alegerea tipului de ele- tate ºi transfer de infor-
ment, a geometriei inte- maþii de mare fidelitate.
rioare ºi a operaþiilor de
prelucrare. Parametrii Rãzvan Stancu, Mechanical Application Engineer
arborelui sunt automat Fig. 2 razvan.stancu@maxcad.ro

36 > 37
Mecanicã

Ce atu va gãsi România pentru


a pãstra producþia în þarã?
Extinderea spre Est Producþia mecanicã atrasã
Treptat, mare parte a pro- a producþiei industriale de forþa de muncã ieftinã
ducãtorilor mondiali de com- Dupã aderarea României la Uniunea din România
Europeanã, producþia industrialã de compo- Intrarea pe piaþa româneascã a celor
ponente ºi ansambluri ºi-au nente a început sã creascã treptat. Furnizorii mai semnificativi prelucrãtori nu este
stabilit puncte de producþie de componente au urmat drumul furnizorilor de datã recentã. Dupã un timp scurt de
de ansambluri, adicã ºi-au schimbat locaþia ºi colaborare cu România la Piteºti, Lisa
în România începând încã din s-au extins în Europa Centralã ºi de Est. Pe de Draxlmaier a decis stabilirea unei baze
1992. Aceastã tendinþã s-a altã parte, a trecut deja o jumãtate de secol de prelucrare în 1992. Destul de recente
de când furnizorii de componente au început sunt totuºi creºterea masivã a numãrului
accentuat mult odatã cu sã se mute în încercarea de a diminua cât mai de noi intraþi ºi extinderea business-ului
aderarea þãrii noastre la mult costurile. Procesul de mutare a fost ºi existent deja.
este încã unul gradual, evidenþiind faptul cã
Uniunea Europeanã, ceea ce sectorul de prelucrare are multe avantaje Intrând într-o þarã cu costuri reduse de
a determinat o creºtere a cos- referitoare la costuri, dar existã ºi un grad de prelucrare, producãtorii de componente
eroare care trebuie diminuat, dupã cum au contribuit la a aducerea de vehicule ºi
turilor cu forþa de muncã, reflectã studiul publicat în Romanian pãrþi auto. Prelucrarea de pãrþi mecanice,
România fiind acum nevoitã Business Digest ºi realizat de Central Europe fire ºi cabluri este cea care predominã în
Trust Company. România. Investiþiile strãine în acest
sã gãseascã alte mijloace de domeniu au apãrut în general în zona
atragere a investitorilor. Deºi în ultimul secol România avea producã- centralã ºi de vest a þãrii.
tori interni, piaþa a permis totuºi pãtrunderea
multor producãtori de componente. Firme precum Autoflex, Lisa Draxlmaier,
În ultimii ani, cererea de componente a fost Autopart România, Rolem, Takata-Petri
În România, dezvoltarea principalilor producã- datã de cel mai important asamblor, Dacia, România, Continental Automotive România,
tori de ansambluri vine cu o presiune mare în preluat în 1999 de Renault, dar ºi de alþi Alcoa, Fujikura sunt nume de producãtori
producþia industrialã în privinþa scãderii producãtori de auto, SUV-uri, remorci ºi prezenþi în România din 2003-2004. Din ia-
costurilor. Astfel, se diminueazã principalul tractoare. În România este o situaþie particu- nuarie 2005, au mai apãrut: Valeo Electrical
avantaj al României - forþa de muncã ieftinã -, larã faþã de alþi producãtori de componente Connective Systems, Key Safety System Ro,
fiind necesarã o reorientare pentru a rãmâne mecanice care nu are legãturã cu dezvoltarea Schlemmer România ºi alþii. Un aspect impor-
o þarã atractivã pentru acest tip de investiþii. furnizorilor de ansambluri din þarã. tant este faptul cã, acum, mulþi dintre furni-
Exemple din care ne-am putea inspira sunt Producãtorii de componente au venit zorii de ansambluri deja stabiliþi au început
modelul spaniol care tinde sã construiascã bazându-se exclusiv pe scãderea costurilor sã-ºi diversifice portofoliul în România ºi sã
avantaje prin baze de cercetare ºi modelul ºi realizând, pe bunã dreptate, cã România are creascã valoarea adãugatã în regiune.
cehilor care combinã dezvoltarea ingineriei cu deja niºte conexiuni puternice în Europa
creºterea productivitãþii. Centralã cu furnizorii de ansambluri.
Mecanicã

Universitãþile implementeazã România – posibilã piaþã Extinderea capacitãþii de producþie este o


în programa de învãþãmânt de desfacere prioritate ºi pentru Lisa Draxlmaier, Ruwel
În timp ce azi majoritatea produselor ºi Autoliv, Takata-Petri sau Alcoa Fujikura.
aplicaþii ºi materii adaptate Expansiunea capacitãþii de producþie actuale
ajung pe pieþele producãtorilor sub forma
la cerinþele pieþei exporturilor, perspectiva pe termen lung ºi adãugarea câtorva noi activitãþi definesc
Acordurile dintre industria localã ºi univer- include posibilitatea creãrii de pieþe de des- cel mai bine evoluþia recentã. 2007 vine cu
sitãþile din România au condus la propunerea facere în þãrile gazdã. Majoritatea producãto- noutatea preluãrii uzinei Daewoo de la
unor programe de studiu orientate cãtre rilor de componente care funcþioneazã în Craiova de cãtre Ford, producãtor auto de
nevoile producãtorilor, pregãtind forþa de România sunt companii deþinute de strãini mare succes la nivel mondial.
muncã în direcþia doritã. Printre efectele care încã exportã majoritatea producþiei lor.
acestor acorduri se numãrã ºi recenta
achiziþie de software educaþional Autodesk
În 2005 au apãrut primele contracte pentru Tendinþa de creºtere a
piaþa româneascã, ca, de exemplu, Dacia
Inventor la Universitatea Politehnicã Logan care reprezenta un contract semnat
volumului producþiei
Bucureºti. Aceastã achiziþie permite tuturor între BOS Automotive ºi Renault. industriale
studenþilor facultãþii implicate sã utilizeze Tendinþa generalã în România de astãzi este
software gratuit prin programul Autodesk Exporturile au scãzut în România de la 59,4% de creºtere, iar liniile generale sunt trasate în
dedicat studenþilor. în 2001, la 47,8% în 2005, prin urmare, existã industrie de creºterea volumului de producþie
piaþã ºi în spaþiul românesc care se poate industrialã cu un numãr constant de salariaþi ºi
În momentul de faþã, cea mai recentã dezvolta. de creºterea preþurilor, estimeazã studiul
problemã reflectatã de Romanian Business pieþei de producþie auto publicat în Romanian
Digest, unul dintre cele mai de autoritate AG Continental, cel mai mare prelucrãtor de Business Digest, realizat de Central Europe Trust
ghiduri pentru investitori, este elaborarea componente din România, a decis sã-ºi Company. Construcþiile cunosc o evoluþie simi-
unei strategii pentru producþia industrialã de extindã capacitatea de producþie cu 28%, larã, ceea ce determinã o creºtere a necesarului
componente deþinutã de strãini cu interese respectiv de la 11,2 milioane de roþi pe an la 16 de producþie internã ºi pe aceastã ramurã.
în România. Printre alte elemente, strategia milioane. Nevoile de dezvoltare au deter-
include ºi douã noi componente: o eventualã minat Continental sã-ºi stabileascã în Se remarcã o tendinþã de creºtere a producþiei
tendinþã de dezvoltare în România a România centrul de distribuþie pentru industriale, Institutul Naþional de Statisticã
cercetãrii ºi bazei ingineriei ºi o promisiune regiunea de est a Europei. estimând în urma anchetelor de conjuncturã
ca participanþii strãini sã atragã alþi trimestriale o creºtere cu 18% a volumului
producãtorii strãini pe teritoriu. Pirelli Italia, care opera mai mult ca un producþiei industriale per total, managerii
jucãtor de niºã pe aceastã piaþã, întreprinderilor mari, cu peste 500 de angajaþi,
îºi pregãteºte operaþiunile de extindere fiind chiar mai optimiºti (+21%). Ca numãr de
pentru a deveni unul dintre cei mai mari salariaþi, în zona producþiei industriale, existã
producãtori de roþi din Europa de Est, o tendinþã de stabilitate.
dar ºi lansarea pe piaþa auto a motorului
diesel cu filtre Euro 5. Mircea Dobrescu
38 > 39
Mecanicã

Autodesk
Productstream
2008

Productstream – soluþia
Autodesk de gestionare a datelor
de proiectare în producþie
Cu aplicaþiile Autodesk Productstream ºi z gestionarea modificãrilor în timpul
Autodesk Programstream Professional, proiectãrii;
Autodesk oferã soluþii complexe de ges- z ordonarea întregului proces.
tionare a documentelor trecând într-o altã
etapã de evoluþie. Ca soluþie Autodesk, Productstream este bine
integrat cu Autodesk Inventor, AutoCAD
Cele douã programe sunt încadrate în cadrul Mechanical ºi Electrical. Pentru cei care
diviziei de mecanicã ºi se utilizeazã împreunã cunosc programul Inventor, funcþionalitãþile
cu întreaga soluþie CAD a diviziei. Mulþi citi- din “Project” sunt înlocuite, dar nu putem
tori sunt familiarizaþi deja cu aplicaþia Vault spune cã sistemul te forþeazã sã gestionezi
inclusã în pachetele de proiectare mecanicã. tot. Odatã ce eºti pregãtit sã ai acest sistem
Aplicaþia Vault este disponibilã utilizatorilor de gestionare a datelor sau trebuie ca datele
de Inventor, dar ºi utilizatorilor de AutoCAD sã fie utilizate ºi de alþi membri din echipa de
Mechanical ºi AutoCAD Electrical. În plus,
Productstream - urmãtorul proiectare, procesul este simplu ºi rapid.
clienþii care au achiziþionat licenþe Autodesk pas în gestionarea datelor de
cu subscripþie au dreptul sã utilizeze la Autodesk Primul „check-in“ îþi va transfera toate datele
programul Autodesk Vault. Programul a fost dezvoltat peste funcþiile de (piese, ansambluri ºi desene de execuþie ºi de
bazã ale programului Vault. În timp ce în Vault ansamblu) de pe local în vault. (vault = fiºier
Autodesk Vault este un program de „încãlzire“ vã puteþi descurca cu funcþiile de bazã work- de baze de date din Productstream). În
care oferã funcþii de bazã pentru gestionarea in-progres prin controlul versiunilor în timpul acelaºi timp, poþi atribui un numãr pieselor
datelor: work-in-progress, dar ºi funcþii de cãu- procesului de proiectare, Productstream (care poate fi implicit sau care poate fi con-
tare a informaþiilor. Dupã cum ºtiu deja mulþi oferã controlul listelor de materiale (BOM – form standardului companiei – un numãr
dintre cititori, datele CAD 3D rezultate din Bill of Material), dar ºi gestionarea modi- complex) ºi proprietãþi ale fiºierelor dedicate.
proiectare pot deveni greu de gestionat sau ficãrilor în timpul procesului de proiectare ºi Acest lucru este realizat într-o singurã fereastrã
chiar de necontrolat, fiind necesar ca proiec- crearea variantei finale a desenului „Change de dialog în care poþi imediat observa ce
tanþii sã apeleze la programe care sã-i ajute. and Release“. Mai mult, interfaþa programului câmpuri sunt completate ºi care dintre acestea
Productstream permite colaborarea cu depar- trebuie modificate. Odatã transferate datele în
tamentul de achiziþie ºi de producþie. sistem, vei vedea modificãrile prin interfaþa
Productstream. Spre exemplu, un ansamblu
Pentru mai multe informaþii Pe scurt, Productstream acoperã trei zone poate fi doar vizualizat de cãtre un utilizator,
despre aceste programe puteþi principale: dar el poate vedea cã se pãstreazã ierarhia ºi
accesa: www.autodesk.com/ z crearea ºi organizarea listelor de materi- legãtura din Inventor – ansamblu ca piesã
productstream ale –BOM; sau subansamblu ca piesã.
Mecanicã

