Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Liceul Economic Nasaud


Aria curriculară: Tehnologii
Filiera: Tehnologică
Profil: Servicii
Calificarea profesională: Tehnician în achizitii si contractari
Modulul VI: Stagiu de pregătire practică in achizitii si vanzari
Clasa: a XII- a D
Profesor: Beudean Cristina
Unitatea de învățare: Aplicații practice privind pozitia consumatorilor pe piata

Subiectul: Selectia ofertelor furnizorilor in functie de criteriile date.

Rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități, atitudini):


14.1.1. Descrierea ofertei de produse si servicii a firmei.
14.1.2. Precizarea caracteristicilor ofertei de produse ale firmei.
14.1.3. Prezentarea surselor de formare a ofertei de produse ale firmei.
14.1.4.Selectia ofertelor furnizorilor
14.2.1.Identificarea criteriilor de structurare a ofertei de marfuri.
14.2.2.Diferentierea ofertei de produse si servicii a firmei in functie de criteriile date.
14.2.3.Clasificarea surselor de formare a ofertei firmei.
14.2.4.Identificarea criteriilor de selectie a furnizorilor
14.3.1.Manifestarea interesului pentru adaptarea ofertei de produse/servicii la cerintele
pietei.
14.3.2.Colaborarea cu membrii echipei in vederea realizarii sarcinilor de lucru
Tipul lecţiei : mixtă
Data:09.12.2021-CLASA a-XII-a D
Obiectivul fundamental: Identificarea comportamentului consumatorului
Obiective operaţionale :

1|Page
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1:sa cunoasca importanta utilizarii unor furnizorii de valoare;
O2:sa identifice criteriile de evaluare a furnizorilor;
O3: sa descrie fiecare criteriu in parte.
Strategii didactice : dirijată, cognitivă, euristică
Procedee de instruire :
 explicaţia în etapa de comunicare
 învăţarea prin descoperire, prin răspunsuri la întrebări
 observatia dirijată
 conversaţia de consolidare.
Forme de organizare: frontal, individual.
Mijloace de invatamant: tablă, calculator,fise de lucru
Metode de evaluare :
 capacitatea de concentrarea a atenţiei
 capacitatea de concentrarea a atenţiei şi de pricepere a noţiunilor comunicate
 capacitatea de aplicare a noţiunilor asimilate în rezolvarea sarcinilor primite
 evaluare continuă pe parcursul lecţiei
 capacitatea de evaluare şi autoevaluare

2|Page
I.Moment organizatoric:
Profesorul face prezenta si noteaza absenti.
Elevi isi pregatesc materialele necesare desfasurarii activitatii.
II.Captarea atentiei:
Selectia ofertelor furnizorilor in functie de criteriile date
III. Anunţarea temei şi enunţarea obiectelor:

Lectia pentru astazi se numeste: Selectia ofertelor furnizorilor in functie de criteriile date

La sfarsitul zilei veti fi capabili sa:


O1:sa cunoasca importanta utilizarii unor furnizorii de valoare;
O2:sa identifice criteriile de evaluare a furnizorilor;
O3: sa descrie fiecare criteriu in parte.
 IV.Conducerea /Dirijarea învăţării

Utilizarea unor furnizori de valoare reprezintã unul din elementele cheie ale
succesului organizaţiei pe termen lung, în termeni de calitate a produselor şi serviciilor
furnizate cãtre clienţi, precum şi pentru reducerea costurilor organizaţiei şi implicit
creşterea profiturilor.
Procesul de aprovizionare este o verigă esenţială în ciclul de dezvoltare al unui produs,
iar ţinerea lui sub control reprezintă o cerinţă obligatorie a standardului ISO 9001:2000 -
„Organizaţia trebuie să evalueze şi să selecteze furnizorii pe baza capabilităţii acestora de a
furniza un produs în concordanţă cu cerinţele organizaţiei. Trebuie stabilite criteriile de
selecţie, de evaluare şi de reevaluare.” 1
Unul dintre cele opt principii ale managementului calităţii se referă la „Relaţii reciproc
avantajoase cu furnizorul”. Astfel, „organizaţia şi furnizorii săi au interese comune pentru relaţii
reciproc avantajoase; îmbunătăţirea acestor relaţii creşte abilitatea acestora de a crea valoare.” 2
Conceptul nou despre calitate impune, prin urmare, o colaborare strânsă între producător şi
furnizorii săi de materiale şi componente pentru a se asigura premisele calităţii cerute de

