Sunteți pe pagina 1din 5

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR

AUTORIZATI DIN ROMANIA


FILIALA IALOMITA

CAPITOLUL II RASPUNSURI

Nr. Grupa : 2
Nr. Categorie: X
Tema: ORGANIZAREA AUDITULUI SI CONTROLULUI INTERN
AL INTREPRINDERII

Intrebarea nr.16: Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei


entitati presupune:
a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii
in vederea satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing;
b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a
tehnologiilor care ar putea afecta entitatea;
c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritul sustinerii
licentelor sau patentelor existente;
d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti
proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.
1
RASPUNS:

Riscuri si proceduri de control intern:


 sistarea investitiilor si ritmul lent al perfectionarii procedeelor de fabricatie
conduc la tehnologii incorporate cu performante reduse, cu un grad ridicat de uzura
morala, la un ritm scazut de acumulare al competentelor in progresul tehnic,
tehnologic; in acest caz se impune recuperarea, reorganizarea si utilizarea intensiva a
know-how-ului
 neimplementarea sau implementarea redusa a proiectelor de dezvoltare sau
de cercetare-dezvoltare; in acest caz se impune analiza si argumentarea fezabilitatii
tehnice si financiare a proiectelor, cat si a resurselor tehnice si financiare alocabile
aplicarii acestor proiecte
 numarul mare de proiecte potentiale; in acest caz se impune identificarea
proiectelor potentiale, cercetarea si analizarea lor inainte de a fi adoptate, avand in
vedere prioritatile stabilite in functie de anumite criterii:
- masura in care proiectele corespund unor obiective extinse ale entitatii
- aduc beneficii importante relativ la costuri
- marimea bugetului comparativ cu resursele disponibile

Intrebarea nr.17: Orice planificare incepe cu intrebarea “pentru ce suntem aici?”


Aceasta presupune termene (orizonturi de timp) si etape sau strategii adecvate
termenelor.Termenele pot fi: termen scurt: pina la un an; termen mediu: intre doi si
cinci ani; termen lung: peste cinci ani.
In functie de termenele stabilite etapele pot fi: planificarea strategica,
planificarea tactica, planificarea operativa.
Identificati intrebarile la care trebuie sa raspunda fiecare etapa de planificare in
domeniul organizarii contabilitatii la nivelul unei intreprinderi, informatiile
importante necesare si exemple pentru continutul fiecarei etape de planificare.
RASPUNS:

Planificarea activitatii de audit intern se realizeaza pe trei nivele:


 planificarea strategica pe termen lung are in vedere activitatea de evaluare a
functiei auditului intern a structurilor care si-au organizat compartimente de audit,
o data la 5 ani, conform cadrului normativ al auditului intern;
 planificarea strategica pe termen mediu are in vedere faptul ca, in
conformitate cu prevederile cadrului normativ al auditului intern, toate activitatile
auditabile trebuie sa fie auditate cel putin o data la 3 ani; În funcţie de importanţa
unei activităţi în cadrul entităţii, de pericolul producerii unor evenimente sau chiar

2
pagube, cât şi de gradul de apariţie şi importanţă al riscului aceasta poate fi
cuprinsă în auditare;
 planificarea anuala cuprinde misiunile ce se vor realiza pe parcursul anului
viitor tinand cont de bugetul de timp disponibil din cadrul planului si de resursele
alocate anual. Fiecare misiune de audit va cuprinde obiectivele, identificarea
activitatilor adiacente, orele lucrate, personalul si planificarea pentru activitatile si
departamentele entitatii supuse examinarii.
Practica impune selectarea riguroasa a activitatilor din domeniile auditabile cu
risc crescut pe baza analizei riscurilor asociate acestor activitati. Exercitarea unei
politici de management al riscurilor la nivel de entitate trebuie sa cuprinda:
o existenta unei politici formalizate, care include identificarea riscurilor,
determinarea celor majore, stabilirea proprietarilor de riscuri
o sisteme de identificare si masurare a riscurilor;
o strategii adaptate de gestiune si control asupra riscurilor;
o sistem de auditare a riscurilor;
o sistem de raportare a riscurilor;
o tablou de bord realizat in coordonare cu obiectivele entitatii auditate
Tipologia riscurilor si respectiv criteriile de evaluare a riscurilor trebuie sa fie
eficienta si sa ne asigure pastrarea unei viziuni generale asupra ansamblului. La
planificarea activitatilor auditabile in anul viitor trebuie sa acordam prioritate
activitatilor ale caror rezultate vor fi relevante pentru entitatile auditate.
Planurile anuale de audit intern trebuie sa fie adaptate in cursul exercitiului ori
de cate ori se modifica structura riscurilor din cadrul entitatii.
Planificarea activitatii de audit intern trebuie sa aiba in vedere si evenimente
deosebite sau neprevazute (zilele de pregatire profesionala ale auditorilor, zile de
concediu ale auditorilor).
Planificarea activitatii de audit intern are in obiectiv si stabilirea bugetului de
timp al auditorilor si bugetul financiar aferent activitatilor planificate.
Programul misiunilor de audit intern trebuie sa se bazezez pe o evaluare a
riscurilor cel putin o data pe an si sa tina cont de punctul de vedere al
managementului general.
In situatia in care sunt propuneri de realizare a unei misiuni de consiliere,
inainte de a fi acceptata, se va analiza in ce masura aceasta poate aduce un plus de
valoare si contribuie la imbunatatirea managementului riscurilor in functionarea
entitatii. Misiunile de consiliere care au fost acceptate trebuie sa fie integrate in
planul de audit intern anual, care este transmis spre aprobare managerului general
pentru aprobare.