Sistemul poate de asemenea sã facã un lucru crearea unei noi piese pentru procesul de Variante ale programului
similar cu datele din AutoCAD Mechanical. fabricaþie. La prima vedere par a fi lucruri Productstream
Ultimele versiuni ale programului ACAD/M similare, dar este foarte important sã sesizaþi Programul Productstream poate fi achiziþio-
permit programului sã lucreze ºi cu piese ºi diferenþa dintre ele. Controlul versiunii este nat în mai multe variante: Productstream
ansambluri, utilizând vederi 2D pentru a la îndemâna proiectanþilor, în timp ce con- Creator, Productstream Explorer ºi
descrie piesele. Impresionant este faptul cã trolul versiunilor finale este esenþial pentru Productstream Reviewer. Administratorul
Productstream poate extrage date din inginerie tehnicã sau procesul de fabricaþie. programului este cel care stabileºte dreptul
fiºierele ACAD/M ºi încãrca Ideal este sã gestionezi ambele procese cu fiecãrui utilizator în parte în funcþie de
ansamblurile/piesele ierarhic în program pen- un singur sistem. Dacã Vault gestioneazã atribuþiile pe care le deþine în cadrul com-
tru a fi gestionate ºi controlate. doar versiunile intermediare (version), paniei. Astfel, utilizatorul de Productstream
Productstream gestioneazã ºi versiunile Reviewer poate verifica, modifica, autoriza
De asemenea, BOM este iniþial creat din finale (release). varianta finalã a desenelor, dar pentru cei
modelul 3D al ansamblului ºi transferat în care au nevoie sã gãseascã informaþii rele-
Productstream. Lista principalã de materiale îi Comenzi din Productstream vante rapid ºi sã poatã sã le vizualizeze
aparþine programului Productstream, mai mult Pe lângã aspectele clare oferite de sistem soluþia este Productstream Explorer.
decât Inventorului. Lista poate fi completatã pentru gestionarea datelor, proiectanþii pot
chiar dacã nu sunt piese CAD, cu cantitaþi de profita de asistenþã tehnicã permanentã
ulei, de vopsele sau cu ambalaje. pentru programul Productstream. Primul ºi Concluzie:
cel mai important criteriu este capacitatea de Productstream este soluþia elegantã
Controlul reviziilor cãutare a datelor pentru a gãsi exact ceea ce pentru gestionarea datelor, care poate
Existã o serie de diferenþe între Vault ºi cauþi, iar în urma cãutãrii poþi obþine instan-
fi adoptatã pentru a rezolva haosul
Productstream în legãturã cu controlul reviziilor. taneu ºi precis datele cerute. Studiile realizate
departamentelor de proiectare ºi nu
În termeni de gestionare a datelor este ideal de cãtre firmele de specialitate aratã cã proiec-
numai. Atunci când doreºti sã þii sub
sã gestionezi atât versiunile fiºierelor (version), tanþii petrec 70% din timpul lor în cãutarea
dar ºi desenele finale (release). Diferenþa de informaþii. În concluzie, cu un asemenea control acest haos, primul punct de
dintre ele constã în controlul versiunii care model eficient de cãutare în Productstream plecare este desigur utilizarea progra-
stocheazã modificãrile fiecãrei piese sau proiectanþii au mai mult timp pentru proiec- mului Autodesk Vault care oferã funcþii
ansamblu ori de câte ori a fost realizatã pro- tare. Sistemul oferã ºi comenzi de comparare de bazã fãrã nici un cost suplimentar,
cedura de „check-in“, în timp ce controlul a pieselor din lista de materiale BOM, cum ar fiind inclus în pachetul Autodesk
versiunilor finale (release) – desene care au fi modificarea cantitãþii când o nouã poziþie a Inventor, ACAD/M . Dacã doreºti însã
fost deja date în producþie – se realizeazã prin fost adãugatã sau când a fost ºtearsã. sã integrezi desenele 3D, precum ºi
documentaþia într-un proces complex
de ERP, cu siguranþã ai nevoie de un
program ceva mai complex aºa cum este
Productstream. Prin gestionarea
versiunilor, reutilizarea desenelor, dar
ºi colaborarea dintre departamentul
de proiectare, cel de producþie, de
aprovizionare, dar ºi altele, nu se vor
mai pãstra desene duplicat, nu vor mai
ajunge în producþie versiuni vechi ale
pieselor ºi astfel timpul de lansare pe
piaþã a produsului se va reduce.
40 > 41
Mecanicã

Proiectarea utilajului
petrolier
TC UPET a ales Autodesk Inventor pentru cã este o aplicaþie uºor de
utilizat ºi simplu de învãþat pentru personalul companiei care deja
cunoaºte AutoCAD. Autodesk vine cu o reþea realã de susþinere
tehnicã, grup de colaborare ºi interactivitate. Partenerii Autodesk vin
în întâmpinarea clienþilor cu un suport tehnic potrivit ºi adaptat
nevoilor specifice ale companiei, oferind ºi un training specializat în
utilizarea aplicaþiilor. Achiziþia ºi implementarea aplicaþiilor la TC
UPET s-a realizat prin firma Hofag, reseller autorizat Autodesk pentru
aplicaþiile de proiectare mecanicã, partenerul Autodesk contribuind la
buna valorificare a aplicaþiilor în proiectele TC UPET.

Tehnologizare specializatã
Compania TC UPET a trecut la o tehnologizare specializatã cu softul
de proiectare mecanicã Autodesk Inventor versiunea 11 ºi AutoCAD
Mechanical 2007, firma proiectând prin tradiþie cu soluþia AutoCAD,
platformã de proiectare de bazã pentru informatizarea proceselor de
proiectare.

„Utilizarea aplicaþiei software


specializate Autodesk Inventor a
dus la reducerea duratei de dez-
voltare a produselor dându-ne
posibilitatea de a realiza o
prezentare profesionalã a pro-
dusului“, a menþionat Corneliu
Niþescu, ºeful departamentului
de proiectare.

Activitatea principalã a departa-


mentului de proiectare o consti- Autodesk Inventor acoperã toatã gama
tuie proiectarea constructivã de
utilaj petrolier ºi echipamente de activitãþi de proiectare
de exploatare la gura sondei, TC UPET a ales Autodesk Inventor deoarece acoperã astfel toatã gama
precum ºi proiectarea armãtu- de activitãþi de proiectare (maºini, construcþii mecanice, hidraulice,
rilor de uz general, energetice, pneumatice, electrice) ºi reduce costurile privind proiectarea ºi
din domeniul chimiei ºi petro- execuþia. TC UPET dispune de un compartiment puternic de proiectare
chimiei, a armãturilor pentru ºi cercetare capabil sã realizeze cu software Autodesk produse în
foraj ºi exploatare sonde. concordanþã cu cele mai înalte standarde internaþionale. Specialiºti
experimentaþi ai companiei au activitãþi de consultanþã ºi inginerie
în domeniul utilajului petrolier, al semifabricatelor turnate ºi forjate
pentru uz intern, cât ºi la comandã.
Profil companie
În august 2006, TC UPET a devenit membru al Grupului Industrial
Dupã 50 de ani de experienþã în fabricarea utilajului „Generaþia“, producãtor important în Rusia ºi CSI, al unui sortiment
petrolier, compania TC UPET Târgoviºte s-a fãcut cunoscutã larg de utilaje pentru petrol ºi gaze, pentru petrochimie, pentru foraj
ºi apreciatã de-a lungul timpului atât pe piaþa internã, cât ºi termoenergetice.
ºi pe cea externã, livrând produse în peste 45 de þãri.
Compania TC UPET are parteneriate în întreaga lume pe aria Planuri de viitor
sa de activitate din: proiectare ºi comercializare de utilaj Cu ajutorul Autodesk Inventor, TC UPET intenþioneazã sã
petrolier, furnizare piese de schimb aferente, semifabricate proiecteze masturi din profil deschis (cornier), va completa gama
metalurgice, armãturi de uz general, energetice, în de instalaþii montate pe autocamion cu 3 pânã la 7 axe.
domeniul chimiei ºi petrochimiei, armãturi pentru foraj Un alt proiect este realizarea instalaþiilor de foraj ºi intervenþie cu
ºi exploatare sonde, capete de erupþie ºi de coloanã, acþionare electricã în curent alternativ ºi un sistem de urmãrire pe
aparaturi pneumatice ºi hidraulice, scule, dispozitive, PC a parametrilor de foraj ºi a diagnozei pentru funcþionarea
verificatoare, racorduri ºi mufe pentru prãjini de foraj. instalaþiilor de foraj ºi intervenþie.
Mecanicã
Crearea unei familii de piese
iParts cu Autodesk Inventor 2008
Majoritatea proiectanþilor folosesc componente care diferã ca mãrime, respectiv de decupãri, cu para-
material sau prin alte caracteristici, dar în acelaºi timp sunt comune metrii ca în imagine, utilizând
forma sau anumite operaþii. Autodesk Inventor oferã posibilitatea valorile calculate anterior în
creãrii unor astfel de componente “inteligente”, iParts, care conþin mai secþiunea Parameters.
multe variante ale aceleiaºi concepþii.
Ultimul pas dupã terminarea ºi
Vom începe crearea piesei pornind de la un template Sheet Metal salvarea modelului este aplicarea
(mm).ipt. În schiþa Sketch1 vom desena un dreptunghi, care va constitui funcþiei Tools -> Create iPart,
latura mare a profilului „U“, cu dimensiunile Aripa=25 mm ºi Lungime = alegându-se parametrii ca în
500 mm, redenumite ºi în tabelul Parameters. figurã ºi adãugând linii cu diferite
valori în tabelul componentei prin click-dreapta în zona tabelului ºi
opþiunea Insert Row.

Dupã terminarea schiþei Sketch1, cu comanda Sheet Metal Styles vom


regla grosimea (Thickness) la valoarea de 1 mm ºi vom aplica funcþia
Face, acceptând
cu OK profilul
automat selectat.
Utilizând de douã
ori funcþia Flange,
creãm aripile pro-
filului „U” de Tabelul se poate modifica aºa cum dorim, cu dimensiunile
dimensiune= potrivite. Definim apoi cu mouse click-
Aripa/2, ca în dreapta pe coloana Part Number a
imagine. tabelului Key [1], salvãm fiºierul,
moment în care pe Browser se poate
Vom crea o a doua schiþã, Sketch2, pe suprafaþa interioarã a profilului observa tabelul nou creat „Table”. Cu
„U“, dimensionând schiþa cu urmã- dublu-click pe fiecare membru al fami-
toarele cote: DiamMic=4 mm, liei de piese se poate testa ºi vizualiza
DiamMare=6 mm, DistCentre=15 mm. componenta nou creatã.
De asemenea, poziþionãm geometric
decupãrile la distanþele de margine Pentru a introduce un membru al fami-
DistCapat=16 mm ºi una faþã de liei de piese, se deschide un fiºier nou Standard (mm).iam ºi se
cealaltã la distanþa =2 x DiaMic. Pentru insereazã piesa anterior creatã cu comanda Place Component, alegând
a poziþiona simetric cercul mic, fiºierul anterior creat ºi apoi dimensiunea doritã. Se poate uºor observa
aplicãm o constrângere geometricã cum, dintr-un singur desen, am obþinut o familie de piese, de formã
Horizontal între centrul sãu ºi jumã- apropiatã, dar de alte dimensiuni.
tatea lungimii dreptunghiului.

Pentru a decupa profilul „U“ cu secþiu-


nea anterior creatã se aplicã funcþia
Cut. Cu ajutorul comenzii Parameters
vom defini 3 parametri utilizator,
DistRamasa =Lungime - 2 x DistCapat,
DistGauri=25 mm ºi NrGauri =
floor(DistRamasa / DistGauri) + 1,
prezentaþi în imaginea precedentã.

