Sunteți pe pagina 1din 40

Liceul Timotei Cipariu Dumbrăveni

PROIECT DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR
PROFESIONAL,NIVEL 3.
SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN
ACTIVITATI ECONOMICE

TEMĂ: Contabilitatea Veniturilor

Cordonator:Prof.Vasiu Nicolae Elev:Aldea Claudiu


2

CUPRINS:

ARGUMENT ..............................................................................................................................................................2
1. CARACTERISTICA, CLASIFICAREA ŞI CONSTATAREA VENITURILOR...........................................................................9

CAPITOLUL II. EVIDENŢA VENITURILOR ÎNTREPRINDERII.....................................................................18


2.1EVIDENŢA VENITURILOR ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE..........................................................................................18
2.1.1EVIDENŢA VENITURILOR ACTIVITĂŢII NEOPERAŢIONALE......................................................................................27
CONCLUZII...................................................................................................................................................................31
.........................................................................................................................................................................................31
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................................................33
3

• ARGUMENT
Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, rezultatele
acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare,
depind în mod esenţial de deciziile manageriale argumentate si adecvate
situaţiilor, împrejurărilor.Vorbind despre economie ca ştiinţă, nu putem de a
nu menţiona necesitatea şi importanţa contabilităţii. Actualmente,
contabilitatea reprezintă un limbaj universal de comunicare, care permite
crearea relaţiilor de colaborarea atît la nivel de economie naţională cît şi la
nivel mondial.Elaborarea deciziilor bine chibzuite neaparat este precedata de
obţinerea informaţiilor iniţiale obţinute din diferite surse de date care fac
obiectul contabilităţii financiare în cadrul căria se formează rapoartele
financiare. În condiţiile economiei de piaţă activitatea oricăror înreprinderi
generează diverse tipuri de venituri şi cheltuieli. Informaţiile aferente
veniturilor şi cheltuielilor sunt furnizate de contabilitate şi servesc drept bază
pentru calcularea obligaţiilor fiscale, elaborarea bugetelor întreprinderii,
luarea deciziilor manageriale şi economice. În teza dată se va desfăşura tema
cheltuielilor şi veniturilor operaţionale.Prin tematică, conţinut şi structura sa,
lucrarea conţine aspecte teoretice privind definirea veniturilor care le suportă
întreprinderea în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare, şi
reflectarea lor în rapoartele financiare. Scopul şi obiectivele tezei constă în
examinarea particularităţilor contabilităţii veniturilor în întreprindere şi
elaborarea concluziilor privind direcţiile de perfecţionare a acestora.
4

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA SC.MAIER-PAM.SRL DUMBRAVENI


SC.MAIER-PAM.SRL Dumbraveni a fost infintata in baza Legi nr.31/1990(legea
societatilor comerciale )modificata si republicata ulterior actul constitutiv al societati
comerciale il reprezinta contractul de societate in care sunt prezentate conditile de
functionare a societatile comerciale ,modalitatile de fuziune sau dizolvare a scocetati
comerciale .Societatea comercila a fost constituita pe timp nelimitat .Posibilitatea de
fuziune cu alte societati comerciale ,sau de dizolvare se hotarasc de catre asociati
acesteia.
Asociati SC.MAIER-PAM.SRL Dumbraveni sunt dl-Maier Marius si dl-
Onofrei Octavian .Asociatul principal este dl-Maier Marius care detine un procent de
60% din capitalu social .Asociatul secundar dl-Onofrei Octavian detine un procent de
40%din capitalul social respectiv partile sociale.
Capitalul social al SC.MAIER-PAM.SRL este format dintr un numar de 300
parti sociale ,fiecare avind valoarea de 10 RON,acesta find de 3000 de RON .Astfel
fiecare asociat are dreptul de participare la benefici si pierderi conform capitalului
detinut in cadrul societati comerciale .
Sediul SC.MAIER-PAM.SRL este situat in localitate Dumbraveni ,str.Timotei
Cipariu 6 C ,avind si alte sedi in care isi desfasoara activitatea (localitatea Visioara
strada Principala nr 4 Iud Mures).Sociatea comerciala desfasoara si activitati de
comercializarea a produselor alimentare ,bauturilor alcoolice si racoritoare si a
tutunului .
Societatea comerciala are un numar de 20 de angajati ,acestia avind exclusiv
fucti de exzecutie ata la sediul principal cat si la sediu secundar .
Obiectul de activitate
Principalul obiect de activitate al societati comerciale este fabricarea produselor de
morarit ,panificatie si produselor din amidon precum si comercializare produselor
alimentare ,a bauturilor alcolice si racoritoare .
5

Conform Ordinului nr337 /20.04.2007 privind clasificare activitatilor din economia


nationala (codul CAEN) aceste activitati se grupeaza astfel
-1581 Fabricarea paini ,fabricarea parjiturilor si a pruselor proaspete de patiserie
-1582 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor ,fabricarea parjiturilor conservate de
patiserie
-

