Sunteți pe pagina 1din 6

Din punct de vedere etimologic, termenul general de deontologie isi are originea:in doua cuvinte grecesti: cuvântul deon,

-ontos, care inseamna ceea


ce trebuie facut, ceea ce se cuvine, datorie, si cuvântul logos , care inseamna cuvânt, dar si teorie, studiu;
Deontologia a fost definita ca fiind :doctrina, teoria, stiinta datoriilor morale, dar si legale specifice exercitarii oricarei profesii.
Deontologia, prin specificul obiectului sau de cercetare se afla la granita dintre:drept si morala, fiind astfel o stiinta interdisciplinara
Deontologia a mai fost definita ca reprezentând :ansamblul normelor care contureaza un anumit tip de comportament profesional
Normele deontologiei, in general, sunt consacrate:Unele sunt consacrate juridic, respectarea lor putând fi impusa prin forta de constrângere a statului,
in timp ce altele sunt consacrate doar moral si pot fi sanctionate doar de oprobriul opiniei publice;
Din punct de vedre etimologic, termenul de etica:este originar din grecescul ethos, care inseamna cutuma, obicei, morav, caracter, comportament;
Termenul de morala isi are originea:În cuvântul latinesc mos, moris, care se traduce, in mod obisnuit, prin: morala, moralitate, etica;
Morala reprezinta :-ansamblul normelor de convietuire si de comportare a oamenilor unii fata de altii
si fata de colectivitate.
Dreptul este definit ca fiind :-ansamblul regulilor asigurate si garantate de catre stat, care au ca scop organizarea
si disciplinarea comportamentului uman in principalele relatii din societate;
Dreptul pozitiv sau dreptul obiectiv reprezinta:-totalitatea normelor obligatorii, elaborate de autoritatile competente ale statului
sau ale administratiei publice locale, norme a caror respectare poate fi impusa, la
nevoie, prin intermediul coercitiei statale;
Norma morala reprezinta:-o regula de comportament insusita de individ ca impuls launtric, in scopul
promovarii binelui in conformitate cu valorile morale unanim admise de catre
colectivitate
Norma juridica este definita ca fiind :-o regula generala si obligatorie de conduita, al carei scop este acela de a asigura
ordinea sociala, regula ce poate fi impusa, la nevoie, prin constrângerea organelor
competente;
Principiile juridice sunt acele idei generale care :-constituie baza intregului sistem de drept dintr-o tara, orientând reglementarile
juridice si aplicarea dreptului, fiind expresia valorilor promovate si aparate de
drept
Normele morale pot fi grupate in trei categorii:-Interdictiile, recomandarile si prescriptiile care vizeaza conduita umana in
general;
Normele juridice, in functie de caracterul conduitei pe care o prescriu, se clasifica in :-Norme onerative, norme prohibitive si, respectiv, norme
permisive, , in functie de
caracterul conduitei pe care o prescriu.
În ceea ce priveste aplicarea si respectarea normelor juridice:-aplicarea si respectarea normelor juridice este asigurata de stat prin organele sale
competente, precum sunt organele administratiei si autoritatile puterii
judecatoresti,
Aplicarea si respectarea normelor morale se realizeaza:-benevol, singura constrângere venind din partea opiniei publice, care va putea
exercita diverse forme de presiune: oprobriul, blamul, dispretul sau marginalizarea
ori izolarea celor care au incalcat normele morale ;
Notiunea de deontologie a functiei publice implica:-existenta unei deontologii a functionarului public, dar si o deontologie a functiei de
parlamentar, a functiei de judecator sau procuror, precum si o deontologie a
oricarei alte functii, demnitati sau magistraturi publice.
Deontologia functiei publice reprezinta :-un ansamblu de norme juridice si morale, care constituie o imbinare a dreptului
cu morala;
Au calitatea de izvoare ale deontologiei functiei publice:-acele norme juridice care reglementeaza drepturi si obligatii sau conduita unor
titulari de functii publice, demnitati publice sau magistraturi publice;
Exercitarea deontologica a functiei publice reprezinta :-acea situatie in care functionarul public isi indeplineste atributiile legale in spiritul
respectarii datoriei si satisfacerii drepturilor si intereselor legitime ale
particularilor, in calitatea lor de beneficiari ai serviciilor publice;
Exercitarea deontologica a functiei publice va implica;-obligatia functionarului public de a respecta indatoririle morale dar si prevederile
legale care reglementeaza conduita sa si exercitarea functiei respective.
