Sunteți pe pagina 1din 7

Tatiana TIBUIEAC s-a niscut la r5 octombrie ry78 in Chiginiu,

Republica Moldova. Absolventi a Liceului,,Iulia Hasdeu" din Chigindu;


Tatianu
licenliati a Facultilii de |urnalism gi Stiinte ale Comunicirii
Devine cunoscutl publicului larg in 1995, cind iniliazd rubrica ,,Povegti
adevdrate" in cotidianul Fl ux. Din ry99 face parte din echipa pRO TV
a USM.
TibUleaC
,
Chiginiu in calitate de reporter, editor qi prezentatoare de gtiri. Stabi-
litd actualmente la Paris, unde lucreazd in domeniul audiovizualului.
Debut editorial cu Fabule moderne, Editura Urma Ta, Chiginiu,
zot 4; edilia a II-a, Editura Libris Editorial, Bragov, zol:6. Cea de-a
Grddina de sticlS
doua carte, Vara tn care mama a avut ochii verzi, Cartier, 2017, este
distinsd cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2017),
Romon
Premiul revistei Observator cultural gi Premiul Observator Lyceum
(2018). Romanul a apirut qi in traducere francezd,. Grddina de sticld
este al doilea roman al Tatianei Tibuleac.

Rotonda

EARTilER
1

Mi nasc noaptea, am gapte ani. M-ar lua in brale, imi spune, insi
are miinile ocupate. De sus lumineazi o lampi albastriL, legati de un
copac cu un cablu. Se leagdn6. Las capul pe spate gi o vid mai bine:
e rotundi, ca o pdine netiiati. Trecem prin Porli ca printr-o burti
de piatri. Aga e la orag, mi gdndesc. Tot intr-o vale, mereu la vale,
drumul. Gheala ne cuprinde tilpile, strada se scurteazi. imi intinde
buzunarul ei ca si nu lunec. $i sd md uit in jur, si vdd qi eu frumusele!
Lumina aceea cernuti. Cerul acela cu stelele fugite. Blocuri, blocuri,
blocuri. Niciunul mai inalt de patru. Niciunul mai lat de patru. Bu- ,

zunarul eiare blan6, unghia ia foc. in geamuri, oameni mici se vid


trbind frumos. Mii de pitrate cu miiloc de pari. Unii ldngd allii, unii
peste al1ii. Qei de jos ii lin pe umeri gi pe ceilalli. Sunt puternici cei de
jos. Un cdine - albastru - se ia dupi noi cu urmele lui mici. La orag
totul e patru gi albastru, mi gdndesc. $i si nu rlmdn in urmd, sd nu
rimAn in urmi niciodati. LAngd un gard ne oprim. 3arpoy'I tnasavl
sa6y$s ecd'. Nu inleleg nimic, uit totul intr-o secundi.

Tamara Pavlovna il nume abdrbatul nostrugi nu a trecut nicio-


dati pe alituri firl a=i vorbi ca unui viu. Lung cAt un cintec - gardul
nostru Gard. Puterea noastrl, golubcikul" nostru. De el ne lineam
cind veneam acasd cu umerii tdiafi qi mdinile pline de scuipat. Sub
el ne lisam pe vine, stoarse de api, ca si ne lini$im dintremurat.

' Inchide ochii qi uiti totul. (rr.rs.)