Revenind la modelul 3D, funcþia Rãzvan Stancu, Mechanical Application Engineer


Rectangular Pattern creeazã numãrul razvan.stancu@maxcad.ro
42 > 43
Mecanicã

Instrumente de mare precizie


proiectate cu Autodesk Inventor
În zona instrumentelor ºi aparaturii medicale Micron utilizeazã soluþiile software Autodesk
de actualitate ºi de mare precizie activeazã Inventor ºi licenþe Autodesk Mechanical
firma Micron Ltd, producãtor în industria de Desktop pentru proiectare mecanicã,
maºini ºi echipamente medicale. Activitãþile achiziþionate prin resellerul autorizat
firmei includ construcþii metalice ºi pãrþi Autodesk, firma Hofag.
componente, structuri ºi tâmplãrii metalice, Având în vedere precizia pe care se bazeazã
fabricarea de recipienþi, containere ºi alte produsele realizate de Micron, respectiv
produse similare din oþel, fabricarea altor cerinþele tehnice de calitate, compania a
articole din metal, fabricarea utilajelor pentru reuºit cu ajutorul soluþiei Autodesk Inventor
prelucrarea produselor alimentare, bãuturilor reducerea timpului de prelucrare cu 35%.
ºi tutunului, fabricarea altor maºini ºi utilaje
specifice, producþia de aparaturã ºi instru- Rapid prototyping,
mente medicale.
atu pentru Autodesk lumina infraroºie. Aceºtia folosesc arhitecturi
„De la concept la produsul final utilizãm linia
cu pixeli activi inventaþi de NASA prin anii
Timpul de prelucrare a pro- dreaptã, bazându-ne pe aplicaþiile complete
‘90. Aceºti senzori de imagine pot fi acum
totipurilor s-a redus cu 35% Autodesk. Un atu important în alegerea
folosiþi pentru camerele video.
Un punct important pe ordinea de zi a Autodesk Inventor au reprezentat-o facilitãþile
echipei de la Micron este ridicarea de rapid prototyping“, a menþionat Cristi
Cu cât industria auto evolueazã aducând
proiectelor la cele mai înalte standarde Zamfir, Deputy General Manager Micron Ltd.
inovaþii pentru ca maºinile sã fie mai
de calitate. Pentru a susþine acest lucru, inteligente, Micron creeazã tehnologii care
compania investeºte în cercetarea Reducerea timpului de lansare pe piaþã a
sã funcþioneze ca ºi ochii vehiculului. Astfel,
permanentã ºi dezvoltarea produselor oferite, produselor, folosirea unei baze de date tehno-
tehnologia Micron a introdus un nou senzor
dar ºi prin training permanent de calitate logice unice, precum ºi realizarea digitalã a
de imagine pentru automobile. Senzorul
acordat angajaþilor. prototipurilor au reprezentat þintele echipei
faciliteazã luarea deciziilor în conducerea
Micron Ltd. Pentru a putea folosi baza de date
autoturismului, asigurându-i persoanei care
anterioarã pentru ultimele versiuni de software,
se aflã la volan o imagine intuitivã a mediului
Micron a apelat la firma Hofag, partener
din spatele ºi din faþa automobilului.
Micron Ltd dispune de douã Autodesk, care a oferit un suport tehnic exce-
lent, training ºi soluþii viabile ºi complete.
locaþii ºi un numãr de 160 de Din noua generaþie de produse Micron face
parte schimbãtorul de context care permite la
angajaþi implicaþi în segmentul Produse Micron douã aplicaþii cu nevoi diferite de imagini sã
industrial farmaceutic ºi Semiconductorul complementar metal-oxide opereze cu un singur senzor pe frame-uri
(CMOS) face parte din arhitectura fiecãrei alternate. Toate aceste noutãþi propulseazã
de alimentaþie. memorii de calculator, iar senzorii de imagine Micron pe un loc foarte important în
sunt cipuri de silicon care reacþioneazã la domeniul sãu de activitate.
Mecanicã
Metoda de conversie de la 2D la
3D inclusã în Autodesk Inventor
Existenþa unor baze de date în format dwg la acest tip de vedere se apeleazã la comanda
nivel de fiecare firmã, care a utilizat sau utili- „Base View“. Moment în care vom fi mutaþi cu
zeazã ca ºi program de proiectare asistatã camera într-o poziþie isometricã a schiþei
platforma AutoCAD, a generat în momentul importate ºi, simultan, apare un cub transparent
propunerii ca alternativã pentru modelare 3D ce simuleazã spaþiul 3D. Realizarea comenzii
un sentiment de reticenþã, punându-se o presupune urmarea a 2 paºi, ºi anume:
întrebare logicã: „Dacã trecem la soluþia z identificarea feþei cubului unde va fi pozi-
Autodesk Inventor, putem utiliza desenele þionatã vederea de bazã;
vechi generate cu programul AutoCAD?“. z selectarea geometriei ce va fi proiectatã
În acest context, Autodesk s-a gândit sã intro- pe faþa identificatã (se pot selecta multiple
ducã un instrument nou, care sã permitã elemente în cadrul aceleiaºi comenzi –
automatizarea procesului de transformare a pentru selectarea mai multor obiecte este
schiþelor 2D în modele 3D. necesarã pãstrarea tastei Ctrl apãsatã
pentru opþiunile add/remove).
Uzual, utilizarea schiþelor 2D, coroboratã cu Odatã ce aceste elemente au fost selectate,
utilizarea unor comenzi 3D de tip Extrude sau apãsaþi Enter ºi rezultatul va fi proiectarea
Revolve, conduce la realizarea unor modele de geometriei selectate pe faþa cubului.
bazã care pot fi completate ulterior cu celelalte
tipuri de caracteristici de tip Chamfer, Fillet,
Hole/Thread etc. Noul instrument „2D to 3D“
permite utilizarea unor operaþii de aliniere ºi
rotire care permit reducerea numãrului de
paºi necesari obþinerii modelului 3D.

Elementul de pornire este schiþa 2D. Aceasta


poate fi importatã din fiºiere AutoCAD exis- La utilizarea acestei opþiuni este de asemenea
tente prin intermediul opþiunii „Import Wizard“ important sã importaþi numai elementele de
sau, pur ºi simplu, prin combinaþia geometrie necesare creãrii piesei 3D. Deci nu
„Copy/Paste“. Dintre aceste douã metode este de dorit sã importaþi ºi elemente de tip
prima fiind preferatã, deoarece permite utili- margini de format, indicator sau alte adnotãri
zarea constrângerilor ºi filtrelor care pot fi care nu vor participa la operaþiuni ulterioare.
utile atunci când lucrãm cu desene complexe. Identificarea vederilor ce
Meniul „2D to 3D“ este disponibil pentru conþin proiecþiile viitoarei piese
Când folosiþi totuºi combinaþia „Copy and Paste“, activare atât din meniul „Part Features“, Vederile ce definesc proiecþiile viitoarei piese
este bine sã þineþi cont de urmãtoarele aspecte: cât ºi din meniul „Schetch“. pot fi selectate printr-o singurã operaþie.
z folosiþi întotdeauna un fiºier ipt gol, iar în Procedura de selectare fiind identicã cu cea
ansamblu porniþi cu crearea unui part nou; descrisã anterior la selectarea vederii de
z piesa trebuie sã conþinã o schiþã iniþialã bazã. Odatã ce aþi activat comanda „Projected
pentru geometria 2D, altfel nu veþi putea view“, cubul virtual va fi ajustat la dimensiunea
utiliza comenzile „Copy/Paste“; vederii de bazã ce a fost plasatã anterior.
z elementele geometriei trebuie sã fie Imediat ce aþi selectat geometriile ce definesc
localizate într-un singur plan, poziþionate vederile proiectate, apãsaþi „Enter“.
într-una din proiecþiile standard.
Important este sã se þinã cont de poziþia Proiecþiile vor fi plasate automat pe poziþii rela-
proiecþiilor astfel încât sã fie corelate cu tive faþã de vederea de bazã. Nu este necesar
planele de proiecþie: proiecþia de sus sã sã selectaþi ºi dimensiunile ce existã în schiþele
fie bazã, proiecþia din stânga sã fie în 2D, deoarece acestea sunt selectate automat
stânga proiecþiei de bazã etc. odatã cu selectarea geometriei asociate.
z geometria ce va face obiectul transformãrii Odatã ce geometria 2D este adusã în mediul
trebuie sã îndeplineascã condiþia de profile
închise pentru a se putea obþine volume
de lucru Inventor, este necesar sã se parcurgã Alinierea geometriei, dacã
urmãtorii paºi pentru obþinerea modelului 3D:
3D prin operaþia „Extrude“. este cazul
Se întâmplã ca uneori sã fie necesarã realiza-
Pentru a avea siguranþã în acurateþea proce- Identificarea vederii de bazã rea unor operaþii suplimentare de aliniere a
durii este bine sã folosiþi opþiunea „Import Aceasta este de obicei o vedere de tip Front unor schiþe, corelate cu alte schite plasate în
Wizard“ cu opþiunile „Constrain End Points“ ºi sau Top, faþã de care celelalte vederi sunt vederea de bazã, folosite ca ºi referinþe.
„Map all layers and selections to a single sketch“. proiectate ortogonal. Pentru a materializa Comanda Sketch Allignment solicitã douã »
44 > 45
Mecanicã
» operaþiuni de selecþie:
z un punct sau o linie
ce aparþine schiþei
ce va fi repoziþio-
natã (iluminatã cu
galben) ºi
z un punct sau o
linie folositã ca ºi
referinþã (ilumi-
natã în albastru).

Ca ºi efect, comanda
va proiecta coordonatele geometriei de referinþã ºi va utiliza aceste
noi coordonate ca ºi referinþã pentru repoziþionare. Prin aliniere
se poate obþine exemplul descris în figurile de mai jos. Toate
transformãrile au loc în plane ortogonale, excepþie fãcând atunci
când sunt selectate
2 puncte. Acestea vor
defini vectorul de
direcþie

Utilizarea
comenzii
Extrude
Aplicarea acestei
comenzi se va putea
realiza numai din
meniul „2D to 3D“.
Utilizarea acestei comenzi este similarã cu cea folositã în „Part
Features“. Uzual, prima opþiune va fi cea de „Join“, iar ca ºi direcþie de
orientare, aceasta va fi datã de orientarea pe cubul virtual. Distanþa de
extrudare va fi acoperitoare pentru dimensiunile din celelalte vederi.
Urmãtoarele comenzi vor fi utilizate cu opþiunile: „Cut“ ºi „Intersection“.

Ca ºi recomandare
finalã, este de reþinut cã
în aceastã etapã folosiþi
pentru extrude numai
componente care sã
permitã generarea mo-
delului 3D sub forma
generalizatã, urmând
apoi sã completaþi
design-ul final cu
comenzi de tip Chanfer,
Fileet, Hole/Thread.

Din punct de vedere


informatic, acest
instrument nu se
aflã încorporat în
structura programului
Autodesk Inventor.
De aceea, pentru a
beneficia de acesta,
este necesar sã
accesaþi pagina

www.labs.autodeskhttp:// labs.autodesk.com/utilities/2d_to_2d_tool/
Instrumentul este disponibil numai pentru utilizatorii versiunilor Autodesk
Inventor 11 ºi Autodesk Inventor 2008.
Gheorghe Cazan, Hofag@hofag.ro
Mecanicã

ªantierul
Naval Constanþa
proiecteazã cu
Autodesk Inventor 2008
Etapele implementãrii
Profil companie Pornind de la nevoile departamentului
de proiectare ºi de la specificul produselor
Situat în zona Mãrii Negre, ªantierul
realizate de SNC, au fost identificate scena-
Naval Constanþa se numãrã printre cele
riile posibile pentru integrarea produselor
mai mari ºantiere de construcþii ºi
Autodesk în fluxul de lucru al departamentului
reparaþii nave din Europa.
de proiectare. A rezultat astfel faptul cã
Accesibil pe cale maritimã prin produsele Autodesk vor fi utilizate pentru
Strâmtoarea Bosfor, pe apele interioare activitãþile secundare de proiectare, pentru
prin Canalul Dunãre – Marea Neagrã proiectarea navelor fiind folositã o soluþie
ºi pe calea aerianã folosind Aeroportul specializatã.
Internaþional Mihail Kogãlniceanu,
ªantierul Naval Constanþa furnizeazã Premergãtor achiziþiei, managerii departa-
armatorilor din întreaga lume locul ideal mentelor de proiectare ºi IT, coordonaþi de
pentru construcþia, conversia ºi managerul general, au identificat nevoia
reparaþia navelor cu deplasament de modernizãrii diviziei de proiectare SDV-uri.
pânã la 200.000 tdw. Unul dintre motivele principale care au stat
la baza acestei decizii a fost nevoia migrãrii
ªantierul Naval Constanþa SA a câºtigat de la proiectarea 2D la cea 3D specializatã,
încrederea armatorilor de primã clasã care sã ofere competitivitate serviciilor de
prin capacitatea de a oferi clienþilor sãi proiectare oferite de SNC ºi sã satisfacã
atât proiecte de construcþii noi uzuale, cerinþele clienþilor actuali ºi viitori.
conforme cu cele mai noi reguli ºi regula-
mente ale Societãþilor de Clasificare ºi cu Pe parcursul etapei de consultanþã, specialiºtii
cerinþele specifice ale fiecãrui armator, GECAD NET au analizat specificaþiile tehnice
cât ºi o gamã largã de lucrãri de reparaþii ale produselor utilizate anterior raportate la
ºi conversii nave, efectuate la un nivel nevoile actuale ale departamentului de proiec-
înalt calitativ ºi la preþuri competitive. tare ºi, împreunã cu reprezentanþii SNC,
46 > 47
Mecanicã

au identificat în suita Autodesk INVENTOR „Licenþierea de reþea a soluþiilor Autodesk ne


soluþia care se potriveºte cerinþelor de conferã flexibilitatea de care aveam nevoie în
proiectare. Pentru activitãþile de desenare, utilizarea aplicaþiilor Autodesk Inventor ºi
cotare ºi detaliere au fost propuse licenþe AutoCAD Mechanical pentru echipele de
AutoCAD Mechanical 2008, iar pentru cele proiectare din cadrul ªantierului Naval
de proiectare SDV-uri aplicaþiile Autodesk Constanþa“, spune Constantin Stanciu,
Inventor 2008. inginer de sistem la SNC.

