Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învăţământ:

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază: TURISM SI ALIMENTATIE Aviz Director
Calificare profesionala: Bucatar
Modulul: M 1-Etica si comunicare profesionala
Nr de ore/an :64
Nr. ore /săptămână:2 din care:     T:64      LT:
Clasa: a-X-a INVATAMANT PROFESIONAL Aviz Sef de catedra
Profesor:
Programa aprobata prin Anexa 2 la O.M.E.N.  3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ-C.E.S.
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii Obs.


Nr. Nr. ore Săptămâna (Continut adaptat
Conţinuturi pentru elev C.E.S.)
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) 5 6 7 (8) 9 10 (11)
Notiuni 4 S1-S2.11.09
introductive 22.09

1. 1.1.1.Enumerarea 1.2.1.Pozitionarea 1.3.1.Manifesta-rea S3-S4.25.09-6.10 Implicarea in


elementelor interlocutorului interesului cu privire Procesul 4 echipa de
procesului intr-o schema de la nevoile comunicarii lucru(exercitii
comunicarii comunicare interlocutorului Ce este
comunicarea simple,adaptate
1.1.2 Precizarea 1.2.2.Evaluarea
nivelului de
obiectivelor si obiectivelor si 1.3.2.Adoptarea unui Elementele
competente ale
functiilor functiilor ton discret si procesului de
comunicarii comunicarii politicos comunicare elevului
1.1.3Descrierea 1.2.3Analizarea constientizand Pozitionarea
nivelurilor nivelurilor impactul vorbirii intr-o schema de
comunicarii comunicarii asupra altora. comunicare 4
Obiectivele
1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea 1.3.3.Constientizarea comunicarii S5-S6.9-20.10
formelor de diferitelor forme de nevoii de a intelege Functiile
comunicare:verbala comunicare in si utiliza limbajul comunicarii
2. ,nonverbala si scrisa diferite contexte intr-un mod Nivelurile
1.2.5.Monitorizarea responsabil si pozitiv comunicarii
si adaptarea propriei social
comunicari la
cerintele 1.3.4.Manifesta-rea
situationale capacitatii de
1.2.6.Cautarea, concentrare intr-o Formele de Participarea la
colectarea, situatie de comunicare 2
activitatea echipei
prelucrarea de comunicare data.
S7.23-27.10 de lucru(exercitii
informatii din surse Comunicarea
diferite 1.3.5.Manifesta-rea verbala
simple, adaptate)
1.2.7Realizarea unei atitudini
comunicarii in deschise si de respect Comunicarea
S8SPP.30.10-
contexte diferite pentru diversitatea nonverbala 03.11
expresiilor culturale.
1.1.5.Descrierea 1.2.8Transmiterea Comunicarea 2
principalelor tipuri mesajelor oral si cu 1.3.6.Argumen-tarea scrisa
de interactiune ajutorul mijloacelor clara si concisa a S9.06-10.11
3.
verbala de comunicare propriilor puncte de Stabilirea
evdere manifestand formelor de 2
dispozitia spre un comunicare
dialog critic si indicate in S10.13-17.11
constructiv diferite contexte

