Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Profesor:
Data: 13. 10. 2021
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om – Societate
Domeniu de conținut: Dumnezeu se face cunoscut omului
Subiectul lecţiei: Prima familie: Adam și Eva
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: familiarizarea elevilor cu aspecte importante din viața primilor oameni și rolul acestora în istoria
mântuirii.

Competenţe specifice:
1.1 Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în istoria mântuirii;
1.2 Descrierea unor aspect caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specific;
1.2 Identificarea mesajului moral-religios din texte biblice;
2.2 Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite context de viață, din perspective unor criterii
date.

Competenţe derivate:
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:
C.D.1 -să relateze modul în care Dumnezeu a creat primii oameni;
C.D.2 -să explice de ce omul este o ființă superioară față de celelalte făpturi;
C.D.3 -să menționeze împrejurările în care a avut loc căderea în păcat;
C.D.4 -să identifice modalități concrete de manifestare a responsabilității noastre față de creație;
C.D.5 -să diferențieze sensul cuvintelor ”ispită” și ”păcat”, prin exemple concrete.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, lectura, expunerea.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, fişe de lucru, discul creației, fișă cu imagini.
1
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală

Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
• Planificarea calendaristică;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1982;
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura “Polirom”, Iaşi, 1999.
 Opriş Dorin, Opriş Monica, Metode active de predare învăţare – Modele şi aplicaţii la religie, Editura „Sf.
Mina”, Iaşi, 2006.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Com Timp Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


Crt. lecţiei p. (min) Activitatea profesorului/activitatea elevilor procedee învăţământ organizare
deri
v.
1. Momentul 2’ • Salutul
organizatoric • Rugăciunea
• Notarea absenţelor
• Pregătirea pentru începerea lecţiei.
2. Verificarea 5 Elevii vor prezenta modul în care au realizat tema Conversația Discul Activitate
cunoștințelor pentru acasă (Discul creației) și vor primi întrebări Creației frontală
suplimentare pe baza acesteia: Cum se numește
prima carte a Bibliei și ce cuprinde ea? Ce
înțelegem prin termenii ”cer” și ”pământ”? Care
sunt însușirile îngerilor? Ce a creat Dumnezeu în
fiecare din cele 6 zile ale creației?
3. Pregătirea 3’ Pornind de la textul biblic în care este prezentată
elevilor pentru crearea omului, elevii sunt invitați să observe prin Biblia Activitate
receptarea ce diferă modul în care Dumnezeu îl crează pe om, Conversația frontală
noilor față de restul creației.
cunoştinţe Explicaţia

4. Anunţarea 1’ Se anunţă titlul lecţiei : Prima familie: Adam și


temei şi a Eva, precizându-se competenţele vizate. Explicaţia Activitate
competenţelor frontală
propuse

5. Comunicarea 20’ Se vor dezvolta următoarele idei: Explicaţia Activitate


noilor CD1  Adam și Eva au fost primii oameni creați de frontală
cunoştinţe sau CD2 Dumnezeu din iubire. Ei au alcătuit prima
dirijarea CD3 familie. Conversația
învăţării CD4  În Rai, omul trăia în armonie cu toată
creația.
 Omul trebuie să fie responsabil față de Aprecieri
creația lui Dumnezeu. verbale
3
 După căderea în păcat, primii oameni au Activitate
primit promisiunea unui Mântuitor. frontală

6. Fixarea şi 10’ Se vor rezolva exercițiile de pe fișa de lucru. Explicaţia Fișă de Activitate
sistematizarea CD1 lucru frontală
noilor CD3 Exercițiul
cunoştinţe Conversația

7. 6’ Se va realiza o dezbatere asupra diferenței dintre Fișă cu Activitate Aprecieri


Asocierea, ”ispită” și ”păcat”. Se vor prezenta elevilor câteva Explicaţia imagini frontală verbale
generalizarea CD5 imagini și li se va cere să explice cum pot fi acestea Dezbaterea
şi aplicarea generatoare de ispită sau de păcat.

8. Aprecierea 1’ Se vor face aprecieri verbale asupra activității Explicaţia Activitate Aprecieri
activităţii elevilor la ora. frontală verbale
elevilor
9. Încheierea 2’ • Rugăciunea Activitate
activităţii • Salutul frontală

4
Fișa de lucru

 Citește cu atenție și notează cu A, afirmația adevărată și cu F afirmația falsă:

a) Adam a fost făcut de Dumnezeu din pământ, apoi a suflat asupra lui suflare de viață. A/ F
b) Omul nu a fost pus stăpân peste lumea materială. A/ F
c) În Eden (Rai) Adam și Eva trăiau în armonie cu Dumnezeu și cu toată creația Sa. A/ F
d) Neascultarea primilor oameni s-a numit păcat strămoșesc. A/ F
e) Păcatul strămoșesc nu se iartă prin Taina Sfântului Botez. A/ F

 Stabiliți corespondența între cele două coloane:

1. Eva a) Grădina Edenului


2. Rai b) șarpele
3. post c) pământ
4. ispita d)prima femeie
5. Adam f)sa nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și a răului

S-ar putea să vă placă și