Urmare a definitivãrii celei mai importante Valoare oferitã


etape, ºi anume identificarea gamei de În urma achiziþionãrii de aplicaþii Autodesk
produse ce urmeazã a fi achiziþionatã, s-a ºi ca urmare a consultanþei oferite, SNC
trecut la stabilirea numãrului optim de licenþe a obþinut în final reducerea timpului de
ºi repartizarea acestora pe fiecare colectiv realizare pentru fiecare proiect, reducerea
din departamentul de proiectare, respectiv substanþialã a numãrului de erori ºi, în
compartimentelor de mecanicã, electricã, consecinþã, o importantã scãdere a costurilor
desenare etc. Totodatã, s-a stabilit ºi asociate activitãþii de proiectare.
componenþa colectivului ce necesitã
instruire în utilizare. A fost astfel eficientizatã activitatea
departamentului de proiectare ºi s-a
Dupã achiziþie, SNC a beneficiat de asigurat totodatã flexibilitate în utilizarea
serviciile GECAD NET de instalare ºi licenþelelor NLM care acum sunt
configurare a licenþelor achiziþionate (SLM gestionate centralizat.
ºi NLM), precum ºi de cursuri de instruire
pentru Autodesk Inventor 2008 cu o grupã „Utilizarea suitei Autodesk Inventor s-a dovedit
de patru utilizatori. Etapa de instruire s-a a fi cea mai bunã soluþie de proiectare 3D para-
desfãºurat la sediul clientului într-un timp metricã pentru angajaþii noºtri, cunoscãtori de
optim de douã zile, fiind urmatã de AutoCAD. Aplicaþia Inventor 2008 ne permite
asigurarea suportului tehnic permanent acum proiectarea ºi testarea unor prototipuri
de la distanþã, on line, pentru remedierea virtuale complete reducând astfel costurile.
eventualelor probleme care ar putea apãrea Deschiderea fiºierelor cu extensia .dwg direct în
în utilizarea programelor. Autodesk Inventor face ca procesul de proiectare
3D sã fie mult mai eficient, reducând astfel ero-
Realitate post-implementare rile. Funcþionalitãþi precum Design Accelerator,
Ca urmare a implementãrii soluþiilor de Autodesk Vault pentru managementul de fiºiere
proiectare 3D, departamentul de proiectare ºi bibliotecile de componente standardizate sunt
de la SNC a reuºit sã elimine erorile de elemente de bazã în procesul de proiectare de
proiectare ºi întârzierile generate de acestea. zi cu zi“, confirmã ºi Vuap Cairi, ºef de
Suita Autodesk Inventor a adus avantaje con- proiectare SDV-uri în cadrul SNC.
siderabile în ceea ce priveºte actualizarea
automatã a proiectelor, reutilizarea „Cursul de instruire autorizat pentru Autodesk
proiectelor existente, accesul la baza de date Inventor 2008 oferit de partenerul nostru
cu piese standardizate ºi crearea de compo- GECAD NET ne-a permis sã utilizãm la maximum
nente mecanice bazate pe parametrii încã de la instalare capabilitãþile softului
funcþionali reali ai acestora. achiziþionat“, conchide Vuap Cairi.
Mecanicã

Proiecte ale ªantierului Naval


Constanþa :
VEMAOIL

distilare. Cantitatea totalã de tablã folositã a


depãºit 300 de tone.

CALIFORNIA
Nava tanc cu o capacitate de 3.000 tdw a fost
transformatã din navã cu corp simplu în navã
cu corp dublu, conversie fãcutã prin mãrirea
lãþimii navei. În afarã de cantitatea de tablã
confecþionatã ºi montatã ce a depãºit 190 de tone,
precum ºi sistemele aferente de tubulaturã,
ºantierul a proiectat ºi executat desenele lucrã-
rilor de conversie, cât ºi noul plan de andocare.

LUCY BORCHARD
Un vrachier capesize cu magaziile nr.2 ºi nr.3
avariate. Au fost înlocuiþi pereþii gofraþi trans-
versali, punþile dintre magaziile 2 ºi 3, capacele
ºi ramele guri de magazie. În lucrãrile de înlo-
cuire s-au folosit peste 500 de tone de tablã.

NURIA TAPIAS

Lucrãrile de înlocuire tablã au fost efectuate


pe fundul navei. S-a înlocuit o cantitate de
peste 280 de tone de înveliº ºi structuri
interne pe fundul navei portcontainer, aceastã
avarie fiind cauzatã de eºuarea navei.

SETE Nava tanc Suezmax, cu o capacitate de


Barja a fost transformatã dintr-un modul de 130.000 tdw, având 83,724 TRB ºi lungime
salvare într-o unitate plutitoare de distilare maximã de 274 de metri, a fost serios avariatã
apã. Lucrãrile au constat în principal în într-o coliziune. Cantitatea totalã de tablã
curãþarea corpului, ºablarea ºi vopsirea corpu- folositã pentru înlocuirea bulbului prova a
lui ºi a tancurilor, saturarea cabinelor, insta- fost de peste 200 de tone, care a fost confec-
larea unui nou echipament ºi a sistemului de þionat ºi instalat într-un singur bloc.
48 > 49
3Dconnexion prezintã
Noi echipamente de creºtere a
productivitãþii în proiectarea 3D
3Dconnexion, parte a companiei Logitech, Prin accelerarea ºi intensificarea modului de Proiectanþii ºi entuziaºtii 3D vor experimenta
proiecteazã, produce ºi promoveazã o nouã interacþionare a utilizatorilor cu aplicaþiile lor controlul receptiv la obiecte tridimensionale
linie de echipamente de navigare (linie software, echipamentele de intrare pentru ºi medii fãrã paºii repetitivi ºi comenzile
denumitã control tridimensional al miºcãrii, navigare 3Dconnexion pot mãri productivitatea obositoare cerute de navigarea cu o tastaturã
«motion controllers») pentru accelerarea cu peste 30%, prin reducerea folosirii mouse- ºi un simplu mouse. SpaceNavigator este
productivitãþii. ului cu peste 50%. 3Dconnexion maximizeazã compatibil cu cele mai populare aplicaþii de
eficienþa produselor sale prin parteneriate proiectare 3D de azi.
Ca lider mondial în echipamente de navigare, strategice cu vendorii lideri în software ºi
3Dconnexion este util nevoilor clare ale hardware. Dispozitivul de control tridimen- Preþuri
diferitelor categorii profesionale din industrie sional al miºcãrii poate fi utilizat la peste 120 SpaceNavigator PE (personal edition) are
sau creative care includ proiectarea de de aplicaþii software. Datoritã acestei relaþii, preþul de 59€* cu TVA inclus. Licenþa vari-
produse (CAD/CAM/CAE), animaþie, mode- echipamentele 3Dconnexion sunt disponibile antei personale permite utilizarea versiunii
lare ºi creare conþinut digital. Orice proiect pentru a debloca puterea ascunsã a acestor home a echipamentului ºi include numai
profesional cu utilizare de software 2D sau aplicaþii; putere ºi funcþionalitate care nu pot suport tehnic online.
3D permite revoluþionarea cãii prin care se fi accesate cu un simplu mouse. SpaceNavigator varianta profesionalã are
munceºte cu un echipament de intrare pentru preþul de 99€* cu TVA inclus. Licenþa variantei
navigare de la firma 3Dconnexion. Tehnologia de bazã din toate echipamentele profesionale permite utilizarea ambelor vari-
3Dconnexion are rutele sale din domeniul ante: comerciale ºi home, incluzând suport
Proiectat sã fie utilizat în tandem cu mouse-ul roboticii ºi explorãrii spaþiului. În 1993, un tehnic online, email ºi telefon. Upgradul de la
tradiþional, echipamentul de intrare pentru dispozitiv asemãnãtor de control 3D al SpaceNavigator PE la licenþa SpaceNavigator
navigarea streamlines în mod convenabil cu miºcãrii a fost utilizat în spaþiul cosmic de varianta profesionalã costã 40€* ºi sunt
navigare pe ecran. Practic, eliminã complet cãtre naveta Columbia, manipulând primul disponibile online la www.3Dconnexion.com.
trecerea tracasantã de la mouse la tastaturã braþ robotic în spaþiu. Acesta a fost momentul *În preþul echipamentului nu sunt incluse taxele de transport.
cerutã de poziþionarea modelelor sau de lansare prin care a debutat o familie de
obiectelor pe ecranul aplicaþiilor software 3D. echipamente de navigare 3Dconnexion, acum
Cu o simplã atingere a cap-ului echipamen- cu peste 350.000 de utilizatori în toatã lumea.
SpaceExplorer
SpaceExplorer este un echipament de navi-
tului, utilizatorii pot deplasa, mãri/micºora ºi
gare 3D ale cãrui caracteristici cresc puterea
roti cu o miºcare uºoarã cu o mânã selectând, Peste 350.000 de proiectanþi, animatori ºi
de control a navigãrii, incluzând o consolã
creând sau editând în mod simultan cu un artiºti utilizeazã linia de echipamente de navi-
cheie convenabilã ºi un design avansat
mouse în altul. Navigarea devine o a doua gare premiatã 3Dconnexion, care include
ergonomic. SpaceExplorer-ul
naturã, eliberând partea de proiectare, ani- SpacePilot™, SpaceExplorer™, SpaceTraveler™
funizeazã un control
maþie sau modelare profesionalã cu focus pe ºi SpaceNavigator™. 3Dconnexion revoluþio-
receptiv al obiectelor
activitãþile creative de mânã. 3Dconnexion neazã felul în care lucreazã proiectanþii de
tridimensionale
furnizeazã soluþii pentru o gamã largã de produse ºi artiºtii digitali. De la aerospace la
fãrã paºii repeti-
cerinþe de navigare, de la high-end 3D la 2D, automotive, de la bunuri de larg consum,
tivi ceruþi în navi-
ºi de la desktop la utilizarea laptop-ului. maºini unelte pânã la jocuri pe calculator,
garea cu tastatura
echipamentele noastre de navigare accele-
ºi mouse-ul.
reazã la un nivel înalt productivitatea.
Echipamentul
de navigare
De ce sã foloseºti un Motion SpaceNavigator SpaceExplorer uti-
Controller? SpaceNavigator este un echipament de navi- lizeazã ºase senzori
gare 3D proiectat sã ofere un control 3D al optici pentru a
• Creºte productivitatea navigãrii puternice ºi intu- comunica în timp
cu pânã la 30% itive al aplicaþiilor 3D. real utilizând datele
• Reduce uzarea mouse-ului SpaceNavigator uti- de navigare ale aplicaþiilor
lizeazã ºase senzori 3D. Utilizatorii au posibilitatea de a controla
cu pânã la 50% optici pentru a rotirea celor 6 grade de libertate a obiectelor
• Efort redus pentru mâna care comunica în mod 3D ºi de a naviga în mediul tridimensional cu
foloseºte mouse-ul continuu cu mul- ajutorul cap controllerului. Designul ergonomic
tiple fire de date permite folosirea cu cealaltã mânã ºi a celor
• Focus sporit mai mult pe de navigare pen- 15 caracteristici preconfigurând funcþiile pe
creaþie decât pe navigare tru aplicaþiile 3D. taste cu avantajele cap controllerului.
Caracteristicile tastelor
Echipamentul de navigare 3Dconnexion SpaceExplorer este etichetat
ca având un design profesional care urmãreºte puterea înaltã a
navigãrii 3D la un preþ convenabil.
z ªase grade de libertate prin controller cap care este proiectat
sã flexeze în orice direcþie
z 15 taste preconfigurabile care comprimã designul consolei
de comandã pentru proiectare
z Design ergonomic astfel încât mâna sã nu oboseascã
z Suport pentru Windows, UNIX sau Linux
z Trei ani garanþie
z Suport web, prin email ºi prin telefon

SpacePilot
SpacePilot este un echipament
de navigare pentru proiectanþii
profesioniºti. Prin caracteristicile
auto-sens, SpacePilot poate
înþelege mediul aplicaþiei în care
lucraþi ºi puteþi adapta tastele
LCD ºi cele funcþionale la acest
mediu: schimbând de la modul
Sketch la modul Part, sau de la o
aplicaþie la alta, ºi urmãrind cum
SpacePilot LCD reflectã mediul
în jurul comenzilor comune sau
favorite pentru acest mediu.
Puteþi chiar programa multiple
stiluri de configurare pentru unul
sau mai multe moduri sau medii
ale aplicaþiei, folosind control
panel-ul uºor de utilizat al
3Dconnexion.
Space Pilot are 6 taste LCD programabile, care aratã comenzile top
de pe ecranul LCD luminos. În plus, utilizatorul are tastatura modifi-
catã, Panel, taste sensitive, taste vizuale, numai modul 2D ºi o tastã
Fit pentru a eficientiza comanda de execuþie ºi vizualizare.
SpacePilot conþine, de asemenea, o tastã Config pentru montarea
în mod convenabil între bancurile cu funcþii de comandã multiplã.
SpacePilot are un conector USB ºi suportã Windows XP, 32-bit ºi
64-bit, la fel ºi sistemele de operare UNIX ºi Linux. Echipamentele
au garanþie 3 ani.

