Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” din CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


PROGRAMUL DE STUDIU - AFACERI INTERNAȚIONALE

CAIET DE PRACTICĂ

Numele şi prenumele
cadrului didactic supervizor:
Prof. Univ. Dr. Botescu Ion
Prof. Dr. Dobre Claudia

Numele şi prenumele
studentului:Șfeț Gabriela

2021
CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICĂ

1. Prezentarea de ansamblu a unităţii economice……………………………………….


1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii
(număr de salariaţi, capacitatea de producţie/desfacere, unităţi proprii,
activităţi desfăşurate, venituri realizate)……………………………………….......
1.2. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice……………………
1.3. Studiul sistemului actual de management………………………………………….
1.4. Fluxul tehnologic pentru produsele obținute sau comercializate, respectiv serviciile
prestate (după caz)…………………………………………..……………………...
1.5. Tendinţele evolutive ale activităţii de ansamblu a unităţii economice………………

2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi şi unităţi componente………………..


2.1. Structura organizatorică de ansamblu a unității economice. Organigrama……………
2.2. Principalele organe şi posturi de conducere…………………………………………..
2.3. Principalele interdependenţe dintre activităţi, compartimente şi posturi……………..
2.4. Rolul funcţional al fiecărui compartiment şi post de conducere, obiectivele şi
limitele sale……………………………………………………………………………
2.5. Principalii indicatori de performanţă ai unității economice (cifra de afaceri, număr de
angajaţi, productivitatea muncii, rentabilitatea comercială, profit, câştigul salarial mediu)
în ultimii 3 ani……………………..............................................................................

3. Studierea principalelor domenii şi problemele de specialitate………………………….


3.1. Analiza activității de management în cadrul unității economice………..................
o Previziunea şi planificarea
o Coordonarea, controlul și adoptarea deciziilor
o Managementul resurselor umane
o Managementul calității
o Strategii specifice unității economice
3.2. Analiza activităţii de marketing în cadrul unității economice…..............................
o Analiza mediului de marketing
o Analiza mixului de marketing (politica de produs, politica de preț, politica de
distribuție și politica promoțională)
3.3. Analiza principalelor aspecte privind activitatea financiar-contabilă………………
o Descrierea generală a situațiilor financiare anuale (bilanțul, contul de profit și pierdere,
notele explicative)
o Conținutul minimal al raportului administratorului
3.4. Analiza activităţilor legate de mecanismul derulării exporturilor şi importurilor (dacă
este cazul) sau a altor operațiuni și activități specifice unității economice în care se
desfășoară practica de specialitate…………………………………………………..
S.C. COMPLEX MOTOR SERVICE S.R.L.
CAPITOLUL I. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂŢII ECONOMICE
NUME: S.C. COMPLEX MOTOR SERVICE S.R.L.
LOCALIZARE: STRADA CARAIMAN, NR. 21 CONSTANTA
SCURT ISTORIC :
1.1 Societatea ‘’S.C. COMPLEX MOTOR SERVICE S.R.L.” este o întreprindere de mărime
mică ce își desfășoară activitatea în domeniul Întreținerea și repararea autovehiculelor, cod CAEN
4250 și este activă din anul 2019, cu codul unic de identificare RO 41481270.
Societatea a luat ființă ca societatea cu raspundere limitată (S.R.L.) luând startul cu un capital
social și vărsat în valoare de 658 lei.

FORMA JURIDICĂ

Forma juridică sub care afost constituită societatea este de societate cu răspundere limitată.

Societatea este persoană juridică cu personalitate română din ziua înmatriculării în Resgistrul
Comerțului și își desfășoară activitatea conform legislației române și prevederilor constractului și
statutului societății.