CAPITOLUL I. INSTRUMENTAREA TRANZACTIILOR PRIVIND


VENITURILE CONFORM IAS 1

Veniturile includ doar intrările brute de beneficii economice primite sau de primit de
către entitate în nume propriu. Sumele colectate în numele unor ter e păr i, cum arț ț
fi taxele de vânzare, taxele pentru bunuri i servicii, i taxele pe valoarea adăugatăș ș nu
sunt beneficii economice generate pentru entitate i nu au drept rezultat cre teriș ș ale
capitalurilor proprii. Prin urmare, sunt excluse din venituri. Similar, în cazul unui
contract de mandat, intrările brute de beneficii economice includ sumele colectate în
numele mandantului i care nu au drept rezultat cre teri ale capitalurilor proprii aleș ș
entită ii. Sumele colectate în numele mandantului nu reprezintă venituri. În schimb,ț
veniturile sunt reprezentate de valoarea comisioanelor
Norma IAS 18 precizează că veniturile rezultă din activită i ordinare aleț
întreprinderii,a a cum sunt veniturile din vânzări,onorarii,dobânzi,dividend iș ș
6

redeven e.Însă,no iunea de venit utilizată de IAS 18 nu se referă la toate tranzac iileț
ț ț din ac iuni ordinare,a a cum rezultă din prevederile normei IAS,care
precizează căț ș veniturile rezultă din activită i ordinare i alte tranzac ii care nu
genereazăț ș ț venituri,dar care sunt accesorii activită ii principale generate de
venituri,cum ar fiț câ tigurile din cesiunea imobilizărilor. ș
De aici concluzionăm că în accep iunea referen ialului IASB,activită ile ordinareț ț
ț sunt generatoare de:

• Venituri
• Alte castiguri

1. Caracteristica, clasificarea şi constatarea veniturilor

Înainte de contabilizarea veniturilor este necesar de a se ţine seama de două


momente principale:
1) măsurarea venitului, adică determinarea mărimii acestuia care trebuie să
fie reflectată în contabilitate şi rapoarte financiare;
2) constatarea venitului, adică stabilirea perioadei de gestiune în care
venitul trebuie să fie reflectat în contabilitate şi rapoarte financiare.
În conformitate cu cerinţele SNC, venitul se determină la valoare venală, care
reprezintă suma cu care activul poate fi schimbat în procesul operaţiei comerciale între
părţile independente care au consimţit tranzacţia. Valoarea venală care rezultă din
tranzacţii este negociată de vînzător şi cumpărător şi cuprinde suma mijloacelor
băneşti primită sau de primit sau sub altă formă de compensaţie.
În cazul schimbului de mărfuri sau servicii venitul se măsoară în felul următor:
dacă se produce un schimb de mărfuri şi servicii identice cu aceeaşi valoare, aceasta
nu se consideră drept o tranzacţie de profit. Schimbul de produse, mărfuri, servicii
7

neidentice se consideră drept o tranzacţie profitabilă. În acest caz venitul se măsoară


la valoarea venală a mărfurilor şi serviciilor primite pe calea schimbului, corectată cu
suma mijloacelor băneşti virate.
Pentru constatarea venitului este necesar de a se ţine seama de respectarea unor
criterii anumite, care diferă în funcţie de sursele de obţinere a acestora: vînzarea
produselor finite şi mărfurilor, prestarea serviciilor, darea în folosinţă a altor persoane
a activelor proprii. Criteriile generale pentru constatarea tuturor felurilor de venituri
sunt: existenţa unei certitudini întemeiate că avantajele economice aferente tranzacţiei
vor fi obţinute de întreprindere; existenţa posibilităţii reale de a determina certitudinea
sumei venitului.
În baza SNC 18, „Venitul”, paragraful 13, venitul se recunoaşte în baza metodei
specializării exerciţiilor în perioada de gestiune în care a fost obţinut, indiferent de
momentul efectiv de încasare a mijloacelor băneşti sau a altor forme de compensare.
Deci, venitul se constată numai atunci cînd întreprinderea are o certitudine întemeiată
în obţinerea acestuia. În unele cazuri o astfel de certitudine survine numai după
primirea mujloacelor băneşti sau după înlăturarea incertitudinilor de natură diversă.
De exemplu, la efectuarea operaţiilor de export pot apărea dificultăţi vizînd primirea
autorizaţiei emise de autorităţile unui stat străin privind transferarea mijloacelor
băneşti obţinute din exportul mărfurilor. În acest caz, venitul nu se constată pînă la
momentul primirii unei astfel de autorizaţii. În cazul cînd apar îndoieli referitor la
primirea sumei cuvenite, inclusă anterior în venit, această sumă se trece la cheltuieli,
dar nu la diminuarea sumei venitului constatate iniţial.
De exemplu, în cazul apariţiei unor creanţe dubioase, mărimea acestora în
funcţie de metoda adoptată de întreprindere în politica de contabilitate, se trece la
majorarea cheltuielilor perioadei sau se recuperează pe seama provizionului create
anterior, dar nu se trece la diminuarea sumei venitului constatat anterior.
Conform cerinţelor SNC 18, venitul se constată pe fiecare tranzacţie. Însă în
anumite circumstanţe, venitul poate fi constatat pe componente distincte ale unei
8

tranzacţii. Veniturile şi cheltuielile aferente unora şi aceloraşi tranzacţii sau operaţii


