Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 ISTRIA
Strada Primăriei, nr. 15, localitatea Istria
Judeţul Constanţa
Tel./ fax: 0241522589
E-mail: scistria@yahoo.com

Nr. înregistrare:

RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I
ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022

În cursul anului şcolar 2021 - 2022,semestrul I, subsemnata Popescu Maria - Carmen., titulară
a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Istria, pe catedra/postul de profesor învățământ primar, am derulat
activități didactice, școlare și extrașcolare la clasa I atât în cadrul şcolii cât şi în mediul on - line.
În urma studierii curriculumului am stabilit schema orară și am întocmit orarul clasei I.
Proiectarea activităţii la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin
însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare, transcurriculare, integrate a
conţinuturilor programelor şcolare . Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza rezultatelor
obținute la evaluarea inițială de la începutul anului școlar și pe baza particularităților de nevoi ale
elevilor. Astfel, mi-am adaptat activitățile de învățare – îndeosebi sub raportul conținutului, al
formelor de organizare și al metodologiei didactice – la posibilitățile diferite ale elevilor, la
capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în
parte.
Am parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice
proiectate pe unităţi de învăţare, integrat. Activităţile de învăţare s-au îmbinat cu activitățile în
completare . La sfârşitul de unităților de învățare, am realizat activitati de sistematizare,
recapitulare a cunoștințelor, evaluare- respectând specificitatea clasei I. Rezultatele elevilor se
regăsesc în portofoliile personale. Acestea au fost prezentate părinţilor . Am întreprins activităţi
de observare a elevilor în timpul învaţării
Am prezentat oferta educațională pentru discipline opționale, dar, la cererea părinților, nu am
nu am realizat niciun optional.
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală
măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
Am structurat logic și echilibrat conținutul lecțiilor, am proiectat situații de învățare variate ca
formă de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul învățării, mod de
comunicare, mod de producere a învățării, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a
cunoștințelor, metodologie, mijloace de învățământ, am proiectat sarcini de lucru pentru
formarea competențelor elevilor, am proiectat lecții de tipuri diferite, structurate după modele
variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu conținuturile abordate, cu competențele vizate.
Am conceput și realizat activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport cu diferențele
dintre elevi. Mi-am adaptat activitatea școlară, prin conținutul ei și prin programul de lucru,
intereselor și aptitudinilor elevilor, particularităților lor de vârstă (sarcini de lucru diferențiate).
Am folosit forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în perechi, frontal sau individual.
Am facilitat activitatea independentă a elevilor și am alternat activitatea în grup cu munca
independentă. Am aplicat cu succes metode activ-participative, predominând cele moderne.
Datorită valențelor formative pe care le dețin metodele contemporane activ-participative
(asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare, valorificarea și
stimularea creativității și imaginației elevilor, dezvoltarea motivației pentru învățare, crearea
cadrului favorabil pentru aplicarea cunoștințelor dobândite), le-am utilizat în procesul instructiv:
conversația, observarea, jocul de rol, metoda cubului, brainstormingul, ciorchinele, copacul
ideilor ș.a. Am realizat lecții din perspectiva transdisciplinară, întrucât transdisciplinaritatea este
adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învățare
În cadrul activităților la clasă am folosit auxilire școlare de la editura Intuitext, am realizat
diverse mijloace didactice ce au fost necesare în predare( jetoane, imagini diferite, planșe, jocuri
ș.a.); mereu am prezentat rezultatele obținute de elevi în cadrul întâlnirilor desfășurate cu
părinții, am valorizat aceste activități prin realizarea unor portofolii și expoziții cu exemple de
bună practică( expoziții realizate în mediul on – line).
În acest an şcolar elevii clasei I au fost implicaţi în marcarea unor evenimente ( la nivel de
clasa) importante cum ar fi: Ziua Educatiei,Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului.
Evidenţiez consecvenţa în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe.
Pentru o eficiență sporită a învățării am utilizat în procesul didactic diverse tipuri de evaluare, am
