Sunteți pe pagina 1din 23

MANAGEMENTUL RESURSELOR IMPLICATE IN DESFASURAREA

PROIECTULUI

1. Responsabilitatea managementului

 ASOCIEREA stabileste prin decizie, repartizarea pe lucrari a responsabililor tehnici


cu executia, atestati MLPT si personalul tehnic de executie pentru coordonarea lucrarii.
 Vizeaza programul de control al calitatii pe lucrare.
 Asigura resursele de instruire a personalului.
 Asigura transportul personalului la lucrare si conditiile in organizarea de santier.
 Analizeaza si rezolva reclamatiile.
 Dispune realizarea in termen a neconformitatilor si ia măsuri preventive.
 Asigura ca prevederile Programului calitatii sunt implementate.
 Analizeaza periodic sistemul calitatii.

2. Resurse necesare realizării proiectului

Pentru buna desfasurare a acest proiect si realizarea conformitatii se pun la dispozitie si


se mentin:
 utilaje si echipamente.
 dispozitive de masurare si verificare topo.
 documentatie de specialitate.
 echipamente de protectie.
 servicii suport.
 spatiu de lucru, utilitati sociale, containere.
3. Personalul

2.1. Responsabilităţi şi atributii privind executarea lucrării în conformitate cu


documentaţia tehnică şi sistemul calităţii adoptat

MANAGER DE PROIECT/SEF DE SANTIER

 Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine;


 Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor, in conformitate cu
prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor
tehnice de executie (PTE), la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele
incheiate cu clientii;
 Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru
pentru care este desemnat responsabil;
 Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita;
 Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane;
 Asigura si instruieste personalul din subordine;
 Asigura legatura cu furnizorii de materiale;
 Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind
exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil
de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santierul sau;
 Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile
tehnice
 Controleaza si actioneaza pentru ca produsele livrate la locul de punere in opera sa fie
insotite de copiile documentelor de calitate primite de la furnizori;
 Anunta responsabilul CQ din cadrul societatii, indata ce depisteaza produse, servicii
sau lucrari care sunt neconforme, in vederea constatarii si deschiderii rapoartelor de
neconformitate (RNC);
 Verifica, la primirea produselor, existenta si corelatia datelor de identificare cu cele din
documentele insotitoare. Asigura manipularea corespunzatoare si depozitarea
produselor primite, conform prescriptiilor tehnice, indicatiilor comisiei de receptie si
prevederilor procedurilor tehnice aferente;
 Tine evidenta si asigura conservarea datelor de identificare a materialelor puse in
opera, precum si transmiterea acestora in inregistrarile de calitate aferente lucrarilor
executate de santier;
 Urmareste si asigura ca procesele de executie din cadrul santierului sa se desfasoare
numai pe baza de proceduri si instructiuni care sa deineasca precis si complet modul
de lucru;
 Urmareste asigurarea tuturor documentelor si conditiilor necesare executiei, in
realizarea cerintelor de calitate: documentatii tehnice si tehnologice de executie,
proceduri tehnice de executie (PTE) si planurile de control calitate (PCC) aferente pe
lucrari/ produs; gestioneaza toate documentele mentionate aferente executiei
lucrarilor contractate;
 Controleaza inainte de inceperea executiei, indeplinirea tuturor cerintelor stabilite in
documentatii si in PTE, urmarind organizarea zonei in conformitate cu prevederile
acestora, in vederea asigurarii conditiilor prealabile necesare pentru desfasurarea
corespunzatoare a proceselor de productie, protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor (PSI), protejarea mediului ambiant, realizarea racordurilor la utilitati
(energie, apa, canalizare, etc);
 Asigura executarea lucrarilor de constructii contractate cu clientii, in conformitate cu
PTE, PCC si cu graficele de esalonare;
 Urmareste si asigura consemnarea in inregistrari ale calitatii ce reprezanta indicatori de
stadiu (FCC, PV predare-primire fronturi de lucru, PV de receptie calitativa, PV receptie
lucrari care devin ascunse, PV de control, PV de probe, buletine de incercari, etc.)
toate datele privind verificarile, incercarile si inspectiile efectuate la executia lucrarilor/
produselor pe faze intermediare determinante si in final in vederea acceptarii acestora;
 Asigura gestionarea inregistrarilor calitatii conform, prevederilor din procedurile
aplicabile;
 Asigura conditiile necesare accesului la lucrare si la inregistrarile emise de santier,
pentru desfasurarea activitatilor de control si inspectii/ incercari pe flux si finale,
conform PCC de catre responsabilii AQ, CTC, din cadrul organizatiei sau proiectanti,
clienti si alte organe exteme de control abilitate;
 Participa la identificarea si analizarea neconformitatilor constatate in unna controalelor
si inspectiilor efectuate de organele interne sau externe si la stabilirea, impreuna cu
responsabilii CTC, AQ, a cauzelor si a solutiilor propuse pentru solutionarea
neconformitatilor;
 Raspunde de raportarea realizarilor pentru decontarea lunara a productiei executate
de santier, corespunzator stadiilor fizice inregistrate si confirmate de clienti;
 Asigura organizarea rationala a proceselor de productie si a locurilor de munca din
cadrul santierului, precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si
incadrarea cu fortele de munca aferente;
 Supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie si raspunde de
respectarea, in intreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor si normelor
in vigoare, precum si a prevederilor documentatiilor tehnice si tehnologice referitoare la
protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) si protejarea mediului
ambiant; asigura instruirea in aceste domenii a personalului subordonat, precum si
testarea acestuia cu privire la insusirea cunostintelor necesare;
 Intocmeste fisele de protectia muncii pentru toti muncitorii subordonati, efectuind
instructajul obligatoriu precum si la schimbarea locului de munca a fiecarui lucrator.
Introduce la lucru numai muncitori examinati medical si declarati apti sa presteze
muncile la care sunt repartizati;
 Asigura la locurile de munca, placi cu inscriptii de atentionare, afise, instructiuni vizibile,
dispozitive de avertizare si alte mijioace vizuale sau auditive specifice pentru
securitatea muncii, PSI si protectia mediului. Dispune delimitarea si ingradirea locurilor
cu grad ridicat de periculozitate;
 Asigura muncitorilor subordonati, scule si dispozitive de lucru corespunzatoare si
echipamente de protectie, precum si antidoturi, dupa caz, in vederea prevenirii
accidentarii si a imbolnavirilor profesionale;
 Urmareste ca utilajele, masinile si instalatiile folosite in cadrul santierului sa fie
prevazute cu dispozitive de siguranta si protectie, aparatori si dupa caz, cu legaturi la
pamint (pentru cele cu motoare electrice), iar actionarea acestor mijioace sa fie
asigurata numai de muncitori calificati, instruiti si daca este necesar, autorizati
corespunzator sarcinilor lor;
 Asigura imediat oprirea executiei lucrarilor in locurile de munca unde au aparut pericole
iminente si ia masuri pentru eliminarea cauzelor care au condus la situatiile respective .
Asigura remedierea urgenta a deficientelor constatate in domeniile securitatii muncii,
PSI si protectiei mediului, consemnate in urma controalelor efectuate de organele
interne sau de catre cele exteme abilitate;
 Stabileste modul de efectuare a pazei lucrarilor si a mijioacelor tehnico-materiale,
precum si de asigurarea securitatii mijioacelor banesti in cadrul santierului;
 Completeaza dosarele lucrarilor terminate si in colaborare cu functiile implicate din
societate, asigura pregatirea activitatilor de receptii pentru fiecare lucrare
finalizata;
 Face selectia de subcontractanti ai societatii pentru executia proiectului;
 Raporteaza periodic, la intervale stabilite cu conducerea societatii, despre stadiul de
indeplinire al lucrarilor;
 Asigura incadrarea in bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii, prin urmarirea
cheltuielilor inregistrate sau preconizate;
 Urmareste realizarea lucrarilor de catre prestatorii de servicii care au solicitat plati in
avans;
 Supervizeaza activitatea subcontractantilor, reprezentand societatea in relatia cu
acestia;
 Participa la toate evenimentele proiectului ( receptii pe faze determinante, receptii
partiale sau finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand
pregatirea adecvata a acestora;
 In cazul receptiilor efectuate cu beneficiarul final al lucrarii, va asigura convocarea
comisiei de receptie, transmitand in numele societatii toate notificarile prevazute
de lege in acest scop;
 Asigura cooperarea dintre toti factorii implicati in realizarea proiectului atat din
partea societatii cat si ceilalti factori: investitorul, autoritatile locale, subcontractantii;
 Vizeaza situatiile de lucrari si facturile subcontractantilor;
 Raspunde de respectarea tuturor normelor de Protectia Muncii, protectia Mediului,
P.S.I. la locul de munca pe care il coordoneaza;
 Raspunde de respectarea tuturor prevederilor Sistemului Calitatii in Constructii si
de respectarea legislatiei in vigoare cu privire la calitatea in constructii;
 Raspunde de respectarea Regulamentului Intern cu privire la ordinea si disciplina la
locul de munca;
 Raspunde de indeplinirea prevederilor de control din PCC aprobat pentru fiecare
lucrare si confirma in Fisa de control calitate (FCC) aferenta, efectuarea operatiilor
tehnologice si a verificarilor faza cu faza a lucrarii executate;
 Raspunde de raportarea realizarilor pentru decontarea lunara a productiei executate
de santier, corespunzator stadiilor fizice inregistrate si confirmate de clienti;
 Raspunde de rezolvarea completa si la termenele stabilite a tuturor actiunilor
corective/ preventive adoptate pentru activitatile desfasurate in cadrul santierului, in
urma controalelor, inspectiilor si auditurilor efectuate de catre CTC, AQ, echipa de
audit, precum si de catre clienti sau alte organe exteme de control autorizate, si la
care a participat alaturi de organele interne sau exteme de inspectie; unnareste si
asigura emiterea inregistrarilor/ dovezilor obiective pentru fundamentarea rezultatelor
obtinute;
 Raspunde la nivelul santierului de pastrarea integritatii patrimoniului societatii; participa
la organizarea si sprijina desfasurarea actiunilor de inventariere a resurselor tehnico-
materiale aflate in zona de activitate a subunitatii si la punctele de lucru.

RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA (RTE)

 isi desfasoara activitatea conform prevederile Regulamentului de atestare a


specialistilor in constructii, aprobat prin HGR 925/20.11.95.
 participa la stabilirea solutiei optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate
ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al
proiectului tehnic de executie
 verifica si avizeaza:fisele tehnologice de executie, procedurile tehnice de executie,
planul de control de calitate
 analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin
semnatura in inregistrarile de calitate intocmite, respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate).
 autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor
 verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor
in depozitul santierului si procesul de receptie a acestora ;
 verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea
respectiva
 opreste continuarea executarii lucrarilor care necesita inglobarea
produselor/materialelor la care s-au constatat deficiente ,neconformitati,defecte de calitate
care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privind calitatea in
constructii nr.10/1995
 verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si pastrarea
acestora in vederea predarii catre beneficiar;procese verbale de receptie calitativa ,procese de
verificare a lucrarilor ascunse ,procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor
 intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si-l
completeaza.

MANAGER CONTROLUL CALITATII

 isi desfasoara activitatea conform planului de control pe faze de lucrari aprobat pe


lucrare
 verifica modul de realizare al lucrarii conform documentatiei tehnice de executie, a
procedurilor/instructiunilor de lucru.
 verifica si confirma calitatea fazelor de lucrare
 proceseaza neconformitatile majore depistate si gestioneaza rapoartele de
neconformitati emise
 verifica si urmareste pe parcursul lucrarii realizarea documentelor ce confirma receptia
fazelor de lucrari
 efectueaza inspectii si veriuficari privind asigurarea calitatii
 asigura interfata cu laboratoarele de incercari de specialitate, reprezentantul
beneficiarului, inspectia de stat in constructii.
 comunica coordonatorului de proiect orice abatere de la proiectul de executie si/sau
normele in vigoare.
 se ocupa de obtinerea documentatia necesara pentru a putea aproba si acepta un
produs/subcontractor/producator/furnizor (vezi punctul “aprovizionare”)
 incheie procese verbale de recptie calitativa cu subcontactorii la finalizarea lucrarilor.
COORDONATOR IN MATERIE DE SANATATE SI SECURITATE

 este o persoana fizica sau juridica desemnata de catre beneficiarul lucrarii si/sau de
catre managerul de proiect pe durata realizarii lucrarii.
 coordoneaza aplicarea principiilor generale de securitate si sanatate aplicabile lucrarii
 elaboreaza sau solicita sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate
si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv si tinand seama de activitatile de
exploatare care au loc in cadrul acestuia;
 pregateste un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand
elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul
eventualelor lucrari ulterioare;
 adapteaza planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;
 transmite elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati
in domeniu;
 deschide un registru de coordonare si-l completeaza;
 transmite planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de
interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie
de de securit sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
 stabileaste, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale
de securitate si sanatate aplicabile santierului;
 armonizeaza planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de
securitate si sanatate al santierului;

RESPONSABIL MECANIZARE

 răspunde de planificarea și evidența reviziilor echipamentelor din dotare;


 coordonează și răspunde de organizarea și desfășurarea activității de mecanizare a
execuției și a operațiunilor de manipulare, depozitare, transport a resurselor tehnico-materiale;
 dispune de modul în care utilizatorii asigură exploatarea rațională și eficientă a
mijloacelor ce le-au fost puse la dispoziție, precum și efectuarea lucrărilor de întreținere a
acestora;
 urmărește efectuarea inspecțiilor tehnice periodice ale utilajelor, echipamentelor si
instalatiilor din santier.

TOPOGRAF

 răspunde de ridicările topografice necesare în cadrul lucrării (trasări, relevee,


nivelmente, etc);
 efectuează măsurători topografice în vederea realizării calculelor de cantități;
 efectuează verificări topografice înainte și în timpul execuției lucrărilor;

SEF DE PUNCT DE LUCRU

 Organizează activitățile desfașurate pe punctele de lucru conform cerinţelor de calitate


impuse prin documentaţia de execuţie;
 Supravegheaza direct si permanent procesul de executie cu respectarea tuturor
procedurilor tehnice de executie, prescriptiilor tehnice din proiect, norme si normative in
vigoare.
 Stabilește sarcini curente pentru personalul din subordine în conformitate cu programul
zilnic de lucru stabilit;
 Urmărește realizarea producției fizice la lucrările pe care le are în subordine;
 Completează zilnic rapoartele de lucru;
 Urmărește încadrarea în consumurile normate a tuturor resurselor la toate tipurile de
lucrări pe care le are în subordine;
 asigură aplicarea în procesul de execuție a tehnologiilor de execuție stabilite prin
procedurile tehnice de execuţie;
 asigură verificarea calităţii materialelor introduse in operă, verifică existenţa
documentelor de calitate a materialelor aprovizionate (declaraţii de conformitate, certificate de
conformitate, fişe tehnice, după caz);
 participă la efectuarea verificărilor de calitate, prelevare de probe şi semnează
procesele verbale de recepţie calitativă;
 răspunde de aplicarea masurilor de protecţie a mediudui, SSM, PSI, prim ajutor şi a
semnalizării rutiere a lucrării.
 răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în parametrii de performanță și în
termenele stabilite de conducerea companiei, legislația în vigoare sau de parametrii funcționali
ai companiei.

