Sunteți pe pagina 1din 8

ṢCOALA GIMNAZIALᾸ

„MᾸNᾸSTIREANU MIHAI”
PREDEAL SᾸRARI

Dezbătut în Consiliul Profesoral din 23.10.2019


Aprobat în Consiliul de Administraţie din 24.10.2019
NR. 1067 01.10.2019

PLAN DE MĂSURI
pentru asigurarea securităţii şi a siguranţei elevilor în incinta şi în perimetrul unităţii şcolare
ANUL ṢCOLAR 2019 – 2020

CADRU LEGAL : Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.

Nr. Obiective Obiective Măsuri/ acţiuni Responsabil Termen Indicatori de


crt. generale Specifice realizare

1. Crearea Diagnoza stării 1. Evaluarea riscurilor la securitate fizică şi a Responsabil Octombrie Analiza de
premiselor de siguranţă a măsurilor necesare diminuării riscurilor. comisia nevoi
asigurării unităţii şcolare diriginţilor
siguranţei 2. Reactualizarea procedurii care Coordonator Permanent Revizuirea
elevilor reglementează accesul în şcoală a profesorilor, CEAC procedurii
elevilor şi vizitatorilor.
Reglementarea 3. Elaborarea/ completarea/ reactualizarea Responsabil Permanent Centralizator
accesului în atribuţiilor persoanelor care răspund de comisia disciplină
şcoală asigurarea siguranţei elevilor şi personalului. diriginţilor
4. Stabilirea atribuţiilor profesorilor de serviciu Director Septembrie- Fişa de
pe şcoală pentru anul şcolar curent. octombrie atribuţii
5. Asigurarea continuităţii efectuării serviciului Director Permanent Grafice de
pe şcoală (în toate corpurile în care se efectuare
desfăşoară proces instructiv-educativ). serviciu
6. Încheierea unui protocol de colaborare cu Director Octombrie Protocol
reprezentanţii poliţiei în vederea supravegherii semnat
zonelor limitrofe unităţii şcolare şi realizării de
acţiuni comune de prevenire a faptelor ce pun
în pericol elevii în şcoală şi în zonele din jurul
acesteia.
7. Asigurarea funcţionării sistemului de Profesor de Permanent Sistem
monitorizare a intrării persoanelor străine în serviciu achiziţionat
şcoală prin profesorii de serviciu.
8. Instruirea personalului unităţii de învăţământ Director Semestrial PV de instruire
pentru asigurarea siguranţei unităţii în afara
programului de cursuri.
9. Achiziţionarea unui sistem de supraveghere Serviciul Permanent Sistem
audio-video şi asigurarea mentenanţei acestuia. financiar achiziţionat
2. Asigurarea Creșterea 1. Instruirea personalului cu privire la accesul Director Semestrial PV de instruire
pazei unităţii siguranței și a controlat în unitatea de învățământ a elevilor și
de învăţământ securității a părinților, cu privire la protecția persoanelor
elevilor în și bunurilor.
incinta școlii 2. Realizarea instructajelor privind respectarea Profesorii de Semestrial PV prelucrare
normelor de protecție a muncii în laboratoare, specialitate norme de
Creșterea sala de sport, sălile de clasă. Profesorii protecţie a
gradului de diriginți muncii
informare și 3. Afișarea la loc vizibil la intrare și în clasele Director Septembrie Afişe postate
aplicare a de elevi a programării cadrelor didactice care Săptămânal în locuri
prevederilor și efectuează serviciul pe școală și a numărului de vizibile
reglementărilor telefon unic pentru urgență. Grafic afişat
legale
4. Informarea elevilor și a personalului privind Profesorii Semestrial Procedură
reglementările procedurii interne privitoare la diriginți elaborată şi
accesul în unitate. aplicată
3. Reglementarea Asigurarea 1. Accesul elevilor în unitatea de învățământ se Personal de Permanent ROI
accesului în siguranței face în conformitate cu prevederile ROI și serviciu Procedură
unitatea de elevilor și a procedurii de acces în școală. (profesor)
învățământ cadrelor 2. Asigurarea controlului intrărilor și ieșirilor Sistem video Permanent Înregistrări
