Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.

1 Perișoru
Clasa: a II-a B
Data:27.01.2020
Aria curriculară: Matematică şi știinţe ale naturii
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea tematică: Farmecul iernii
Subiectul: Înmulțirea numerelor de la 0 la 100
Tipul activităţii : Consolidarea și sitematizarea cunoștințelor
Forma de realizare: integrată
Domenii integrate: Matematică și explorarea mediului
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Dezvoltare personală

Scopul:

 Consolidarea limbajului matematic legat de operația de înmulțire;


 Formarea si dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul matematic.
COMPETENȚE GENERALE:
1.Utilizarea numerelor în calcule elementare;
2.Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat;
3.Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică;

COMPETENȚE SPECIFICE:
Matematică și explorarea mediului:
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori
este necesar;
1.5. Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-1000 prin repetate;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,diferenţă, rest, descăzut, scăzător,
produs,factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, < >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x;a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în
obiecte, imagini au reprezentări schematice;
Comunicare în limba română:
1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral
3.1. Citirea unor cuvinte scrise întâlnite în mediul cunoscut
Muzică și mișcare:
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură
Dezvoltare personală :
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
Obiective operationale :
O1: să utilizeze corect noțiuni referitoare la terminologia matematică;
O2: să rezolve exerciţii de calcul mintal care cuprind înmulțiri cu numere de la 0 la 100;
O3: să efectueze corect exerciții și probleme cu înmulțiri în concentrul 0-100 corelate cu celelalte operații învățate(adunări,scăderi)
O4: să respecte ordinea efectuării operaţiilor;
O5: să argumenteze algoritmul de lucru în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația,exerciţiul,mrtoda R.A.I., problematizarea,munca independenta


Forme de organizare a activităţii: frontal, individual;
Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare orală,evaluare scrisă,
aprecieri verbale;
Resurse materiale: planse cu exercitii, fise de lucru, marker, lipici,caietele elevilor,instrumente de scris, minge
Resurse umane: 18 elevi
Resurse temporale: 45 minute
Resurse bibliografice:
„Programa pentru disciplinele Matematică clasa II-a,București 2014
Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program de
formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar
Culegere „1000 de exerciții și probleme”
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ


INSTRUIRII op. ŞI DEMERSURI DIDACTICE EVALUARE
Metode şi Resurse Forme de
Activitatea învăţătorului procedee materiale organizare

1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a Conversaţia Materialele Frontal Observare
organizatoric activităţii: necesare la Individual sistematică
2 min. * pregătirea materialului didactic; lecţie
*asigurarea liniştii şi a disciplinei pentru desfăşurarea
activităţii;

2. Verificarea temei Se verifică tema sub aspect calitativ/cantitativ. Evaluare


Se evidenţiază elevii care au rezolvat corect tema, au Caiete Frontal formativă
O1 scris caligrafic şi au un caiet îngrijit; Conversația Culegeri Individual orală
Se fac aprecieri asupra realizării temei; Explicatia Instrumente
Voi numi câțiva elevi care să citească exercițiile din de scris Observarea
temă, iar ceilalți copii sunt atenți, urmăresc și se sistematică a
autocorectează dacă este necesar. elevilor

Aprecieri
verbale

Se realizeză cu ajutorul unui joc didactic (anexa 1) Observarea


3. Captarea Anunț elevii ca vom desfășura un joc numit ,, Corect Conversaţia Plansa cu Frontal sistematică a
atenţiei O1 socotim, cuvântul magic il gasim”. Prezint regulile Explicaţia jocul mărit Individual elevilor
O3 jocului. Exercitiul Evaluare
Elevii au ca sarcina sa efectueze calculele, apoi sa Fise de lucru formativă
aranjeze rezultatele crescător.Fiecarui rezultat ii
orală
corespunde o litera.Potrivind literele din dreptul
exerciţiilor vor descoperi un cuvânt magic și anume
”INMULTIREA” .
Elevii sunt anunţaţi că subiectul lecţiei este Observarea
4. Anunţarea “Înmulțirea cu numere de la 0 la 100” şi că își vor Conversaţia Tablă, Frontal sistematică a
subiectului şi a consolida cunoștințele legate de această operație marker elevilor
obiectivelor Se notează pe tablă data, titlul lecţiei.

Joc didactic „Răspunde repede şi bine !”


