Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3-2264/2020
2-20117475-12-3-22092020-1

HOTĂRÂRE
în numele Legii
(dispozitiv)

21 februarie 2022 mun.Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani,


Preşedintele şedinţei, judecător Liudmila Holeviţcaia,
Grefier Daniel Jioară,
cu participarea:
- reprezentantului reclamantului, avocatului Dmitri Lunga,
- reprezentantului pârâtului Viorel Popa,

examinând în ședință de judecată publică acțiunea în contencios administrativ a


reclamantei S.C.”Avia-Invest”S.R.L. împotriva Agenției Proprietății Publice privind
anularea actului administrativ individual defavorabil,

Conform prevederilor art.art.224 alin.(1) lit.f), 232 din Codul administrativ al


Republicii Moldova; art.art.180, 236-241 din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Acţiunea în contencios administrativ a reclamantului S.C.”Avia-Invest”S.R.L.


împotriva Agenției Proprietății Publice privind anularea actului administrativ individual
defavorabil – Notificării de rezoluțiune nr.09-05-3113 din 08 iulie 2020 și a deciziei
adoptate în procedura prealabilă – nr.05-05-3336 din 17 iulie 2020, se respinge ca fiind
neîntemeiată.
Măsurile asiguratorii, aplicate prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul
Râșcani din 15 octombrie 2020, se mențin până când hotărârea judecătorească devine
definitivă, după ce se anulează. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al
actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul sânt aplicabile integral şi asupra
prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.
Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la
pronunţarea dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul
Râşcani (adresa: mun.Chișinău, str.Kiev, 3).
Judecător Liudmila Holeviţcaia