RESPONSABILUL PROTECTI A MEDIULUI

 verifică respectarea legislaţiei de mediu la lucrările aflate in execuţie;


 asigură in şantiere programe de masuri de mediu;
 elaborează si actualizează lista aspectelor de mediu pe şantiere.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE ALE PERSONALULUI DE EXECUŢIE DIRECT/INDIRECT


PRODUCTIV DIN ŞANTIER:

MUNCITORI CALIFICAŢI: BETONISTI, PAVATORI, ASFALTATORI, MONTATORI ELEMENTE


PREFABRICATE, FIERARI BETONIŞTI, LACATUSI, DULGHERI

 depozitează în condiţii de siguranţă şi gestionează materialele necesare, astfel încât sa


permită identificarea şi utilizarea rapidă a acestora.
 utilizează raţional timpul de lucru si materialele, echipamentele de lucru din dotare;
 îndeplineşte orice alte sarcini, activităţi şi atribuţii specifice trasate de conducerea
executivă în legătură cu activitatea pe care o desfaşoară;
 aduce la cunostinţa şefului ierarhic orice disfunctionalitate ce poate sa apară în
procesul muncii sau care poate afecta bunul mers al activităţii;
 la măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, apei şi a celorlalte
materiale de consum utilizate;
 respectă întocmai sarcinile şi indicaţiile primite de la şeful direct cu privire la procesul
tehnologic si materialele folosite (proporţii, cantitati, calitate);
 respectă întocmai precizările şi indicaţiile înscrise in proiectele de execuţie, procedurile
tehnice de execuţie, instrucţiunile de lucru;
 utilizează echipamentele, sculele şi materialele puse la dispoziţie de societate pentru
executarea sarcinilor de serviciu;
 aplică în procesul de execuţie a lucrărilor cunostinţele referitoare la elementele ce
concură la realizarea operaţiilor în sine şi interdependenţa lor prin pregătirea profesională,
executând lucrările pentru care este calificat la nivel cantitativ si calitativ optim, în conformitate
cu documentaţiile tehnice de execuţie;
 organizează şi curăţă propriul loc de muncă în vederea desfăşurării activităţii pentru
care este calificat.

ŞOFERI (PERSONAL LUCRARE)

 cunoaşte si respectă prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice, în


trafic intern şi internaţional de mărfuri;
 nu parăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefului de
birou;
 nu transportă alte mărfuri în afara celor trecute in documentele de transport;
 respectă cu stricteţe itinerariul şi instrucţiunile primite de la şeful direct;
 verifică starea tehnică a autovehicului, sa supravegheze dispunerea corecta a mărfii pe
platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depăşită sarcina maxima admisibila pe axe;
 sa fixeze şi să asigure încărcatura astfel încât transportul acesteia să se efectueze în
condiţii de maximă siguranţă;
 exploatarea autovehiculului sa se efectueze în conformitate cu instrucţiunile prevăzute
în cartea tehnică a acestuia.

DESERVENTI UTILAJE

 pregăteşte echipamentul pentru lucru (verifică starea tehnică a utilajului pentru: pornire,
oprire, stabilitate etc., verifică funcţionalitatea utilajului);
 identifica frontul de lucru (terasamente, decopertare, umplutura, compactare, demolare,
excavare, nivelare, incarcare, descarcare, ridicare etc.), traseele ce urmează a fi efectuate,
materialele cu grad de risc ridicat, cazurile speciale ce necesită ghidarea în timpul exploatării;
 pregăteşte utilajul pentru lucru astfel încât deplasarea utilajului în frontul de lucru să se
facă prin executarea cu atenţie a comenzilor, conform procedurilor de lucru;
 poziţionează utilajul cu asigurarea corectă a acestuia;
 efectuează operaţiile conform tehnologiei de lucru si conform destinaţiei utilizării
utilajului;
 participă la remedierea eventualelor neconformităţi acţionând operativ pentru
soluţionarea acestora, în cadrul echipei, pentru a nu afectat procesul de producţie; în cazul în
care constată o neconformitate o semnalează în timp util persoanelor responsabile;
se îngrijeşte permanent de integritatea şi buna funcţionare a utilajului folosit în cadrul activităţii
desfăşurate, semnalizeaza defecţiunile apărute si preda utilajul in aceeaşi stare in care i-a fost
incredintat;
completeaza si predă toate documentele aferente activităţii sale, conform
reglementărilor, atribuţiilor si dispoziţiilor primite;
efectuează operaţiile de curăţare a utilajului, de control a funcţionării sistemului electric de
forţă, comandă şi semnalizare; verificarea funcţionării şi a etanşeităţii circuitelor hidraulice şi
pneumatice; verificare stării de uzură a sistemelor în mişcare; ungerea pieselor conform
schemei şi graficului de ungere; verificarea funcţionării echipamentelor şi dispozitivelor de
securitate, etc. în conformitate cu sarcinile primite;
 sarcini aferente: organizează şi curăţă propriul loc de muncă.

MUNCITORI NECALIFICAŢI (DESERVENŢI CONSTRUCŢII MONTAJ, DESERVENŢI


INCĂRCARE DESCĂRCARE)

 deservirea echipelor calificate in care sunt repartizaţi;


 sa execute sub supravegherea unui muncitor calificat/sef de echipă săpăturile manuale
şi manipularea pamântului sapat;
 să execute lucrări de aşternere manuală a straturilor de agregate pentru fundaţiile
rutiere, sub supraveghere calificată;
 să execute umpluturi manuale si sa compacteze manual umpluturile de orice fel, sub
supravegherea unui muncitor calificat sau a sefului de echipă;
 să ajute ca deservent pentru betonişti la turnarea betoanelor;
 să execute demolările manuale si eliberările frontului de lucru;
 să incarce, sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie;
 să ajute la manipularea materialelor;
 să pregatescă materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic;
 să sorteze materialul rezultat din demolări;
 să ajute în cadrul echipei deservirea diferitelor maşini şi echipamente.
3.1. Organizarea personalului pentru proiect