SpaceTraveler
SpaceTraveler este soluþia portabilã de la 3Dconnexion pentru un
proiectant în miºcare. Cea mai finã soluþie furnizeazã navigarea de
care ai nevoie la cea mai micã dimensiune.
Zboarã prin aplicaþia ta 3D cât timp lucrezi
cu laptop-ul într-un plan sau poartã
SpaceTravelerul cu tine pentru a munci
mai uºor la drum sau pentru a-þi face
prezentarea de produse.
SpaceTraveler vine în pachet cu o husã
frumoasã din piele ºi are 8 butoane
reprogramabile iluminate în jurul bazei.
SpaceTraveller suportã Windows XP, 32-bit ºi 64-bit, UNIX ºi Linux,
are un conector USB, beneficiind de 2 ani garanþie.

Echipamentele de tip mouse 3D din gama 3Dconnexion suportã mai


mult decât 120 de aplicaþii cunoscute CAD/CAM/CAE ºi DCC, la fel
ºi aplicaþii GIS ºi AEC, sau Adobe Acrobat 3D, Adobe Photoshop
CS3, Alibre, Autodesk Inventor, AutoCAD, Autodesk Maya, Autodesk
3ds Max, Google Earth, Google SketchUp, Nasa World Wind,
Microsoft Live Search Maps, UGS Solid Edge, UGS NX.
Mecanicã

Proiectare în
domeniul feroviar
cu Autodesk
Inventor
Compania este specializatã în reparaþii ºi tracþiune ºi de ciocnire pentru: Grecia,
Profil companie modernizãri de material rulant de tipul
vagoanelor de transport cãlãtori ºi marfã.
Polonia, RDG, Iran, Sri Lanka; echipamente ºi
instalaþii de spãlare - degresare boghiuri ºi
Remar produce ansamble ºi subansamble vagoane pentru Egipt ºi Nigeria; osii montate
Cu peste 1500 de puncte pentru material rulant de tipul osiilor mon- pentru India.
de lucru, Remar Paºcani se tate ºi echipate, arcurilor ºi pieselor de
ocupã de proiectarea ºi schimb pentru locomotive ºi vagoane. Compania a produs piese de schimb pentru
calea feratã româneascã ºi pentru piaþa
asigurarea mentenanþei Compania realizeazã construcþii metalice cum externã: Polonia, Ungaria, Iran, C.S.I., fosta
produselor feroviare ºi ar fi ansamble ºi subansamble pentru suspensii RDG, Sri-Lanka, India, Austria ºi, în ultimii
modernizarea vagoanelor auto, frâne staþionare, containere ºi transcon- ani, Germania.
tainere pentru transport de mãrfuri, echipa-
de cãlãtori ºi de marfã. mente de cale, piese forjate ºi matriþate, pre- Pentru a menþine ca referinþã standardul SR
lucrãri metalice de înaltã precizie. Remar este EN ISO 9001:2001, ca sistem de management
Autorizat de Autoritatea ºi prestator de lucrãri, servicii ºi asistenþã al calitãþii, REMAR Paºcani utilizeazã software
tehnicã: reparaþii maºini-unelte, proiecte pentru specializat pentru a furniza produse ºi servicii
Feroviarã Românã, compania modernizãri în domeniul materialului rulant, de calitate. Achiziþia ºi implementarea de
Remar furnizeazã produse ºi utilaje agricole de uz gospodãresc, reparaþii ºi Autodesk Inventor, software specializat de
recondiþionãri piese de schimb. proiectare mecanicã, s-a realizat prin Matrix
servicii feroviare, fiind cea mai Iaºi, reseller autorizat Autodesk pentru
mare unitate economicã din Accelerarea ciclului de proiectare mecanicã.
zona Paºcani. Angajaþii sãi fabricaþie ºi compatibilitatea Remar urmãreºte extinderea relaþiilor în
reprezintã circa 23% din datelor Europa de Est ºi Comunitatea Europeanã
totalul populaþiei active din Pentru realizarea unei dezvoltãri rapide a prin redefinirea liniei de produse ºi servicii
localitate ºi susþin peste 25% produselor ºi pentru a asigura compatibili- adaptate la cerinþele pieþei.
tatea datelor, Remar foloseºte aplicaþiile
din populaþia totalã a zonei specializate Autodesk Inventor Series ºi
Paºcani. AutoCAD.

Succesul Remar se datoreazã satis-


facerii cerinþelor calitative
ºi termenelor clienþilor,
orientãrii spre noi posibilitãþi
de dezvoltare de produse ºi
servicii. Autodesk Inventor permite
lucrul interactiv în reþea, rezultatul utilizãrii
software-ului specializat Autodesk venind
de la sine prin creºterea produc-
tivitãþii.

Remar a executat ºi livrat com-


ponente de vagoane de marfã ºi
cãlãtori pentru: RDG, Algeria, Grecia, Iran,
URSS, Polonia, Israel Ungaria; aparate de
Mecanicã

Proiectarea liniilor
de îmbuteliere ºi ambalare
Exquisite
Fiind o companie orientatã cãtre client, firma Partenerii Autodesk oferã suport tehnic De asemenea, în ultimele versiuni a apãrut
Exquisite din Iaºi proiecteazã ºi realizeazã potrivit ºi adaptat nevoilor specifice ale com- posibilitatea de proiectare a pãrþilor compo-
produsele în funcþie de specificul tehnic soli- paniei, oferind training specializat în utilizarea nente din ansamblu ºi astfel se poate prelucra
citat de cãtre client. Acesta este unul dintre aplicaþiilor. Numele Autodesk vine cu o reþea fiecare detaliu în parte cu o precizie ridicatã.
principalele motive pentru care Exquisite realã de susþinere tehnicã, colaborare în grup
avea nevoie de utilizarea unui software ºi interactivitate. Cu ajutorul Autodesk Inventor, compania
specializat cum este Autodesk Inventor. Exquisite a simplificat partea de proiectare ºi
Din dorinþa de a îmbunãtãþi constant realizare a maºinilor industriale de dozat, eti-
Principalul motiv pentru care compania a ales calitatea produselor oferite ºi de a obþine chetat, cãpuit, ambalat ºi de tip „hot foil“. Cali-
Autodesk este faptul cã Autodesk Inventor prototipuri industriale într-un ritm cât mai tatea, fiabilitatea ºi siguranþa în exploatare sunt
este o aplicaþie uºor de utilizat ºi simplu de rapid, compania Exquisite a apelat prima datã la asigurate de echipamentele electrice ºi electro-
învãþat pentru cunoscãtorii de AutoCAD. soluþia software Autodesk Inventor versiunea nice ce compun tablourile de automatizare care
5.3. Datoritã creºterii semnificative a poartã numele unor firme de prestigiu mondial.
productivitãþii, calitãþii înalte a produselor,
scãderii timpului de proiectare ºi reducerii
numãrului de erori, compania de fabricare a Profil companie
maºinilor industriale a utilizat soluþia Exquisite activeazã în domeniul
Autodesk Inventor versiunea 10, în momentul industrial de proiectare, producþie
actual având implementatã varianta Autodesk ºi mentenanþã a utilajelor industriale
Inventor 11. Urmând o evoluþie ascendentã, ºi a echipamentelor electrice ºi electro-
Exquisite are acum un numãr de 32 de nice pentru tablouri de automatizare
posturi de proiectare. la firme ca Mitsubisi, Schneider, LG,
Siemens etc. Clienþii Exquisite sunt
Scãderea duratei companii care au ca activitate
de dezvoltare a produselor procesarea ºi îmbutelierea lichidelor
cu 25-30% alimentare ºi nealimentare cu o
„Prin folosirea aplicaþiei software specializate capacitate de pânã la 20.000 litri/zi.
Autodesk Inventor durata de dezvoltare a Unul dintre cele mai complexe pro-
produselor s-a micºorat cu 25 pânã la 30 de duse ale firmei este linia automatã
procente, dându-ne posibilitatea de a proiecta DCE2000 de îmbuteliat atât lichide
pãrþi din ansamblu ºi funcþii de verificare a alimentare gen acido-lactice, muºtar,
interferenþei ºi coliziunilor“, a menþionat ketchup, cât ºi lichide nealimentare
ing. Valeriu Hrib, directorul departamentului tip ulei, detergenþi ºi altele.
de proiectare.

52 > 53
CAD management

Resurse de programare
pentru CAD manageri
Simplificarea lucrurilor pentru utilizatori. Pentru a vã ajuta sã evaluaþi cunoºtinþele
A programa sau a nu Programarea vã permite sã reduceþi actuale, vã voi prezenta o listã scurtã de
programa – aceasta este procesele complexe transformându-le în tehnologii de programare, beneficiile lor ºi
procese automate care necesitã mai unele diagnostice pentru ca dvs. sã vã puteþi
întrebarea CAD manage- puþin timp sau chiar deloc din partea da seama de unde sã începeþi. Vã voi prezenta
mentului. Aº vrea sã vã utilizatorilor. ªi când simplifici lucrurile lista mea începând cu lucrurile de bazã ºi apoi
pentru utilizatori, aceºtia au ºanse reduse lucruri mai complexe. Pe parcurs, este posibil
ofer câteva motive de a întâmpina erori, fiind benefic sã mã refer la unele cuvinte specifice progra-
serioase pentru care pentru companie. mãrii, pe care le voi defini în glosar.
programarea este o Dacã vã puteþi face singur partea de Customizarea meniului ºi a barei de unelte.
aptitudine importantã programare, nu veþi depinde de nimeni. Unii oameni nu considerã acest lucru progra-
pentru dvs., sã vã îndemn Dupã ce veþi câºtiga mai mult confort, mare, dar eu prefer sã o definesc aºa deoarece
veþi trece la sarcini automate sau veþi este o metodã prin care puteþi transforma
spre câteva surse ºi sã vã crea interfeþe personalizate pentru proiecte uneltele CAD iniþiale într-o interfaþã persona-
prezint o strategie pentru sau sarcini particulare fãrã a avea grija lizatã (CUI). Nivelul de personalizare variazã
resurselor de suport. în funcþie de fiecare unealtã CAD, uneltele
dezvoltarea cunoºtinþelor, bazate pe AutoCAD fiind foarte uºor de per-
fie cã sunteþi începãtor, Creºterea prezenþei pe piaþã. În ultimii ani de sonalizat cu ajutorul comenzii CUI încorpo-
când realizez studiul CAD manager’s survey, rate. Aproape toate uneltele CAD vã permit
fie cã sunteþi un importanþa cunoºtinþelor a devenit din ce în sã controlaþi interfaþa barei de unelte
veteran experimentat. ce mai accentuatã. Mai multe companii vor adãugând, scãzând sau combinând variate
Cred cã toatã lumea va manageri CAD cu aptitudini de programare unelte de comandã în bare de unelte persona-
ºi, cel mai important, sunt dispuse sã lizate. Unele, incluzând AutoCAD, vã permit
avea ceva de câºtigat din plãteascã mai mult managerii CAD care deþin chiar executarea programãrii uºor accesibile
aceastã expunere. aceste cunoºtinþe. Vreþi sã fiþi mai cãutaþi pe cu ajutorul scenariilor sau limbajului macro
piaþã ºi mai bine plãtiþi? Programarea vã ajutã pentru a accelera sarcinile repetitive.
sã vã îndepliniþi ambele scopuri.
Informaþie utilã. Dacã nu aþi mai executat
De fapt, de ce sã programezi? Începutul niciodatã aceste tipuri de personalizãri, începeþi
Aceastã întrebare este rezonabilã, în special Acum cã sunteþi decis în privinþa programãrii, aici, pentru cã personalizarea interfeþei utiliza-
pentru CAD managerii care înfruntã în trebuie sã începeþi sau sã vã extindeþi curba torului este un lucru de bazã pentru înaintarea,
proiecte presiunea rãmânerii administrator cunoºtinþelor în direcþia potrivitã. O parte din mai târziu, cãtre programarea avansatã. ªi
de conturi ºi a administrãrii sarcinilor CAD. aceastã sarcinã este sã stabiliþi sincer ce ºtiþi deoarece personalizarea meniului ºi barei de
Motivele principale pentru ca managerii CAD ºi ce nu ºtiþi, pentru a începe sã vã educaþi unelte este cel mai uºor lucru de învãþat, sunteþi
sã devinã programatori sunt urmãtoarele: folosind sursele potrivite. sfãtuit sã începeþi cu acest lucru.
CAD Management