didactice prin sistem video. sistem
3. Legitimarea persoanelor care solicită acces Personal de Permanent Registrul
în școală, înregistrarea acestora în Registrul serviciu pentru
pentru vizitatori, identificarea problemelor și (profesor) vizitatori
nevoilor acestora, respectarea locurilor de
așteptare, însoțirea persoanelor de către
profesorul de serviciu.
4. Luarea unor măsuri imediate de către Personal de De câte ori ROI
profesorul de serviciu, în conformitate cu serviciu situația o
procedura de acces, în cazul intrării în unitate, (profesor) impune
în timpul pauzelor a unor persoane turbulente.
4. Organizarea Crearea condiții- 1. Numirea, prin decizie, a responsabilului și a Director Septembrie Decizii
activității lor funcționării componenței comisiei de prevenire și
structurilor în unitate a combatere a violenței în mediul școlar în
responsabile comisiilor unitatea școlară în conformitate cu prevederile
cu asigurarea specifice ROFUIP 5079/ 2016, completat prin OM 3027/
securității și 2018.
siguranței Asigurarea 2. Consiliere pentru organizarea și planificarea Responsabil Permanent PO elaborate
elevilor în resurselor nece- activității comisiilor care asigură securitatea și comisia şi revizii
incinta și în sare funcționării siguranța elevilor în unitatea școlară. diriginţilor
perimetrul structurilor 3. Elaborarea/ reactualizarea de către Responsabili De câte ori se PO
unității specifice responsabilii comisiilor a procedurilor comisii impune
operaționale specifice comisiilor.
Asigurarea 4. Furnizare de consumabile și suport logistic Serviciul Lunar Documente
securității și în vederea multiplicării documentației necesare contabilitate multiplicate
siguranței instruirii și informării elevilor privind PV de instruire
elevilor reglementările în vigoare.
5. Instruirea elevilor pentru cunoașterea Responsabili Semestrial PV exerciții de
Educarea reglementărilor în vigoare și a modului de comisii alarmare
elevilor pentru comportare în timpul cataclismelor naturale, Profesori diriginți
reproducerea seisme, producerii incendiilor etc.
comportamente- 6. Instruirea elevilor pentru cunoașterea Responsabilii Semestrial PV ședință
lor adecvate în reglementărilor în vigoare și a modului de comisiilor de PV instruire
situații de comportare în cazul producerii unor accidente. specialitate elevi
urgență 7. Informarea periodică a elevilor în legătură cu Profesori diriginți La începutul PV activități
procedurile pentru servicii medicale de urgență. anului școlar
Cunoaşterea şi 8. Realizarea exercițiilor de alarmare specifice Responsabili Permanent PV exerciții de
aplicarea protecției civile și pentru prevenirea și comisii de alarmare
legislaţiei, cu stingerea incendiilor. specialitate
precădere a 9. Actualizarea Regulamentului de ordine Grup de lucru De câte ori Completări
Legii nr. 35/ interioară – prevederile privind accesul și desemnat situația o ROI
02.03.2007, cu asigurarea siguranței. impune
modificările şi 10. Popularizarea prevederilor Legii nr. 35/ Director Permanent Site şcoală
completările 02.03.2007, a Regulamentului şcolar şi
ulterioare şi a Regulamentului de ordine interioară.
reglementărilor 11. Respectarea calendarului acţiunilor Director Permanent Calendar
în vigoare ale obligatorii stabilite de MEN/ DGMP privind acţiuni
M.E.N. creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
5. Asigurarea Organizarea 1. Întocmirea graficului profesorilor de Director Septembrie Grafic
serviciului pe serviciului pe serviciu. Responsabil profesori de
școală școală comisie serviciu pe
școală
Cunoașterea 2. Stabilirea atribuțiilor profesorului de serviciu Director Permanent PV de instruire