economice sunt constatate într-o singură perioadă de gestiune. Pentru asigurarea
concordanţei veniturilor şi cheltuielilor în perioada de gestiune, întreprinderea poate,
în caz de necesitate, să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor
perioadei.
În concluzie, putem menţiona că la constatarea venitului este necesar de a
respecta principiul prudenţei sau conservatismului, potrivit căruia veniturile se
constată şi se reflectă în contabilitate numai atunci cînd acestea sunt cîştigate şi cînd
întreprinderea este sigură că le va obţine.
Veniturile se constată la respectarea unor criterii anumite, care diferă în funcţie
de sursele de obţinere a acestora: vânzarea produselor finite şi a mărfurilor, prestarea
serviciilor, acordarea în folosinţa altor persoane a activelor proprii. Criteriile generale
pentru constatarea tuturor felurilor de venituri sunt:
a) existenţa unei certitudini întemeiate că avantajele economice aferente
tranzacţiei vor fi obţinute de întreprindere;
b) existenţa posibilităţii reale de a determina cu certitudine suma venitului.
Venitul se constată numai atunci când întreprinderea are o certitudine
întemeiată în vederea obţinerii acestuia. În unele cazuri, o astfel de certitudine survine
numai după primirea mijloacelor băneşti sau după înlăturarea incertitudinilor de
natură diversă.
De exemplu, la realizarea operaţiunilor de export pot să survină dificultăţi
privind eliberarea autorizaţiei organelor puterii unui stat străin pentru transferarea
mijloacelor băneşti din exportul mărfurilor. În acest caz, venitul nu se constată până
la momentul primirii unei asemenea autorizaţii. În cazul când apar îndoieli referitor la
primirea sumei cuvenite, inclusă anterior în venit, această sumă se trece la cheltuieli,
dar nu la diminuarea sumei venitului constatate iniţial. De exemplu, în cazul apariţiei
creanţelor dubioase, mărimea acestora se trece la majorarea cheltuielilor perioadei sau
la diminuarea rezervei create în prealabil, dar nu se raportează la micşorarea sumei
venitului, constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare.
9

Conform cerinţelor S.N.C., venitul se constată pe fiecare tranzacţie. Însă în


anumite circumstanţe, venitul poate fi constatat pe componente distincte ale unei
tranzacţii. De exemplu, dacă preţul de vânzare a mărfii cuprinde o sumă determinată,
necesară pentru deservirea ulterioară a acesteia, venitul referitor la această parte a
preţului se constată nu în momentul vânzării, ci pe măsura prestării serviciilor. În alte
cazuri, dimpotrivă, constatarea venitului se efectuează concomitent pe două sau mai
multe tranzacţii interdependente. Acest lucru este condiţionat de faptul că suma
venitului pe o operaţie nu poate fi determinată cu certitudine, fără a lua în considerare
tranzacţiile precedente sau viitoare.
De exemplu, întreprinderea poate să vândă mărfuri şi, concomitent, să încheie
acorduri privind cumpărarea ulterioară a acestora peste o perioadă determinată,
negând astfel efectul comercial independent al unei tranzacţii distincte. În acest caz,
venitul se constată concomitent pe ambele tranzacţii.
La constatarea venitului este necesar de a respecta principiul prudenţei sau
conservatismului, potrivit căruia veniturile se constată şi se reflectă în contabilitate
numai atunci când acestea sunt câştigate şi când întreprinderea este sigură că le va
obţine.
Majoritatea întreprinderilor obţin venit prin vânzarea produselor finite, a
mărfurilor sau prestarea serviciilor. Conform S.N.C., venitul din aceste operaţiuni se
constată în baza principiului specializării exerciţiilor în timpul livrării mărfurilor sau
prestării serviciilor, indiferent de momentul încasării efective a mijloacelor băneşti.
Astfel, mijloacele băneşti pot fi primite de întreprindere nu numai în perioada
în care a fost constatat venitul, ci şi în perioada precedentă, şi în cea ulterioară. De
exemplu, o companie editorială primeşte de la abonaţi bani, de regulă, până la
vânzarea şi expedierea (difuzarea) ediţiilor corespunzătoare. În acest caz, dacă
mijloacele băneşti aferente abonării la ediţiile, care vor fi difuzate în anul următor,
sunt încasate în anul curent, venitul trebuie să fie constatat în anul următor. Banii
primiţi se înregistrează nu ca venit al anului de abonare, dar ca datorii faţă de abonaţi.
10