Exercitarea deontologica a functiei publice se realizeaza pe baza:-unor principii constitutionale si legale care jaloneaza conduita profesionala si
privata a
titularilor de functii, demnitati sau magistraturi publice;
Între altele, constituie un principiu constitutional al exercitarii deontologice a functiei publice:-Principiul suprematiei Constitutiei si al respectarii
legilor, consacrat de art.1 din
Constitutie
Între altele, constituie un principiu constitutional al exercitarii deontologice a functiei publice:-Principiul egalitatii de tratament fata de toti
beneficiarii serviciului public, care se
regaseste in art.4 si in art.16 din Constitutie;
Între altele, constituie un principiu legal al exercitarii deontologice a functiei publice:-Principiul potrivit caruia functionarii publici au indatorirea de
a respecta normele
de conduita profesionala si civica prevazute de lege, consacrat la art.43 alin.(3) din
Legea nr.188/1999, republicata;
Notiunea de conflict de interese este definita de lege ca fiind:-acea situatie in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie
publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta
indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor
acte normative
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice sunt:-Impartialitatea,
integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public
Functionarul public administrativ, este in conflict de interese daca:-este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu
privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial.
Prin incompatibilitate se intelege:-Situatia in care doua functii sau doua activitati nu pot fi exercitate, in mod legal,de catre una si aceeasi persoana
Regimul juridic al incompatibilitatilor si al conflictului de interese in exercitarea oricarei functii publice a fost reglementat :-Prin Legea
nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei;
Legea nr.161/2003, Titlul IV din Partea I care reglementeaza conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor, sunt aplicabile:-Presedintelui
României, deputatilor si senatorilor, consilierilor prezidentiali si
consilierilor de stat din Administratia Prezidentiala.
Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate:-cu exceptia celei de secretar de stat
membru al Guvernului
Functia de judecator si procuror este incompatibila, potrivit art.101 din Legea nr.161/2003, cu orice alta functie publica sau privata:-cu exceptia
functiilor didactice din invatamântul superior
Statutul de functionar public nu este declarat incompatibil:-cu exercitarea unei functii sau activitati in domeniul didactic
Dintre functionarii publici, nu pot fi membri ai unui partid politic:-functionarii publici care fac parte din categoria inaltilor functionari publici;
Codul de conduita a functionarilor publici a fost adoptat prin Legea nr.7/2004 :-ca urmare a Recomandarii nr. R (2000) 10, a Comitetului
Ministrilor Consiliului Europei
Obiectivele urmarite prin adoptarea Codului de conduita a functionarilor publici sunt, intre altele:-Informarea publicului cu privire la conduita
profesionala la care este indreptatit sa
se astepte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor publice
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul suprematiei Constitutiei si a legii :-Este urmarea fireasca a actiunii principiului
general al legalitatii, care trebuie sa
guverneze activitatea intregii administratii publice;
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul prioritatii interesului public:-Constituie insasi filozofia existentei si functionarii
administratiei publice, in
general, si a oricarui serviciu public, in special
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul asigurarii egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si
institutiilor publice :-Obliga functionarii publici ca, in exercitarea functiei publice, sa aplice acelasi
regim juridic in situatii identice sau similare, fara nicio discriminare
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul profesionalismului:-Obliga pe functionarii publici de a indeplini atributiile de
serviciu cu
responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul impartialitatii si independentei :-Cere functionarilor publici ca, in exercitarea
functiei publice, sa aiba o atitudine
obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul integritatii morale:-Constituie, alaturi de principiul profesionalismului, unul
dintre cei doi piloni pe
care trebuie sa se reconstruiasca functia publica in tara noastra;
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul libertatii gândirii si a exprimarii:-Permite functionarilor publici sa-si exprime si
sa-si fundamenteze opiniile, cu
respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul cinstei si corectitudinii:-Cere functionarilor publici ca, in exercitarea functiei
publice si in indeplinirea
atributiilor de serviciu, sa fie de buna-credinta
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul deschiderii si transparentei:-Permite publicului sa aiba posibilitatea legala de a
cunoaste si monitoriza
activitatea functionarilor publici si asigurarea caracterului eminamente public al
acestei activitati;
Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul deschiderii si transparentei:-A fost definit prin Legea nr.7/2004;
Normele generale ale Codului de conduita includ:-reguli care privesc atât conduita profesionala a functionarilor publici, cât si reguli
care privesc conduita extraprofesionala a acestora
Prima norma generala a conduitei profesionale a functionarilor publici:-defineste scopul principal al activitatii functionarilor publici ca fiind acela
de a
asigura realizarea unui serviciu public de calitate cât mai buna
A doua norma generala a conduitei profesionale a functionarilor publici :-statueaza obligatia de loialitate a functionarilor publici fata de Constitutie
si lege;
O alta norma importanta a conduitei profesionale a functionarilor publici:-este aceea care ii obliga la loialitate fata de autoritatile si institutiile
publice
Alta norma care se refera la conduita profesionala a functionarilor publici, privind participarea la activitati sau dezbateri publice, care :-impune
ca acestia, când participa la activitati sau dezbateri publice, sa aiba o
atitudine de rezerva si echilibru;
Normele generale care au drept scop transpunerea principiului integritatii morale a functionarilor publici:-interzic folosirea de catre functionarii
publici, in alte scopuri decât cele prevazute
de lege, a prerogativelor functiei publice detinute;
Rolul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in ceea ce priveste Codul de conduita a functionarilor publici, vizeaza:-atributii de monitorizare,
verificare si control privind aplicarea si respectarea
prevederilor legale referitoare la normele de conduita a functionarilor publici
Rolul autoritatilor si institutiilor publice in implementarea si respectarea dispozitiilor Codului de conduita a functionarilor publici :-a devenit
important, ca urmare a crearii postului de consilier etic, de regula din
cadrul compartimentului de resurse umane;
Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice a fost adoptat:-si pentru faptul ca s-au identificat fapte
generatoare de lipsa de integritate in cadrul personalului din compartimentele administrative ale autoritatilor si institutiilor
publice
Codul de etica si deontologie al politistului, in vigoare, a fost adoptat:-avându-se in vedere ca politistul este functionar public civil, cu statut special
Conduita politistului este guvernata de o serie de principii, dintre care:-principiul legalitatii , potrivit caruia, in exercitarea atributiilor sale, politistul
este
obligat sa respecte legea, precum si drepturile si libertatile constitutionale ale
persoanelor
Conduita politistului este guvernata de o serie de principii, intre care:-principiul independentei operationale, care consta in indeplinirea atributiilor
potrivit competentelor, fara imixtiunea ilegala a altor politisti, persoane sau
autoritati;
Codul deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare:-a fost aprobat prin Ordinul nr. 2.794 din 8 octombrie 2004 al Ministrului
Justitiei
Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, in vigoare:-a fost aprobat prin Hotarârea nr. 328 din 24 august 2005 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii.
Potrivit normelor generale ale Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor:-judecatorii si procurorii sunt datori sa apere independenta
justitiei;
Potrivit normelor generale ale Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor:-judecatorii si procurorii sunt obligati sa manifeste o preocupare
deosebita pentru
apararea si ridicarea demnitatii si onoarei profesiei de judecator sau procuror
Statutul deputatilor si senatorilor si Regulamentele Camerei Deputatilor si Senatului:-reprezinta o adevarata codificare a statutului juridic si etic al
parlamentarului
român;
Alte reglementari cu caracter deontologic sunt:-Legea nr.47/1994 pentru personalul din cadrul serviciilor aflate in subordinea
Presedintelui României;
Alte reglementari cu caracter deontologic mai sunt:-OUG nr.3/2009 si Legea nr.7/2004 pentru personalul Corpului de control al
primului-ministru
Alte reglementari cu caracter deontologic sunt si:-Codul de etica si conduita a membrilor si personalului Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare, adoptat prin Regulamentul nr. 5/1995 al C.N.V.M.