Administrarea societății se asigură de către administratorul unic, domnul BĂLUȚĂ


ANDREI.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE

Service-ul auto oferă o gamă largă de servicii deţinătorilor de autovehicule şi anume:


 întreţinerea şi repararea autovehiculelor prin:
 reparaţii mecanice;
 reparaţii electrice;
 repararea sistemelor electronice de injecţie;
 întreţinerea uzuală;
 reparaţii ale caroseriei;
 reparaţii ale unor piese ale motorului;
 pulverizare şi vopsire;
 repararea parbrizelor şi ferestrelor
Serviciile prestate vor fi de înaltă calitate şi vor avea o lungă fiabilitate. Aceste servicii se
adresează tuturor deţinătorilor de autovehicule.
1.2 Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice

Personalul de specialitate al fimei cuprinde 2 mecanici, 1 electrician, 1 tinichigii și 2 vopsitori,


având 6 posturi de lucru. Pregătirea muncitorilor este asigurată prin participarea la cursuri
specializate.
Se urmăreşte încheierea de contracte cu societățile de asigurări, astfel încât service-ul să fie
acreditat să efectueze reparații auto acoperite de polițe de asigurare RCA și CASCO.
În prezent atelierul este dotat cu 3 elevatoare “ LUNCH ‘’, se dorește ca pe viitor să se extindă
spațiul pentru a instala încă două elevatoare, punând spre ocupare alte noi locuri de muncă.
Utilajele cu care va fi dotat service-ul :

- elevatoare, rampe, aparate de măsură și control,

- cuptor vopsit care să permită efectuarea unor lucrări de reparație profesionale la standarde
calitative ridicate, asigurându-se garanție conform legislației în vigoare pentru piesele de schimb și
pentru reparațiile efectuate în cadrul service-ului.
-aparate dejanţat roţi autoturisme si autoutilitare;
-aparat dejanţat roţi camioane;
-aparate de echilibrat roţi;
-stand geometrie direcţie;
-generator de azot nitro-basic;
-grup generator aer comprimat;
-scule pentru vulcanizare (cricuri-diverse tipuri, pistol înşurubat roţi, chei tubulare, chei
dinamometrice, pistol umflat cu manometru);

1.3 Studiul sistemului actual de management


Pentru exercitarea raţională a ansamblului de procese şi relaţii de management, firma a definit sistemul său de
management pe care l-a dezvoltat astfel:
- Subsistemul organizatoric
- Subsistemul informaţional
- Subsistemul decizional
- Subsistemul metodologic
1.4 Fluxul tehnologic pentru produsele obținute sau comercializate, respectiv serviciile prestate
În cadrul societății se execută doar lucări de manoperă, iar produsele comercializate sunt de cele mai
multe ori piese care sunt achizitionate de la furnizorii firmei (BARDI, AUTOKARMA, AUTODOC, etc.)

1.5 Tendinţele evolutive ale activităţii de ansamblu a unităţii economice


Deși este o societate înființată de aproximativ 2 ani, COMPLEX MOTOR SERVICE care are
în prezent 6 angajați a depășit așteptările și a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 180 614 lei și
preconizează o creștere în anul în desfășursare. Veniturile firmei s-au situat în jurul valorii de 250 000
de lei.
Având în vedere şi conţinutul informaţiilor prezentate pâna acum reiese că întreaga activitate a
firmei se situează într-o continuă dezvoltare în care,aceasta investeşte mult în activităţi de lungă
durată,abordând totodată pieţe cu un grad mare de accesibilitate si profitabilitate.

CAPITOLUL II. CUNOAŞTEREA ŞI STUDIUL PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI ŞI


UNITĂŢI COMPONENTE
2.1 Structura organizatorică de ansamblu a unității economice. Organigrama
2.2 Principalele organe şi posturi de conducere

Directorul General este unicul propietar si are in subordine întreg personalul service-ului.
Conform organigramei service-ul va avea personal specializat respectiv: 2 mecanici, 1 tinichigiu
precum şi un coordonator service subordonat directorului general și un contabil. Vulcanizarea
funcționează în trei schimburi, cate 1 mecanic pe schimb.
Recrutarea pesonalului îi revine ca atributie de serviciu coordonatorului service , decizia finală
fiind dată de directorul general.
Alte servicii precum resurse umane, contabilitate, protecţia muncii sunt efectuate de firme
specializate pe baza de contract comercial.