AutoLISP. AutoLISP este un limbaj specific VB ºi .NET. Aceste douã sisteme reprezintã lucru se va schimba de acum. Nu trebuie sã
produselor Autodesk (precum AutoCAD sau vechiul (Visual Basic [VB]) ºi noul (.NET) fii cel mai bun programator din lume pentru
oricare din seriile Desktop) care îºi salveazã mediu de dezvoltare ale Windows, pentru a face o mare diferenþã în modul de abordare
fiºierele în format DWG. AutoLISP este un programarea personalizatã. Sunt cele mai al mediului CAD. Dupã ce înþelegeþi mai
limbaj mai vechi care preceda Visual Basic, puternice medii în care puteþi lucra ºi, multe despre acest proces, gândirea dvs. se
dar este încã rãspândit ºi oferã o uriaºã totodatã, cele mai dificil de învãþat. va schimba din „Mi-aº dori ca uneltele CAD
cantitate de coduri sharewear ºi freewear pe sã funcþioneze mai bine“ în „Îmi voi face
Informaþie utilã. Orice CAD manager poate uneltele CAD sã funcþioneze mai bine“.
care le puteþi modifica pentru folosul dvs.
folosi VBA, dar programatorii serioºi ar trebui Ce diferenþã majorã!
AutoLISP oferã avantajul neutilizãrii compila-
sã înceapã învãþarea .NET. Cunoºtinþele vaste
torilor externi, ci este un program de editare
în aceste tehnologii vã vor ajuta în mediile Deci, alegeþi-vã un punct de plecare în
a fiºierului folosind Notepad, astfel încât nu funcþie de cunoºtinþele actuale ºi folosiþi
CAD ºi, de asemenea, în mediile mai generale
trebuie sã învãþaþi nimic nou, în afarã de sursele pe care vi le-am prezentat pentru a
IT/office. Ar fi indicat sã urmaþi niºte cursuri
limbaj. AutoLISP este atât de bine instituit începe. Veþi fi bucuros cã aþi fãcut-o.
pentru a lucra cu aceste tehnologii.
încât nu îl pot vedea niciodatã ieºit din uz
ºi este locul potrivit pentru programatorii
începãtori sã înveþe conceptele de bazã.
Cursurile de pregãtire
Indiferent de nivelul de pregãtire sau anii de
experienþã, un curs ocazional de pregãtire vã
Informaþie utilã. Dacã nu folosiþi produsele
va scoate de pe vechiul fãgaº ºi vã va permite
bazate pe AutoCAD, nu veþi avea nevoie de
sã observaþi aptitudinile de programare dintr-un
AutoLISP. Pe de altã parte, un nivel înalt de alt punct de vedere. Pentru începãtori, cursurile
cunoºtinþe AutoLISP este cel mai bun loc pentru de instruire reprezintã un început în ceea ce
a începe bazându-vã pe AutoCAD. Pentru o poate fi o lume nouã ºi confuzã.
putere sporitã, desfãºuraþi programele AutoLISP Disponibilitatea cursurilor de pregãtire variazã
prin barele de unelte personalizate pentru în principal în funcþie de locaþia dvs, dar puteþi Robert Green oferã servicii de
productivitate maximã. oricând începe sã lucraþi cu distribuitorii CAD programare în CAD ºi consultanþã
pentru a vedea ce au de oferit. Comunitatea în Statele Unite ºi Canada.
VBA. Automatizarea Visual Basic (VBA) este ºi colegiile tehnice oferã frecvent cursuri de rgreen@greenconsulting.com
un set redus al uneltelor Visual Basic care vã programare (concentrate pe CAD sau nu)
permite construirea de programe care vor care vã pot fi, de asemenea, de ajutor. Articolul a fost preluat din
rula în aplicaþiile CAD. VBA este acceptatã nu newsletterul CAD manager,
numai de uneltele CAD, ci ºi de aplicaþiile Preluarea controlului publicat în revista Caddalyst.
Microsoft Office precum Word sau Excel, ast- CAD managerii care îºi personalizeazã ºi
fel încât orice învãþaþi în VBA va da roade ºi organizeazã uneltele CAD sunt cu un pas Toate drepturile de autor sunt
în afara departamentului CAD. înaintea celor care nu o fac ºi sper cã acest rezervate editurii Questex Media.
56 > 57
Training

Schiþele 3D
Uzual, modelarea în În înfãºurarea sa pe miez, spira are urmãtoarea cale: dreaptã înclinatã
Inventor pleacã de la pe feþele plane ale miezului ºi elice cilindricã pe zonele de racord -
schiþe (sketches) plane, ambele de panta constantã a. Unghiul a poate fi determinat pe baza
care apoi stau la baza datelor iniþiale prin calculele:
generãrii unor carac-
teristici tridimensio- (1)
nale (features). În cazul în care spira s-ar înfãºura pe
Schiþele 2D se sprijinã o secþiune dreptunghiularã cu
pe plane de schiþare muchii nerotunjite, legãtura dintre
(sketch plane) – care pas ºi pantã ar fi datã de relaþia:
pot fi feþe ale unor (2)
caracteristici deja Calculul de pas cu relaþia (2) se
reprezentate, plane de pãstreazã valabil ºi dacã seg-
lucru (work plane) sau plane ale sistemului de referinþã. De remarcat mentele cãii s-ar racorda cu arce
cã, spre deosebire de AutoCAD, Inventor nu agreeazã lucrul cu de cerc de razã r – racord care ar putea fi obþinut cu o comandã
coordonate. Schiþele se traseazã cu mouse-ul urmând sã primeascã similarã lui fillet din AutoCAD!
cote ºi constrângeri care sã le defineascã complet. Tot aºa în 3D ne
vom baza mai mult pe mouse în schiþarea unui traseu, urmând ca apoi Secþiunea spirei trebuie definitã într-un plan perpendicular pe cale.
sã adãugãm cote ºi constrângeri pânã la definirea completã. Lecþia Generarea spirei o vom face prin deplasarea secþiunii sale de-a lungul
presupune lucrul cu versiunea Autodesk Inventor 2008 ºi are ca obiectiv cãii, pãstrând-o tot timpul perpendicularã pe cale; cu o menþiune în
realizarea unei bobine obþinute prin depunerea unei spire tubulare plus: fãrã sã se rãsuceascã în deplasarea pe cale! Pentru rãsucire
peste un miez paralelipipedic cu muchii laterale rotunjite. Inventor foloseºte termenul twist.

Definirea spirei Se doreºte deci generarea unei spire prin deplasarea unei secþiuni
Comanda uzualã 3D de modelare solidã a unei spire este sweep. Ea se definitã 2D pe o cale 3D compusã din drepte ºi arce de curbã, cu con-
bazeazã pe indicarea unei secþiuni plane (2D Sketch) care prin depla- trolul rãsucirii secþiunii. Comanda Inventor de generare a solidului va fi
sare controlatã pe o cale spaþialã (3D Sketch) genereazã spira doritã. sweep, care presupune mai întâi reprezentarea secþiunii ºi cãii de rulare.

Spira va fi un solid de sine stãtãtor, salvat în fiºierul Spira.IPT; mode- Suprafaþa miezului
larea spirei se poate face: (i) începând o nouã piesã fãrã a pleca dintr-un Miezul nu trebuie sã fie parte a solidului spirã, dar este util sã fie
ansamblu; (ii) în cadrul prezent în formatul unei suprafeþe, pe care sã sprijinim modelarea
unui ansamblu unde deja spirei. Suprafaþa de sprijin poate fi modelatã prin extrudare. Schiþaþi
miezul este prezent ca pentru început un dreptunghi cu colþul din stânga jos fixat (constrân-
solid de sine stãtãtor pe gere Fix) în originea sistemului de coordonate. Dimensionaþi prin
care construcþia spirei se cotare dreptunghiul de dimensiunile 360 x 127 mm ºi apoi rotunjiþi
poate baza. colþurile sale cu raza de 40 mm (figura 3a).
Redenumiþi parametrii asociaþi de Inventor cotelor date (vezi tabelul 1),
Lecþia urmeazã prima vari- dupã modelul din figura 2 (vezi primele trei poziþii de la Model Para-
antã prin modelarea unei meters). Definiþi de asemenea doi noi parametri utilizator - rezervaþi
spire cu secþiune tubularã, pasului ºi, respectiv, unghiului spirei (figura 2 – cei doi parametri
controlatã de urmãtorii înscriºi la User Parameters). Pasul spirei se impune iniþial la valoarea de
parametri independenþi 17 mm, iar unghiul spirei se calculeazã pe baza relaþiei (2), transpusã în
(figura 1): fig.1 expresie validã Inventor dupã modelul din figura 2. »
fig.2
Cota Parametru Valoare
Nr. crt. (fig. Explicaþii
1) Inventor [mm]
1 r miez_r 40 Raza de racord muchie miez
Cotele în secþiune transversalã
2 x miez_x 360 a miezului
Cotele în secþiune transversalã
3 y miez_y 127 a miezului
Cotele în secþiune transversalã
4 a miez_a 30 a spirei
Cotele în secþiune transversalã
5 b miez_b 7 a spirei
Grosimea peretelui tubular al
6 g miez_g 1.5 spirei
7 p miez_p 17 Pasul spirei
8 n miez_n 10 Numãrul de spire
Training
» Pãrãsiþi schiþarea ºi extrudaþi profilul cu opþiunea Surface în câmpul Lansaþi comanda Line; pe ecran
Output al casetei de dialog Extrude. Pentru distanþa de extrudare apare o barã care permite pre-
alegeþi de zece ori pasul, folosind expresia 10 ul * spira_p (figura 3b). cizarea de coordonate, dar pe
Suprafaþa rezultatã apare transparent, spre deosebire de pãrþile solide care o vom ignora pentru
reprezentate în Inventor de regulã opac, cu o texturã în funcþie de început. Odatã cu lansarea
materialul ales (figura 3a). comenzii, un sistem de axe
însoþit de timbre asociate celor
trei plane este plasat în originea
piesei (moºtenitã de la origi-
nea sistemului de coordonate în care a fost
reprezentatã schiþa de plecare). Existã pentru axe
un cod al culorilor: axa X roºie, Y verde, iar Z albas-
trã. O serie de puncte particulare ale construcþiei
pot fi „agãþate“, asemenea efectului object snap din
clasicul AutoCAD. Figura 5a evidenþiazã prin
înroºire „timbrul“ planului XZ. fig.5a
fig.3a fig.3b
Prima „miºcare“ cu mouse-ul este indicarea noii locaþii pentru originea
Calea 3D a spirei – cazul BEND sistemului de coordonate – în punctul dat în figura 5a. Din acest punct
Calea 3D a spirei poate fi reprezentatã folosind comanda 3D Sketch de pe va pleca primul segment de dreaptã. Pentru ca segmentele de dreaptã
toolbar-ul Inventor Standard. Aceastã comandã aduce pe ecran panel-bar-ul sã se racordeze automat cu arce de cerc, înainte de indicarea nodurilor
3D Sketch; o parte dintre comenzile sale specifice sunt (figura 4): cãii 3D faceþi un click-dreapta pe mouse, iar în meniul contextual apãrut
asiguraþi-vã cã opþi-
z Line, pentru desenarea dreptelor în unea Auto Bend este
spaþiu, dublatã de comanda Spline bifatã. Raza implicitã
pentru reprezentarea curbelor netede; de racordare este de
z Bend, pentru racordarea dreptelor 5 mm.
concurente;
z General Dimension pentru cotarea Urmãtorul punct
schiþei; indicat cu mouse-ul
z Perpendicular, ca una dintre constrân- nu va sta în nici un
gerile unui set de constrângeri punct particular de
asemãnãtor cu cel al schiþãrii plane; pe miez. Un click
z Include Geometry, pentru includerea în fãcut la întâmplare
schiþa 3D a unor muchii aduse din carac- nu oferã însã nici un fig.5b
teristicile deja desenate – cum ar fi control asupra locaþiei 3D. Pentru ca urmãtorul punct indicat
muchiile suprafeþei laterale a miezului; cu mouse-ul sã aparþinã feþei plane a miezului, selectaþi timbrul planului
z 3D Intersection Curve, pentru a include XZ (înroºire) aflat pe icon-ul axelor. Lucrul în planul XZ este evidenþiat
în schiþã linii de intersecþie dintre prin apariþia „hârtiei milimetrice“ specifice schiþãrii (figura 5b).
suprafeþe, feþe de caracteristici solide,
planuri de lucru etc. Indicaþi în planul
z Work Plane, Work Axis ºi Work Point hârtiei milimetrice
pentru definirea planelor, axelor ºi, un punct aproxima-
respectiv, a punctelor de lucru. tiv, dupã modelul din
figura 5b. Sistemul îºi
va muta originea în
Schiþa poate fi definitã complet sau parþial. punctul nou indicat,
Asemenea schiþelor plane, o schiþã 3D dupã care selectaþi
complet definitã îºi va schimba culoarea. timbrul planului YZ
Schiþa se defineºte prin adãugarea de cote pentru reprezentarea
ºi constrângeri. Intenþionãm desenarea noului segment de
unor segmente de dreaptã care sã se alini- dreaptã (figura 5c). fig.5c
eze feþelor plane ale miezului. În primã
instanþã ne vom strãdui ca segmentele pe Pentru reprezentarea cãii dupã modelul orientativ din figura 5d se
rând desenate sã fie paralele cu feþele, dar vor activa succesiv planurile XZ, YZ, XZ etc. ºi se vor indica puncte
nu neapãrat conþinute în ele. Aruncarea urmând un traseu ascendent pentru fiecare segment. Panta realã a
unei drepte pe faþa de care aparþine se segmentelor este redusã, de cca. 1º; este însã de dorit alegerea unei
fig.4 înclinaþii mai pronunþate.
face prin aplicarea unei constrângeri de tip Coincident.

