Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ

Profesor:
CLASA: a VIII-a J (1 oră / săptămână)
AN ŞCOLAR: 2020 – 2021

PLANIFICARE ANUALĂ 2020 – 2021


DISCIPLINA CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASA A VIII-A
1h-săptămână

Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016
Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

În săptămâna 24.05-28.05.2021 se desfăşoară Programul Naţional ,,Şcoala altfel!”.

1
PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA A VIII-A
1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ / 32 ORE ANUAL

TOTAL NR. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. SEMESTRUL


ORE CRT. ORE
1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE 11
VIAŢĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT
17 ore
2. DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 5
I

1. MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 6 II
15 ore 2. MANAGEMENTUL CARIEREI 9

COMPETENȚE GENERALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE


2
1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale şi a modelelor de reuşită în raport cu aspiraţiile educaţionale şi de carieră
1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănătoase pentru prevenirea situaţiilor cu potenţial de risc sau de criză

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare


2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
2.2. Negocierea conflictelor prin diferite tehnici de comunicare

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Gestionarea eficientă a motivației, timpului și efortului pentru învățare în contexte variate
3.2. Manifestarea interesului pentru învățare, ca proces personal, autonom şi continuu, în contexte formale, nonformale şi informale

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Argumentarea luării unei decizii personale legate de educație, carieră și stil de viață
4.2. Construirea unui plan personal de educaţie şi carieră

3
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

UNITATEA DE COMPETENŢE CONȚINUTURI NR. DATA


ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
Organizarea clasei.Alegerea comitetelor de elvi pe clasă 1 14.09-18.09.2020
Prezentare ROFUIP -ROI. 1 21.09-25.09.2020
Viziune și reușită personală: aspirații, modele de gândire și
1.1. Reflectarea critică acțiune
asupra resurselor personale
AUTOCUNOAŞTERE - Visul meu 1 28.09-02.10.2020
şi a modelelor de reuşită în
- Gândesc și acționez pentru viitor 1 05.10-09.10.2020
ŞI STIL DE VIAŢĂ raport cu aspiraţiile
SĂNĂTOS ȘI educaţionale şi de carieră Luarea deciziilor. Siguranță și alegeri sănătoase. Reziliență
- Cum să iau decizi ? 1 12.10-16.10.2020
ECHILIBRAT
- Siguranță și alegeri sănătoase 1 19.10-23.10.2020
1.2. Luarea deciziilor sigure - Cum fac față situațiilor dificile - rezilienț 1 26.10-30.10.2020
şi sănătoase pentru
Sănătatea vieții de familie. Situații cu potențial de risc.
prevenirea situaţiilor cu
potenţial de risc sau de criză
Prevenirea comportamentelor de risc pentru sănătate
- Sănătatea vieții de familie 1 02.11-06.11.2020
- Aleg un stil de viață sănătos și echilibrat 1 09.11-13.11.2020
Mă dezvolt, am success! Recapitulare 1 16.11-20.11.2020
Urc pe treptele dezvoltării mele. Autoevaluare, interevaluare 1 23.11-27.11.2020
Modalităţi simple de autocontrol și autoreglare
- Sunt bine cu mine și cu ceilalți 1 02.12-04.12.2020
2.1. Manifestarea unor Conflictele: caracteristici, surse, modalităţi de prevenire. Stilurile
forme simple de autocontrol de negociere a conflictelor sau de abordare constructivă prin
și autoreglare
DEZVOLTARE aplicarea tehnicilor simple de comunicare
SOCIO- - Pot preveni conflictele 1 07.12-11.12.2020
EMOŢIONALĂ - O atitudine potrivită 1 14.12-18.12.2020
2.2. Negocierea
conflictelor prin diferite Mă dezvolt, am success! Recapitulare 1 11.01-15.01.2021
tehnici de comunicare Urc pe treptele dezvoltării mele. Autoevaluare, interevaluare 1 18.01-22.01.2021
Bilanț la sfârșit de semestru. Situația școlară și disciplinară 1 25.01-29.01.2021

4
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL II

UNITATEA DE COMPETENŢE CONȚINUTURI NR. DATA


ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
3.1. Gestionarea eficientă a Surse de informare pentru activitatea școlară
MANAGEMENTUL motivației, timpului și - Surse credibile, informații corecte 1 08.02-12.02.2021
ÎNVĂȚĂRII efortului pentru învățare în Rolul informației și criterii de analiză a informațiilor
contexte variate - Informația, cheia cunoașterii 1 15.02-19.02.2021
Tehnici de gestionare eficientă a timpului și efortului de a învăța
3.2.Manifestarea interesului - Timpul în favoarea mea
1 22.02-26.02.2021
pentru învățare, ca proces
Învățare formală, nonformală, informală
personal, autonom şi
- Caruselul învățării 1 01.03-05.03.2021
continuu, în contexte
formale, nonformale şi
informale Mă dezvolt, am success! Recapitulare 1 08.03-12.03.2021
Urc pe treptele dezvoltării mele. (Auto)evaluare, interevaluare 1 15.03-19.03.2021
Trasee educaționale din perspectiva alegerii carierei: niveluri
educaționale (liceu, școală profesională), cerințe de admitere, 1 22.03-26.03.2021
filiere, profiluri și specializări
- Mă îndrept spre visul meu
4.1. Argumentarea luării Formularele de opțiuni pentru admiterea în clasa a IX-a:
unei decizii personale caracteristici și modalități de completare
legate de educație, carieră - Un pas important pentru mine 1 29.03-01.04.2021
și stil de viață Luarea unei decizii: conținut, proces, etape, context
MANAGEMENTUL - Pot să decid pentru viitorul meu 1 12.04-16.04.2021
CLASEI Planul personal de educaţie şi carieră: scop, obiective, strategii
4.2. Construirea unui plan de realizare, termene, resurse, obstacole
personal de educaţie şi - Aproape de visul meu 1 19.04-23.04.2021
carieră Mă dezvolt, am success! Recapitulare 1 26.04-29.04.2021
Urc pe treptele dezvoltării mele. (Auto)evaluare, interevaluare 1 10.05-14.05.2021
Mă dezvolt, am success! Recapitulare finală 1 17.05-21.05.2021
Urc pe treptele dezvoltării mele. (Auto)evaluare, interevaluare 1 31.05-04.06.2021
Bilanț la sfârșit de semestru. Situația școlară și disciplinară 1 07.06-11.06.2021

S-ar putea să vă placă și