Organizarea echipei de proiect, organizarea ulterioara pe santier si organizarea


personalului de santier sunt documentate într-un fisier special, ca parte a documentatiei de pe
santier.
Copii fizice vor fi distribuite pe baza unei liste permanente de distributie, simultan tuturor
partilor responsabile cu serviciul de modificare implementat.
Echipa de proiect este responsabila pentru urmatoarele masuri:
 Controlul programului de constructie si a executiei de catre sub-contractantilor
 Implementarea, controlul si dezvoltarea unor structuri si procese de management
rezonabile si eficiente, în vederea realizarii cu succes a proiectului
 Obtinerea cooperarii partenerilor si autoritatilor locale, precum si a tertilor implicati în
proiect
 Sedinte regulate pe santier, pentru a mentine lucrurile în functiune si pentru a-i informa
pe toti partenerii implicati
 Îndeplinirea obligatiei de documentare si informare.

3.2. Accesul la specialisti

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele


fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe
domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el,
proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert
tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.
Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la
construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de
desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier
autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai
executanţilor.
Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor se efectuează
de către experţi tehnici atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi.
Pentru prezentul contract nu se vor folosi decat specialisti acreditati, a caror acte vor fi
supuse verificarii beneficiarului sau reprezentantului acesta. Toate materialele, utilajele si
echipamentele folosite pentru executia lucrarilor, permanente si temporare, vor fi conforme si
vor respecta toate reglementarile in vigoare.
Deasemenea, in graficul de executie anexat prezentei oferte s-au considerat si timpii
necesari realizarii tronsoanelor de proba, si timpii aferenti testelor de compactare, testelor de
rezistenta a betoanelor etc.

4. Materiale folosite

Înainte de achiziţionarea materialelor, se vor prezenta eşantioane din materialele ce se


vor folosi Beneficiarului, punerea lor în operă făcându-se numai cu acordul acestuia.
Vor fi prezentate avizele tehnice si agrementele pentru materialele folosite.
Vor fi efectuate incercari pentru lucrarile de impermeabilizare si vor fi intocmite procese
verbale de lucrari ascunse.
Materialele si echipamentele se pastreaza in magazii inchise. Manipularea materialelor se
efectueaza cu respectarea normelor de protectia muncii, utilizand echipamentul de protectie
prescris, avand grija sa nu se deterioreze sau sa se sparga.
Depozitarea si manipularea materialelor, aparatelor si echipamentelor se va face astfel
incat sa se evite deterioararea sau distrugerea acestora.
O atentie sporita trebuie sa se acorde depozitarii si manipularii pe timp friguros.
La aducerea materialelor pe santier acestea vor fi supuse unui control vizual pentru a
depista eventualele deteriorari aparute in timpul transportului, depozitarii sau manipularii.

5. Managementul resurselor tehnice

Obiectivul de baza al managementului resurselor este de a aproviziona si a sustine


activitatea de pe santier astfel incat obiectivele privind programul de executie sa poata fi atinse
iar costurile sa se poata incadra in bugetul prevazut.
Productivitatea prevazuta si un maximum de performanta din partea muncitorilor, a
utilajelor si mijloacelor de transport se pot obtine numai atunci cand resursele necesare sunt
disponibile in mod optim.
Una dintre responsabilitatile managerului de proiect este sa identifice si sa stabileasca
necesarul de resurse pentru proiect, atat pe termen lung, in cadrul planificarii generale, cat si
pe termen scurt, pentru planificarea detaliata. El trebuie sa stabileasca ce resurse vor fi
necesare, cand trebuie sa fie disponibile si in ce cantitate. Ofertantul va pune la dispozitie
toate resursele necesare bunei desfasurari a proiectului. In cazul aparitiei unor intarzieri in
executie, ofertantul va suplimenta numarul resurselor astfel incat sa poata respecta data de
finalizare a contractului si sa nu se depaseasca bugetul alocat pentru aceasta lucrare.
Contractele de furnizare de materiale trebuie analizate si incheiate astfel incat sa contina
clauze clare, bine definite privind termenele de livrare, cantitatile, tipurile si calitatea dar si
clauze ce cuprind masurile ce vor fi luate in conditiile nerespectarii datelor de livrare (penalitati,
daune, etc.).
Atunci cand intervin intreruperi, conflicte de munca sau intarzieri, managerul de proiect
trebuie sa gaseasca masurile de remediere adecvate. Sunt cazuri in care anumite restrictii
legate de intervalele de aprovizionare cu anumite resurse pot conduce la modificarea planului
general de executie a proiectului si echipa de proiect trebuie sa prevada din timp astfel de
situatii si sa revizuiasca planificarea astfel incat sa nu fie afectat termenul de finalizare si
bugetul alocat.
De asemenea, este foarte important sa se stabileasca ca obiectiv urmarirea optimizarii
consumului de resurse prin aplicarea de procedee de analiza a resurselor.
Analiza resurselor cuprinde doua etape, respectiv programarea si imbunatatirea
programarii resurselor.
Programarea resurselor consta in stabilirea si esalonarea necesarului de resurse conform
programului rezultat din analiza drumului critic pe baza criteriului timp.
Imbunatatirea programarii resurselor se face prin alocarea si nivelarea folosirii resurselor.
Pentru asigurarea necesarului de resurse in vederea realizarii unui proiect de constructii,
trebuie sa se determine resursele necesare realizarii activitatilor din cadrul acestuia, in baza
proiectelor ce cuprind atat detalii de executie cat si liste de cantitati si caiete de sarcini privind
executia fiecarei activitati in parte.
Inca din faza de ofertare se intocmesc extrase de resurse in baza listelor de cantitati si
consumurilor specifice conform indicatoarelor de norme de deviz sau normelor proprii.

