Sunteți pe pagina 1din 5

DIRECTOR,

Ed. CHIOREAN MĂRIUCA

1
PLAN OPERAŢIONAL
AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM
ANUL ŞCOLAR 2009-2010

Componenţa Comisiei pentru curriculum:


- CHIOREAN MĂRIUCA – director – preşedinte
- HITICAŞ SMARANDA – coordonator structură – membru
- BELBE CAROLINA – responsabil comisie metodică – membru

OBIECTIVE GENERALE

 Asigurarea calităţii actului educaţional prin aplicarea noului curriculum


 Organizarea corectă a mediului educaţional
 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de
nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional
 Valorificarea şi valorizarea în procesul educaţional a valenţelor formative şi a experienţelor individuale de învăţare-
formale, informale, nonconformale
 Dezvoltarea competenţelor profesionale, sociale, metodice, personale prin consiliere şi sprijin acordat cadrelor
didactice debutante, prin obţinerea de grade didactice a educatoarelor înscrise (colaborare permanentă cu
ofertanţii de formare continuă)
 Modernizarea bazei materiale din grădiniţă prin atragerea de fonduri în cadrul Asociaţiei Grădiniţa Veseliei

2
NR. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI INSTRUMENTE/ RESPONSABILITĂŢI TER- EVALUARE
CRT SPECIFICE RESURSE MEN
.
1. Atingerea Studierea cu Noul curriculum Responsabil comisie 15 Masă rotundă cu
performanţei în responsabilitate a Caietul metodică: Belbe sept educatoarele,
educaţie prin noului curriculum şi a educatoarei Carolina 2009 discutarea
înţelegerea şi Caietului educatoarei realizat după Director: Chiorean modului de
aplicarea cerinţele noului Măriuca aplicare a
corectă a noului curriculum curriculumului şi
curriculum a modului de
completare a
Caietului
Activizarea Finanţarea activităţii Asociaţia Membrii asociaţiei Martie educatoarei
Asociaţiei instructiv-educative din Grădiniţa Veseliei - Bază materială
Grădiniţa fondul asociaţiei aprilie corespunzătoare
Veseliei 2010
2. Echilibru şi Stabilirea nr. de Noul curriculum Hiticaş Smaranda 1 oct Întocmirea
ponderi la nivelul activităţi conform Belbe Carolina 2009 Planificării
planului de Planului cadru / nivele activităţilor
învăţământ de vârstă instructiv-
Oferta CDŞ să Ofertă CDŞ educative pe
asigure nevoile Stabilirea CDŞ-ului grupe de vârstă
educabililor prin consultarea respectând
Stabilirea părinţilor şi ţinând cont Planul cadru
conform de resursele existente
cerinţelor a Avizarea CDŞ-urilor de
metodologiei de către ISJ
selecţie a CDŞ-
urilor
3. Verificarea Planificarea şi Noul curriculum Hiticaş Smaranda 1 oct Raport narativ
cunoştinţelor realizarea evaluării Revista Belbe Carolina 2009 asupra
copiilor la iniţiale învăţământului rezultatelor
început de an preprimar obţinute
şcolar Caietul Planificarea
educatoarei activităţilor

3
Fişe de lucru instructiv
educative în
raport cu nevoile
constatate în
urma evaluării
iniţiale

4. Evaluarea Concursuri de desen, Fişe de concurs Director Nov


permanentă a rezolvarea unor fişe cu Desene Educatoare 2009 Diplome
copiilor prin cerinţe diverse, abilităţi Lucrări practice Premii
antrenarea lor în practice, abilităţi Formaţii artistice Dec
competiţii la artistice 2009
nivel local,
judeţean, Mai-
naţional şi iunie
internaţional 2010
5. Reorganizarea Cuprinderea Noul curriculum Responsabil comisie Oct Participarea
şi eficientizarea educatoarelor din Planificarea metodică: Belbe 2009 activă a
comisiei comunele arondate în activităţilor în Carolina educatoarelor la
metodice cadrul comisiei cadrul comisiei Feb activitatea
metodice metodice 2010 metodică
Întocmirea unui Internet
program de activităţi
care să ducă la
formarea
educatoarelor prin
participarea la aceste
activităţi – dezbateri,
studiu aprofundat a
noului curriculum, a
caietului educatoarei
6. Formarea Informarea Oferta de Director: Chiorean Ian Atestate,
educatoarelor educatoarelor asupra formare Măriuca 2010 certificate
prin participarea ofertei de formare prin Responsabil cu
la cursuri de CCD, ISJ, UBB. formarea Feb-
formare şi mai

4
perfecţionare 2010
prin grade
didactice
7. Îmbunătăţire Procurarea caietelor Caiete speciale Educatoare Sept Caietele speciale
actului didactic speciale pe grupe de avizate de MECI 2009 să respecte
prin munca vârstă şi arii curriculare cerinţele
adiţională în curriculei, să fie
caietele speciale avizate de MECI
7. Împărtăşirea Elaborarea unor lucrări Studii proprii Director Ian- Adeverinţe de
experienţei bazate pe experienţa Educatoare mai participare,
proprii prin proprie cu care să 2010 Certificate
redactarea unor participe la
lucrări la simpozioane naţionale
simpozioane şi internaţionale
naţionale şi
internaţionale
8. Asigurarea Propuneri din partea Oferta Comisia metodică Martie Oferta
logisticii pentru comisiilor metodice educaţională -mai educaţională
cunoaşterea şi privind Oferta 2010-2011 2010 2010-2011
realizarea educaţională pentru
Ofertei anul şcolar 2010- 2011
educaţionale în
anul şcolar
următor
Cunoaşterea Întocmirea Raportului Raport asupra Comisia pentru Iunie Raport anual
modului de anual al Comisiei activităţii comisiei curriculum 2010
implementarea a pentru Curriculum pentru curriculum
noului pentru anul şcolar
curriculum în 2009-2010
grădiniţă,
evaluarea
rezultatelor

Director,
CHIOREAN MĂRIUCA