2 Porumbel. (ras.)
Acolo am plAns noi de cele mai multe ori. Dar am gi rAs: tare, din se intindi, si mai rimAnl, se ne incapi, incepea si se topeascl. O
inimi, ca nigte ciori iarna. ,,Cdt suflet intr-un fier!", spunea ea de priveam cum se zbate caldd, cu tot ce ne implrlise Ei ne adusese,
fiecare dati, iar ei.r o credeam pe cuvAnt. Cici nu era lucru in lume gi o petreceam ca dintr-o gari vrijitd din care se putea doar pleca.
pe care Tamara Pavlovna si nu-l fi gtiut cel mai bine. peste ani, cdnd
,Vin sticldresele!" era sfArgitul. Noi eram sfirgitul.
l-am gdsit ros de rugini gi cu barele dezbitute ca niste coaste, am
plAns ca la mort. Sd ucizi un fier nu e usor, dar daci vrei tare, poti.
3
De pe delusor, ca de pe un Everest al nostru, curtea ni se arlta
ca in palmi. Vedeam castanul cu crengile in formi de corabie gi pe Nicio alti dimineald nu a fost ca aceea, prima, cAnd m-am trezit
Polcoynic printre flori. Vedeam racheta cea rogie cu virfstriluci- in patul ei. Dormisem exact pe mijloc, ca o umpluturi. Cinci fete
tor gi avionul cel cu patru locuri, ocupate de capete albe, bucilate. ar fi inc5'put lingd mine dacl ne-am fi culcat toate de-a curmeziqul.
Vedeam cearqafuri alblstrii fblfiind pe sArme, lepene de scrobeald, AEa trdiesc bomboanele, m-am gindit. invelite in straturi fognitoare
ca niste foi de ardezie. Pe $urocika la balcon, frecdndu-gi piciorul cu pAni cdnd le mlndnci vreo guri. La internat aveam doar o pituri. A
peria pentru covoare. Pe Pavlik cel care nu se juca, ci doar sta. Mai mea mirosea a goareci, dar se putea gi mai r[u. in jurul meu lumina
vedeam, impristiate prin ferestre, femei grase in rochii cu colane, [AEnea din lucruri cum nu mai vizusem. Chiar 9i din scaune, chiar
neapirat colane, terminAnd de fiert pr[jit. pe Bella Isaakovna
gi de din pereli. La geam - o lume nouS:. Un ram cu boabe ca mirgelele.
qi
gi pe Roza, cu solduri ca perele, gusotind in mijlocul strdzli. Secrete, Un animal fermecat. Pe cer, amestecate, vArfuri de copaci gi pisiri.
mereu secrete. Pe Zahar Antonovici, cu singura mdn[ apdsati pe O voce a pornit spre mine. Tr,r rpocHynacb?3 M-a deschis ca o cheie,
medalie. Stragnic lucru si pierzi o medalie, dar ce rusine! To!i, to!i, qi-a glsit loc intre coaste, pe stdnga. M-am ridicat din pat av6'nd
toti erau acolo. Marina urAti, Lioncik beat. Ekaterina ca o lun6. mami. Ce mirare si nu mai fiu orfan6, ce frici si ajung din nou
Toate vielile noastre sub un capac de sticli. $i in acele secunde, intr-o secundi! .Ilacro.rKaa, m-a numit Ei aga a inceput si md cheme.
scurte si luminoase, ca un joc de oglinzi, ne simteam fericite pAni Am mAncat in trei rdnduri gi s-a ficut amiazd. Ceaiul ei avea
in miduva oaselor. Pentru toli impreuni gi pentru fiecare in parte. miros, pdinea - unt, untul - miere. De la prea mult, a inceput si
Pentru ei, pentru noi, pentru inci o zi in care am avut unde si ne m[ doari in stdnga. Gazul ardea ca un nufir albastru. La radio se
intoarcem. ,,Si ai un loc printre oameni nu-i pu{in", spunea Tamara auzea frumos rro6oen, nrc6onr, nro6osr5. Tamara Pavlovna asculta,
Pavlovna, care stia. $i despre locuri stia, gi despre oameni - mai zimbind sublire, camera se umplea de cald. Mi-a ardtat casa gi s-a
mult decdt putea duce. ficut seari. Zita aceea o port cu mine in toate ldrile, in toate stdrile.
De la gard pdnd acasi mai era o vale. Douizeci de pagi de femeie Nu i-am gisit pereche nici in bani, nici in dragoste. Nimeni nu m-a
mare si treizeci 9i doi de femeie mici. ii cheltuiam cu griji, firi vrut mai mult. Nici chiar voi.
grabi, mai ales firi grabi. Ca sd nu facem striciciune tocmai atunci.
Apoi ne lisam gi noi vizute. ,,Vin sticliresele!", spuneau evreicele in
goapt6, insi auzea, desigur, toati lumea:ce fel de $oapte la evrei? $i
gata. Dupd vorbele lor, ah, acele vorbe ca o sentin!6, nu se mai putea Te-aitrezlt? (rus.)
face nimic. Ziua noastri scumpd, pe care am fi plitit-o bucuroqi si Rdndunic[. (ras.)
Iubirea, iubirea, iubirea. (rzs.)
4 flori, dar niciun om. Aerul - in doul cu benzini. Cdinii - gra;i Ei
Era luni gi decembrie. De atunci toate lunile mele incep cu luni, cuminli. Pe str[zi, arzdnd, sute de ldmpi. Unde era intrerupltorul?
iar anii cu decembrie. Ninsese noaptea intreagd, curtea se rotunjise Cine lisase lumina aprinsi?
pe la incheieturi. Se inllbiserd si verdele, si negrul. Doar reabinkau Sub un mesteacen, cAteva sticle goale, ca 9i uitate. Tamara
ardea rosie pe crengi, iar ochii Morkovkdi striluceau portocalii pe Pavlovna s-a aplecat gi le-a bigat in plasd. in jur - nimeni, altd
teava de canalizare. Eram frumoasi cum n-am mai fost. minciuni. $tiam, gtiu, orice lucru are un st5,pdn. Orice stipdn are
$i, dac6
ag fi in{eles asta atunci, daci a9 fi qtiut cum se intdmpld in viafi, as pumni. O capcani! Voia si m5 incerce. Voia si mi incurce. Oraqul
fi pistrat toat[ acea frumusele pentru maitinziu. N-am qtiut insi. nu era un loc, ci o pedeapsd. Venisem s[ iau bltaie pentru to!i.
Eram copil, chiar daci pe sfdrgite. De dupi un co{, un om cit o casi ne-a ieEit in cale 9i m-am oprit