La vânzarea pe credit, clientul este de acord să achite produsele, mărfurile sau


serviciile în rate, după primirea efectivă a acestora. În acest caz, venitul se constată în
timpul vânzării, adică în momentul transmiterii produselor cumpărătorului. Dacă
clientul nu va efectua plată până la finele perioadei curente, datoria lui se înregistrează
în activul bilanţului contabil ca factură de primit (creanţă). La încasarea mijloacelor
băneşti suma venitului nu se modifică, întrucât operaţiunea menţionată diminuează
suma facturilor neachitate şi majorează mijloacele băneşti fără a influenţa mărimea
capitalului propriu.
Veniturile se contabilizează conform metodei specializării exerciţiilor în
perioada de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul primirii sau plăţii
efective a mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare.
În afară de venitul rezultat din vânzarea produselor finite şi prestarea serviciilor,
întreprinderile obţin, de asemenea, venituri sub formă de dobânzi, redevenţe şi
dividende.
Dobânzile reprezintă venitul obţinut din acordarea în folosinţă a mijloacelor
băneşti altor persoane prin procurarea titlurilor de valoare. Acestea se constată ca venit
în bază corelaţiei temporare, care ia în considerare venitul real din activ. Venitul se
determină în baza ratei dobânzii necesare pentru scontarea fluxului încasărilor viitoare
de mijloace băneşti, aşteptate în cursul duratei de serviciu a activului pentru
restabilirea (echilibrarea) valorii de intrare a acestuia.
Prin urmare, venitul cuprinde suma de amortizare a oricărei reduceri, adaos sau
altei diferenţe dintre valoarea de procurare a activului (titlurilor de valoare) şi valoarea
acestuia la momentul de achitare.
Mărimea venitului sub formă de dobânzi depinde de faptul, dacă acestea sunt
incluse în valoarea nominală a titlurilor de valoare procurate sau nu. Dacă dobânzile
sunt incluse în valoarea nominală a titlurilor de valoare procurate, venitul se constată
la suma diferenţei între valoarea de intrare şi valoarea nominală a acestora.
La calcularea dobânzilor neplătite până la procurarea investiţiilor, suma totală
a dobânzilor calculată pentru perioada de gestiune se repartizează între perioade până
11

la procurare şi după procurare. În acest caz, se constată ca venit numai partea


dobânzilor aferentă perioadei după procurare, iar cealaltă parte a dobânzilor aferentă
perioadei până la procurare se raportează la reducerea valorii de procurare a
investiţiilor.
Redevenţele reprezintă sumele primite pentru acordarea în folosinţa altor
persoane juridice şi fizice a activelor nemateriale (brevetelor, licenţelor, mărcilor de
fabrică, drepturilor de autor, programelor informatice, drepturilor de utilizare a
resurselor Centrul de Chirurgie a Inimiiale etc.). Acestea se constată ca venituri în
baza principiului specializării exerciţiilor, în conformitate cu esenţa acordului încheiat
între proprietarul şi beneficiarul activelor nemateriale.
Dacă activele nemateriale sunt transmise altor persoane pe un termen
determinat, cu condiţia restituirii, mărimea venitului sub formă de redevenţe se
determină în baza metodei casării liniare.
În cazul transmiterii activelor nemateriale în folosinţa altor persoane pe un
termen nelimitat şi contra plată, redevenţele se constată ca venit în perioada de
gestiune în care vor fi transmise aceste active. Cu alte cuvinte, o atare operaţiune se
consideră ca vânzare a activelor nemateriale.
În cazul când venitul din acordarea activelor nemateriale în folosinţa altor
persoane, depinde de evenimentele viitoare, redevenţele se constată numai atunci când
există posibilitatea primirii plăţii, care are loc, de regulă, după ce s-a produs
evenimentul.
De exemplu, în cazul transferului editurii a drepturilor de autor, cu condiţia
primirii plăţii în funcţie de vânzarea efectivă a cărţilor editate, redevenţele se constată
ca venit pe măsura vânzării cărţilor.
Întreprinderea analizată nu constată dobânzi, veniturile acesteia fiind doar din
activitatea de prestare a serviciilor, subvenţii de la stat şi diferenţe de curs valutar.
Dividendele reprezintă sumele calculate în urma repartizării venitului net după
12

impozitare, între acţionari (asociaţi), în conformitate cu cota de participaţie în


capitalul statutar.
Dividendele se constată ca venit în perioada de gestiune, când acestea au fost
anunţate, adică atunci când a fost stabilit dreptul acţionarilor de a le încasa. La
calcularea dividendelor neplătite, în baza profitului net obţinut, până la procurarea
titlurilor de valoare ale companiei, suma totală a dividendelor, anunţată pentru
perioada de gestiune, se repartizează între perioada de până şi după procurarea
acestora. În cazul dat se constată ca venit numai dividendele aferente perioadei după
procurarea titlurilor de valoare. Dividendele calculate până la procurare nu se constată
ca venit, dar se raportează la diminuarea valorii de intrare a titlurilor de valoare.
Componenţa şi modul general de clasificare a veniturilor întreprinderilor din
Republica Moldova sînt reglementate de prevederile Bazelor conceptuale ale
pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, SNC 18 «Venitul» şi de alte acte
normative. Conform paragrafului 66(a) din Bazele conceptuale ale pregătirii şi
prezentării rapoartelor financiare, veniturile reprezintă „creşterea avantajelor
economice în decursul perioadei de gestiune sub formă de aflux sau majorare a
activelor, fie diminuarea sau micşorarea datoriilor care conduc la creşterea capitalului,
cu excepţia majorărilor din contul contribuţiilor proprietarilor întreprinderii”. O
definiţie similară a veniturilor se conţine şi în paragraful 6 din SNC 18.
Activitatea de întreprinzător a întreprinderii generează diverse tipuri de venituri
şi cheltuieli care trebuie să fie clasificate după anumite criterii, în funcţie de scopul
utilizării informaţiilor contabile: reflectarea în conturile contabile, întocmirea
rapoartelor financiare şi statistice, exercitarea controlului, determinarea rezultatului
fiscal, efectuarea analizei activităţii economicofinanciare a întreprinderii etc.
Reglementările contabile actuale din Republica Moldova operează cu
clasificarea veniturilor, după natura activităţilor şi evenimentelor, care le generează
în1:
1) venituri ale activităţii operaţionale;
2) venituri ale activităţii de investiţii;
13

