Sunteți pe pagina 1din 25

Formulare

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în


………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI
……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de
…………………………….., publicată în site-ul www.oradea.ro în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem
oferta noastră, precum şi următoarele documente:
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original
documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate


cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic
Formular nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al .........................
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul
CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-
sindic;
b)......................................................................................mi-am îndeplinit obligaţiile
de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c)...................................................................................... în ultimii 2 ani, am îndeplinit
integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
e) Nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate
de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul
CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de
conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în


fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Formular nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru


atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru
___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră


de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

S.C.____________________
___________________________
(adresa)

………………………………………
(semnatura autorizată)
Formular nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va atasa ,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de
achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
8. Identificare financiara:
Cont bancar___________________________ deschis la___________________
Cont trezorerie__________________________ deschis la___________________
9.Principala piaţă a afacerilor :
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Cifra de afaceri Cifra de afaceri


Anul anuală (la 31 dec.) anuală (la 31 dec.)
lei echivalent euro
1. ........
2. ........
3. ..........
Media anuală :

Cursul euro comunicat de B.N.R. la data de:


31.12.2010 - 1 EURO=4,2848 RON;
31.12.2011 -1 EURO=4,3197 RON,
31.12.2012 – 1 EURo=4,4287 RON.
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
Formular 14
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit


al .........................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ...........................................................................
(denumirea si adresa autoritaţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea
noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
………………………………………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….

(semnatura autorizată )
Nr. Obiect Codul Denumirea/nume Calitatea Preţ Procent Perioadă
crt. contra CPV beneficiar prestator total îndeplinit derulare
ct /client ului*) contract de contract **)
Adresa prestator
(%)
1
2
...

Operator economic,
(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi


de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.
OFERTANTUL Formular 14A
......................................
(denumirea/numele)

Experienţa similară *)
privind prestarea serviciilor

1. Denumirea şi obiectul contractului: .................................................................


Numărul şi data contractului: .............................................................
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului.........................................
Adresa beneficiarului/clientului: ..............................................................
Ţara: .................................................
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea
corespunzătoare)
□ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);
□ contractant asociat;
□ subcontractant.

4. Valoarea contractului:
Exprimată în moneda Exprimată
Valoarea contractului în care s-a încheiat în echivalent
contractul Euro
a) iniţială
(la data semnării contractului)
b) finală
(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: .............................................................
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin
care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa solicitata pentru calificare si
evaluare: ...............................................................

Data completării ......................


Ofertant,
. ............................
(semnătura autorizată)

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate,
la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
FORMULAR nr. X

nr. de inregistrare:
……………………………
( datele de identificare ale emitentului)

RECOMANDARE

In legatura cu participarea ………………………………………………………………


( Numele si adresa ofertantului )
la derularea procedurii de achizitie publica......................................................, noi
(denumirea procedurii)
............................................................................................................................ ca
(se trece numele, datele de identificare si adresa emitentului)
urmare a colaborarii in derularea unor contracte de ............................................ , cu
(se trece tipul de contract)

societatea mai sus mentionata, suntem in masura a va face cunoscute urmatoarele:

a) Numita societate a derulat cu societatea noastra urmatorul contract:

Nr obiect contract nr. Inregistrare perioada de derulare Valoare lei fara tva
crt contract (data incheiere/ data
finalizare)

Observatii……………………………………………………….

b) In cursul desfasurarii contractului au fost inregistrate ( se bifeaza DA sau NU ) :


Nelivrari la termen :
□ DA ( precizari ) □ NU (precizari)

c)CALIFICATIVUL: ______________________________________________________

d) Alte precizari……………………………………………………………………………….

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor


inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Data completarii
…………………………
Semnatura si stampila

.....................................
OPERATOR ECONOMIC

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

Subsemnatul _________________________, Director ....................


al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că
pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal:

NUMELE ŞI Vechimea în Permanent-


Nr. FUNCŢIA PRENUMELE specia-litate temporar
crt. Studiile se specialitate (ani)
0 1 2 3 4

1 - cod 1. - diriginte de ___________________ ____ ___


santier autorizat ISC in
domeniul consolidare si
restaurare monumente
istorice - toate
categoriile de importanta
-

- coordonator în materie ___________________ ____ ___


2 de securitate si sanatate
in munca

Operator economic,
…………………
(semnătura autorizată )

Data completării:
DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa


prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare
la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA] Ofertant,……....………………………..