De foarte mulli bani, Tamara pavlovna imi cumpdrase haine speriati. llav.srnnr. Ceprel,r /laso - repolZ!'ZAflu cd eroii trebuie
noi. Atdta, dintr-odati, cheltuiau doar mirii sau mortii. ,,Am luat si sufere, dacl vor si li se ridice monu ment' Lazo a fost ars de viu
ce-i mai bun", mi-a spus, si si tin minte. CAnd fac un bine, si nu-l intr-o locomotivd, dar se putea Ei mai r[u. Frumos, Serghei, eroul.
fac cu vechituri. M-am invArtit intr-un cilcdi gi a rds mul{umiti. Avea mdna dreapti intins6, de parcl voia s6-i opreasce pe toli din

Pentru prima datd in viali am vrut s[ fiu vizut[. Ag fi stat in frig, vorbit, gi fa{a tristi, de parci a Etiut de mic ci va fi ars de viu. I-ag
fi inciput intr-o palmi, m-am gdndit. Tamara Pavlovna a ras scurt
lurlur m-ag fi ficut, doar ca sI md vadi fetele de la internat! Avea
palton cu guler, ar fi inceput cele din grupa mare, rele gi visdtoare. gi m-a impins din spate si mi pornesc. Atunci am obserYat ce
Avea cizme cu bland, ar fi continuat cele din grupa micd, triste gi mantaua lui de bronz era desflcuti in fa!6. Asta m-a mirat cel mai
bolnave. in timp, stiu, povestea s-ar fi subliat, ca orice poveste. N,ar rnult, afari nu era vdnt deloc. Nu imi erafric6, dar mi intrebam:
mai fi nins, poate. Morkovka ar fi devenit cAine, iar eu biiat. Chiar ce erau orlgenii?