1.3.7.Manifesta-rea
1.1.6.Enumerarea 1.2.9. Redactarea unei atitudini
regulilor unei unui mesaj scris, cu conciliante in
comunicari scrise respectarea procesul de
comunicare si in
4. regulilor si folosirea primirea feed S11=SA.20-24.11
diferitelor tipuri de backului
texte
1.2.10. Formularea 1.3.8.Manifesta-rea Mijloace de
si exprimarea capacitatii de comunicare 6 Colaborarea cu
propriilor parare autoevaluare, Mass media colegii in scopul
oral sau in scris. asimilare, analiza si Mijloace de S12-S15.27.11- indeplinirii
sinteza a comunicare 22.12 sarcinilor de lucru.
informatiilor si orala S14SPP.11-
documentelor in Mijloace de 15.12
1.2.11. Aplicarea situatia data comunicare
1.1.7.Caracterizarea diferitelor forme ale scrisa
5. elementelor 1.3.9.Manifes-tarea Mijloace
comunicarii de
comunicarii nonverbale capacitatii de a comunicare
nonverbale derula o comunicare vizuala
eficienta cu Mijloace de
partenerii de afaceri comunicare
in situatia data audiovizuala
Internet
1.3.10.Manifes-tarea
Colaborarea cu
1.2.12. Ameliorarea capacitatii de a
1.1.8.Enumerarea calitatii comunicarii rezolva situatii Comunicarea membrii echipei
elementelor unei conflictuale in scrisa pentru asigurarea
6. comunicari eficiente situatia data Caracteristicile 6 unui climat optim
1.2.13. Indepartarea
barierelor mesajului scris de munca.
comunicarii 1.3.11.Asuma-rea Reguli de S16-S18.15.01-
responsabila a redactare a 02.02
utilizarii mijloacelor mesajului scris
1.2.14. Solutionarea
mass media Formele
situatiilor
interactive. comunicarii
conflictuale
scrise (proces
1.3.12.Constien- verbal, minuta,
1.2.15.Organizarea
tizarea conceptelor memoriu,
1.1.9.Prezentarea unei agende
de baza cu privire la referat, raport,
metodelor de electronice
indivizi, organizatii dare de seama)
detensionare a unei
de muna, egalitate de Corespondenta
situatii conflictuale 1.2.16. Utilizarea gen si comerciala
agendei electronice nediscriminare. (cerere de oferta,
1.2.17. Colectarea, comanda)
1.1.10. Prezentarea prelucrarea si 1.3.13. Implicarea Raportul formal
agendei electronice folosirea activa in
intelegand rolul si sistematica a monitorizarea Comunicarea
oportunitatile oferite informatiilor corespondentei nonverbala
de tehnologia conform regulilor Limbajul tacerii
societatii 1.2.18. Folosirea prestabilite. Limbajul
informationale in tehnologiei timpului
viata sociala, societatii 1.3.14.Asuma-rea Limbajul Implicare in echipa
personala si la locul informationale responsa-bilitatii si corpului de lucru(fise de
de munca. pentru a sprijini incadrarea in Gestica 5
lucru adaptate )
creativiattea si normele etice la locul Tonalitatea vocii
1.1.11. Descrierea inovatia de munca. Aspectul S19-S22.12.02-
problematicii fizic/prezenta 09.03
referitoare la 1.3.15.Manifes-tarea personala S21spp26.02-
validitatea si disciplinei in munca Limbajul 03.03
credibilitatea si pastrarea secretului spatiului
informatiei de serviciu. Limbajul
disponibile culorilor
1.3.16.Respec-tarea
principiilor etice de
comportament in
1.1.12. Descrierea 1.2.19.Aplicarea relatiile de munca
principiilor legale si procedurilor Comunicarea
etice implicate in specifice receptiei 1.3.17.Manifes-tarea eficienta
folosirea interactiva corespondentei unei atitudini Factori ce
a tehnologiei proactive in viata influenteaza
societatii sociala, personala ca comunicarea
1.2.20. Inregistrarea
informationale. si in timpul orelor de Colaborarea cu
datelor cu privire la
lucru. Tehnici de
corespondenta membrii echipei in
ascultare
primita vederea rezolvarii
Ascultarea
activa/pasiva
srcinilor de lucru
1.2.21. Expedierea 5
corespondentei
firmei prin posta Barierele
sau fax. comunicarii si S22-S24.05.03-
indepartarea lor 23.03
1.2.22.Realizarea Conflicte si
comunicarii prin solutionarea lor
posta electronica.
1.1.13. Prezentarea Agenda
regulilor de 1.2.23. Aplicarea electronica
monitorizare a principiilor de etica
corespondentei profesionala la locul Importanta
de munca agendei
1.1.14.Precizarea electronice Participarea la
principiilor de etica 1.2.24.Aplicarea activitatea echipei
profesionala normelor etice la Colectarea, de lucru(exercitii
locul de munca prelucrarea si simple, adaptate)
1.1.15. Cunoasterea folosirea
normelor etice si a 1.2.25.Participarea informatiilor
necesitatii la viata comunitatii 7
respectarii lor si a si la activitatile in
codului de conduita comun ale grupului
si maniere la locul de lucru. Validarea
de munca si in informatiilor
societate. oferite de S25-S29.26.03-
agenda 4.05
electronica

Organizarea
unei agende
electronice

Utilizarea
agendei
electronice
Administrarea
corespondentei

Reguli de Colaborarea cu
monitorizare a membrii echipei
corespondentei S28SPP.23-
27.04 pentru asigurarea
unui climat optim
Proceduri
de munca.
specifice de
receptie a
corespondentei
si aplicarea lor 8

Inregistrarea
datelor cu
privire la S30-S33.7.05-
corespondenta 01.06
primita

Expedierea
corespondentei
prin posta sau
fax

Posta electronica
Etica
profesionala
Relatiile
interumane-
climatul optim S28.23-
de munca 27.04.SPP
Conditii care
faciliteaza
activitatea Implicare in echipa
umana: structura de lucru(fise de
personalitatii, lucru adaptate )
tipuri de
temperament,
psihologia S34-S35.04.06-
grupurilor 15.06

Imaginea 4
personala

Deontologia
profesionala

Principii de etica
profesionala

Norme etice la
locul de munca,
norme de
comportament

Disciplina in
munca si
secretul de
serviciu

Recapitulare
finala

Colaborare cu
colegii in vederea
indeplinirii
sarcinilor

S36.18-22.06

2

S-ar putea să vă placă și