(semnatura autorizata)
Formular Legea 319/2006

Operator economic
..................................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR


PRIVIND
CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul __________________________________________
[numele în clar al persoanei autorizate],
reprezentant împuternicit al ______________________________
[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului],
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă
angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în
România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente
îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii
financiare.

Operator,
……… ……………….
(semnatura autorizată
Formular 9
DECLARATIE
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a intreprinderii


Denumirea intreprinderii
______________________________________________________________________
Adresa sediului social
______________________________________________________________________
Cod unic de inregistrare
______________________________________________________________________
Numele si functia
______________________________________________________________________
(presedintele consiliului de administratie, director generalsau echivalent)

II. Tipul intreprinderii


Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:
[] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara
anexa nr. 2.
[] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
[] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1)

Exercitiul financiar de referinta*2)


Numarul mediu anual de Cifra de afaceri anuala Active totale
salariati neta(mii lei/mii euro) (mii lei/mii euro)

Important:
Precizati daca, fata de exercitiul [] Nu
financiar anterior, datele financiare [] Da (in acest caz se va completa
au inregistrat modificari care si se va atasa o declaratie
determina incadrarea intreprinderii referitoare la exercitiul
intr-o alta categorie (respectiv financiar anterior)
micro-intreprindere, intreprindere
mica, mijlocie sau mare).

Semnatura ........................................
(numele si functia semnatarului,
autorizat sa reprezinte intreprinderea)

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din


anexe sunt conforme cu realitatea.

Data intocmirii ...........................


Semnatura .................................
_________________
*1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul
exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate
datele cu privire la numarul mediu anual
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......


(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare
de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica
anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată
de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)


|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă,


împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în


numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Contract de servicii – tip

Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin OUG nr. 94/2008 si Legea nr. 337/2006, s-a
încheiat prezentul contract de servicii, între

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea,


cu sediul in Oradea, judetul Bihor, P-ta Unirii nr.1, tel/fax 0259/436276, cont
nr ............................................................ deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod
fiscal ...................................., reprezentată legal prin Director general – Beltechi
Cristian, in calitate de achizitor, şi

S.C ______________S.A./S.R.L. cu sediul în _________, str. _________, nr.


_____, jud. ____, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J___/____/____, CUI RO
_____, avand cont nr. __________________________ deschis la Trezoreria Oradea,
reprezentata prin _______________________in calitate de proiectant si executant de
lucrari.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a
le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului


4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de asistenta tehnica – dirigentie de
santier pentru lucrarile de “Reabilitare parament exterior si invelitori aferente la
Palatul Vulturul Negru, din Oradea", în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de
“Reabilitare parament exterior si invelitori aferente la Palatul Vulturul Negru, din
Oradea";
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de .....................
4.4 Natura serviciilor care trebuiesc prestate sunt specificate in caietul de sarcini, parte
integranta din prezentul contract:

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este până .............................
5.2.- Prezentul contract produce efecte pana la expirarea termenului de garantie a
lucrarilor pentru care s-a prestat serviciul de dirigentie de santier, respectiv pana la data
de....................