9i asta insi ar fi fost de ajuns. Chiar gi asta. La internat, am avut un


singur vis: o rochie de mireasd strdini. 5
Pe ldngd perete, pe ldngi castan, pe ldngi gridina moarti de frig,
ne-am pornit. in mijlocul strizii, un birbat vesel, cu o lopatd noui,
O cadd plin[, plini. Am cdntdrit-o din ochi. Nu cheltuisem
impr5gtia sare. Mii de semiluni de sare scdnteietoare! ,,La lucru?',, niciodatl atdta ap6 curat6. Prima apl, o numeam la internat 9i o
a intrebat-o el pe Tamara Pavlovna. ,,La lucru", a rispuns ea gi au Iineam la spilat fafa-dedesubtul. Din haine, doar chilolii se spilau
dat amdndoi din cap. Semn ci era bine - lucrul qi restul * gi am dat
cu prima apl. Restul se spila cu'apa a doua, podelele * cu apa a
qi eu din cap impreuni cu ei. in fala noastri, oragul a inceput si se
treia. incdlllmintea - cu ce riminea. Rapdnul il turnam la tufele
clemiceg ale directoarei. Avea un bdiat directoarea, Ruslancik, care
migte ca un uriag dupi o belie. Ajunsesem intr-un loc straniu, plin
bea doar ceai de micege. Cregtea bine micegul udat de orfani, insi
de lucruri, insd fir[
oameni. Invers decdt triisem pdni atunci. prin
l{uslancik nu prea. Ochii i se mireau, burta i se li}ea. Noi il numeam
curti se vedeau masini, dar niciun paznic. La geamuri se vedeau
,,Bulbucul" gi scoteam la el limba.

Scorusele. (ras.)
Un monument. Serghei Lazo - eroul. (rus.)

'10
l1
Tamara Pavlovna avea baie cu faian{i albastri, cu floare albas- Stiam ce inseamnd gazete gi tocmai aflasem de unde vin. La orag
trd, cu mijloc albastru. Era mult frumos in jur, mi simteam ca intr- afli lucruri, m-am gdndit. La internat nu ni se spunea nimic sau ni
un desen. Si nu zgirii cada, si nu imput apa, si mi inmoi cuminte. se spunea prea ttrziu. Ca atunci cdnd Olea a tugit toati iarna, iar
Cdnd a intrat cu buretele, am sirit in picioare. M-a intors lung pe in primivarl a fost trimisi cu palton si cizme la tuberculogi. Prea
toate partile, ca pe o rochie noui, cdutdnd defecte. I-am vizut ochii tdrziu, a spus directoarea, prea tdtziu. Pe Olea n-am mai vdzut-o.
rotunzi si galbeni, fird subliri, creqtetul albit. Nu era
gene. Urechile Am vrut si o intreb ce inseamnd csnnr,.q, insi am auzit imediat
cine stie ce, dar era singura care m-a vrut. $i cu sipun, gi cu sipun. ynuqa". Svinia-ulila, am repetat ca si nu uit. Si nu uit niciodati.
$i pe acolo, qi pe acolo. Sviniaulila. LAng5. un brad 9i-a scos qalinka si mi-a arltat spre vArf.
IJenra?8, m-a intrebat cu jumdtate de gur6 gi i-am simlit degetele ErKa'3, a spus gi a inceput si rAd[. Ioolka, am rds eu si am simlit
aspre intrind in mine. Nu am stiut ce sd-i rispund. Am asteptat un cum pe loc gura mi s-a umplut cu clopotei de argint. Iol-kaa. Ta-
alt cuvint care sI mi ldmureasci, dar altul nu a avut. I{enr<a, qe.rrKa, mara Pavlovna vorbea qi vorbea, ardtindu-mi lucruri si locuri noi,
qenra?, se intetea durerea iniuntru. Cuvintele ii cldeau din gur[ ca invdldndu-mi cuvinte, iar mie imi pirea ci imi cdnt[. Erau fru-
nigte coropiqnile gi se tArau pe mine. Am dat din cap. Degetele au moase cuvintele ei. Rotunde gi aburinde, iar odati rostite, risunau
iegit gi s-au mutat la cdlcdie. Si cu sipun, gi cu sipun. Si pe acolo, gi lung gi departe, de parci cineva spirgea in jurul nostru pahare de
pe acolo. By,qeurl nocnyruHorZ, cAe/rarc ws re6s..reloeerca.e cristal. Voiam si vorbesc ca ea, voiam s[ fac totul ca ea.

