Sunteți pe pagina 1din 15
LUNA SEPT. OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE DATA L 14 21 28 5 12 19 26
LUNA
SEPT.
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
IANUARIE
DATA
L
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
M
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
M
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
J
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
V
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
S
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
D 20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
LUNA
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
DATA
L
1
8
15
22
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
M
2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
M
3
10
17
24
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
J
4
11
18
25
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
V
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
S
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
D
7 14
21
28
7
14
21
28
4
11 18
25
2
9
16
23
30
6
13
COMPETENŢE GENERALE 1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

COMPETENŢE GENERALE

1.

Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

2.

Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.

3.

Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

CHIMIE CLASA A VII-a

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi .

1.1. diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice, a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice, a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc;

1.2. clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul sau mai multe criterii;

1.3. clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii;

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.

2.1. utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc;

2.2. formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi, ioni şi molecule

2.3. utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice;

2.4. interpretarea observaţiilor obţinute din grafice, tabele, fişe de observaţii;

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

3.1. rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor;

3.2. identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia;

3.3. aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice

3.4. elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii;

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.

4.1. transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale

chimiei;

4.2. folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi substanţelor chimice;

4.3. folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice;

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

5.1. aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de protecţie a mediului;

5.2. evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice (atomi, ioni, molecule);

CHIMIE CLASA A VIII-a

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi .

1.1. explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice;

1.2. deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico- chimice;

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.

2.1. analizarea, interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă;

2.2. formularea de concluzii şi de generalizări în scopul demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice;

2.3. formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple;

2.4. utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe;

2.5. formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse;

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

3.1. demonstrarea legii conservării masei prin rezolvarea problemelor cantitative;

3.2. rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în studierea reacţiilor chimice;

3.3. aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme;

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.

4.1. comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers de investigare

folosind terminologia ştiinţifică;

4.2. prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică;

4.3. utilizarea surselor bibliografice referitoare la istoricul descoperirii unor elemente;

4.4. comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul Internetului;

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

5.1. aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor substanţe chimice;

CHIMIE CLASELE VII - VIII

VALORI ŞI ATITUDINI

Respect pentru adevăr şi rigurozitate;

Încredere în adevărurile şi în aprecierea critică a limitelor acestora;

Disponibilitate de ameliorare a propriei performanţe;

Iniţiativă personală;

Interes şi curiozitate;

Spirit critic şi autocritic;

Disponibilitate de a considera ipotezele ca idei ce trebuie testate;

Disponibilitate de a nu trage imediat concluzii;

Disponibilitate de a avea o viziune neinfluenţată de convingerile personale;

Scepticism faţă de generalizări care nu sunt bazate pe observaţii verificabile/repetabile;

Disponibilitate de a-şi modifica punctele de vedere atunci când sunt prezentate fapte noi;

Manifestare creativă;

Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile celorlalţi;

Toleranţă pentru opiniile celorlalţi;

Dorinţă de informare şi afirmare;

Interes şi respect pentru ceilalţi;

Respect faţă de argumentaţia ştiinţifică;

Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru cele furnizate de TIC;

Aprecierea critică a raportului între beneficii şi efectele indezirabile ale aplicării tehnologiilor;

Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu.

CHIMIE

Clasa a VII-a

PLANIFICARE ANUALĂ

AN SCOLAR 2009-2010

 

NR.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

NR.

 

SEMESTRUL

CRT.

ORE

OBSERVAŢII

 

1.

Corp. Substanţă. Amestec

14

 

I

2.

Soluţii

8

 

3.

Structura substanţelor. Atomul

8

 

4.

Sistemul periodic al elementelor

6

 
 

5.

Sistemul periodic al elementelor

14

 

II

6.

Reacţii chimice

14

 

7.

Recapitulare finală

6

 
 

TOTAL

70

 
  UNITATEA     NR.     NR. CRT. DE ÎNVĂŢARE C.S. CONŢINUTURI ORE
 

UNITATEA

   

NR.

   

NR.

CRT.

DE

ÎNVĂŢARE

C.S.

CONŢINUTURI

ORE

SĂPTĂMÂNA

OBS.

1.

CORP.

1.1

Prima întâlnire cu chimia. Test iniţial.

1

14.09-18.09

1. CORP. 1.1 Prima întâlnire cu chimia . Test iniţial. 1 14.09-18.09

SUBSTANŢĂ

2.1

Materie. Corp. Substanţă. Material

1

. AMESTEC

 

3.2

Ustensile de laborator: recunoaştere

1

21.09-25.09

4.1

Ustensile de laborator: mod de lucru

1

5.1

Norme de protecţie a muncii în laborator

1

28.09-02.10

Proprietăţi fizice şi chimice ale substanţelor

1

Determinarea unor constante fizice (ρ, t.f.)

1

05.10-09.10

Fenomene fizice şi chimice

1

Substanţe pure şi amestecuri

1

12.10-16.10

Metode de separare: decantarea

1

Metode de separare: filtrarea

1

19.10-23.10

Metode de separare: cristalizarea

1

Metode de separare: distilarea

1

26.10-30.10

Evaluare

1

14

2.