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

7. Obligaţiile principale ale prestatorului


7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile de asistenta tehnica - dirigentie de
santier pentru executia lucrarilor de “Reabilitare parament exterior si invelitori
aferente la Palatul Vulturul Negru, din Oradea", conform caietului de sarcini si a
propunerii tehnice.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu
serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
7.4 - Prestatorul se obligă să asigure prezenţa zilnică pe parcursul executării lucrărilor şi
că va respecta prevederile caietului de sarcini anexă la contract.
7.5 -Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă
de achizitor cât şi faţă de Constructor, Furnizori şi Proiectant.
7.6 -Prestatorul prin activitatea de Dirigenţie de şantier pe care o prestează asigură
achizitorul, că Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va
îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementările tehnice şi caietele de sarcini.
7.7 - Dirigintele de Şantier va trebui să asiste Beneficiarul în administrarea contractului
de lucrări. Dirigintele de şantier trebuie să acţioneze ca reprezentant al Beneficiarului, în
concordanţă cu condiţiile legislaţiei specifice pentru execuţia de lucrări.
7.8- Responsabilităţile Dirigintelui de Şantier în ceea ce priveşte administrarea
Contractului de lucrări constau, conform caietului de sarcini în următoarele:
- sa verifice corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si
ale proiectului;
- sa preia amplasamentul si reperele de nivelment si sa le predea
executantului libere de orice sarcini;
- sa participe impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea
generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
- sa studieze proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile
prevazute pentru realizarea constructiilor;
- sa verifice existenta tuturor pieselor scrise si desenate, cu respectarea
prevederilor referitoare la verificarea proiectelor de catre verificatori
atestati;
- sa verifice existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante
precum si a programului de control al proiectantului;
- sa verifice existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea
prevederilor legale privind documentatia tehnica;
- sa verifice existenta sistemului propriu de asigurare a calitatii al
antreprenorului general si al subantreprenorilor de specialitate;
- sa urmareasca realizarea lucrarilor conform limitelor si prevederilor
cuprinse in prezentul contract, in proiecte, caietele de sarcini si
reglementarile tehnice in vigoare;
- sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a
acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in cadrul
documentatiei tehnice, a prezentului contract, a normelor tehnice in
vigoare si a contractului de antrepriza;
- sa se prezinte zilnic si ori de cate ori este solicitat de catre beneficiarul /
executantul lucrarii la imobilul care face obiectul prezentului caiet de
sarcini;
- sa efectueze verificarile cerute de normativele in vigoare, in limitele
prevazute in prezentul contract si sa semneze documentele intocmite ca
urmare a acestor verificari (procese verbale la faze determinante, procese
verbale de lucrari ascunse );
- sa verifice respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate,
existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii
acestora cu prevederile din contracte, proiecte etc;
- sa urmareasca punerea in lucrare doar a materialelor si/sau a
semifabricatelor care respecta prescriptiile legale, precum si a
tehnologiilor de executie noi, agrementate tehnic;
- sa asiste la prelevarea probelor de la locul de realizare a constructiilor;
- sa participe la verificarea de faze determinante;
- sa interzica utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
- sa urmareasca realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic pe tot
parcursul executiei acestora, admitand la plata numai lucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ;
- sa solicite antreprenorului general, dupa caz, sistarea executiei,
demolarea sau refacerea lucrarilor executate in mod necorespunzator in
baza solutiilor aprobate de proiectant sau de catre persoanele abilitate
prin lege pentru realizarea acestora;
- sa verifice respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite
prin legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de
modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba
condiitile initiale;
- sa preia documentele de la constructor si proiectant si sa completeze
cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;
- sa verifice si sa confirme cantitatile reale de lucrari executate si prezentate
pentru decontare, alaturi de proiectant, reprezentant beneficiar sau
reprezentant Consiliul Local pe raza caruia se deruleaza lucrarea;
- sa participe la receptia lucrarilor, asigurand secretariatul receptiei si sa
intocmeasca actele de receptie ;
- sa urmareasca rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie
si sa intocmeasca documentele de aducere la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie;
- sa asigure si sa ia toate precautiile necesare pentru ca executantul sau
oricare alta persoana sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele care
fac parte din Patrimoniul Cultural National, si sa instiinteze executantul si
beneficiarul despre eventuale nereguli descoperite in acest sens;
- toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt
considerate ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului;
- sa respecte prevederile Legii nr.422/2001, respectiv 468/2003, privind
Protejarea Monumentelor Istorice.
7.9.-Dirigintele de santier conduce evidenta cantitătilor de lucrări real executate si a
preturilor de decontare pentru fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare,
prezentând în acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate
spre decontare de executant.
7.1.- Dirigintele de şantier răspunde, conform prevederilor legale, în cazul neducerii la
îndeplinire a obligaţiilor prevăzute in prezentul contract precum şi în cazul neasigurării
din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiect, caiete de
sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contract.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1. - Achizitorul va efectua plata către executant prin ordin de plată, în termen de 30
zile de la data primirii (inregistrarii) facturii , insotita de procesul verbal de receptie
acceptat fara obiectiuni de achizitor;
8.2.- Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:
- 70% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii Contractului de
executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari lunare sau
periodice confirmate si acceptate de diriginti de santier si de beneficiar.
- 10% se va achita in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni.
In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
sunt consemnate deficiente necesare a fi remediate de executant, suma in cuantum
de 10% se va plati dupa remedierea acestora.
- 20% din valoarea Contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data
procesului verbal de receptie finala fara obiectiuni, a lucrarilor care fac obiectul
contractului de executie.
Daca la semnarea procesului verbal de receptie finala sunt consemnate
deficiente necesare a se realiza de catre executant, suma in cuantum de 20% nu se
mai plateste prestatorului.
8.3.- În perioada în care constructorul nu va executa lucrări ca urmare a timpului
nefavorabil, lipsa surselor de finanţare de la bugetul de stat, etc., nu se va efectua plată
către dirigintele de şantier.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