1. Extrasul de materiale reprezinta consumurilor de materiale pe unitatea de volum de


lucrare si a volumelor de lucrari din antemasuratoare si cuprinde:
o codul si denumirea materialului;
o consumul normat pe unitatea de volum a articolului de deviz;
o pretul unitar pe unitatea de masura a materialului;
o volumul de lucrari din antemasuratoare;
o cantitatea totala de materiale.

2. Extrasul de forta de munca reprezinta consumul de ore pentru fiecare meserie in parte
pentru toata lucrarea cuprinzand urmatoarele informatii:
o codul si denumirea meseriei;
o consumul normat de manopera pe o unitate de volum a articolului de deviz;
o salariul tarifar orar, care nu trebuie sa fie sub nivelul minim pe economie;
o volumul total de munca (in ore-om) pe meserii.

3. Extrasul de ore-functionare utilaj preia informatii din antemasuratoare si din normele de


consumuri specifice si cuprinde:
o codul, denumirea si tipul utilajului;
o capacitatea de productie a utilajului;
o tipul si marimea tarifului;
o volumul de lucrari de executat;
o norma de consum de ore functionare pe unitatea de masura a articolului de deviz;
o volumul total de ore de functionare.

4. Extrasul de mijloace de transport auto preia informatii din antemasuratoare si din


extrasul de materiale, respectiv cantitatile de materiale de transportat si cuprinde date
referitoare la:
o codul, denumirea si tipul mijlocului de transport; capacitatea mijlocului de transport;
o cantitatea de material transportata;
o distanta la care se face transportul;
o tariful de transport.
Programarea lucrarilor de constructii, utilizand drept criteriu de baza timpul, conduce la
obtinerea unor histograme de resurse care pot prezenta variatii destul de mari.
Avand in vedere ca resursele sunt limitate in timp se impune realizarea programelor de
executie astfel incat sa se optimizeze consumul de resurse.
Deoarece nu toate resursele intervin cu aceeasi pondere in desfasurarea lucrarilor apare
necesitatea stabilirii unor prioritati in functie de efectul economic asupra proiectului, in actiunea
de optimizare.
Managementul programarii resurselor se face prin alocarea si optimizarea folosirii
resurselor. Alocarea resurselor urmareste obtinerea unor programe avand durata de executie
minima, tinand seama de cantitatile de resurse disponibile.
Aceasta presupune repartizarea resurselor existente astfel incat profilul resurselor
necesare sa nu depaseasca profilul resurselor disponibile, tinandu-se ca durata in limita
drumului critic.
Pentru aceasta se modifica duratele de executie ale activitatilor ce detin rezerve libere de
timp avand ca efect modificarea intensitatii resursei.
Una dintre metodele folosite in alocarea resurselor este metoda euristica folosita care se
axeaza pe repartizarea resurselor fiecarei zile a graficului lucrarii si a fiecarei activitati a
acesteia, tinand seama de urmatoarele conditii:
o respectarea disponibilului de resurse si a necesarului fiecarei activitati;
o satisfacerea relatiilor de succesiune intre activitati;
o urgentarea maxima a lucrarilor.
Pentru alocarea resurselor in functie de importanta activitatii se stabilesc criterii de
preferinta, respectiv: rezerva totala, durata, termenul minim de incepere, cel mai mic, termenul
maxim de incepere, cel mai mic, termenul maxim de terminare, cel mai mic, rezerva totala plus
durata.
Deoarece nu pot fi aplicate toate criteriile in acelasi timp se aleg, in functie de lucrare, un
criteriu principal si unul sau doua criterii secundare, care se vor utiliza atunci cand criteriul
principal nu este suficient in fixarea prioritatii de alocare pentru doua sau mai multe activitati
de importanta egala.
Optimizarea resurselor urmareste obtinerea unor durate minime de realizare a
proiectelor, in conditiile uniformizarii consumului de resurse pe intreaga durata de executie a
proiectului, sau pe intervale de timp determinate.
Consta in stabilirea unui program de lucru a carui durata sa nu depaseasca lungimea
drumului critic dar care sa prezinte un profil imbunatatit al consumului de resurse. Aceasta se
poate realiza prin deplasarea activitatilor necritice in cadrul rezervelor lor libere de timp, astfel
incat sa se reduca sau elimine varfurile in consumul de resursa. Deseori, optimizarea
consumului unei resurse duce la accentuarea neuniformitatilor in consumul altei, sau altor
resurse.
Minimizarea pierderilor rezultate din neuniformitatea folosirii resurselor cu tendinte
contradictorii se realizeaza prin determinarea cheltuielilor suplimentare totale minime. Pentru
aceasta, se proiecteaza cate o varianta optima pentru fiecare resursa si se determina
cheltuielile suplimentare datorate neuniformitatii celeilalte resurse.
Daca se urmareste stabilirea unei variante cu cheltuieli suplimentare minime pentru
folosirea fortei de munca si a utilajelor de constructii-montaj, se calculeaza mai apoi o varianta
economica pentru folosirea utilajelor si cheltuielile suplimentare generate de folosirea
neuniforma a fortei de munca, urmand sa alegem, intre acestea, varianta cu cheltuieli
suplimentare minime.
Optimizarea folosirii resurselor are ca obiectiv o reprogramare a acestora incat, daca
este posibil, in fiecare zi sa se consume aceeasi cantitate de resurse, egala cu raportul dintre
volumul resursei pentru toata lucrarea si marimea drumului critic, exprimata in zile insa
aceasta situatie este ideala si se intalneste rar in practica.