6 7
Cdnd qtii despre el trei lucruri, locul nu te mai alungi. I-am in alte zi, cneroQop'4, a spus. Svefator am repetat eu gribiti,
scos oase Morkovk[i, am sa]utat prima birbatul cu lopat6. Aveam luati cu totul pe nepregitite, insi vraja s-a destrimat. Clopo{eii au
plasi. in dimineata aceea, orasul nu mai era pustiu. Se simteau inceput s[ muleascl, unul dupi altul, pAn[ cdnd s-au preficut in
oamenii. Deasupra capului am auzit deschizdndu-se un geam, qi
f inte. Simleam cu ceafa, ca atunci cind Rodion Eduardovici se auzea
un rest de {igari a zburat spre noi. CBuHb_fl!'o, a strigat Tamara noaptea pe coridoare, c[ va urma ceva riu. Tamara Pavlovna m-a
Pavlovna in sus, dar nu s-a oprit din mers. Mucul a r[mas si ardi privit cu ciudi, ca un om care aflase prea tdrziu un lucru care nu,i
inzdpadd, amintindu-mi scurt de ligdrile lui Rodion Eduardovici. pllcea. Ochii i s-au subliat, gura i s-a impufinat, gi aga, strdnsi toati,
Am grdbit pasul - orice punct rogu mi frigea. intr-o intersecfie, o pirea o cameri in care s-a stins lumina. Gregisem, stiam ci gregisem.
cdsuli mici gi albi, al cdrei rost nu-l cunogteam, s-a deschis zgo- Era insd prea lung acel cuvAnt. Frumos, dar lung. Un trddator.
motos in fala noastri, descoperind o jumitate de femeie fdrd cap. Agteptam si md loveascS, pumnul insd nu venea. Mi ierta sau
Kraocr, ra3erbr", mi-a ldmurit ea, iar eu m-am bucurat foarte tare. imi pregitea o altd pedeapsi? Mi-am indreptat spatele gi am impins

8 intreagi; virgini. (ras.)


e Daci o sd miL asculti, te voi face om. (rus.) l'?
10 Porc. (rzs.) Stradi. (ras.)
rr Brad. (ras.)
11 Chiosc, ziare. (rus.) ra Semafor. (rus.)

13
b[rbia in fa!d, aga cum ne-a invitat pe toate Olea. Daci ii arili c[ Strilucea, ardea gi preficea totul in scrum. Era ca o pasire miiastra -
nu te doare, se opregte, ne-a spus ea intr-o noapte, cAnd a intrat in 'Iamara mea Pavlovna! Ucigdtoare, dar miloas6. Vicleanl, dar cu
dormitor mirosind a carne arsd. Svefato,r; am incercat din nou, Ei clreptate. De gura gi de mintea ei se fereau toti ca de boall, dar tot
iar aiurea. Sve-fa-tor. la ele se intorceau cdnd nu aveau scdpare. Uneori, cAnd ajungeam
Tamara Pavlovna a scuipat in zdpadd gi s-a pornit spre cas6. in noaptea, si ea se despletea de culcare, mi se p5"rea ci pirul i se va
urma ei, siptimdna inceput si se impitureasci cu tot ce-mi pro-
a preface in pene, iar limba in pari fermecati.
misese. Pe ldngi mine, ca niste sicrie minuscule, au trecut ultimele in prima zi,mi-a ardtat un col1.,,$ezi gi invafil", gi asa a ri-
cuvinte ale directoarei, pdinea cu unt mdncatl diminea{i., mantaua rnas. Lucra mereu. Primind sau adunAnd sticle, amigind belivii
desficutd a lui Serghei. Nu mai aveam ce pierde. Am alergat dupi Ei lingugind lumea cealaltiL. inmullind, rotunjind, construind din
ea, am prins-o de o mAni gi i-am aruncat in fafi. Svetofor, svetofor, copeici imperiul care urma si fie, la sfrrgit, al meu. Cdnd ficea
svetofor, svetofor. De patru ori, ca la orag. ytu pyccrurl, 6es Hero ceva important, mi intreba scurt daci am inleles. Dac[ ag putea,
r;'vrKyqaLs, mi-a spus. $i aqa a rimas. la nevoie, si singuri dati i-am rispuns Her.6, si
fac la fel ca ea. O
nu i-a pl5"cut. Ea m-a invilat alfabetul, republicile gi banii. Mai ales
Sd te dd ca44ad aatd, od tt4.faifr ce Cdlto to, (& 6ne. banii, pentru cd ,,numerele gi rublele nu-s totuna". $i progtii stiu si
n Lrmere, insi bani nu qtiu s[ adune. Banii usori - icoana ei din piept.
/aA ara q,Aad daaaaa?
( lredinta ei cea de toate zilele, care, in lipsa alteia, era oare greEit6?