9.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei
notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, de a deduce din preţul
contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea obligatiilor
neindeplinite.
9.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile conform
art. 8.1. , atunci acesta are obligaţia de a plăti dobanda penalizatoare egala cu nivelul
ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la cuantumul
sumei neachitate.
9.3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 9.1. şi 9.2 curg de drept din data scadenţei
obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
9.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în
condiţiile art. 9.1 şi 9.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare
minimale de 40 euro.
9.5. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.6. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare
scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma da faliment,
cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunţării
unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului


10.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului,
în cuantum de ............lei, reprezentand 10 % din pretul fara TVA al acestuia,
respectiv 5% in situatia in care executantul beneficiaza de o reducere de 50% la
calcularea garantiei de buna executie, conform Legii nr. 346/2004 actualizata - privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii).
10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile,
de la data intocmirii procesului verbal de receptie, semnat fara obiectiuni de catre
comisia de receptie, constituita in acest sens.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului


11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de
natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât
şi de calificarea in domeniile serviciilor pe care le va superviza, pe toată durata
contractului.
11.3.- Prestatorul prin activitatea de Dirigenţie de şantier pe care o prestează asigură
achizitorul că Executantul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va
îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementările tehnice şi caietele de sarcini.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului


12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră
necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări


13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi,
în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a
notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

14. Personalul
14. 1.- Dirigintele de santier este raspunzator pentru îndeplinirea sarcinilor specifice
postului, pentru capacitatea si specializarea necesară supervizarii şi inspectarii
lucrărilor.

15. Rezilierea contractului


15.1. - Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a
pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu
prevederile Codului de procedură fiscală.
15.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la
transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si
indeplineste obligatiile asumate in acest termen.
15.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in
cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
15.4. - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este
insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru achizitor.
15.5. - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
15.6. – Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze
de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu , fara punerea in intarziere a Prestatorului
sau fara alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in urmatoarele situatii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) cumularea de care Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta 1/2 din suma
reprezentand garantia de buna executie totala a contractului.
15.7 – Incalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata,
in, scris,de cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale va conduce
la rezilierea contractului.

16. Cesiunea
16.1 Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin prezentul contract.
16.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării
executate, în condiţiile prevăzute de art 204ind 1 din OUG nr. 34/2006 actualizata.
16.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în
condiţiile 16.2.

17. Incetarea Contractului


17.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea prestarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract in alte condititii
decat cele prevazute la art. 16;
- in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu
si-a prestat ori isi prestateaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i
revin;
17.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.
17.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-
si produca efectele.
17.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
17.5. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare


18.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
18.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora,
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna
un act adiţional.
18.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă timpul de lucru
stabilit si asumat, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
18.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, orice întârziere în îndeplinirea
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

19. Ajustarea preţului contractului


19.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului este tariful
declarat în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 - Preţul contractului nu se ajustează, el va ramane ferm pe toata perioada de
derulare a contractului.
20. Subcontractanţi
20.1 - Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta părţi din contract sau de a încheia
contracte cu subcontractanţii, pe toata perioada de derulare a contractului .
20.2 - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.

21. Forţa majoră


21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-
interese.

22. Soluţionarea litigiilor


22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente
din România.

23. Limba care guvernează contractul


23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului


25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 3(trei)


exemplare.
ACHIZITOR, PRESTATOR
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA S.C. ____________ S.R.L.
Director general
Cristian BELTECHI _____________

Vizat Control Financiar Preventiv


Ungur Adriana

Directia Juridica-Sef Birou Juridic


Rosan Marioara

Sef Birou Achizitii Publice


Adina Marge

Consilier
Claudia Ciarnau

S-ar putea să vă placă și