Mai pot fi enumerate ca reglementari deontologice:-Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor
judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea;
Mai pot fi enumerate ca reglementari deontologice si:-Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din România
Din punct de vedere al exercitarii functiei publice, coruptia reprezinta:-un risc major pentru exercitarea deontologica a functiei publice si o proasta
exercitare a functiei publice
Termenul de coruptie are sensul:-În limbajul comun, termenul include toate activitatile si actele prin care se
realizeaza deturnarea functiei publice de la scopul satisfacerii interesului general si
realizarea drepturilor si intereselor legitime, catre satisfacerea unor scopuri si
interese particulare
Notiunea generala de coruptie:-este cu mult mai larga decât notiunea de coruptie penala, de coruptie infractionala
În acceptiunea Codului penal, notiunea de functionar public:-este diferita fata de aceea folosita de Legea nr.188/1999, republicata, fiind cu mult
mai larga.
Într-o acceptiune strict juridica, in primul rând, notiunea de coruptie:-include, in primul rând, faptele pe care Codul penal le califica drept
infractiuni de
coruptie.
Tot in acceptiune juridica, in al doilea rând, notiunea de coruptie:-Include faptele pe care alte legi speciale le califica drept infractiuni de coruptie, in
special Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor
de coruptie;
Sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie urmatoarele fapte, daca sunt savârsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:-utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri decât cele pentru care au fost
acordate;
Sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie si urmatoarele fapte, daca sunt savârsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:-folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate
publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.
Cauzele coruptiei ,ca fenomen social, sunt:-urmarea interactiunii unor factori subiectivi, dar si a unor factori obiectivi
Factorii subiectivi ai fenomenului coruptiei:-sunt acele elemente care il caracterizeaza pe titularul functiei publice, pe care il
contureaza ca pe o persoana cu un sistem de valori straine de valorile morale si
legale ale deontologiei functiei respective;
Factorii obiectivi ai fenomenului coruptiei:-reprezinta cauze care concura, alaturi de cele subiective, la manifestarea
fenomenului de coruptie;
Efectele coruptiei sunt, de exemplu:-afectarea demnitatii, a probitatii profesionale si a credibilitatii tuturor categoriilor
de titulari de functii publice.
Efectele coruptiei sunt, de exemplu:-slabirea grava a valorilor fundamentale ale societatii, distrugerea notiunii de
buna-credinta care este indispensabila unei corecte functionari a autoritatilor si
institutiilor statului;
Remedii ale fenomenului coruptiei, in documentele europene:-Sunt stabilite prin Rezolutia (97) 24 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei
privind cele 20 de principii directoare pentru lupta impotriva coruptie;
Remedii ale fenomenului coruptiei, in documentele interne:-prin Legea nr.27/2002 a fost ratificata Conventia penala privind coruptia, adoptata
la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, iar prin Legea nr. 147/2002 a fost ratificata
Conventia civila asupra coruptiei, adoptata la Strasbourg la 4 noiembrie 1999;
Actualul Guvern al României are, in Programul de guvernare 2009-2012, ca masuri:-consolidarea institutionala si functionala a Directiei Nationale
Anticoruptie si a Agentiei Nationale de Integritate
Sunt infractiuni savârsite de functionari, in exercitarea functiei publice:-Delapidarea, potrivit art.215¹din Codul penal
Sunt infractiuni savârsite de functionari, in exercitarea functiei publice:-Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor, potrivit art.246 din Codul
penal.
Sunt infractiuni savârsite de functionari, in exercitarea functiei publice:-Abuzul in serviciu contra intereselor publice, potrivit art. 248 din Codul
penal
Sunt infractiuni savârsite de functionari, in exercitarea functiei publice:-Purtarea abuziva, potrivit art.250 din Codul penal
Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei privind codurile de conduita pentru functionarii publici:-are ca
anexa Codul model de conduita a functionarilor publici.
Domeniul de aplicare a Codului model de conduita pentru functionarii publici:-acest cod se aplica tuturor functionarilor publici, oricarei persoane
aflate in serviciul unei autoritati publice, precum si oricarei persoane aflate in serviciul unor institutii private care efectueaza servicii publice
Sunt principii ale Codului model de conduita pentru functionarii publici:-Neutralitatea functionarului public este un principiu care il obliga pe
functionarul public sa actioneze de o maniera politica neutra.