Interesant ºi puþin neobiºnuit, dar deosebit de simplu, este mecanis- Prin tehnica aplicatã, cele cinci segmente de dreaptã desenate se vor
mul propus de Inventor pentru schiþarea dreptelor în spaþiu. alinia paralel cu feþele plane ale miezului, dar nu vor aparþine decât
În reprezentarea segmentelor de dreaptã cu mouse-ul preocuparea întâmplãtor acestora. Figura 5e prezintã o vedere de sus asupra
majorã nu este legatã de dimensiune, ci de orientarea ºi alinierea lor miezului, vedere din care rezultã cã doar primul dintre segmentele
la planul potrivit. desenate aparþin unei feþe.
Training
Urmeazã aplicarea în Calea reprezentatã trebuie limitatã la un pas. De aceea, dupã ultima
consecinþã a unor racordare, segment de dreaptã în surplus trebuie transformat în linie
constrângeri de tip de construcþie cu comanda Construction de pe toolbar-ul Inventor
Coincident pentru adu- Standard. Rezultatul final este dat în figura 6b. Pãrãsiþi cu Return
cerea restului de 4 seg- trasarea schiþei 3D.
mente de dreaptã ale
cãii 3D în feþele plane Matematic este o eroare sã credem cã arcele de cerc trasate aparþin
laterale dorite ale suprafeþei cilindrice de racordare pe muchie a miezului. Sub lupã ºi
miezului. Aplicarea con- într-o vedere de sus poate fi observatã diferenþa. Eroarea este însã
strângerii Coincident se micã ºi poate fi acceptatã. O soluþie exactã este trasarea unor arce de
face prin: (i) comandã; fig.5d elice cilindricã în locul arcelor de cerc. Spre deosebire de arcul de cerc,
(ii) selecþia segmentului; arcul de elice cilindricã este o curbã în spaþiu a cãrei pantã este con-
(iii) selecþia feþei de stantã ºi care se înfãºoarã exact peste un cilindru. Metoda racordãrii
care sã aparþinã segmen- prin elice cilindricã este prezentatã în paragraful final ca alternativã.
tul. Prin aplicarea con-
strângerilor segmentele
vor ocupa noi poziþii.
Secþiunea tubularã a spirei
Odatã reveniþi în panel bar-ul Part Features, se va defini un plan de
lucru perpendicular cãii 3D în punctul iniþial al acesteia. Un plan poate
Aplicaþi de asemenea
fi definit prin punct ºi normala pe plan în punctul dat. Prin urmare, sub
constrângerea Parallel
comanda Work Plane selectaþi punctul de început al cãii de rulare ºi
pentru primul ºi ultimul
apoi primul segment de dreaptã. Odatã creat acest plan, folosiþi
segment al cãii. De
comanda 2D Sketch pentru schiþarea secþiunii spirei.
remarcat cã la aplicarea fig.5e
constrângerilor pot fi selectate noduri sau segmente ale cãii
Cu Project Geometry
desenate, precum ºi feþe ale suprafeþei laterale a miezului; nu însã ºi
proiectaþi în planul
muchii de pe suprafaþa miezului!
schiþãrii primul punct al
cãii ºi apoi folosind
Dacã în urma aplicãrii constrângerilor de mai sus se pierde evoluþia
comanda Two point
ascendentã a cãii, mutaþi nodurile acesteia cu click-dreapta pe un nod
rectangle reprezentaþi
ºi selecþia opþiunii 3D Move/Rotate din meniul apãrut pe ecran.
un dreptunghi cu unul
Utilizarea acestei comenzi o socotim suficient de intuitivã.
dintre colþuri în punctul
proiectat – dupã mode-
Pentru a putea folosi muchiile suprafeþei miezului în cotare sau în
lul din figura 7a. Cotaþi
aplicarea constrângerilor, trebuie folositã comanda Include Geometry.
laturile dreptunghiului fig.7a
Folosiþi comanda Include Geometry pentru a include în schiþã cele patru
la 30 ºi, respectiv, 7 mm.
segmente de dreaptã aparþinând bazei miezului. Pentru a nu fi luate în
Cu Offset desenaþi apoi
seamã la formarea cãii, transformaþi cele patru linii în linii de con-
un contur echidistant
strucþie cu comanda Construction de pe toolbar-ul Inventor Standard.
interior, la distanþa de
Liniile de construcþie sunt reprezentate punctat de cãtre Inventor.
1.5 mm.
Urmeazã sã adãugaþi
Folosiþi comanda
patru cote astfel încât
Parameters ºi redenu-
toate segmentele liniei
miþi cei trei parametri ai
frânte sã aibã panta
secþiunii cu spira_a,
egalã cu spira_alfa, de
spira_b, spira_g – con- fig.7b
valoare curentã 1º (figura
form notaþiilor din tabelul 1. Pãrãsiþi schiþarea cu Return.
6a). Unghiul ultimului
segment nu trebuie
adãugat, acest segment Spira ca solid definit prin secþiune ºi cale
fiind paralel cu primul; o Lansaþi comanda Sweep selectând secþiunea ºi calea solicitate (figura
încercare de cotare a sa fig.6a 7b). Solidul generat se obþine prin deplasarea secþiunii de-a lungul cãii,
va provoca un mesaj de pãstrând tot timpul secþiunea perpendicularã pe cale. Rezultatul unei
supracotare. Cu adãu- astfel de miºcãri nu este însã univoc definit, deoarece în timpul
garea celor patru cote deplasãrii sale pe cale secþiunea se poate roti – acest efect se numeºte
unghiulare spira poligo- torsionare (twist).
nalã este complet
definitã! Arcul de cerc Inventor 2008 controleazã efectul twist al unei comenzi Sweep.
inserat automat pe Rezultatul implicit al comenzii Sweep lansate pe cazul studiat face ca la
colþuri este însã de închiderea unui pas secþinea sã efectueze un twist de 8º (figura 8b).
5 mm. Racordarea a Un astfel de efect nu este dorit, deoarece urmãtoarea spirã depusã nu
indus patru parametri, poate începe diferit faþã de prima. Dorim depunerea continuã a trei
numiþi de Inventor în spire, cu deplasarea secþiunii ghidatã de suprafaþa de sus a miezului. În
fig.6b
figura 2 astfel: d5, d6, d7, d8. Modificaþi valoarea parametrului acest sens definiþi un plan de lucru (Work Plane) sau o suprafaþã
d5 la miez_r; restul parametrilor iau valoarea lui d5. mãrginitã de muchia superioarã a miezului (Boundary Patch). »
60 > 61
Training
» Figura 9b anticipeazã rezul-
tatul ºi evidenþiazã planul de
lucru definit pentru ghidarea
spirei. Pentru depunerea
celor trei spire pe miez
folosiþi comanda Rectangular
Pattern. Pe ecran va apãrea
caseta cu acelaºi nume în
care alegeþi sã repetaþi
întregul solid (buton indicat
cu cursorul în figura 9a), pe
direcþia axei Z (selectatã din
fig.8a browser-ul Inventor);
numãrul de repetãri propus
este 3, iar pasul egal cu valoa- fig.10a
rea pãstratã în parametrul unghiului spirei va fi:
spira_p. Pãrãsiþi caseta cu atan(spira_p/2ul/(3.1415*miez_r+miez_x+miez_y–2*miez_r)) (3)
OK, dupã care, cu comanda
Parameters, redenumiþi Legat de construcþia noului 3D Sketch consi-
numãrul de repetãri cu derãm suficiente urmãtoarele indicaþii:
z Cu comanda Line reprezentaþi primul seg-
spira_n.
Salvaþi rezultatul modelãrii ment de dreaptã care sã plece din punctul
sub numele Spira.IPT. iniþial A (figura 1), sã aparþinã feþei plane ºi
fig.8b sã se încheie pe muchia de racord dintre
faþa planã ºi suprafaþa cilindricã de racord
Formarea unei bi- (figura 11b). În acest sens aplicaþi pentru
blioteci de bobine segment constrângerea Coincident la faþa
Pentru a conserva mai multe planã, iar pentru punctul final Coincident ºi
variante dimensionale de la suprafaþa cilindricã de racordare. Includeþi
bobinã, poate fi deschisã o în geometrie ºi muchia bazei faþã de care
bibliotecã de valori, care segmentul reprezentat sã formeze unghiul fig.10b
poate fi permanent spira_alfa dat de expresia 3.
îmbogãþitã. Pentru a crea o z Cu comanda Helical
bibliotecã alegeþi opþiunea Curve intraþi în definirea
de meniu Tool>Create iPart. unei elice prin caseta de
Caseta iPart Author adunã în dialog datã în figura 11a.
coloanele sale toþi parametrii Elicea va fi definitã prin
model ºi utilizator denumiþi pas ºi numãr de spire.
de cãtre noi: miez_x, miez_y, Numãrul necesar de spire
fig.9a
miez_r, spira_p, spira_alfa, este 0.25; figura 11b
etc. (figura 10a). reprezintã trei spire doar
pentru a remarca forma-
Cu click-dreapta pe coloana tul elicei. Comanda cere
spira_alfa ºi opþiunea Delete indicarea cu mouse-ul a
ºtergeþi aceastã coloanã. douã puncte care vor
Coloanele rãmase vor fi în defini axa. Alegeþi aceste
numãr de 10. Dupã un click- puncte în zona axei
dreapta pe singurul rând din suprafeþei de racordare,
fig.11a
tabel, alegeþi Insert Row din astfel încât axa elicei sã
fig.9b meniul apãrut. În noua linie se alinieze paralel cu
introduceþi valori noi pentru coloanele miez_x, miez_y ºi muchiile laterale ale
spira_n, dupã modelul din figura 10a. Cu OK salvaþi. miezului. Al treilea punct
este aºteptat pentru
În browser-ul Inventor se mai adaugã o componentã care indicã definirea razei elicei ºi
asocierea unui tabel la piesa modelatã (figura 10b). Tabelul conþine punctului de început.
douã variante dimensionale, denumite Spira-01 ºi Spira-02. Selecþia Alegeþi apoi sensul elicei
variantei Spira-02 duce la refacerea bobinei pe noile dimensiuni de în câmpul Rotation, iar
miez, cu 5 spire în loc de 3, conform valorilor din tabel. pentru câmpul Type din
caseta de dialog intro-
fig.11b
Trecerea peste colþ cu o elice cilindricã duceþi expresiile/valorile:
Ca un bun exerciþiu 3D, puteþi începe un nou fiºier IPT pentru o spirã a „ 2*miez_r, pentru parametrul Diameter;
cãrei evoluþie peste colþ este în elice cilindricã. Faþã de cazul cu racord „ 2*3.1415*miez_r*tan(spira_alfa), pentru parametrul Pitch;
în arc de cerc modificãrile sunt legate de expresia asociatã parame- „ 0.25, pentru Revolution.
trului spira_alfa ºi construcþia cãii 3D. Conform relaþiei (1), expresia z Aplicaþi constrângerea Coincident pentru a aduce primul punct al
Training
elicei în ultimul punct
al segmentului de
dreaptã desenat pe
cale. Apoi aplicaþi
constrângerea
Coliniar selectând axa
elicei ºi suprafaþa de
racordare a miezului.
Rezultatul final tre-
buie sã fie un arc de
elice complet definit – aºa cum este dat în figura 12. fig.12
z Pentru a reveni în editarea valorilor unei elice faceþi un click-dreapta
pe elice ºi folosiþi opþiunea Edit Helical Curve din meniul apãrut.