5.1. Managementul resurselor tehnice – utilaje de constructii, echipamente si


mijloace de transport

Respectarea programului de lucru si a costurilor de productie depinde de calitatea


managementului resurselor tehnice de pe santier.
Pentru selectarea, folosirea si intretinerea corecta a acestora pe durata executarii
constructiei este recomandabil sa se tina seama de urmatoarele recomandari:

1. Pe cat posibil, resursele tehnice trimise la punctul de lucru trebuie sa fie de tipul care
se va comporta cel mai bine in conditiile de lucru respective. Persoanele competente din
cadrul firmei, precum managerul de proiect, managerul tehnic, seful compartimentului logistic
si mecanicul sef de pe santier ar trebui consultati inainte de a se face selectia finala a
resurselor tehnice. Volumul acestora ar trebui corelat cu cel al programului de productie si
repartizarea lor pe teren ar trebui echilibrata astfel incat fiecare unitate sa realizeze maximum
de productie.

2. Lucrarile ar trebui programate astfel incat sa se asigure o cat mai deplina utilizare a
tuturor resurselor tehnice. Resursele tehnice neutilizate costa bani. Este intelept sa se faca
intelegeri anterioare privind inlocuirea resurselor tehnice pe durata cand sunt programate
pentru reparatii sau revizii.

3. Intretinerea resurselor tehnice pe santier ar trebui sa fie parte integranta a planificarii


executarii constructiei. Este necesar sa accentuam importanta intretinerii zilnice pentru
exploatarea optima a echipamentelor. Un program sistematic de intretinere preventiva si,
desigur, respectarea acestuia constituie un element central al managementului resurselor
tehnice. Este avantajos sa se pastreze in depozitele santierului rezerve de componente de
intretinere de rutina a resurselor tehnice, precum furtunuri, curele, filtre si altele, astfel incat
accesul la acestea sa fie rapid. Curatarea ocazionala a motoarelor si a sistemelor de racire
este un aspect important al ingrijirii masinilor. Alimentarile cu carburanti si lubrifianti ar trebui
programate la anumite intervale pentru a minimiza durata de neutilizare a echipamentelor, de
regula inainte de inceperea programului de lucru efectiv.

4. Serviciile de reparatii pot fi asigurate de atelierul central al antreprenorului sau de catre


furnizori din apropiere. A incerca efectuarea unor reparatii majore in aer liber sau in conditii
improvizate este o strategie proasta. Reparatiile si intretinerea pot fi programate noaptea sau
la sfarsit de saptamana pentru a minimiza timpul de productie pierdut. Cand sunt programate
reparatii majore, componentele necesare ar trebui sa fie disponibile inaintea aducerii utilajului
in atelier. O practica buna consta in curatarea si verificarea echipamentului inaintea mutarii lui
intre doua amplasamente.

5. Volumul productiei realizate de un utilaj sau echipament depinde de: capacitatea


utilajului sau echipamentului, operatorul acestora si de supraveghetorii de pe santier.
Supravegherea atenta a operatorilor si a utilajelor si echipamentelor este la fel de importanta
ca si in cazul echipelor de lucru.

6. Exista uneori tendinta de a suprasolicita utilajele si echipamentele in dorinta de a mari


productia. Totusi utialejele si echipamentele sunt proiectate pentru a fi eficiente pe termen
lung, atunci cand sunt incarcate la capacitatea specificata prin cartea lor tehnica. Castigul
realizat din productia obtinuta prin supraincarcare va fi depasit ca valoare de costurile
aditionale pentru reparatii si de efectele scurtarii vietii utilajului si echipamentului.

7. Ratele reale de productie ar trebui verificate la fata locului pentru fiecare utilaj
important. Costurile mari cu reparatiile pot indica faptul ca utilajele sunt uzate, ca intretinerea
acestora este inadecvata sau ca operatorii utilajelor suprasolicita echipamentele. Costurile
mari de productie ale utilajelor pot dezvalui selectia gresita a utilajelor pentru sarcina de lucru
respectiva, slaba supraveghere pe santier, functionarea improprie a echipamentelor,
dezechilibre ale repartizarii utilajelor sau ineficienta operatorilor.