Sd fnaa*gfe fuf ad czot. Sd c/</t/i ce o-ai Cel mai important totugi era si vorbesc rusegte. in fiecare zi,
S, c daad elfe - /i"tdz/ ducu'k sii invd! gapte cuvinte. Nici zece, dar nici cinci, gi si le invi! bine.
- dard a fuu a*not? e,A, de ()ind greseam, gi gregeam mereu, igi fdcea arititorul triunghi gi
d4ic/./4 ho/ai& od l* * Tizd ea, ad A'u4r4td (ra/44a441 d,* i*? rni lovea drept in frunte. Ochii ei firi gene se dideau peste cap a
ciudi, iar mie imi venea s[ mi bat singur6.
8
Ar trebui poate si scriu rusegte. Rusegte, altfel se arunjeazd, cu- 9
vintele. in romdnegte imi amintesc mai clar. Vreau s6 vi spun totul.
Poate vi intercseazl.c6. avefi o nepoatl. Schiloadi si cam urdtd.
inger sau diavol, pe care sdJ alegi cAnd amindoi vAneazi acelaqi
I boali, cred to1i, urAti. Eu insd gtiu: nu de la boali. El e urAt. in
)c la
lucru? M-aq fi lipit gi de-o lami daci m-ar fi mingAiat si mi-ar fi
schimb, degtept, lasi, mi-au spus tofi, si asta m-a convins. Oricum,
aruncat piine. in dosul acelei usi strdmte si murdare mi s-a deschis
I'rurmusete nu am avut niciodatd. De ce si-i ceri frumusele unui om,
o lume intreagi. Am pigit in ea pe negAndite, cu frica unui copil care
r-ii nd este restul? Cum poate un om, chiar gi frumos, intrece soarele?
triise pAn[ atunci doar din resturi. De cdnd ajunsesem la Chisiniu,
N-a ajutat ins[. $i degteplii injunghie, doar cL isi cer scuze mai
imi insiilasem o viati cu un soare in mijloc - Tamara pavlovna.
li'urnos. Partea asta insd nu v-o mai povestesc, voi gtifi cel mai bine.

1s invali limba rusd, fdrd ea te vei priry6d,i. (rus.) r" Nu. (rus.)