Folosind reþeta de mai sus, construcþia cãii continuã cu desenarea pe


rând de segmente ºi arce de elice pânã la împlinirea unui pas. În case-
ta de definire a unei elice, fila Helix Ends permite editarea începutului
ºi sfârºitului elicei. Începutul implicit este cel „natural“ pentru care pe
capete elicea are panta normalã. Un început „flat“ înseamnã a da în
general pantã zero pe capete, elicea urmând sã câºtige panta sa naturalã
dupã un unghi dictat de utilizator ºi setat implicit la 90º. Elicea noastrã
în mod evident trebuie sã aibã o evoluþie „naturalã“.

Concluzii
z Traseele (schiþele) 3D sunt reclamate de o serie de comenzi
avansate din Inventor; astfel, comanda sweep permite generarea
unui solid prin deplasarea unei secþiuni plane de-a lungul unei cãi
3D (dar nu neapãrat).
z Comanda care permite realizarea unei schiþe 3D este 3D Sketch,
aflatã pe toolbar-ul Inventor Standard. Aceastã comandã aduce
panel bar-ul 3D Sketch (figura 4), fãrã sã cearã un plan de schiþare.
z La trasarea unei cãi cu comanda Line Inventor aduce pe ecran o
casetã de coordonate, care poate fi ignoratã, devenind util lucrul
cu mouse-ul în precizarea unui plan de lucru curent ºi poziþionarea
aproximativã de puncte.
z La indicarea punctelor, Inventor ºtie sã „agaþe“ puncte particulare
– de tipul capãt de muchie, mijloc de muchie, nod provenit dintr-un
punct de lucru (work point) sau provenit dintr-un nor de puncte
inserat din AutoCAD etc.
z Un nor de puncte inserat din AutoCAD poate proveni, la rândul sãu,
din palparea unui model pe o maºinã de mãsurat în coordonate sau
dintr-un calcul analitic purtat în AutoLISP, C++ sau Visual Basic.
z Schiþa 3D poate fi formatã din drepte, arce de cerc sau arce de
curbã spline. Ea poate include muchii ale caracteristicilor deja
desenate sau linii de intersecþie ale unor suprafeþe deja desenate.
z La desenarea liniilor 3D pe ecran este prezent un simbol al siste-
mului de axe, care în mod normal se mutã în ultimul punct indicat.
El poartã cu sine trei „timbre” ale planelor XY, YZ ºi, respectiv, ZX.
z Un timbru al simbolului axelor odatã selectat duce la apariþia „hârtiei
milimetrice“ aliniatã planului ales, oferind astfel un bun control
privind locaþia în spaþiu a punctului indicat cu mouse-ul.
z Coordonatele punctelor indicate sunt mai puþin importante;
importantã este orientarea liniilor ºi alinierea la diferite plane de
lucru. Definirea completã a unui traseu 3D se face prin cotare ºi
aplicarea de constrângeri – asemenea schiþelor plane.

Conf.dr.ing. Alexandru Pozdîrcã


Universitatea „Petru Maior” din Tg-Mureº
alexandru.pozdirca@promax.ro
www.promax.ro

62 > 63
10 motive pentru a achiziþiona
Subscripþia Autodesk
1. Buget predictibil 4. Învãþare on-line la achiziþie pânã la instalare ºi up-grade. Admi-
Subscripþia Autodesk vã ajutã sã fiþi în pas cu Sistemul de învãþare on-line constã în cursuri nistratorii de contract ºi coordonatorii software
ultima tehnologie datoritã faptului cã poate fi interactive pentru o mare parte dintre produsele administreazã contractul într-un mod centralizat,
bugetatã în fiecare an. Abonamentul poate fi Autodesk. Fiecare curs dureazã 15–30 de minute gestionând licenþele, accesul la sistemul de
plãtit anual sau, dacã se doreºte, se poate plãti ºi conþine ºi exerciþii practice. Utilizatorii au învãþare on-line ºi la suportul web.
anticipat pe o perioadã de doi sau trei ani, înche- posibilitatea de a-ºi evalua îndemânarea
indu-se astfel un contract pe întreaga perioadã. folosind un instrument de evaluare on-line ce 8. Centrul de subscripþie
În plus, aceastã cheltuialã poate fi inclusã în pro- identificã lacunele, determinã ce cursuri de (Subscription Center)
iecte ºi încadratã în contabilitate la cheltuieli. tip „Învãþare on-line“ le sunt utile pe viitor ºi „Subscription Center“ este o aplicaþie on-line,
mãsoarã progresul în procesul de învãþare. disponibilã doar pentru clienþii care au achiziþio-
2. Actualizarea programelor nat subscripþia Autodesk, ºi este utilizatã pentru
Prin achiziþionarea abonamentului „Autodesk 5. Utilizarea versiunilor gestionarea ºi administrarea contractului. A-
Subscription“ beneficiaþi de toate actualizãrile anterioare ceastã unealtã on-line ajutã la simplificarea ges-
sau modificãrile disponibile aduse tehnologiei Doar clienþii care au achiziþionat subscripþia tionãrii ºi raportãrii licenþelor în vederea creº-
pentru produsele pe care le deþineþi în termenii Autodesk au dreptul legal sã utilizeze versiu- terii productivitãþii. Centrul de subscripþie
contractuali. Noþiunea de „up-grade“ reprezintã nile anterioare ale licenþelor cumpãrate, chiar include o varietate de caracteristici specifice
versiunea actualizatã, îmbunãtãþitã a progra- dupã instalarea unui „up-grade“ al aceluiaºi comunitãþii, simplificã procesul de reînnoire a
mului software utilizat pentru care, în mod produs. Unul dintre cele mai importante contractului ºi adãugare de noi utilizatori.
normal, Autodesk percepe o taxã. Pentru aspecte privitoare la acest abonament este
anumite produse, up-gradurile sunt chiar minimalizarea problemelor ce apar la instalarea 9. Acces la comunitate
disponibile pentru download. ºi implementarea noii versiuni a programului. Prin achiziþionarea subscripþiei Autodesk veþi
fi mai aproape de experþii Autodesk. Cursurile,
3. Suport Web 6. Opþiuni flexibile de înregistrarea unui eveniment ºi redarea acestuia
Puteþi primi rapid rãspunsuri complete la pe Internet reprezintã oportunitãþi ce permit
întrebãri tehnice direct de la Autodesk,
achiziþionare clienþilor programului „Autodesk Subscription“
Produsele Autodesk pot fi achiziþionate cu sã întreþinã o relaþie exclusivã cu dezvoltatorii
putând astfel beneficia de cât mai multe
subscripþie pe o perioadã de la unu la trei ani, programelor software Autodesk.
avantaje ale programelor Autodesk pe care le
cu posibilitatea aplicãrii de reduceri. Licenþele
utilizaþi, contactul interactiv cu experþii în
noi pot fi adãugate în programul „Autodesk
aplicaþiile Autodesk, direct pe calculator,
Subscription“ în orice moment, contra cost,
10. Economii substanþiale
îmbunãtãþindu-vã semnificativ productivitatea. Unul dintre cele mai importante beneficii
preþul fiind specificat în contract.
De asemenea, aveþi opþiunea de a oferi în obþinute prin achiziþionarea subscripþiei
mod automat reseller-ului dvs. informaþii Autodesk este costul redus pentru up-grade
referitoare la cererea de suport ºi rãspunsul 7. Administrare simplificatã a la produsele software achiziþionate împreunã
primit de la Autodesk. programelor software cu acest program, aceasta fiind modalitatea
Subscripþia Autodesk furnizeazã oportunitãþi cea mai avantajoasã din punct de vedere
de simplificare a gestionãrii programelor, de financiar ºi tehnic.
Piraterie Software
Campania antipiraterie software demaratã
de Autodesk continuã în aceastã toamnã
Campania antipiraterie software demaratã legislaþie. Legislaþia dreptului de autor este o O evaluare a efectelor de pânã acum ale
de Autodesk prin A&C International, unicul prioritate în România mai ales de când suntem campaniei aratã cã românii sunt deschiºi
distribuitor autorizat în România, continuã ºi membri ai Uniunii Europene“. sã înþeleagã drepturile de proprietate
în aceastã toamnã. Campania a început în intelectualã corespunzãtor, comercial
luna iunie a.c. având ca scop conºtientizarea vorbind, nemaifiind dispuºi sã-ºi asume
riscului la care se expun firmele prin utili- riscul ilegalitãþii.
zarea comercialã de software fãrã licenþã.
Intrarea în legalitate este una din mãsurile
Companiile care au fost vizate de aceastã de încurajare a concurenþei loiale, fiind
campanie activeazã în domeniul proiectãrii adesea o cerinþã în caietele de sarcini
mecanice, arhitecturii, infrastructurii ºi con- pentru licitaþiile publice.
strucþiilor – proiectanþii fiind ei înºiºi benefi-
ciari de drept de autor pentru proiectele lor. Obiectivele campaniei Autodesk au fost de
reducere a pirateriei pe software de
„Þintele pe care ni le-am propus la începutul proiectare ºi a riscului evoluþiei pirateriei în
campaniei sunt pe cale de a se îndeplini. Este contextul exploziei pieþei de proiectare, cât ºi
evident cã piaþa înþelege tot mai mult contextul informarea asupra riscurilor la care se expun
aplicãrii legislaþiei dreptului de autor“, a utilizatorii, inclusiv asupra faptului cã ulterior
declarat Cristian Dumitrescu, preºedinte urmãririi penale producãtorul nu mai poate
A&C International, completând: „Mulþumesc interveni.
organizaþiilor profesionale ºi membrilor lor
pentru sprijinul pe care ni l-au acordat în toate
demersurile noastre de apel la respect faþã de

Cristian Dumitrescu,
ARCOM, urmãrit preºedinte A&C International

în instanþã
pentru software Piraterie software
Autodesk piratat
În prima jumãtate a anului, poliþia a efec-
tuat o serie de controale la companii cu
în administraþia publicã
un numãr important de calculatoare,
De multe ori când se discuta despre pirateria pentru industria de software ºi este semnalul
descoperindu-se cazuri de utilizare de
software, se sesiza cã statul este totuºi printre intrãrii în normalitate. Sperãm ca acest lucru sã
software aparþinând membrilor Business
cei care pirateazã software, însã pânã acum se vadã ºi în scãderea ratei pirateriei în România
Software Alliance fãrã licenþã, printre
era la nivel de discuþii. Prin aceastã comuni- de la cei 69% în 2006 cât mai aproape de cei
care ºi software Autodesk.
care a BSA s-au dat publicitãþii primele nume 36% din UE“, ne-a declarat avocat Magda
Numai pânã la sfârºitul lunii iulie, au avut
din domeniul administraþiei publice, cum ar fi Popescu, reprezentant BSA în România.
loc peste 330 de controale la societãþi
Primãria Orãºtie, unde IPJ Hunedoara a
comerciale care utilizau software nelicen-
descoperit 37 de calculatoare pe care se aflau Conform legislaþiei în vigoare, reproducerea
þiat ºi peste 80 de controale în cazuri de
programe pentru calculator aparþinând neautorizatã de programe pentru calculator
distribuire de software pirat; în cursul
Microsoft Corporation, fãrã licenþã. constituie infracþiune, pentru care riscã
acestor acþiuni au fost ridicate de cãtre
pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 4 ani sau
poliþie peste 21.000 de discuri optice.
În Alba-Iulia, IPJ Alba a efectuat un control la amenda penalã – pentru persoanele fizice
Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului
firma CTCE Alba Iulia, descoperind 59 de implicate. În plus, conform noilor reglemen-
Bucureºti a efectuat un control la grupul
PC-uri utilizate pentru realizarea activitãþii tãri în vigoare din octombrie 2006, societãþile
de firme ARCOM, alcãtuit din opt societãþi
societãþii. Astfel, a fost gãsit software comerciale rãspund penal, pedepsele fiind
comerciale, deþinând în total 86 de calcula-
Microsoft Corporation fãrã licenþã în valoare amenda penalã de la 2.500 lei la 2.000.000 lei,
toare. Pe o parte dintre acestea se afla
de 45.665 de euro ºi Autodesk Inc. în valoare la care se pot adãuga una sau mai multe
instalat software fãrã licenþã în valoare de
de 3.925 de euro. Titularii drepturilor de autor pedepse complementare (dizolvarea
45.290 de euro software Microsoft, 39.250
încãlcate au formulat plângere penalã ºi societãþii, suspendarea totalã sau parþialã a
de euro software Autodesk ºi 8.597 de
cerere de despãgubiri. activitãþii, închiderea unor puncte de lucru,
euro software Adobe. Titularii drepturilor
interdicþia temporarã de a mai participa la
de autor încãlcate au formulat plângere
„Hotãrîrea demonstratã de autoritãþi în apli- proceduri de achiziþii publice, difuzarea
penalã ºi cerere de despãgubiri.
carea legii reprezintã un semnal încurajator hotãrârii de condamnare).