Sunteți pe pagina 1din 67
Anul 173 (XVII) — Nr. 349 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
Anul 173 (XVII) — Nr. 349 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Anul 173 (XVII) — Nr. 349 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 25 aprilie 2005

SUMAR

 

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04

2–64

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRAfiIEI

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04*)

Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 25 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04, elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de 30 de zile de la data public„rii. Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin orice dispozi˛ie contrar„ Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 15 februarie 2005. Nr. 165.

*) Ordinul nr. 165/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 349 din 25 aprilie 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

ANEX√*)

îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04

∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04 *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04 *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

3

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 3
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 5
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

15

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

17

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

19

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

21

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

23

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

25

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

27

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

29

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

31

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

33

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

35

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

37

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

39

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

41

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

43

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

45

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

47

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

49

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

51

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

53

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

55

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

57

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

59

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

61

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

63

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia
OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I , Nr. 349 bis/25.IV.2005 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

&JUYDGY|027817]

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 349 bis/25.IV.2005 con˛ine 64 de pagini.

Pre˛ul: 153.000 lei vechi/15,30 lei noi

ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.