Sunt principii ale Codului model de conduita pentru functionarii publici:-Principiul evitarii conflictului de interese il obliga pe functionarul public
sa evite ca interesele sale personale sa intre in conflict cu functiile sale publice;
Sunt reguli necesare pentru respectarea principiilor Codului model de conduita pentru functionarii publici :-Regula intocmirii unui raport, catre
superiorul ierarhic este obligatorie atunci când functionarul public considera ca i se cere sa actioneze intr-un mod ilegal, immoral sau contrar eticii;
Sunt reguli necesare pentru respectarea principiilor Codului model de conduita pentru functionarii publici :-Regulile privind cadourile il obliga
pe functionarul public sa nu solicite si nici sa accepte cadouri, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj care pot influenta impartialitatea cu care isi exercita
atributiile sale
Dreptul la o buna administratie (administrare) :-a fost consacrat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Codul bunei conduite administrative:-a fost aprobat la 6 septembrie 2001, prin hotarârea Parlamentului European
Sunt principii ale bunei administratii, consacrate de Codul bunei conduite administrative:-Principiul termenului rezonabil pentru luarea unei
decizii, este o cerinta impusa activitatii administrative a institutiilor, organelor si functionarilor comunitari
Sunt principii ale bunei administratii, consacrate de Codul bunei conduite administrative:-Principiul corectitudinii il obliga pe functionarul
comunitar sa actioneze cu impartialitate si, in acelasi timp, intr-o maniera echitabila si rezonabila, echilibrata
Deontologia a fost definita ca fiind:-Ansamblul normelor care contureaza un anumit tip de comportament;
Normele moralei sunt:-Recomandari care nu pot fi impuse prin forta de constrângere a statului
Dreptul pozitiv reprezinta:-Totalitatea normelor obligatorii elaborate de autoritatile competente ale statului
Dreptul subiectiv reprezinta:-Posibilitatea unui subiect de a-si valorifica sau apara impotriva tertilor un interes legalmente protejat;
În functie de caracterul conduitei pe care o prescriu, normele juridice sunt:-Onerative, prohibitive si permisive
Prin notiunea de „functie publica” se intelege:-O profesie exercitata in legatura cu treburile statului al carei statut este stabilit de
stat prin organele sale competente
Sunt trasaturi ale deontologiei functiei publice:-Reprezinta un ansamblu de norme juridice si morale, constituind o imbinare a
dreptului cu morala;
Constituie o trasatura a deontologiei functiei publice si:-Scopul acesteia este circumstantiat unui serviciu public;
Sunt izvoare directe ale deontologiei functiei publice:-Constitutia, legile, Codul muncii si alte acte normative;
Cea mai importanta categorie a personalului organelor administratiei publice o reprezinta:-Functionarii publici;
În sens larg, notiunea de „functie publica” reprezinta:-Functia publica exercitata in cadrul oricarui organ al statului, indiferent carei
puteri ii apartine: legislativa, executiva sau judecatoreasca
Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice:-Functia publica are caracter propriu, continuu si obligatoriu;
Caracterul obligatoriu al functiei publice presupune:-Functionarul public este obligat sa intervina din oficiu sau la cerere potrivit
competentei sale;
Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice, intre altele, si urmatoarele:-Are caracter continuu in sensul ca existenta drepturilor si obligatiilor
care formeaza continutul sau dureaza atâta timp cât dureaza competenta organului administratiei publice pe care functionarul public o realizeaza, fara
intermitente
Functia publica se caracterizeaza si prin urmatoarele trasaturi:-Apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine
organului administratiei publice din care face parte;
Sunt principii ale exercitarii functiei publice (administrative), intre altele, si urmatoarele:-Principiul eficientei si eficacitatii , potrivit caruia functia
publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu 21 urmarirea celui mai bun rezultat social pentru
cetatean si/sau colectivitate:
Sunt principii ale exercitarii functiei publice, intre altele, si urmatoarele:Principiul legalitatii potrivit caruia, notiunea de functie publica este definita
prin lege, iar functiile publice sunt cele prevazute in anexa legii;
În raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii lor, functiile publice se impart in trei clase:-Clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a caror
ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
Functiile publice de executie sunt structurate pe urmatoarele grade profesionale-Pe 4 grade profesionale: superior, principal, asistent si debutant
Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, notiunea de „functionar public” reprezinta:-Persoana numita, in conditiile Legii nr.