SOLUŢII

1.1

Dizolvarea

1

02.11-06.11

 

2.1

Solubilitatea

1

3.1

Clasificarea soluţiilor

1

09.11-13.11

4.1

Concentraţia procentuală

1

5.1

Soluţii de concentraţii diferite (temă exp)

1

16.11-20.11

Calcule chimice cu concentraţia procentuală

1

Calcule chimice cu concentraţia procentuală

1

23.11-27.11

Evaluare

1

8

3.

STRUCTUR

1.2

Element chimic. Simbol chimic

1

30.11-04.12

 

A

SUBSTANŢE

2.2

Corpuri electrizate. Sarcina electrică

1

LOR.

4.2

Atomul. Nucleul atomic

1

07.12-11.12

ATOMUL

5.2

Izotopi

1

Învelişul de electroni al atomului

1

14.12-18.12

     

Structura învelişului de electroni al

1

   

atomului

Masa atomică. Mol

1

04.01-08.01

8

Evaluare

1

4.

SISTEMUL

1.2

Sistemul periodic al elementelor

1

11.01-15.01

 

PERIODIC

AL

2.2

Structura sistemului periodic al elementelor

1

ELEMENTE

4.2

Metale şi nemetale

1

18.01-22.01

LOR

5.2

Leg. dintre str.atomului şi locul elem.în S.P.

1

Leg. dintre str.atomului şi locul elem.în S.P.

1

25.01-29.01

Evaluare

1

6

NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE C.S. CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS. CRT. ORE 4. SISTEMUL

NR.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

C.S.

CONŢINUTURI

NR.

SĂPTĂMÂNA

OBS.

CRT.

ORE

4.

SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

1.2

Valenţa

1

08.02-12.02

4. SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 1.2 V alenţa 1 08.02-12.02

2.2

Ioni

1

 

3.3

Molecula

1

15.02-19.02

4.2

Covalenţa

1

5.2

Formule chimice

1

22.02-26.02

Stabilirea formulelor ch.pe baza

1

valenţei

Stabilirea formulelor ch.pe baza

1

01.03-05.03

valenţei

Masa moleculară.

1

Masa molară. Mol

1

08.03-12.03

Calcule chimice pe baza formulelor

1

chimice

Calcule chimice pe baza formulelor

1

15.03-19.03

14

chimice

Calcule chimice pe baza formulelor

1

chimice

Calcule chimice pe baza formulelor

1

22.03-26.03

chimice

Evaluare

1

5.

REACŢII

1.3

Definirea reacţiilor chimice

1

29.03-02.04

 

CHIMICE

2.3

Soluţii acide, bazice, neutre

1

2.4

Legea conservării masei substanţelor

1

12.04-16.04

3.4

Legea conservării atomilor

1

4.3

Reacţii chimice

1

19.04-23.04

5.3

Ecuaţii chimice. Semnificaţii

1

Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice.

1

26.04-30.04

Exemple

   

Reacţii de combinare

1

   

Reacţii de descompunere

1

03.05-07.05

Reacţii de substituţie sau de înlocuire

1

Reacţii de schimb sau de dublă

1

10.05-14.05

înlocuire

1

Reacţii exoterme şi endoterme

14

Reacţii lente şi rapide

1

17.05-21.05

Evaluare

1

6.

RECAPITULARE

Amestecuri. Metode de separare

1

24.05-28.05

 

FINALĂ

Soluţii. Concentraţia procentuală

1

Atomul

1

31.05-04.06

Formule chimice. Calcule chimice

1

Sistemul periodic al elementelor

1

07.06-11.06

Reacţii chimice

1

6

CHIMIE

Clasa a VIII-a

PLANIFICARE ANUALĂ

AN ŞCOLAR 2009-2010

 

NR.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

NR.

 

SEMESTRUL

CRT.

ORE

OBSERVAŢII

 

1.

Reacţii chimice. Calcule chimice

10

 

I 2.

 

Nemetale

13

 

3.

Metale

13

 
 

4.

Oxizi

6

 

5.

Acizi

8

 

II 6.

 

Baze

6

 

7.

Săruri

8

 

8.

Recapitulare finală

6

 
 

TOTAL

70

 
NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE     NR. SĂPTĂMÂNA   CRT. C.S. CONŢINUTURI ORE

NR.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

   

NR.

SĂPTĂMÂNA

 

CRT.

C.S.

CONŢINUTURI

ORE

OBS.

 

1. REACŢII

1.1

Evaluare iniţială

1

14.09-18.09

  1. REACŢII 1.1 Evaluare iniţială 1 14.09-18.09

CHIMICE.

