Sunteți pe pagina 1din 6
wala 2. unas anu 2267 | DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul DUMITRU CHIRITA avnd funetia de Presedinte la Autoritatea Nafionali de Reglementare in Domeniul Energiei, CNP , domiciliul Municipiul Bucuresti - - , cunosedind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie riispundere ci impreuni cu familia") detin urmatoarele: 1) Prin familie se infelege sotul/sotia si copiii aflayi in intretinerea acestora, 1. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ,ari. Pi Anul Cota- Modul de AC ” si . 1 dresa sau zona | Categoria’ dobindini |S"PF#f9t) Carte | dobindire | _Titularu Tanai, Dimbovia Agscl wwov2001 | s400n2 | 100% | Mogenire —_[CRRRD- Tanase, Danbovia raicot | 2001003 | 7s0ona | 100% | vieawesumpinre [CREED : ; as To9T R007 . wb Moxtenire nine Taras Dinbovia Inravik aaa vopin2 | 100% | y Morena [Chit we - ms whine ret, Arges Forestier 2005 ro00n2 | 100% | viaarecumpawre [CRIED * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla tn circuitul civil, °2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor. 2. Chidiri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari ‘Anul Cota- | Modul de Adresa sau zona Categoria* dobandirii Suprafata| parte dobandire Titularul) Bucur Fparament | 1997 | 93,98m2 | 100% | Vnzarecunparre| HD Tarai, Dino Coste toot] 2008 | asima | 100% | Conse [ch * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casi de Tocuit; (3) casa de vacanja; (4) spajii comerciale/de productie, *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprictarilor. 1 m cul IL, Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii Natura Marea Nr. de bucafi | Anul de fabricatie | | Modul de dobiindire ‘Autoturism Lada 1200 1 1978 Vanzare-cumparare Autoturism Dacia Duster 1 2016 Cumparare prin leasing auto 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colectii de arta si maticd, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a elror valoare umatit depiseste 5.000 de euro numi NOTA Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afld sau nu pe teritoriul Roméniei la momentul declararii Deseriere sumara Anul dobindirii Valoarea estimati Nu este cazul IIL. Bunuri mobile, a ciror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni Natura bunului Data Persoana edtre care s-a Forma Valoarea instrainat instrainarii instrainat instrainarii | Vanzare automobil BUNMOBIL — | _18.02.2019 Jon Constantin Bogdan KIA CEED IV, Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau instituyii financiare din strainatate. Institugia care administreaza f a Tipul* | Valuta | Deschis in anul Sold/valoare la zi ji adresa acesteia Raiffeisen Bank S.A, Cont curent | RON 2008 472.927 RON [Banca Comercial Roman’, Bucuresti Cont curent | RON 2013, 8.772 RON *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. Plasamente, investifii direete si imprumuturi acordate, dack valoarea de piafa insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de curo NOTA Se vor declata inclusiv investiiile si participarile in strainatate, Eniltent titlu/societatea in eare persoana este |, 4 | Numilir de titluri7 actionar sau asociat/beneficiar detmprumut | TIP! | cota departicipare | V*oares totals la 2i [Nu este cazul "Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) acfiuni sau parti sociale in societcyi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. ) ia ul 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe Creanfii : 753.435 RON- vanzare teren intravilan, Tartigesti, Dambovita NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizifionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daci valoarea insumata a tuturor acestora depiiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare Nueste cazul VI. Cadouri, servieii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piafa, din partea unor persoane, organizatii, societi{i comerciale, regii autonome, companii/societiti nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, eredite, garan{ii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a ciror valoare individual depigeste 500 de euro* ez ce eae ‘Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual Savors numele, adresa generator de venit fincasat 1.1, Titular Nueste cazul 1.2. Soysotie 1.3. Copii 48¢ excepteazi de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i al I-lea VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de fami , vealizate in ultimul an fiseal incheiat (potrivit art, 41 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile si completirile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. Gus cee Sursa venitului Serviciul prestat/Obicctul | Venitul anual numele, adresa generator de venit fncasat 1. Venituri din salarii 11. Titular Dumitru Chiriga ANRE Presedinte RON 1.2. Soy/sotie See eee Contract individual de mune | 47,941 RON (Chirita foana 13. Copii 2. Venituri din activitayi independente 2.1, Titular Nu este cazul 2.2, Soy/sorie 3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 3.1. Titular Nu este cazul 3.2. Soy/sotie 4. Venituri din investti: 4.1, Titular 4.2. Soysorie 5. Venivuri din p 5.1. Titular Nu este cazul 5.2. Soy/sotie 6. Venituri din activitdqi agricole 6.1, Titular Nu este cazul 6.2. Soy/sorie 5 S " ee acu ]o Lu ; Sursa venituluiz Serviciul prestat/obiectul | Venitul anual Shea pester Nume, adresa generator de venit jincasat 7. Venituri din premii si din jocuri de noroe 7.1. Titular Nu este azul 7.2. So¥/sotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.2, Soy/sotie 8.3. Copii Prezenta declarafie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menfionate, Data completirii 24.05 1219 [Gonrprm i [oRGvALUE |