188/1999, intr-o functie publica;
Poate fi functionar public in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici:-Persoana fizica de cetatenie româna, cu domiciliul
in tara, investita intr-o functie publica printr-un act de numire
Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplica urmatoarelor categorii de functionari publici:-Functionarilor
publici din administratia publica
Pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri:-Serviciile diplomatice si
consulare
Nu pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri:-Aparatul de lucru al
Guvernului
Pot fi numiti functionari publici definitivi:-Persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea
studiilor necesare ocuparii postului de minimum 12 luni, 8 luni si, respectiv 6 luni, in raport cu nivelul studiilor absolvite
Categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii:-Prefect;
Categoria inaltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii:-Secretar de stat;
Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice:-Sef de serviciu si sef de
birou;
Persoana care detine functia de arhitect-sef este:-Functionar public de conducere care detine o functie publica specifica
Din categoria functionarilor publici de executie fac parte, potrivit Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici:-Consilierul juridic,
expertul si inspectorul;
Înaltii functionari publici sunt numiti dupa urmatoarele reguli de competenta:-Guvernul numeste secretarul general, secretarul general adjunct al
guvernului,
prefectii si subprefectii
Dezvoltarea carierei in functia publica se realizeaza in urmatoarele modalitati:-Promovarea intr-o functie publica superioara;
Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica sunt urmatoarele:-Principiul competentei si al profesionalismului;
Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, intre altele:-Sa cunoasca limba româna, scris si vorbit
Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, intre altele:-Sa aiba vârsta de minim 18 ani impliniti;
Calitatea de functionar public este compatibila cu una din urmatoarele calitati:Calitatea de reprezentant al institutiei publice in cadrul unor
organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare
Calitatea de functionar public este incompatibila cu una dintre urmatoarele activitati:Nu poate fi mandatar al unei persoane in ceea ce priveste
efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita;
Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:-Interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor
sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice;
Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:-Este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa
participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial
Ocuparea functiilor vacante de functionar public se poate face in una dintre urmatoarele modalitati:-Transfer;
Concursurile de recrutare pentru functiile vacante din autoritatile si institutiile publice centrale se organizeaza de catre:-Agentia Nationala a
Functionarilor Publici pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice
Concursurile de recrutare pentru functiile vacante din autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala se organizeaza de catre:-
Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru ocuparea functiilor publice de conducere si pentru secretarii unitatilor administrativ-teritoriale;
Comisiile constituite in vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice si pentru recrutarea functionarilor
publici sunt:-O comisie de concurs si o comisie de solutionare a contestatiilor formulate de candidati impotriva rezultatelor obtinute
Etapele concursului de ocupare a unei functii publice sunt:-Selectarea dosarelor de inscriere in raport de indeplinirea conditiilor legale si specifice,
proba scrisa si interviul;
Rezultatul final al concursului poate fi contestat astfel:-În termen de 5 zile de la afisare la comisia de solutionare a contestatiilor
Solutia comisiei de solutionare a contestatiilor poate fi atacata:-La instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, modificata;
Organizarea si dezvoltarea carierei in functia publica se realizeaza si pe baza unuia dintre principiile urmatoare:-Principiul egalitatii de sanse;
Durata perioadei de stagiu este:-12 luni pentru functionarii publici din clasa I;
Îndrumatorul este: -Functionarul publici definitiv desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, cu atributii in stabilirea programului de
desfasurare a perioadei de stagiu si in coordonarea activitatii functionarului public debutant pe toata perioada de stagiu;
Îndrumatorul are, printre alte atributii, si pe cea de:-Sa supravegheze modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre functionarul public
debutant;
