Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

Liceul Borşa
DATA :
CLASA : a X-a
DISCIPLINA : Chimie
PROFESOR : Cristina Timiş
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Compuşi naturali şi de sinteză cu importanţă practică deosebită.
TITLUL LECŢIEI: SĂPUNURI ŞI DETERGENŢI
TIPUL LECŢIEI : Dobândire de noi cunoştinţe prin activităţi centrate pe elev
DURATA: 50 min.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1.Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă;
2.1.Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi , relaţii;
2.2.Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect;
4.1.Procesarea informaţiilor scrise, a datelor, conceptelor pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect ;
4.2.Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei specifice , într-o varietate de contexte de comunicare;
5.1.Analizarea consecinţelor echilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor
chimice;
5.2.Justificarea importanţei compuşilor organici .
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
1.Definirea săpunurilor și a detergenților. Modelarea formulelor de structură plane ale unor săruri ce compun
săpunurile.
2. Explicarea proprietății de spălare a săpunurilor/detergenților.
3. Clasificarea săpunurilor și a detergenților.
4.Aprecierea impactului utilizării săpunurilor și detergenților, asupra mediului înconjurător și a propriei persoane.

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, învățarea prin descoperire, modelarea ,


problematizarea ,explicația , diagrama Venn.

MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE:manual, prezentări PP , videoproiector.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII : în grup, individual,frontal

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: sala de clasă

FORME DE EVALUARE: observare sistematică , utilizare a operațiilor gândirii , explicarea proprietății de


spălare a săpunurilor și detergenților, modul de sintetizare și exprimare a ideilor.
Desfășurarea activității didactice
RESURSE
MOMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE DE
LECȚIEI PROFESORULUI ELEVULUI PROCEDURALE TIMP

1. Moment Se notează elevii absenți și se Elevii se pregătesc pentru


stabilește atmosfera propice activitatea didactică.
organizatoric desfășurării lecției. Este montat videoproiectorul
Conversația 2 min.
și incărcate cele 2 lecții P.P.
„ Săpunuri” si „ Detergenți”.

Se realizează conexiunile cu lecția Elevii rezolvă cerințele Explicația


2. Evocare anterioară, „Acizi grași.Grăsimi ”. testului . 7 min.
Profesorul împarte elevilor câte un Se discută apoi rezolvarea
test , explicând cerințele. corectă a testului.

Profesorul notează titlul lectiei pe


Se notează titlul lectiei pe
3.Realizarea tablă:”Săpunuri și detergenți”.
caiete. Descoperirea dirijată 30 min.
sensului Anterior a fost stabilită tema de
Elevii sunt aranjați în grupele
studiu , elevii au fost impărțiți în 4
stabilite.
grupe de cate 6 elevi, fiecare grupă a Elevii – lider vor prezenta
primit câte o subtemă pentru studiu principalele aspecte ale lecției
și prezentare. și vor face o schiță pe tablă.
Grupa I –„Săpunuri.Tensiunea Restul elevilor vor nota
superficială a apei . Scurt istoric al schița lecției pe caiete.
săpunului.Definiția săpunului.Tipuri Modelarea
Elevul (sau elevii) desemnați
de săpunuri.Obtinerea săpunului”
de fiecare grupă în parte vor
Grupa II – „Proprietatea de spălare
a săpunurilor.Factorii ce prezenta , pe rând , fiecare
influențează calitatea unui subtemă a lecției .
săpun.Procesul tehnologic de După fiecare subtemă
obtinere a săpunurilor.Utilizările studiată, se stabileste un
săpunurilor.” dialog între elevii din fiecare Conversația
Grupa III. –”–”Detergenții.Scurt grup și restul elevilor și
istoric.Definiție.Clasificare” profesor , pentru lămurirea
Grupa IV.-” Utilizările eventualelor inadvertente din
detergenților.Alte utilizări ale notiunile discutate.
săpunurilor și detergenților.Poluarea Elevii notează informatiile pe
produsă de săpunuri și detergenți” caiete.
Pe parcursul desfășurării Se modelează la tablă : Problematizarea
prezentărilor făcute de elevi, -formulele de structură plane
profesorul intervine cu explicații ale unor săpunuri ( ...etc.),
suplimentare dacă este necesar și - ecuatia reactiei de
elevii au nelămuriri . ionizare a unui săpun în
soluție apoasă diluată,
-cele 2 părți
distincte :hidrofobă și Explicația
hidrofilă din molecula unui
săpun si formarea micelelor.

Profesorul desenează pe tablă 2 Ascultă cerința profesorului.


4. Reflecție cercuri, parțial suprapuse și solicită Elevii vor completa la tablă
Diagrama Venn
elevii să completeze fiecare cerc cu noțiunile deosebirile și
deosebirile dintre săpunuri și asemănările dintre săpunuri și 8 min.
detergenți iar în porțiunea comună detergenți.
celor două cercuri să noteze
asemănările dintre cele două categorii
de compuși organici.
Profesorul apreciază activitatea Elevii notează tema pentru Explicatia
5. Notarea și depusă de elevi ,notează elevii acasă.
aprecierea 3 min.
implicați și anunță tema pentru acasă
elevilor, (ex.2/pag.133 , manual Chimie
cls.aX-a,ed.LVS Crepuscul).
anunțarea temei
pentru acasă

SĂPUNURI DETERGENȚI

S-ar putea să vă placă și