Intrebarea nr.18: Principala sursa de informare pentru management este


contabilitatea. Transformarea contabilitatii intr-o contabilitate orientata spre
conducere trebuie sa aduca in prim plan sustinerea deciziilor conducerii si nu

3
documentatia activitatii trecute. Identificati informatiile furnizate de contabilitate
pentru echipa manageriala. Studiu de caz: Societate de prestari servicii.
RASPUNS:

Contabilitatea manageriala are rol in sustinerea decizilor conducerii furnizand


informatii financiare pentru managementul unitatii.
Contabilitatea manageriala este un sistem de informatii contabil care are in
vedere sa ajute managerii si influenteaza comportamentele prin modelarea
relatiilor dintre sumele alocate consumate si obiectivele urmarite. Informatiile
generate de contabilitate trebuie sa intruneasca cerintele:
 informatia are valoare pentru manager daca aceasta contribuie la reducerea
incertitudinii viitorului
 o informatie suplimentara are valoare daca poate afecta/influenta decizia
managerului
 o informatie are valoare daca aceasta contribuie la modificarea sensibila a
consecintelor unei decizii.
Asteptarile managerilor de la contabilitatea manageriala sunt:

 sa permita o constatare: lucrurile merg bine sau nu?


 sa atraga atentia: de ce probleme trebuie sa se intereseze?
 sa ajute la solutionarea problemelor: dintre diferitele solutii care este
cea mai buna?
Contabilitatea manageriala orientata spre furnizarea de informatii managerilor
se pliaza pe cele trei functii ale managementului:
• planificarea in acest caz contabilitatea manegriala ajuta la fixarea
obiectivelor viitoare (planificare strategica) furnizand informatii necesare pentru
luarea deciziilor referitoare la sistemele de fabricatie adoptate, politica de preturi a
firmei, politica comerciala, in estimarea capitalului investit;
• organizarea: identificarea elementelor unei structuri organizatorice,
intelegerea metodelor de stabilire a autoritatii si distribuire a responsabilitatii
• controlul: contabilitatea manageriala sprijina procesul de verificare a
modului si a masurii in care obiectivele propuse au fost sau nu indeplinite
realizand raportarile care trebuie sa arate cum sunt realizarile actuale fata de
scopurile propuse
Contabilitatea manageriala ca instrument al controlului de gestiune furnizeaza
informatiile pe care se pot baza studiile si rationamentele ce permit analiza
abaterilor de la bugete si luarea deciziilor corective.
Contabilitatea financiara orienteaza informatia catre exteriorul firmei (actionari,
banci, investitori, furnizori, stat); informatia este furnizata sub forma de rapoarte
standardizate (bilant, cont de profit si pierdere, flux de numerar)

4
Contabilitatea manageriala orienteaza informatia catre interiorul firmei
(manageri, specialisti); informatia nu este furnizata in mod standardizat, rapoarte
fiind intocmite in functie de cerintele utilizatorilor.

Studiu de caz: firma SC ALFA SRL

 Managerii stabilesc obiective generale precum: cifra de afaceri, profit net,


nivel mediu al disponibilitatilor banesti
 Analistii financiari asista conducerea sa stabileasca obiectivele, analizeaza
rezultatele obtinute si anticipeaza rezultatele financiare pe termen lung si scurt
 Economistii din compartimentul de Contabilitate inregistreaza toate
documentele aferente veniturilor si chletuielilor si cele aferente investitiilor
 Economistii din compartimentul Financiar inregistreaza toate documentele
aferente incasarilor si platilor
Managerul a stabilit ca obiectiv pentru exercitiul financiar N cifra de afaceri de
50.000Euro si disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei in valoare de 15. 000
Euro;
Analistul financiar verifica realismul acestui obiectiv si coordoneaza
fundamentarea bugetului cifrei de afaceri tinand cont de estimarea vanzarilor pe
categorii de produse, pe zone de desfacere, pe categorii de clienti; obiectivul este
realist daca estimarile privind cifra de afaceri este de 50.000Euro. Deasemenea,
acesta va propune politicile de finantare comerciala sau bancara astfel incat sa se
realizeze si obiectivul privind disponibilitatile stabilite;
Economistii din compartimentul de Contabilitate vor organiza evidenta
financiar-contabila astfel incat sa poata asigura informatiile necesare pentru
compararea rezultatelor obtinute cu datele estimarilor facute pe elemente
componente. Conturile contabile generale aferente ciferi de afaceri vor fi detaliate
conform necesitatilor de analiza si raportare cerute de contabilitatea manageriala.
Economistii din compartimentul Financiar vor urmari sa mentina echilibrul intre
fluxul de incasari si cel de plati astfel incat sa atinga obiectivul stabilit.