Una dintre operatiunile materiale care stau la baza evaluarii activitatii functionarului public debutant este:-Întocmirea raportului de stagiu de
catre functionarul public debutant;
Este act premergator intocmirii raportului de evaluare:-Interviul de evaluare sustinut de functionarul public debutant cu evaluatorul, care
este conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi exercita functia publica, functionarul intervievat
Referatul indrumatorului trebuie sa cuprinda, printre alte mentiuni si:-Conduita functionarului public debutant in timpul serviciului
Sunt criterii de evaluare a functionarului public debutant, intre altele:Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate si
capacitatea de a lucra in echipa
Calificativele pe care functionarul public debutant le poate obtine in urma evaluarii sunt:-Corespunzator si necorespunzator
Propunerile facute de evaluator in raportul de evaluare, in functie de calificativul acordat sunt:Numirea functionarului public debutant intr-o
functie publica definitiva, in situatia obtinerii calificativului „corespunzator”;
Actul de investire in functia publica are urmatoarele caracteristici:-Este un act administrativ cu caracter unilateral si individual, care provine de la
conducatorul autoritatii sau institutiei publice
Depunerea juramântului de catre functionarul public numit in functia publica definitiva se caracterizeaza prin:-Este o operatiune obligatorie,
nedepunerea juramântului atragând revocarea actului de numire in functia publica;
Sunt drepturi ale functionarilor publici debutanti prevazute de lege, intre altele, si urmatoarele:-Dreptul de a fi sprijinit si indrumat in indeplinirea
atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
Sunt obligatii ale functionarilor publici debutanti prevazute de lege, intre altele, si urmatoarele:-Sa participe la manifestari stiintifice si
profesionale, in vederea completarii pregatirii profesionale
Calificativele obtinute de functionarii publici in urma evaluarii anuale a performantelor profesionale individuale sunt avute in vedere la:-
Avansarea in treptele de salarizare;
Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza de catre un evaluator care poate fi:Functionarul public de conducere care
coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea functionarul public de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia
Una dintre etapele procedurii de evaluare este si:Contrasemnarea raportului de evaluare de catre functionarul public ierarhic superior evaluatorului,
care poate confirma sau modifica raportul de evaluare;
Functionarul public nemultumit de modul de rezolvare a contestatiei formulate impotriva rezultatului evaluarii se poate adresa:Instantei de
contencios administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Promovarea in functie a functionarilor publici se realizeaza prin ocuparea:-Unei functii publice dintr-o clasa superioara, ca urmare a promovarii
examenului sau concursului organizat in acest sens si obtinerii unei diplome la nivel superior
Una dintre conditiile cumulative care trebuie indeplinite de functionarul public pentru participarea la examenul de promovare in grad
profesional superior este:-Sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
Conditia de a nu avea in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii este ceruta functionarului public pentru:-
Participarea la examenul sau concursul de promovare pentru ocuparea atât a unei functii superioare de executie cât si a unei functii publice de conducere,
inclusiv in cadrul sistemului de promovare rapida;
Sunt drepturi al functionarilor publici prevazute de lege, intre altele, si urmatoarele:-Dreptul la greva;
Sunt, potrivit legii, intre altele, indatoriri ale functionarilor publici:-Obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor
fizice sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici
Mobilitatea functionarilor publici din cadrul unei autoritati sau institutii publice se realizeaza, in principal, in vederea asigurarii:-Protectiei
functionarilor publici din sectoarele vulnerabile la coruptie, prin exercitarea periodica a unor atributii diferite ori prin utilizarea mutarii temporare in
cadrul unui alt compartiment al autoritatii sau institutiei publice
Din punct de vedere al interesului, mobilitatea inaltului functionar public se realizeaza:-În interes public sau in interesul functionarului public
delegat
Mutarea unui inalt functionar public din functia de prefect in cea de inspector guvernamental se dispune de catre:-Guvernul României, prin
hotarâre, pentru respectarea principiului simetriei in domeniul numirii in functii publice;
Mobilitatea in interesul functionarului public se dispune:-În urma aprobarii cererii scrise si motivate a functionarului public, de catre persoana care
are competenta numirii in functia publica cu scopul dezvoltarii carierei in functia publica;