15
,,Mintea si inima nu,s totuna, Lastocika", a spus Tamara pavlovna m-am mirat. Trandafiri, iarna? De unde era si s,tiu cdt ii plicea lui
pdni aproape de sfirgit. Ziceam ci e nebuni. Ci mintea e mai sus, dulceala de trandafiri si cum o minca el ziua intreagi, cu lingura
mai largi. Nu un bo! de carne sub o coastd - un cer! direct din borcan?
Am numit-o Tamara gi sunt zile in care e soare. Cdnd r[md- Iati gi Ekaterina Andreevna. O poveste in hainl de bland, un
ne intreagi, parcd v-ag fi iertat. O privesc in ochi, ea simte gi imi mir de aurl Am qtiut pe loc cd niciodat[, dar niciodati, nu voi
zAmbegte. Sunt insi gi altfel de zile,cdnd parcd v-as fi infeles. Si nu intAlni o fipturi mai frumoasl in intreg Universul. ,,Nu se poart[
mai fie, vreau atunci. S[ dispar6, sd nu se mai chinuie. 56 nu o mai asta aga", a rds Katiusa declciula mea gi m-a atins pe obraz. Mi-am
vdd ficdndu-se cioburi in bralele mele. lipit fala de pieptul ei, iar
dintre al doilea gi al treilea nasture, unde
Lobstein, a spus doctorul, si am stiut dintr-odatd. Romdneste haina i se desflcuse ugor, a liqnit un miros a]b, tAnir, ca un norigor
e mai frumos, m-am gdndit. ,,intre lobster si Einstein", l-am auzit de zahin. Aga miros sirbdtorile, m-am gdndit.
vorbind aiurea, speriat, crezdnd,ci va trece. Sperdnd ci va trece. Fi, Iati gi Zahar Antonovici. Mereu cu medaliile, mereu cu me-
ind invdlat de pirinli ci totul in viali trece. Iar mai apoi, cAnd a fost daliile, Zahar Antonovici! De parci un rdzboi abia se sfbrsise, iar
clar ca nu va trece, nu l-am mai vizut. Mintea gi inima nu-s totuna. altul tocmai incepuse. Dragul de el, bitrdnul nostru scump. Cu
buzunarul plin de bomboane, cu gura plini de povegti. Sd mori in
casi de frig - nu asta era ultima lupti pe care o agteptase, dar cea
10
de care a avut parte.
Curtea era plini gi toati lumea aceea se adunase pentru mine. Iati gi $uuurocika. To{i o iubeau pe Surocika, iar Surocika ii
Wgyr, mgyr!'7, a strigat Pavlik cel care nu se juca, ci doar sta, din iubea, la rdndul ei, pe to!i. Fiecare curte avea nevoie de un om pe
capitul strbzii. Avea u;ankd,8 doar ochiul stdng, pavlikul nostru,
9i care si-l iubeasci cu turma. Noui ni s-a dat Surocika.
iar cAnd alerga prin zdpad6, semina cu un cifel-pirat. Ochiul drept
i-l scoseserl copiii cu o leavi. Straniu lucru - s-au mirat atunci toti - E frumugici, spunea lumea.
cum ochiul a iegit din orbitl, dar nu cizut. $i nu era vorba de bani. loeopur no -pyccxttt?", intreba,
ins5, pAni a venit salvarea, pdni maici-sa a strigat la blie{i - Kro?'s, Parci nici nu-i de la internat, se mira.
Ypo4u!"o -, ridicina ochiului s-a uscat. Aga au spus doctorii: ridi- incepuse si ningd, mandarina Polcovnicului imi incdlzea mAna
cina s-a uscat, gi au ticut trist. $i aga era jale mare, ce si mai spuni? ca o flaciri. Daci aq fi avut doar ziua aceea, mi-ar fi fost de ajuns.
Iati si Polcovnicul. Polcovnicul era inalt gi bun, cu gdtul gol pe
frig, gi mi-a intins pe loc o mandarini. Mi-a strAns-o in pumn cu
4'Az-a h"td nzc: /oanra,, anaznak, {z,aca de tatcttce'zA,
mAna lui si mi-a qoptit la ureche: ,,tu Etii ce avem noi aici, nuuu gtiii,
da44/ de Oka.
agteaptd si vini primdvara!". Mirosea a trandafiri, polcovnicul, qi
ir*r-o &/,4d, a4tro4rl de a'4a/4 ie4z d&4 fuzle / M dzac/4/
t7 Vin, vin! (rzs.) e aaec &l
18 Ciciuli cu clape. (rus.)
te Cine? (rus.)
'zo Monqtrilorl (rus.) Vorbeste ruseste? (ras.)

16

S-ar putea să vă placă și