3) venituri ale activităţii financiare;

4) venituri excepţionale;
În funcţie de sursele de intrare, veniturile se subdivizează în două grupe:
Venituri din activitatea operaţională.
Venituri din activitatea neoperaţională.
Veniturile din activitatea operaţională cuprind sumele rezultate din
activitatea de bază a întreprinderii. Acestea cuprind:

a) veniturile din vânzări (încasările din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea


serviciilor, operaţiile de barter, contractele de construcţie);
b) alte venituri operaţionale (sumele primite sau de primit din ieşirea (vânzarea,
schimbul) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor, arenda
curentă, precum şi sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri, recuperări de
daune materiale rezultate de modificări ale metodelor de evaluare a activelor
curente).
Din veniturile din activitatea neoperaţională fac parte sumele primite sau de
primit din alte feluri de activităţi ale întreprinderii. Acestea cuprind:
a) veniturile din activitatea de investiţii, în a căror componenţă intră sumele rezultate
din ieşirea şi reevaluarea activelor pe termen lung ale întreprinderii (sumele
încasate din vânzarea activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe,
dividendele calculate, dobânzile, sumele diferenţelor din reevaluarea activelor pe
termen lung ieşite, veniturile din operaţiunile cu părţile legate);
b) veniturile din activitatea financiară, care cuprind sumele rezultate din transmiterea
în folosinţa altor persoane juridice şi fizice, pe un termen mai mare de un an, a
activelor nemateriale şi materiale pe termen lung, valoarea activelor intrate cu titlu
gratuit, venituri sub formă de diferenţe de curs valutar, subvenţii de stat, prime,
14

premii şi sume sponsorizate, sume conform contractelor de neincludere în


concurenţă etc.;
c) venituri excepţionale la care se referă sumele primite de la organele de stat,
companiile de asigurări, persoanele juridice şi fizice sub formă de recuperare a
pierderilor din calamităţi, perturbări politice şi alte evenimente excepţionale.
Structura veniturilor întreprinderii poate fi prezentată sub forma schemei
următoare:

Veniturile întreprinderii

Venituri din activitatea Venituri din activitatea


operaţională neoperaţională

Venituri din Venituri din Venituri din Venituri


Alte venituri
vânzări activitatea activitatea excepţionale
operaţionale
de investiţii financiară

Făcînd o trecere în revistă privitor la veniturile întreprinderii analizate consatăm


că întreprinderea înregistrează venituri din prestarea serviciilor medicale, alte venituri
operaţionale, venituri din activitatea de investiţii şi venituri din activitatea financiară.
Determinarea eficienţei fiecărei unităţi patrimoniale necesită determinarea
riguroasă a venitului. Deci, la contabilizarea veniturilor respectarea cerinţelor
Standardului Naţional de Contabilitate, organizaţiile de comercializare, trebuie să ţine
cont de două reguli principale:
1. Evaluarea veniturilor, adica determinarea mărimii (sumei) acestora care
trebuie să fie reflectată în contabilitate şi rapoartele financiare;
2. Constatarea venitului, adica stabilirea perioadei de gestiune în care
acestea trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare.
15

CAPITOLUL II. EVIDENŢA VENITURILOR ÎNTREPRINDERII

1.1. Evidenţa veniturilor activităţii operaţionale

Pentru generalizarea informaţiei privind veniturile întreprinderii sînt destinate


conturile din clasa 6 «Venituri» a P l a n u l u i d e c o n t u r i .
Contabilitatea veniturilor se ţine în conturile din clasa 6 “Venituri”. În
conformitate cu Planul de conturi, veniturile se reflectă în contabilitate şi rapoartele
financiare pe tipuri de activităţi ale întreprinderii. În aceste scopuri, conturile de
venituri se subdivizează în grupe, iar ultimele - în conturi sintetice şi subconturi
( schema 3 ).
Conturile din clasa 6 „Venituri” sunt destinate generalizării informaţiei
privind veniturile obţinute din activitatăţile operaţională, de investiţii şi financiară ale
întreprinderii, precum şi din evenimentele excepţionale. Conturile din această clasă
sunt conturi de pasiv. În creditul acestor conturi se înregistrează în cursul perioadei de
gestiune cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constatate în
conformitate cu prevederile SNC corespunzătoare, iar în debit - trecerea la finele
anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.
La întocmirea rapoartelor financiare până la 1 ianuarie 2008, rulajele
creditoare ale conturilor de venituri se înregistrează în „Raportul privind rezultatele
financiare” pe rîndurile corespunzătoare. Rezultatele financiare pe fiecare trimestru
se determină prin calcul, fără întocmirea formulelor contabile. La finele anului de
19

gestiune conturile acestei clase se închid prin trecerea veniturilor acumulate la contul
121„Rezultatul exzercitiului”, întocmind formule contabile.
curente” 6217 “Venituri din participaţiile 6226 “Venituri din contracte 6125 “Venituri din în
alte întreprinderi” de neantrenare în recuperarea daunei 6218 “Venituri din operaţiile cu
concurenţa“
materiale” părţile legate” 6227 “Alte venituri din
6126 “Alte venituri 6219 “Alte venituri din activitatea financiară” operaţionale” activitatea de
investiţii”
Clasa 7 “Venituri”
Grupe de conturiClasificarea conturilor de venituri
Clasa 7 “Venituri”
Grupe de conturi Clasificarea conturilor de venituri