3|Page
produsul de bază. Furnizorul, la rândul său, este şi el interesat să cunoască modul în care sunt
cotate calitativ produsele sale de către beneficiari, pentru a evita reclamaţiile şi cheltuielile
suplimentare generate de acestea şi a-şi menţine şi îmbunătăţi permanent calitatea şi produselor
sale..
Noţiunea de „evaluare a furnizorilor“, este sinonimă cu cea de „caracterizare a
furnizorilor“ care se poate întâlni în unele articole de specialitate şi a fost aleasă ca denumire
pentru procedură, sugerând şi acţiunea dinamică, evolutivă a acestora. Deoarece este o cerinţă
impusă de standardele din seria ISO 9000, evaluarea şi selectarea furnizorilor se va realiza pe
baza capabilităţii acestora de a respecta anumite criterii stabilite de organizaţie.
Evaluarea furnizorilor constituie un instrument de orientare a strategiei în domeniul
calităţii dusă de întreprinderea beneficiară în direcţia satisfacerii cât mai depline a cerinţelor
utilizatorilor produsului final. Deoarece este o cerinţă impusă de standardele din seria ISO 9000,
evaluarea şi selectarea furnizorilor se va realiza pe baza capabilităţii acestora de a respecta
anumite criterii stabilite de organizaţie.
Evaluarea furnizorilor reprezintă o etapă importantă în elaborarea strategiei de
aprovizionare materială, în cadrul căreia este precedată de identificarea şi evaluarea necesităţilor
materiale ale companiei, identificarea ofertelor de produse şi identificarea surselor potenţiale de
furnizare. Furnizorii trebuie comparaţi pe baza impactului pe care îl au atât asupra valorii
suplimentare create, cât şi asupra costului total corespunzător supply-chain-ului.
Din păcate, în foarte multe cazuri, deciziile de aprovizionare se axează exclusiv pe
criteriul preţului practicat de furnizor (se alege furnizorului cu preţul minim). Multe alte aspecte
legate de furnizor, cum ar fi timpul de livrare, gradul de încredere, calitatea produselor,
flexibilitatea ofertei, posibilitatea de a interveni în conceperea produselor sunt ignorate sau
tratate cu minimă atenţie, în ciuda faptului că aceste aspecte – în realitate – afectează
costul total al aprovizionării (privit în ansamblu). O metodă eficientă de evaluare a
furnizorilor trebuiă sa permită identificarea şi urmărirea performanţelor unui furnizor din
perspectiva tuturor elementelor ce influenţează costul total al colaborării cu acesta. Aceste
investigaţii au ca finalitatea acordarea de note sau calificative diverse furnizorilor, pe baza
acestora alegându-se ulterior varianta optimă.
O posibilă soluţie ar putea fi ca - pe parcursul etapei de evaluare a furnizorilor – să se
întocmească o listă cu caracteristicile pe care trebuie să le aibă aceştia şi importanţa relativă a
acestora. Printre criteriile care ar trebui luate în calcul în procesul de evaluare a furnizorilor,
pot fi considerate următoarele3:
Criteriile de evaluare a furnizorilor
1) Timpul necesar aprovizionării (intervalul de timp dintre momentul lansării comenzii şi
momentul recepţiei produselor, durata de aprovizionare). Pe măsură ce timpul necesar
aprovizionării de la un anumit furnizor creşte, mărimea stocurilor de siguranţă ce trebuie
constituite de către cumpărător creşte proporţional cu acesta. Evaluarea furnizorilor luând în
calcul durata de aprovizionare permite firmei analiza impactului pe care aceştia îl pot avea
asupra costurilor de stocare.
3

4|Page
2) Performanţa reală. Performanţa reală are o influenţă directă asupra variabilităţii duratelor
de aprovizionare. Un furnizor de încredere nu înregistrează deviaţii majore de la durata medie de
aprovizionare. Pe măsură ce amploarea variaţiilor creşte, stocurile de siguranţă necesare ale
companiei-cumpărător cresc foarte rapid. Prin urmare, performanţa reală (ca indicator de
evaluare a unui furnizor) constă tocmai în amploarea şi nivelul variaţiilor legate de durata de
aprovizionare şi este un indicator important întrucât determină în mod direct costurile de stocare
ale cumpărătorului.

3) Flexibilitatea supply-ului. Flexibilitatea supply-ului se referă la amploarea variaţiilor


cantităţii comandate de către cumpărător pe care furnizorul o poate tolera fără a afecta alţi factori
de performanţă. Cu cât flexibilitatea unui furnizor este mai mare, cu atât mai puţin va varia
durata de aprovizionare pe măsură ce cantităţile se modifică. Prin urmare, şi acest factor are
influenţă directă asupra costurilor de stocare ale cumpărătorului.