5.2. Alocarea și optimizarea folosirii resurselor

Resursele necesare pentru realizarea unei anumite lucrări se reprezintă, de regulă, sub
forma unor histograme de resurse. Pentru fiecare resursa în parte se folosesc: profilul
resurselor disponibile normale, profilul resurselor disponibile excepționale și profilul resurselor
necesare, care corespund programului de lucru adoptat și care se obțin pe baza graficului de
eșalonare calendaristică.
Punerea de acord între profilul resurselor necesare cu profilul resurselor disponibile
reprezintă scopul elaborării histogramelor de resurse.
Din practică s-a tras concluzia că programarea lucrărilor de construcții, utilizând drept
criteriu de bază timpul, conduce la obținerea unor histograme de resurse care pot prezenta
variații destul de mari.
Faptul că resursele sunt limitate în timp impune realizarea programelor de execuție astfel
încât să se optimizeze consumul de resurse. Deoarece nu toate resursele intervin cu aceeași
pondere în desfășurarea lucrărilor apare necesitatea stabilirii unor priorități în funcție de efectul
economic asupra proiectului, în acțiunea de optimizare.
Îmbunătățirea programării resurselor se face prin alocarea și optimizarea folosirii
resurselor.
Alocarea resurselor urmărește obținerea unor programe având durata de execuție
minimă, ținând seama de cantitățile de resurse existente (disponibile). Aceasta presupune
repartizarea resurselor existente astfel încât profilul resurselor necesare să nu depășească
profilul resurselor disponibile, ținându-se ca durată în limita drumului critic. Pentru aceasta se
modifică duratele de execuție ale activităților ce detin rezerve libere de timp având ca efect
modificarea intensității resursei.
Pentru alocarea resurselor se pot folosi metode analitice (programare liniara bivalenta)
sau euristice. Metodele euristice presupun repartizarea resurselor fiecărei zile a calendarului
lucrării și a fiecarei activități a acesteia, ținând seama de următoarele condiții: respectarea
disponibilului de resurse și a necesarului fiecărei activități; satisfacerea relațiilor de succesiune
între activități; urgentarea maximă a lucrărilor.
Când nu este posibilă alocarea resursei într-o anumită zi, pentru o anumita activitate,
activitatea respectivă se amâna cu o zi. Acest mod de lucru permite o alocare a resurselor
pentru toate activitățile, indiferent de importanța lor în graficul rețea.
Pentru a aloca resursele în funcție de importanța activității (critică sau necritică) se
stabilesc următoarele criterii de preferință:
- rezerva totală; se acordă prioritate activității cu rezerva totală cea mai mică. Deci,
activitățile critice au prioritate maximă și, ca atare, intervin în primul rând în procesul de
alocare, în defavoarea celor necritice;
- durata; se acordă prioritate activităților cu cele mai mici durate, avându-se în vedere
restabilirea disponibilului de resurse nestocabile într-o perioadă cât mai scurtă;
- termenul minim de începere, cel mai mic;
- termenul maxim de începere, cel mai mic;
- termenul maxim de terminare, cel mai mic;
- rezerva totală plus durata, ceea ce permite cumularea primelor două criterii.
Deoarece nu pot fi aplicate toate criteriile în același timp se aleg, în funcție de lucrare, un
criteriu principal și unul sau două criterii secundare, care se vor utiliza atunci când criteriul
principal nu este suficient în fixarea priorității de alocare pentru două sau mai multe activități
de importanță egală.
Optimizarea resurselor urmărește obținerea unor durate minime de realizare a
proiectelor, în condițiile uniformizării consumului de resurse pe întreaga durată de execuție a
proiectului, sau pe intervale de timp determinate. Constă în stabilirea unui program de lucru a
cărui durată să nu depașească lungimea drumului critic dar care să prezinte un profil
îmbunătățit al consumului de resurse. Aceasta se poate realiza prin deplasarea activităților
necritice în cadrul rezervelor lor libere de timp, astfel încât să se reducă sau elimine vârfurile în
consumul de resursă.
Sunt frecvente situațiile în care se consumă concomitent două sau mai multe resurse
distincte (forță de muncă, materiale, ore funcționare utilaje etc.). În acest caz, se tratează câte
o histogramă pentru fiecare resursa. Pentru fiecare lucrare se poate alege o resursă
principală, în funcție de care să se încerce acțiunea de nivelare (aplatizare a vârfurilor de
consum și ridicare a nivelului consumurilor mici).
Deseori, nivelarea consumului unei resurse duce la accentuarea neuniformităților în
consumul altei, sau altor resurse. Minimizarea pierderilor rezultate din neuniformitatea folosirii
resurselor cu tendințe contradictorii se realizează prin determinarea cheltuielilor suplimentare
totale minime. Pentru aceasta, se proiectează câte o variantă nivelată pentru fiecare resursă și
se determină cheltuielile suplimentare datorate neuniformității celeilalte (celorlalte) resurse.
Dacă se urmărește stabilirea unei variante cu cheltuieli suplimentare minime pentru
folosirea forței de muncă și a utilajelor de construcții-montaj, se calculează mai apoi o variantă
economică pentru folosirea utilajelor și cheltuielile suplimentare generate de folosirea
neuniformă a forței de muncă. Optimizarea folosirii resurselor are ca obiectiv o astfel de
reprogramare a acestora încât, daca este posibil, în fiecare zi să se consume aceeași cantitate
de resurse, egală cu raportul dintre volumul resursei pentru toată lucrarea și mărimea drumului
critic, exprimată în zile.

3. Impartirea responsabilitatilor in cadrul asocierii

Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract vor fi executate in totalitate de catre


ASOCIEREA Asa cum este mentionat si in cadrul acordului de asociere, responsabilii
pentru activitatile importante din aceasta lucrare sunt:
AICI SE TREC FIECARE DINTRE ASOCIATI CE FAC!!!!!

S-ar putea să vă placă și