CALCULE

2.1

Formule chimice (recapitulare)

1

 

CHIMICE

2.2

Tipuri de reacţii chimice (recapitulare)

1

21.09-25.09

3.1

Ecuaţii chimice (recapitulare)

1

3.2

Ecuaţia stoechiometrică

1

28.09-02.10

4.1

Calcule chimice pe baza ec. reacţiilor

1

5.1

chimice

Calcule chimice pe baza ec. reacţiilor

1

05.10-09.10

chimice

Calcule chimice pe baza ec. reacţiilor

1

chimice

Calcule chimice pe baza ec. reacţiilor

1

12.10-16.10

12

chimice

Calcule chimice pe baza ec. reacţiilor

1

chimice

Calcule chimice pe baza ec. reacţiilor

1

19.10-23.10

chimice

Evaluare

1

 

2. NEMETALE

1.1

Oxigenul – proprietăţi fizice

1

26.10-30.10

 

2.1

Oxigenul – proprietăţi chimice

1

2.3

Oxigenul – proprietăţi chimice

1

02.11-06.11

2.4

Oxigenul – utilizări.

1

3.3

Carbonul – proprietăţi fizice

1

09.11-13.11

4.2

Carbonul – proprietăţi chimice

1

4.3

Carbonul – proprietăţi chimice

1

16.11-20.11

5.1

Carbonul – utilizări.

1

Nemetale – Probleme

1

23.11-27.11

     

Evaluare

1

 

10

3.

METALE

1.1

Proprietăţi fizice ale metalelor

1

30.11-04.12

 

2.1

Proprietăţi mecanice ale metalelor

1

2.3

Seria reactivităţii chimice

1

07.12-11.12

2.4

Proprietăţi chimice ale metalelor

1

3.3

Fierul – proprietăţi fizice

1

14.12-18.12

4.2

Fierul – proprietăţi chimice

1

4.3

Fierul – proprietăţi chimice

1

04.01-08.01

5.1

Fierul – utilizări. Cuprul (arama) – proprietăţi fizice Cuprul (arama) – proprietăţi chimice Cuprul (arama) – proprietăţi chimice Cuprul (arama) – utilizări. Metale – Probleme Evaluare

1

1

11.01-15.01

1

1

18.01-22.01

1

1

25.01-29.01

14

1

NR. CR UNITATEA DE ÎNVĂŢARE C.S CONŢINUTURI NR. ORE SĂPTĂMÂ NA OBS T. . .

NR.

CR

UNITATEA DE

ÎNVĂŢARE

C.S

CONŢINUTURI

NR.

ORE

SĂPTĂMÂ

NA

OBS

T.

.

.

4.

OXIZII

1.2

Definiţie, formula gen., denumire,

1

08.02-12.02

4. OXIZII 1.2 Definiţie, formula gen., denumire , 1 08.02-12.02

2.1

clasificare

2.5

Proprietăţile fizice ale oxizilor

1

3.3

Propr. chimice ale oxizilor nemetalici

1

15.02-19.02

4.4

(CO 2 )

5.1

Propr. chimice ale oxizilor metalici

1

6

(CaO,CuO)

Utilizările oxizilor. Probleme

1

22.02-26.02

Evaluare

1

5.

ACIZII

1.2

Definiţia şi formula generală a acizilor

1

01.03-05.03

 

2.1

Radical acid. Denumirea şi clasificarea

1

2.5

acizilor

3.3

Proprietăţile fizice ale acizilor

1

08.03-12.03

4.4

Propr. chimice ale acizilor (HCl, H 2 SO 4 ,

1

5.1

HNO 3 )

5.2

Propr. chimice ale acizilor (HCl, H 2 SO 4 ,

1

15.03-19.03

HNO 3 )

8

Propr. chimice ale acizilor (HCl, H 2 SO 4 ,

1

HNO 3 )

Utilizările acizilor. Probleme

1

22.03-26.03

Evaluare

1

6.

BAZELE

1.2

Definiţie, formula gen., denumire,

1

29.03-02.04

 

2.1

clasificare

2.5

Proprietăţile fizice ale bazelor

1

3.3

Propr. chimice ale bazelor [NaOH,

1

12.04-16.04

4.4

Ca(OH) 2 ]

5.1

Propr. chimice ale bazelor [NaOH,

1

6

   

Ca(OH) 2 ]

     

Utilizările bazelor. Probleme

 

1

19.04-23.04

Evaluare

1

7. SĂRURILE

1.2

Definiţia şi formula generală a sărurilor

1

26.04-30.04

 

2.1

Clasificarea şi denumirea sărurilor

1

2.5

Proprietăţile fizice ale sărurilor

 

1

03.05-07.05

3.3

Propr. chimice ale sărurilor neutre

1

4.4

(NaCl, etc)

 

5.1

Propr. chimice ale sărurilor acide

1

10.05-14.05

5.2

(NaHCO 3 etc)

 

Utilizările sărurilor (NH 4 NO 3 , Na 2 CO 3 )

1

8

Săruri - probleme

 

1

17.05-21.05

Evaluare

1

8. RECAPITULA

 

Reacţii

chimice.

Ecuaţiile

reacţiilor

1

24.05-28.05

 

RE FINALĂ

chimice

Calcule

chimice

pe

baza

ec.reacţiilor

1

chimice

Nemetale

1

31.05-04.06

Metale

1

6

Oxizi. Acizi

 

1

07.06-11.06

Baze. Săruri

1