4) Frecvenţa livrărilor / lotul minim acceptat. Frecvenţa livrărilor şi lotul minim acceptat de
către un furnizor sunt strâns legate de mărimea fiecărui lot de aprovizionare al firmei-
cumpărător. Pe măsură ce mărimea lotului creşte, mărimea stocului mediu creşte, generând şi
creşterea costurilor de stocare. Frecvenţa livrărilor are o influenţă similară: cu cât aprovizionările
se fac mai rar, cu atât mărimea stocurilor de siguranţă ce trebuie constituite este mai mare.

5) Calitatea produselor. O înrăutăţire a calităţii produselor creşte variabilitatea cantităţilor


disponibile pentru cumpărători. Calitatea influenţează durata de aprovizionare, dar şi amploarea
variaţiilor acesteia (de multe ori, produsele neconforme trebuie înlocuite cu altele
corespunzătoare cerinţelor cumpărătorului). Din acest punct de vedere, alegerea unui furnizor de
produse de nivel calitativ mai redus nu este o variantă bună, întrucât presupune constituirea unoi
stocuri mai mari de siguranţă (implicit, costuri mai mari de stocare).

6) Costurile de transport. Costul total pe care îl presupune colaborarea cu un anumit furnizor


include şi cheltuielile necesare pentru transport. Referitor la acest aspect, sunt relevante: distanţa
faţă de furnizor, modul de transport disponibil, frecvenţa livrărilor, etc.

7) Elemente legate de preţ / plată. Elementele legate de preţ / plată includ termenul de plată pe
care furnizorul este dispus să îl accepte, dar şi posibilele discount-uri de cantitate oferite de
acesta. Un termen de plată mai îndepărtat îî permite cumpărătorului să-şi finanţeze temporar
diverse nevoi de finanţare (indicat este ca acestea să fie tot din categoria celor temporare).
Discount-urile de cantitate tind să reducă costul unitar al produselor, însă impun şi o creştere a
mărimii lotului de aprovizionare (pentru a obţine respectivele discount-uri), cu efecte asupra
mărimii stocului mediu şi, deci, a costurilor de stocare.

5|Page
8) Abilitatea de a coordona informaţiile. Această abilitate a furnizorului este greu de
cuantificat, însă afectează abilitatea companiei-cumpărător de a potrivi oferta cu cererea. O bună
coordonare are ca efect o planificare mai eficientă a aprovizionării (minimizând astfel costurile
de stocare şi valoarea vânzărilor pierdute din cauza rupturii de stoc), dar şi atenuarea efectului
„bici” / „bullwhip” (amplificarea creşterii comenzilor primite în cadrul aceluiaşi lanţ de
aprovizionare), având ca rezultat costuri mai scăzute de producţie, stocare şi transport pe măsură
ce se îmbunătăţeşte gradul de satisfacere a cerinţelor.

9) Gradul de influenţă acceptat în concepţia/realizarea produselor. Această caracteristică


are o importanţă majoră în procesul de evaluare a furnizorilor, întrucât cea mai mare parte din
costul produsului provine tocmai din concepţia propriu-zisă a acestuia. Prin urmare, este
important ca firmei-cumpărător să i se permită să intervină cu sugestii şi idei în procesul de
fabricare a produselor.

10) Nivelul ratelor dobânzilor, taxelor şi impozitelor. Acest criteriu poate fi luat în calcul în
situaţiile în care firma-cumpărător îşi desfăşoară activitatea pe plan internaţional. În multe cazuri,
fluctuaţiile valutare – de pildă – pot afecta preţul unitar mai mult decat toţi ceilalţi factori la un
loc. În mod similar, nivelul taxelor şi impozitelor are o influenţă semnificativă asupra costului
total, variind de la o locaţie la alta.

11) Viabilitatea. Luând în considerare impactul pe care furnizorii îl au asupra performanţei unei
companii, un factor important în alegerea unui anumit furnizor îl reprezintă siguranţa
continuităţii acestuia pe piaţă, viabilitatea acestuia, mai ales în situaţiile în care nu există
alternative (sau se pot găsi foarte greu produse substituente).

V.Asigurarea feed-bak-ului
Care este importanta utilizarii unor furnizorii de valoare;
Care sunt criteriile de evaluare a furnizorilor;
Descrieti fiecare criteriu in parte.
VI.Asigurarea transferului
Fisa de lucru
Realizati un tabel cu potentiali clienti si furnizorii ai societatii comerciale unde va desfasurati
stadiul de pregatire practica.

6|Page

S-ar putea să vă placă și