Mobilitatea in interes public se poate dispune :-Pe baza unui plan de mobilitate aprobat prin hotarâre a Guvernului;
Dreptul de asociere sindicala este interzis prin statute speciale:-Înaltilor functionari publici
Categoriile de personal excluse de la exercitiul dreptului la greva sunt:-Personalul militar din Ministerul Justitiei si din unitatile aflate in subordinea
acestuia;
Obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor politice revine:-Tuturor functionarilor publici,
in exercitarea atributiilor ce le revin
Principiile aplicabile sistemului de formare profesionala a functionarilor publici sunt, intre altele:-Principiul eficientei, potrivit caruia autoritatile si
institutiile publice au obligatia de a asigura atingerea obiectivelor formarii cu un consum rational de resurse;
Sunt principii constitutionale ale exercitarii deontologice a functiei publice si:-Principiul egalitatii de tratament fata de toti beneficiarii serviciului
public;
Sunt principii legale ale exercitarii deontologice a functiei publice, potrivit dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, republicata:Principiul potrivit caruia functionarul public trebuie sa manifeste discretie profesionala cu privire la informatiile de care ia
cunostinta in exercitiul functiei publice;
Sunt principii legale ale exercitarii deontologice a functiei publice, potrivit dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, republicata, si:Principiul care il obliga pe functionarul public sa exercite functia publica in conditii de cinste si probitate morala si profesionala;
Nu constituie abateri disciplinare savârsite de functionarii publici:-Neglijenta in rezolvarea lucrarii;
Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este guvernata de urmatoarele principii de drept:-Principiul unicitatii raspunderii disciplinare;
Sunt principii ale raspunderii disciplinare a functionarilor publici, intre altele, si:Principiul garantarii dreptului la aparare, care obliga autoritatea
sau institutia publica, in cadrul cercetarii administrative prealabile sa procedeze la audierea functionarului public cercetat, care poate fi asistat de un
avocat sau de un reprezentant si sa ceara administrarea de probe;
Sunt conditii ale raspunderii disciplinare, intre altele, si:Existenta unei fapte ilicite, omisiva sau comisiva care sa aduca atingere bunei
activitati a autoritatii sau institutiei publice
Functionarul public vinovat de savârsirea unei abateri disciplinare poate fi sanctionat
cu:-Mustrare scrisa;
Sunt sanctiuni disciplinare, intre altele si:-Destituirea din functie;
Raspunderea contraventionala a functionarilor publici intervine in urmatoarele situatii:-Functionarul public savârseste o contraventie in timpul si
in legatura cu sarcinile de serviciu
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii contraventionale se face, de regula, de
catre:Sefii de servicii si de directii imputerniciti de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii contraventionale, functionarul public se poate adresa :-Cu
plângere la judecatoria in circumscriptia careia se afla sediul autoritatii sau institutiei publice in care este numit functionarul public sanctionat
În materia raspunderii contraventionale prevederile Legii nr. 188/1999 se completeaza
cu:-Prevederile generale ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
Raspunderea civila a functionarilor publici este:-O forma specifica a raspunderii civile delictuale
Una dintre conditiile speciale ale raspunderii civile a functionarilor publici este:-Fapta sa reprezinte o incalcare a indatoririlor de serviciu;
Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza in urmatoarele situatii:-Pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat
necuvenit
În cazul pagubelor provenite din daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent unor terti, repararea pagubei se
face:-În baza hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile
Dreptul de a emite actul administrativ de recuperarea a pagubei se prescrie in termen de :-3 ani de la producerea pagubei;
Raspunderea penala a functionarului public intervine pentru:Infractiunile savârsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei
publice pe care o ocupa;
Pot fi infractiuni specifice, care atrag raspunderea penala a functionarului public, intre altele si:-Luarea de mita, neglijenta in serviciu, delapidarea,
insubordonarea;
Trimiterea in judecata a functionarului public pentru una dintre infractiunile prevazute de art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 are drept
consecinta:-Suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine de catre persoana care are competenta legala de numire in functie;
Daca functionarul public este condamnat definitiv pentru vreuna dintre infractiunile prevazute de art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999,
consecinta este:-Încetarea de drept a raportului de serviciu;