In conformitate cu Planul de conturi în vigoare, pe parcursul anului de gestiune


conturile de venituri numai se creditează în corespondenţă cu debitul conturilor de
evidenţă a activelor, creanţelor, mijloacelor băneşti, datoriilor etc. Înregistrările în
debitul conturilor de venituri se efectuează doar la finele anului - la decontarea
veniturilor acumulate la rezultatul financiar total.
Deci in grupa 70 „Cifra de afaceri neta” se pot reflecta următoarele venituri din:
701.Venituri din vanzarea produselor finite ,produselor agricole si activelor
biologice de natura stocurilor
7015.Venituri din vanzarea produselor finite
7017.Venituri din vanzarea produselor agricole
7018.Venituri din vinzarea activelor bilogice de natura stocurilor
702.Venituri din vanzarea semifabricatelor
703.Venituri din vanzarea produselor reziduale
704.Venituri din servici prestate
705.Venituri din studii si cercetari
706.Venituri din revedente,locatii de gestiune si chirii
707.Venituri din vanzarea marfurilor
708.Venituri din activitati diverse
709.Reduceri comerciale acordate
GRUPA 71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilorîn curs de execuție
GRUPA 72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI
721 Venituri din producția de imobilizări necorporale
722 Venituri din producția de imobilizări corporale
725 Venituri din producția de investiții imobiliare
26

GRUPA 74 VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE


741 Venituri din subvenții de exploatare
7411 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale
7413 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
7416 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
7418 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
7419 Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
GRUPA 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
751 Venituri din operațiuni de fiducie
7511 Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
7512 Venituri din derularea operațiunilor de fiducie
7513 Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie
754 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
7582 Venituri din donații primite
7583 Venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital
7584 Venituri din subvenții pentru investiții
7586 Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale
7588 Alte venituri din exploatare
GRUPA 76 VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate
7612 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate
7613 Venituri din acțiuni deținute la entități controlate în comun
7615 Venituri din alte imobilizări financiare
762 Venituri din investiții financiare pe termen scurt
764 Venituri din investiții financiare cedate
27

7641 Venituri din imobilizări financiare cedate


7642 Câștiguri din investiții pe termen scurtcedate
765 Venituri din diferențe de curs valutar
7651 Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
7652 Diferențe favorabile de curs valutar dinevaluarea elementelor monetare care fac parte din
investiția netă într-o entitate străină
766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obținute
768 Alte venituri financiare

Evidenţa analitică a veniturilor din vînzări se ţine pe tipurile lor, regiuni de


vînzare şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii.
La “Centrul de chirurgie a Inimii” IMSP veniturile activităţii operaţionale
corespund Planului de conturi contabile generale, cu specificarea conturilor analitice.]
Veniturile se înregistrează în contabilitate în baza următoarelor documente
primare:
• Factura fiscală
• Factura de expediţie
• Procesul-verbal de primire-predare a serviciilor prestate
• Ordin de plată
• Bonul de încasări.
Să ne referim la unele particularităţi ale veniturilor operaţionale la întreprinderea
IMSP „Centrul de chirurgie a Inimii”şi anume:
1. Încasarea în avans, reprezintă încasări sau creanţe a unor lucrări sau prestări
neefectuate nu se consideră venituri din activitatea de bază, acestea înregistrîndu-
se în contabilitate la un cont distinct 523 „Avansuri pe termen scurt primite”.
2. Veniturile provenite din prestarea serviciilor şi/sau comercializarea produselor
şi alte venituri operaţionale, formează cifra de afaceri a întreprinderii.
3. La contul 611 „Venituri din vînzări” trebuie să fie reflectate veniturile din
comercializarea serviciilor medicale la preţ contractual fără a se ţine cont de TVA,
28

deoarece acesta nu este un element al încasărilor, ci o plată obligatorie efectuată


de cumpărător ce urmează a fi transferată în buget.
Conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate 18 „Venitul”
„impozitul nu se include în componenţa venitului în motiv că nu generează avantaje
economice viitoare în perioada de gestiune contabilă şi nu produce creşteri de
capitaluri”.
În continuare se analizează veniturile din vînzări la IMSP „Centrul de chirurgie
a Inimii”. Întreprinderea analizată, nefiind de producere, nu se ocupă de vînzarea
produselor, mărfurilor, ci cu prestarea serviciilor medicale, este divizată în secţii. În
dependenţă de aceasta sunt înregistrate şi veniturile din vînzări. Se va prezenta în
exemple concrete de la întreprindere modul de înregistrare a veniturilor.
De exemplu, potrivit informaţiilor din anexa 4 din decembrie 2008 pacienta
Cucerevscaia Maria a fost îndreptată la operaţie. Pentru serviciile medicale de chirurgie
pacientei i s-a eliberat bon de plată N951640 seri DO în sumă de 7627 lei.
Această operaţie legală de încasare a mijloacelor băneşti în casierie pentru
serviciile prestate a fost contabilizată prin:
Debit contul 241 „Casa” 7627 lei
Credit contul 611 „Venituri din vânzări”,
subcontul 611 1 „Venituri din servicii prestate” 7627 lei
Casierul a fixat suma în Dispoziţia de încasare (anexa 6) şi simultan în raportul
casierului.
La întreprinderea analizată se practică şi plata prin virament.
De exemplu, la 5 decembrie 2008 s-a virat la contul curent bancat suma de 10000
lei pentru servicii medicale prestate, ce s-a reflectat prin:
Debit contul 242 „Conturi curente în valută naţională” 10000,00 lei
Credit contul 611 ”Venituri din vînzări”, subcontul 6113 „Venituri din servicii
prestate” 10000,00 lei.
29