2.3 Principalele interdependenţe dintre activităţi, compartimente şi posturi

COMPLEX MOTOR SERVICE nu dispune de un personal numeros, dar acesta răspunde de


activitățile destinate fiecăruia.
Fiecare lucrător înțelege clar sarcinile și responsabilitățile pe care le are, precum și modul în
care să se integreze între activitățiile celorlalți angajați, de aceea între mecanici și tinichigii există
întotdeauna o bună comunicare pentru ca lucrările să fie într-o armonie și să fie duse la capăt cât mai
repede.
Coordonatorul de service face legătura între compartimentele societății. El este persoana de
legătură dintre acestea. El face ca comunicarea să fie posibilă, organizând activitatea service-ului.

2.4 Rolul funcţional al fiecărui compartiment şi post de conducere, obiectivele şi limitele sale
1. Mecanicul auto:
- Îşi desfăşoară activitatea în deplină conformitate cu hotărârile şefului ierarhic direct şi a
societăţii comerciale
- Finalizează şi face propuneri şefului ierarhic direct pentru îmbunătăţirea activităţiispecifice"
propune măsuri pentru micşorarea consumului specific de materiale"
- Execută lucrările de reparaţii repartizate" în deplină concordanţă cu tehnolo#ia de
reparaţiicuprinsă în manualele de reparaţii" în mod special a prevederilor privind utilizarea
sculelor" aaparatelor de măsură şi control şi a metodolo#iei adecvate" scop pentru care
cunoaştereatuturor prevederilor acestora este o permanentă sarcină de serviciu
- Informează şeful ierarhic direct sau'şi recepţionerul care i-a repartizat lucrarea de
reparaţiiasupra modului de realizare a lucrărilor de reparaţii" semnalând eventualele abateri"
precum şi asupra oricăror evenimente intervenite care pot perturba desfăşurarea în bune
condiţii aacestora" în scopul luării tuturor măsurilor eficiente de rezolvare
- Execută în condiţii optime lucrările de reparaţii repartizate" urmărind ca prin operativitateaşi
bunele rezultate ale prestaţiilor service efectuate şi a unui comportament adecvat să obţină
satisfacţie a clienţilor" ajutând societatea să crească loialitatea clienţilor faţă deserviciile
service-ului în scopul motivării acestora să revină
- Utilizează toate sculele" aparatele de măsură şi control" utilajele şi instalaţiile din
dotareaservice-ului în bune condiţiuni" evitând deteriorarea sau distrugerea acestora

2. Electricianul auto:
- preia mijlocul de transport sau utilajul pe care in vederea diagnosticarii si a
efectuariireparatiei;- -solicita informatii de la conducatorii auto sau mecanicii de utilaj in
legatura cusimptomele si cauzele producerii defectiunii;
- verifica defectiunile electrice si diagnosticheaza defectiunea, intocmeste necesarul de piese si
materiale pe care le preda coordonatorului unitatii service;
- impreuna cu coordonatorul unitatii service stabileste ordinea de demontare, inlocuire
sireasamblare a elementelor instalatiei electrice;- primeste comanda de lucru de la
coordonatorul unitatii service si respecta ordinea dedemontare, inlocuire, montare sau
asamblare stabilita anterior;
- pentru efectuarea reparatiilor va folosi scule, instrumente si dispozitive adecvate si in buna
stare;
- anterior predarii masinii sau a utilajului se va efectua o testare sau verificare ainstalatiei
electrice dupa care o preda conducatorului auto sau mecanicului de utilaj;
- -urmareste starea tehnica a mijloacelor de transport si a utilajelor pe parte de instalatieelectrica
si informeaza coordonatorul unitatii service in cazul sesizarii unor disfunctionalitati sau
defectiuni