5. Dirijarea O1 Reactualizarea cunoştinţelor despre terminologiile Frontal Observarea
învăţării matematice se va realiza cu ajutorul metodei R.A.I.; Minge sistematică a
Verificarea conţinutului bazat pe dialogul dirijat; elevilor
Conversaţia
1.Cum se numesc numerele care se înmulțesc? Explicaţia Evaluare
Cum se numește rezultatul înmulțirii? Exerciţiul Individual formativă
Cum se numesc numerele care se adună? Metoda R.A.I. orală
O1 Cum se numește rezultatul scăderii?
-se consideră
Descăzutul se calculează prin…. performanță
O2 Cand spun “de două ori mai mare” mă gandesc la…. dacă elevii
care se
2. Exerciţii de calcul mintal: anunță/sunt
3+3+3 = ? solicitați
4+4+4+4 = ? Frontal răspund
6x0=? corect la
1x8=? cerințe
7 x 10 = ?
-dublul lui 5; triplul lui 3; încincitul lui 5
- câte roți au 4 mașini și 2 biciclete?
-câte picioare au 5 pisici și 3 rațe? Evaluare
- află numărul : de 7 ori mai mare decât 8 ; cu 7 mai formativa
mare decât 8 ; cu 7 mai mic decât 8. orală

-Pe tablă și pe caiete sunt rezolvate următoarele Conversaţia Frontal


exerciții și probleme: Explicaţia Tablă,marker
Exerciţiul caiete Individual
O3 1.Scrieți ca înmulțire: instrumente Evaluare
3+3+3= de scris Formativa
9+9+9+9= scrisă
8+8= -se considera
0+0+0= performanta
2.Scrieți sub formă de adunare repetată: daca elevii
O4 5x6= solicitati/ care
4x3= Conversaţia se anunta
2x7= Exercitiul rezolva corect
4x8= Caiete exercitiile
Instrumente propuse
3.Calculați: de scris
(3 + 5 ) x 6 = Evaluare
( 25 – 16) x 9= frontală
7 x ( 2 x 5) =
8 x (31 – 28)=

4.Scrieți numerele 25,9,36 și 81 ca produs de doi Evaluare


factori egali.
-pentru acest punct elevii sunt solicitați să lucreze formativa
individual,verificarea urmând să fie făcută frontal orală

5.Aflați numărul necunoscut:


6 x 4 + a =72
b+ 10 x 3 = 64
9 x 7- c =35
d – 8 x 6 = 41

6.Aflați:
a)triplul numărului 7;
b)încincitul numărului 9;

c)dublul numărului 6.

7.La produsul numerelor 4 si 9, adaugă diferența dintre


cel mai mare și cel mai mic număr par de două
cifre(scrie rezolvarea într-un singur exercițiu).
Notare cu
-elevii sunt anunțați că această exercitiu este o calificativ
provocare ,iar primii 10 care il vor rezolva corect vor fi Conversaţia
recompensați cu câte un calificativ FB. Explicaţia
Exerciţiul
O1 8.Se dau numerele 8 si 7.Calculează: Problematiza-
a)suma rea
b)produsul
c)diferenta

9. Ioana a făcut 7 bulgări de zăpadă, iar fratele ei un


O5 număr dublu de bulgări.
Câți bulgări au făcut împreună?

Se va rezolva fișa de activitate independentă ( elevii


6. Obtinerea O3 cu ritm lent de rezolvare = ex.1,2,; elevii cu ritm mediu Exerciţiul Fişe de Individual Evaluare
performantei de rezolvare=ex.1,2,3; elevii cu ritm rapid de lucru = Munca activitate individuală
ex.1, 2, 3,4). (Anexa 2 ) independentă independentă scrisă
Explic elevilor sarcina de lucru şi timpul de
Notare cu
lucru.Monitorizez activitatea independentă. Se
calificativ
autoevalueza activitatea independenta de elevi.

Autoevaluare
7. Aprecierea şi Voi face aprecieri generale şi individuale asupra Conversaţia Frontal Aprecieri
încheierea desfăşurării lecţiei, modului în care au participat elevii Individual verbale
activităţii şi au răspuns la solicitări. Elevii îşi vor autoevalua
activitatea .
Voi anunţa tema pentru acasă e şi voi face
aprecieri referitoare la modul de realizare a acesteia
ANEXA 1.

FIȘĂ DE LUCRU
Efectuează calculele, apoi așează rezultatele în ordine crescătoare pentru a afla cuvântul magic.

1x7= M
9x5= E
3x7= T
10x4= R
0x2= Î
6x3= L
5x2= U
5x5= I
3x2= N

S-ar putea să vă placă și