Specificul activităţii întreprinderii analizate IMSP „Centrul de chirurgie a


Inimii” prevede prestarea serviciilor medicale, ce urmează a fi achitate de Compania
Naţională de Asigurări în Medicină. Respectiv, se perfectează Facturi pentru achitarea
costului serviciilor medicale prestate (anexa 7), ce se înregistrează în contabilitate prin:
Debit contul 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
742660,00 lei
Credit contul 611 ”Venituri din vînzări”, subcontul 6113 „Venituri din servicii
prestate” 742660,00 lei. Mişcarea datelor din documente la
întreprindere are loc în felul următor: documentele primare sunt înregistrate în
contabilitate. Pentru centralizarea şi sistematizarea datelor privind veniturilor din
vînzări obţinute este folosit documentul „Jurnal-Order” (anexa 8), iar detalierea are loc
în Registrul contului 611 (anexa 12). În baza Jurnalului-Order se întocmeşte Cartea
Mare (anexa 17), unde se reflectă toată informaţia sistematizată a contului 611. În baza
Cărţii Mari se întocmeşte Balanţa de verificare, care serveşte documentul de bază
pentru întocmirea Raportului Financiar (anexa 21).
În luna decembrie IMSP Centrul de chirurgie a Inimii a înregistrat următoarele
venituri din prestarea serviciilor (anexa 8), fiind contabilizate:
1) S-au înregistrat venituri din prestarea serviciilor medicale în numerar în sumă
de 183445,00 lei
Debit contului 241 ,, Casa ’’ 183445,00 lei
Credit contului 611 ,, Venituri din vînzări’’, subcontul 6113 ,, Venituri din
servicii prestate’’ 183445,00 lei
2) S-au prestat servicii medicale cu plata prin virament în sumă de 132943,00 lei
Debit contului 242 ,,Conturi curente în valută naţională’’ 132943,00 lei
Credit contului 611 ,, Venituri din vînzări’’,
subcontul 6113 ,, Venituri din servicii prestate’’ 132943,00 lei
30

3) S-au constatat venituri din prestarea serviciilor medicale cu plata ulterioară


în sumă de 3015934,75 lei
Debit contului 221 ,, Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale’’
3015934,75 lei
Credit contului 611 ,, Venituri din vînzări’’, subcontul 6113 ,, Venituri
din servicii prestate’’ 3015934,75 lei.

La întocmirea Rapoartelor Financiare trimestriale rulajele creditoare ale contului


611 3 „Venituri din servicii prestate” se înregistrează în Raportul privind rezultatele
financiare pe rîndul 010 „Venituri din vînzări”. Rezultatele financiare pe fiecare
trimestru se determină prin calcul, fără întocmirea formulelor contabile. La finele anului
de gestiune contul 611 „Venituri din vînzări” se închide prin trecerea veniturilor
acumulate la contul 351 „Rezultatul financiar total”, întocmind formulele contabile
(anexa 16) :
Debit contul 611 „Venituri din vînzări”,
subcontul 6113 ,, Venituri din servicii prestate’’ 12714176,75 lei
Credit contul 351 „Rezultatul financiar total” 12714176,75 lei.
Rezultatul financiar total se indică în Raportul privind rezultatele financiare în
rîndul 150 „Profit net (pierdere netă)”.
În continuare vom analiza evidenţa veniturilor activităţii operaţionale pentru
contul 612 „Alte venituri operaţionale”.
Alte venituri operaţionale la întreprinderea IMSP „Centrul de Chirurgie a
Inimii” includ veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii de bază a întreprinderii, însă nu se referă
la veniturile din vînzări.

Evidenţa analitică a altor venituri operaţionale se ţine pe tipurile lor, pe surse de


obţinere şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii.
31

La IMSP «Centrul de Chirurgie a Inimii» în perioada de gestiune analizată în


contul 612 „Alte venituri operaţionale” au fost înregistrate venituri din recuperarea
daunei materiale şi alte venituri neînregistrate în alte conturi de gradul II (venituri din
eliberarea setelor de documente, venituri de la efectuarea lucrărilor ştiinţifice, venituri
din garanţii bancare ş. a. (anexa 12)).
În luna decembrie 2008 la IMSP «Centrul de Chirurgie a Inimii» au fost
înregistrate următoarele alte venituri operaţionale potrivit Jurnalului-order la contul 612
„Alte venituri operaţionale” (anexa 11):
1. S-au constatat alte venituri operaţionale la livrări de active cu plata ulterioară în
sumă de 1400 lei
Debit contul 221„Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
1400,00 lei
Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”, subcontul 612 6 „Alte
venituri operaţionale” 1400,00 lei
2. S-au reflectat veniturile din efectuarea lucrărilor ştiinţifice cu plată nemijlocită
în sumă de 202400 lei
Debit contul 242„Conturi curente în valută naţională” 202400,00 lei
Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”, subcontul 612 6 „Alte venituri
operaţionale” 202400,00 lei 3. S-au înregistrat veniturile primite
sub formă de garanţii bancare în sumă de 10 lei
Debit contul 539„Alte datorii pe termen scurt” 10,00 lei
Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”, subcontul 612 6 „Alte
venituri operaţionale” 10,00 lei.
La contul 612 „Alte venituri operaţionale” pot fi înregistrate şi alte operaţii, care
nu au fost contabilizate la întreprindere:
Corespondenţa contului 612 „Alte venituri operaţionale”
32