3. Tinichigiul răspunde de:


-Completarea şi transmiterea documentelor specifice
- Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor
- Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă
- Planificarea activităţii proprii
- Evaluarea gradului de uzură a caroseriei
- Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere
- Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile
- Înlocuirea geamurilor fixe ale caroseriei
- Înlocuirea reperelor demontabile
- Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali
- Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare
- Oferirea de consultanţă de specialitate
- Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor  

4. Coordonatorul de service:
-organizează, coordonează și verifică activitatea angajaților compartimentului;
-verifică sesizările și întocmește programările pentru intervenții;
-predă dosarul utilizatorului și documentele necesare operatorului service care pregătește
intervenția;
-preia solicitările de revizii prevazute în contractele încheiate cu utilizatorii și întocmește
programarea deplasărilor la intervenții;
-verifică documentele sosite de la sesizări, revizii și activități de laborator, le predă
operatorilor arhiva pentru indosariere și arhivare;
-verifică și aprobă necesarele de materiale și piese de schimb întocmite de gestionar;
-participă la analizele privind selectarea de noi furnizori, de noi produse destinate
comercializării;
-transmite Directorului Import-Export informari privind probleme de calitate
ale furniturilor comercializate, identificate in cursul activitatii Service;
-reprezintă societatea in relatia cu reprezentantele din tara pe probleme de service;
-organizează activitatea de specializare a personalului de service de la reprezentantele din tara,
împreuna cu Seful Centrului de Instruire si Perfectionare;
-verifică pontajele lunare si evalueaza activitatea personalului din subordine; intocmeste
referate de premieri si penalizari;
-instruieste periodic personalul din subordine pe linie de protectia muncii si P.S.I, completeaza
"Fisele individuale de instructaj privind protectia muncii" pe care le pastreaza in cadrul
compartimentului si raspunde de respectarea tuturor normelor de protectia muncii si P.S.I. in
cadrul Compartimentului Service;

5. Contabilul raspunde de:


- operarea zilnică a facturilor emise, a încasărilor pe facturi și în avans; 
- operarea zilnică a facturilor de la furnizori pentru prestații diverse, precum și a plăților către
aceștia; 
- verificarea zilnică a soldurilor din bancă, casă și avansuri din trezorerie în lei; 
- încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri și cheltuieli. 
- întocmirea bilanțurilor anuale

2.5 Principalii indicatori de performanţă ai unității economice (cifra de afaceri, număr de angajaţi,
productivitatea muncii, rentabilitatea comercială, profit, câştigul salarial mediu) în ultimii 3 ani
Societatea COMPLEX MOTOR SERVICE a apărut pe piață cu un an în urmă. Deși este o
societate la început de drum , COMPLEX MOTOR SERVICE care are în prezent 6 angajați a depășit
așteptările și a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 180 614 lei și preconizează o creștere în
anul în desfășursare. Veniturile firmei s-au situat în jurul valorii de 300 000 de lei.
Având în vedere şi conţinutul informaţiilor prezentate pâna acum reiese că întreaga activitate a
firmei se situează într-o continuă dezvoltare în care,aceasta investeşte mult în activităţi de lungă
durată,abordând totodată pieţe cu un grad mare de accesibilitate si profitabilitate.
CAPITOLUL III. STUDIEREA PRINCIPALELOR DOMENII ŞI PROBLEMELE DE
SPECIALITATE

