Sunteți pe pagina 1din 4

Sunetul și litera “S”

Încercuiește litera “s” . Unde se află “s” în cuvintele următoare?

sa-re ma-să nas


si-tă va-se vas
se-te fa-so-le pas
su-pă pie-se ras
so-bă coa-se fes
sa-la-tă pla-să des
sol- dat cla-să a-les
su-net pas-tă cu-les
si-rop cos-tă vis
se-rin-gă cos-tum pis
se-ma for pis-tol râs
sa-bi-e lis-tă ros
san-da-le cas-tron cos
sa-pă cas-că dos
sin-gur pas-că fru-mos
so-ne-ri-e mus-că plâns
suc gâs-că nins
să-nă-ta-te bas-ma tuns
sol as-cult dans
sub cur-să vals
sud var-să curs
sca-un vers
scân-du-ră
scân-te-ie
sco-bi-toa-re
sche-let
schimb
schi-uri
scump
ste-le
stat
stai
sta-tu-ie
sta-di-on
sti-lou
sti
clă
stop
stup
stân-că
Încercuiește litera “s” în propozițiile următoare, apoi transcrie-le pe caiet:

Cos-tu-mul a-ces-ta es-te scump.

So-ri-na spu-ne o po-ves-te.

Sus stră-lu-ceș-te soa-re-le.

Se a-u-de a-pa su-su-rând.

Sea-ra se la-să pes-te un ceas.

San-du stă as-cuns în spa-te-le sca-u-nu-lui.

Sil-viu a plâns pâ-nă a ajuns a-ca-să.

Se-rin-ga se fo-lo-seș-te o sin-gu-ră da-tă.

Fe-li-i-le au fost un-se cu pas-tă de măs-li-ne.

La sub-so-lul ca-sei s-a cons-tru-it un a-dă-post.


Sunetul și litera “Z”

Încercuiește litera “z”. Unde se află “z” în cuvintele următoare?

zi bu-ze caz
zi-uă pa-ză gaz
za-re po-ză haz
zâ-nă va-ză văz
ze-ro ve-io-ză bo-tez
ze-ce var-ză crez
zi-le va-li-ză o-văz
zori bar-ză o-rez
zi-ce be-zea a-u-to-buz
zo-nă ben-zi-nă a-ra-gaz
zar bu-bu-ru-ză chi-ne-zoai-că
zac blu-ză co-men-tez
zer brân-ză con-ge-lez
zeu bron-zat con-ver-sez
zid bu-zu-nar cer-ce-tez
zis ca-u-ză do-nez
za-hăr ca-za-re en-glez
zam-bi-lă că-ză-tu-ră ex-taz
za-cus-că chi-ne-ză fran-cez
ză-pă-cit chib-zu-it far-dez
ză-vor co-zo-nac ja-po-nez
ze-bră cu-ri-o-zi-ta-te jon-glez
zea-mă en-gle-ză în-șu-ru-bez
zes-tre fran-ce-ză mon-tez
ziar frun-ză miez
zi-că-toa-re gro-zav ne-caz
zi-dar groa-ză o-braz
zil-nic i-lu-zi-e par-chez
zâm-bet în-ver-zit pre-sez
zo-o-lo-gi-e în-frun-zit punc-tez
zo-di-e îm-pă-du-rit bronz
zor-nă-it ma-ga-zin vi-teaz
zo-ri-re ma-ză-re treaz
zor-zoa-ne ma-ga-zi-e loz
zu-grav ma-io-ne-ză roz
zum-zet me-du-ză auz
zdro-beș-te mi-ze-ri-e praz
zdrun-ci-nă mo-za-ic o-braz
zur-gă-lăi mu-zi-că prânz
pri-ză mânz
rezul-tat
ghioz-dan
Transcrie pe caiet propozițiile următoare, apoi încercuiește litera “z”:

Zi-na zâm-beș-te.
Ru-zi-na a-re blu-ză roz.
La gră-di-na zo-o-lo-gi-că am vă-zut ze-bre și zim-bri.
Es-te se-zo-nul când se vâ-nea-ză fa-zani.
Za-hă-rul dă-u-nea-ză să-nă-tă-ții.
Paz-ni-cul ve-ghea-ză toa-tă zi-ua.
Pi-si-ca mea es-te îm-blân-zi-tă și nu zgâ-ri-e.
Am a-u-zit zum-ze-tul gâ-ze-lor.
S-au a-u-zit zgo-mo-te.
Am vă-zut în ziar po-za unui fi-lo-zof.
Eu co-lo-rez cu cre-ioa-ne roz.

PROPOZIȚII CU “S” ȘI “Z”

Transcrie pe caiet propozițiile următoare, apoi încercuiește literele “s” și “z”:

Zo-e s-a as-cuns sub ma-să.


San-du a că-zut pe spa-te.
Cons-tan-tin des-fa-ce o con-ser-vă.
Si-mo-na ta-ie o fe-li-e de sa-lam.
A-le-si-a a-re un cos-tum roz fru-mos.
Cas-ca-do-rul a fă-cut un salt pe-ri-cu-los.
La prânz am ser-vit-var-ză.
Mi-am cum-pă-rat o fus-tă de mă-ta-se al-bas-tră.
So-rin strân-ge șo-se-te-le.
Sil-viu și Ste-la dan-sea-ză vals.
Te-le-vi-zo-rul es-te stri-cat.
Mu-sa-fi-rii ser-vesc fur-se-curi.
Ste-li-a-na a cu-les ca-i-se.
Ser-veș-te un pa-har cu must!
Șco-la-rii scriu cu sti-lo-ul.
Pro-fe-soa-ra ie-se din cla-să.
Se-ma-fo-rul nu func-țio-nea-ză.
Ză-pa-da s-a a-șe-zat pes-te sat.
Îi scriu un me-saj Cos-mi-nei.
A-sis-ten-ta scoa-te se-rin-ga.
S-a sfâr-șit se-zo-nul es-ti-val.
Ci-tesc o po-ves-te ru-seas-că.
Ur-mă-resc o e-mi-si-u-ne de di-ver-tis-ment.
Lo-cu-iesc pe stra-da Zo-re-le-lor.

S-ar putea să vă placă și