utilizat în mod adecvat scopurilor educaționale toate tipurile de evaluare. Pentru a face învățarea
mai atractivă pentru elevi, am folosit metode și instrumente complementare de evaluare:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionarul, proiectul, portofoliul,
autoevaluarea. Am asigurat transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin
elaborarea de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare test de evaluare, potrivit
standardelor curriculare de performanță, prin comunicarea acestor indicatori și asigurarea
permanentă a feed-back-ului.
Scopul evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor, astfel
încât am avut un punct de plecare în planificarea activităților de învățare, aprofundare, dezvoltare
și recuperare. Am elaborat un plan de măsuri pentru problemele identificate ca urmare a
aplicării testului inițial, plan pe care l-am urmărit pe tot parcursul semestrului. Am centralizat
rezultatele testelor aplicate, le-am interpretat și am stabilit planul de măsuri ameliorative.
Măsurile propuse de mine pentru ameliorarea deficiențelor întâlnite la evaluarea inițială le-am
urmărit pe tot parcursul semestrului, rezultatele finale dovedind un interes real în remedierea
problemelor.
Am realizat o notare ritmică prin acordarea unor diverse recompense: steluțe, buline, fețe
zâmbitoare, cupe, coronițe ș.a.
Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării precum și cu
standardele de performanță; am utilizat itemii obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi; am
prezentat baremele de corectare și de notare; am realizat analiza administrării testului și am
consemnat progresul școlar, comunicând aceste rezultate atât elevilor cât şi părinţilor.
Am folosit fișe de lucru, am utilizat instrumente diverse de evaluare: portofoliile elevilor,
referate și proiecte tematice sau proiecte educaționale; am promovat autoevaluarea în demersul
didactic și am realizat o interevaluare la nivelul clasei; am aplicat diferite chestionare părinților și
elevilor pentru o cunoaștere cât mai bună a copiilor și a mediului familial; am avut întâlniri
periodice on – line cu părinții . Anul acesta am avut o tematică deosebită privind consilierea
părinților cu accent pe dezvoltarea personalității școlarului.Am integrat utilizarea autoevaluării şi
a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative.
Pentru elevii cu dificultăți în învățare am formulat şi aplicat măsuri de remediere necesare
(teme de lucru in clasa, fişe de ameliorare/dezvoltare)
Am menținut o legătură permanentă cu părinţii;
Am stabilit programului activităţilor extracurriculare cu cu elevii şi părinţii;
Am identificat nevoi proprii de dezvoltare profesională și am participat la şedintele de
perfectionare organizate în cadrul şcolii si la cercul pedagogic.
Am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar
şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;
Am stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activității instructiv-educative prin
prezentarea normelor ce trebuie respectate în timpul orelor de curs on - line, stabilirea regulilor
clasei împreună cu elevii clasei. Am asigurat respectarea normelor de conduită în școală conform
regulamentelor în vigoare; am întocmit documentele care confirmă prezentarea acestor norme;
am completat fișele de observație a comportamentului elevilor; am gestionat eficient situațiile
conflictuale apărute; am proiectat, aplicat și interpretat unele demersuri de cunoaștere a elevilor,
am aplicat strategii educative diferențiate și am implicat elevii în diferite acțiuni de bună
practică, responsabilizându-i. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de bună
practică pentru motivarea acestora la o conduită bună. Am prezentat elevilor regulamentul intern
al școlii, regulile de securitate în școală și regulile de apărare împotriva incendiilor. În prima
ședință cu părinții am ales comitetul de părinți al clasei
Am fost preocupată şi în acest an de formarea mea profesională,în folosirea unei metodologii
activ-participative.
M-am documentat asupra noutăţilor,cele mai interesante fiind puse în practica. Am realizat și
actualizat permanent Portofoliul învățătorului. Acesta respectă structura stabilită de către ISJ iar
materialele acestuia sunt relevante pentru activitatea desfășurată la clasă.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a concretizat
prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost de peste
75% , consultaţii cu părinţii .Consider ca foarte bună relaţia învatăţor-părinţi , cei din urmă
implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.
Am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul
clasei noastre.

Prof. înv. primar, Director,


Maria – Carmen Popescu prof. Tucă Ștefan

S-ar putea să vă placă și