atribuțiilor și informarea cadrelor didactice în legătură cu Responsabil
specifice de obligativitatea îndeplinirii acestora. comisie
către profesori 3. Afișarea atribuțiilor la avizier. Profesor de Permanent Atribuții
serviciu afișate
4. Încheierea procesului verbal la sfârșitul Profesor de Zilnic, la Caiet de PV
programului de către profesorul de serviciu pe serviciu încheierea
școală. serviciului
6. Instruirea Instuirea 1. Prelucrarea la orele de dirigenție a ROFUIP, Profesori diriginți Septembrie PV de instruire
elevilor și elevilor privind a PO specifice, a normelor de conduită în De câte ori se
personalului pe regulile de incinta unității, a regulilor de circulație. consideră
teme de conduită în necesar
protecție și incinta și în 2. Prelucrarea la orele de specialitate a Profesori de Septembrie/ PV de instruire
prevenirea perimetrul normelor de protecție a muncii în laboratoare, specialitate octombrie
situațiilor de unității în sala și pe terenul de de sport, în cabinete, la De câte ori se
risc bibliotecă. consideră
necesar
3. Afișarea, la loc vizibil, a planurilor de Profesori diriginți La începutul Afișe
evacuare și a unor instrucțiuni minimale de anului școlar
comportare în situații de urgență
7. Asigurarea Monitorizarea 1. Verificarea ritmică a participării la cursuri a Profesorii Permanent Registru
școlarizării frecvenței elevilor, completarea graficului de frecvenţă pe Profesorii absențe
frecvenţei și elevilor clase şi unitate, depistarea elevilor cu probleme diriginți Cataloage
stării de frecvenţă. Responsabil școlare
disciplinare comisie
adecvate Monitorizarea 2. Depistarea cauzelor care generează Profesori diriginți Permanent Centralizatoare
stării fenomenul de absenteism şi aplicarea unor lunare
disciplinare măsuri de stopare.
3. Intensificarea şi eficientizarea colaborării Profesori diriginți Când este PV consiliere
şcolii cu familiile elevilor. Conducerea școlii cazul părinți
Creşterea 4. Aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute Consiliile claselor Permanent PV consilii
eficienţei de ROFUIP. clase
activităţii 5. Verificarea ţinutei elevilor. Profesorii De câte ori PV
manageriale în diriginți este cazul Fișa de
domeniul asistență
activităţii de 6. Consemnarea abaterilor disciplinare de către Director De câte ori Note scăzute la
prevenire a profesorii diriginți. este cazul purtare
degradării stării 7. Verificarea nivelului calitativ la care se Director Semestrial PV activitate
disciplinare desfăşoară activităţile educative. Consilier
educativ
8. Punerea în aplicare a deciziilor menite să Comisia de De câte ori PV
Analizarea eficientizeze procesul instructiv-educativ disciplină este cazul
situaţiei din (sancţionarea abaterilor).
unitatea 9. Organizarea unor activități/ schimburi de ISJ Anual PV activități
de învăţământ în experiență pe teme ce abordează starea Conducerea școlii Rapoarte
ceea ce priveşte disciplinară şi respectarea regulamentelor.
“săvârşirea de 10. Consilierea individuală şi de grup pentru Profesori dirginţi De câte ori Materiale
acte antisociale” elevii care comit acte de indisciplină în timpul este cazul
orelor.
11. Efectuarea periodică de analize în scopul Responsabil De câte ori Întâlniri
cunoaşterii situaţiei reale a actelor de violenţă comisie este cazul organizate
comise în zona unităţii şcolare.
12. Identificarea şi implicarea în activităţile de Responsabil Semestrial Rapoarte
prevenire a delincvenței și absenteismului a comisie violență PV activități
unor personalităţi locale, din diverse domenii, Consilier
care pot constitui modele pentru elevi. educativ