3.1. Analiza activității de management în cadrul unității economice

Procesul de management al firmei se bazează pe funcțiile managementului


(previziunea,planificarea ,coordonarea organizarea și motivarea).
În cadrul funcțiilor de previziune și planificare conducerea își întocmește planul de acțiune, pe care îl
consideră cel mai eficient prin acesta firma își stabilește obiectivele esențiale precum și resursele și
mijloacele necesare realizării lor.
În procesul de organizare,firma reunește toate fazele activității acesteia în urma căreia aceasta
identifică procesele necesare realizării obiectivelor planificate, în urma căreia se grupează și
repartizează, spre executare,personalului abilitat al acesteia.
Prin coordonare conducerea urmărește sincronizarea deciziilor și acțiunilor personalului din cadrul
previziunii și organizării.Conducerea organizează ședințe cu personalul pentru a clarifica problemele
legate de muncă și organizare.
Motivarea ,fiind și printre ultimele forme de organizare arată faptul că doar printr-o motivare
adecvată personalul poate să participe la realizarea obiectivelor firmei.Aceasta este
realizată printr-un salariu atractiv,prime,premii,dar și prin sancțiuni. Controlul urmărește măsurarea
rezultatelor obținute,prin comparații cu prevederile planului.
În cazul managementului resurselor umane unitatea urmărește prin procesul de căutare și
selecție a personalului să găsească cel mai bun și capabil candidat care să ocupe postul vacant în
unitatea economică.
Managementul calităţii, ca parte a managementului general al întreprinderii, este îmbunătăţirea
performanţelor întreprinderii, cu politica de calitate orientată spre îmbunătăţirea continuă.
Stragiile specifice unități economice sunt:
- specializarea activități care are drept scop câștigarea unei poziții dominante bazată pe calitatea și
termenul de satisfacere a beneficiarului
- extinderea activității întreprinderii prin care se caută să se obtină o cotă cât mai mare din piața pe
care actionează
- menținerea activității și îmbunătățirea în acest context a lucrarilor și a activității de marketing;
3.2 Analiza activităţii de marketing în cadrul unității economice
o Analiza mediului de marketing
La obţinerea calităţii în acest nou context, conta modul de proiectare constructive şi
tehnoligica, punerea la punct şi menţinerea proceselor tehnologice şi modul de ansamblare şi livrare a
produselor.
Tehnologia şi semnificaţiile calităţii se dimensionează acum în raport cu toate aceste aspecte.

Se diferenţiază o calitate proiectată, o calitate fabricate şi o calitate livrată. Noţiunea de calitate devine
din ce în ce mai complexă iar preocuparea pentru, definirea ei, considerabilă. Se impun treptat diverse
definiţii, cum ar fi:
- satisfacerea unei necesităţi;
- conformitatea faţă de specificaţie;
- gradul de satisfacere al consumatorului;
- conformitatea cu caietul de sarcini;
- un cost mic pentru o utilizare dată;
- capacitatea de a îndeplini o trebuinţă;
- ansamblul mijloacelor pentru realizarea unui prosus viabil;
- conformitatea cu un model dat;
Analiza mixului
Mix-ul de marketing reprezintă orientarea activităţii de marketing a unei firme  prin combinarea într-
un tot  prin combinarea într-un tot unitar, coerent a patr unitar, coerent a patru elemente, denumite cei
4P, u elemente, denumite cei 4P, pentru a-şi pentru a-şi atinge obiectivele stabilite în mod eficient, în
condiţiile de care dispune şi cerinţele  pieţei, la care trebu  pieţei, la care trebuie să raspundă. ie să
raspundă. Elementele care constituie cei 4 P Elementele care constituie cei 4 P sunt următoarele sunt
următoarele:
- instrumente ale politicii de produs
- instrumente ale politicii de preţ
- instrumente ale politicii de instrumente ale politicii de plasament plasament
- instrmente ale politicii de instrmente ale politicii de promovare.

3.3 Analiza principalelor aspecte privind activitatea financiar-contabilă

REZULTATE FINANCIARE la data de 31 decembrie 2020 se prezintă astfel


1. Venituri totale 301 228 lei, din care
Venituri din exploatare 301 228 lei
Venituri financiare 0 lei
Venituri extraordinare 0 lei

2. Cheltuieli totale 120 614 lei, din c are


Cheltuieli din exploatare 120 614 lei
Cheltuieli financiare 0 lei
Cheltuieli extraordinare 0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 180 614 lei


IMPOZITUL PE VENIT a fost de 661 lwi

Contul de profit și pierderi reflectă corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei
de raportare.
Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu
are restanțe de plată la Bugetul de stat.

S-ar putea să vă placă și