8. Prevenirea Pregătirea 1. Încheierea unor protocoale de colaborare cu Director Septembrie- Solicitări
violenței în antiinfracţională instituții specializate în vederea desfăşurării octombrie scrise
mediul școlar şi antivictimală activităţi educativ-preventive în unităţile de
a elevilor în învăţământ.
vederea 2. Organizarea de întâlniri cu elevii în scopul Comisia de Octombrie Procedura
adoptării unui identificării problemelor cu care se confruntă prevenire a elaborată
comportament aceştia şi găsirii mijloacelor adecvate de violenței
bazat pe soluţionare.
respectarea 3. Prezentarea unor teme cu caracter educativ - Director Semestrial PV
normelor de preventiv referitoare la siguranţa personală şi la
convieţuire consecinţele săvârşirii de infracţiuni.
socială 4. Analizarea unor cazuri concrete cu victime Profesori diriginți Lunar Activități
şi/ sau autori elevi. organizate
5. Solicitarea desemnării de către partenerii Voluntari De câte ori Activități
Crearea unui educaționali a unor reprezentanţi pentru fiecare este posibil organizate
sistem de unitate de învăţământ, care să monitorizeze
comunicare cazurile de violență sau alte fapte antisociale
reală şi eficientă săvârşite în incinta şcolii sau în vecinătatea ei..
între şcoală, 6. Identificarea măsurilor concrete care se Consilier Lunar Activități
autorităţile impun în vederea prevenirii unor astfel de educativ organizate
publice locale şi fapte, stabilirea unui sistem de comunicare în
familie pentru vederea intervenţiei rapide pentru aplanarea sau
identificarea, soluţionarea stărilor conflictuale ori actelor de
monitorizarea violenţă.
şi prevenirea 7. Solicitarea de sprijin de specialitate Profesori diriginți Semestrial Activități
faptelor anti- organelor abilitate din partea conducerii unităţii organizate
sociale prin şcolare pentru asigurarea pazei, în concordanţă
implicarea cu Legea nr.333/ 2003.
tuturor 8. Participarea periodică la orele de dirigenție/ Profesori diriginți Semestrial Activități
factorilor ședințele cu părinții a reprezentanților Poliției. organizate
educaţionali 9. Implicarea, pe bază de voluntariat, în Profesori diriginți Semestrial Activități
derularea unor activităţi de supraveghere a organizate
zonelor şcolare pe timpul sosirii și plecării
elevilor de la program.
10. Organizarea, în colaborare cu autorităţile Profesori diriginți De câte ori Activități
publice locale sau organizaţiile non- este cazul organizate
guvernamentale, a unor activităţi extraşcolare
(artistice, sportive,culturale) care să stimuleze
spiritul de echipă şi comunicarea între tineri şi
care să constituie alternative educative de
petrecere a timpului liber.
11. Identificarea elevilor ai căror părinţi (unul Profesori diriginți De câte ori Centralizator
sau ambii) sunt plecați în străinătate, găsirea este cazul
unor modalităţi de ajutorare, supraveghere,
îngrijire.
12. Identificarea familiilor în cadrul cărora Profesori diriginți De câte ori Centralizator
minorii sunt supuşi la abuzuri şi luarea este cazul
măsurilor ce se impun.
9. Asigurarea Punerea în 1. Întocmirea unui plan de măsuri pentru Director Anual Plan elaborat
siguranței, aplicare a remedierea deficienţelor constatate.
securității și sistemului 2. Monitorizarea aplicării măsurilor prevăzute Director Permanent Documente de
sănătății cadru de în planul de măsuri. monitorizare
elevilor asigurare a 3. Evaluarea modului de asigurare a siguranței Director Semestrial Raport
protecţiei și sănătății elevilor în cursul anului școlar. Comisia de
unităţilor disciplină
şcolare, a Comisia de
siguranţei asigurare a
elevilor şi a calității
personalului
didactic

DIRECTOR,
Prof. Stanciu Elena-Luiza

S-ar putea să vă placă și