1.2. Evidenţa veniturilor activităţii neoperaţionale

Veniturile din activitatea neoperaţională reprezintă sumele primite sau care


urmează a fi primite din alte feluri de activităţi ale întreprinderii. Acestea includ:
veniturile din activitatea de investiţii, veniturile din activitatea financiară, veniturile
excepţionale.
Veniturile din activitatea de investiţii includ veniturile obţinute de întreprinderi
ca rezultat al ieşirii şi reevaluării activelor pe termen lung.
În perioada analizată luna decembrie a anului 2008 IMSP „Centrul de Chirurgie
a Inimii” a înregistrat venituri din activitatea de investiţii sub formă de dobînzi.
Pentru generalizarea informaţiei privind veniturile din activitatea de investiţii este
destinat contul 621 «Venituri din activitatea de investiţii» în care, în
particular, se reflectă:

♦ veniturile din vînzări şi alte ieşiri (transmiterea în capitalul statutar al altei întreprinderi, schimbul cu alte

active etc.) de active pe termen lung (active nemateriale, terenuri, mijloace fixe, resurse naturale, investiţii
pe termen lung etc);

♦ valoarea de piaţă a plusurilor de active pe termen lung constatate la inventariere;


♦ dividendele calculate din participarea la capitalul statutar al altor întreprinderi;
♦ dobînzile calculate aferente împrumuturilor acordate, titlurilor de valoare şi altor investiţii;

♦ suma ecartului de reevaluare aferentă activelor pe termen lung ieşite;

♦ veniturile din operaţiunile cu părţile legate etc;

♦ valoarea realizabilă netă a bunurilor materiale obţinute din lichidarea (casarea) activelor pe termen lung peste
valoarea probabilă rămasă a acestora stabilită în prealabil sau în lipsa acesteia;

♦ sumele datoriilor privind dobînzile şi dividendele decontate în legătură cu expirarea termenului de prescripţie;
Evidenţa analitică a veniturilor din activitatea de investiţii se ţine pe tipurile lor, pe surse de obţinere şi
pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii.
33

La reflectarea (recunoaşterea) şi decontarea veniturilor din activitatea de investiţii IMSP „Centrul de


chirurgie a Inimii” în contabilitate s-a efectuat reflectarea mijloacelor băneşti încasate în contul curent bancar
sub forma dobânzilor în sumă de 6293,58 lei:

Debit 242 “Conturi curente în valută naţională” 6293,58 lei

Credit 621 „Venituri din activitatea de investiţii” 6293,58 lei.


La finele perioadei de gestiune, rulajul creditor al contului 621 „Venituri din
activitatea de investiţii” cu total cumulativ de la începutul perioadei se trece la
Rezultatul financiar total al întreprinderii. În anul 2008 integral au fost acumulate
venituri sub formă de dobînzi în sumă de 66442,94 lei:
Debit 621 „Venituri din activitatea de investiţii” 66442,94 lei
Credit 351 „Rezultatul financiar total” 66442,94 lei.
Veniturile din activitatea financiară includ veniturile rezultate din modificarea mărimii şi
structurii capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii.
Evidenţa analitică a veniturilor din activitatea financiară se ţine pe tipurile lor, pe surse de obţinere şi
pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii.

Veniturile respective se constată în contabilitate în baza documentelor primare:


- Procese - verbale privind reevaluarea activelor pe termen lung; -
Procese - verbale privind inventarierea activelor pe termen
lung; - Facturi fiscale sau facturi de expediţie etc.
Specificul activităţii IMSP ”Centrul de Chirurgie a inimii” prevede primirea
subsidiilor, ajutorului umanitar, pe care le reflectă la contul 423“Finanţări şi încasări cu
destinaţie specială”, iar la executarea condiţiilor prevăzute – trecerea părţii acestora la
venituri din activitatea financiară (anexele 14, 15) prin:
Debit 423“Finanţări şi încasări cu destinaţie specială” 2006010,04 lei
Credit 622 „Venituri din activitatea financiară” 2006010,04 lei
La finele perioadei de gestiune, rulajul creditor al contului 622 „Venituri din
activitatea finaciară” cu total cumulativ de la începutul perioadei s-au trecut la
Rezultatul financiar total al întreprinderii în sumă de 8876983,49 lei (anexele 14, 16).
Debit 622 „Venituri din activitatea financiară” 8876983,49 lei
34

Credit 351 „Rezultatul financiar total” 8876983,49 lei


Veniturile excepţionale includ veniturile obţinute de întreprindere pentru
compensarea pierderilor (pagubelor) din accidente, incendii, calamităţi naturale,
exproprieri şi alte evenimente excepţionale.
Pentru generalizarea informaţiei privind veniturile excepţionale este destinat contul
623 «Venituri excepţionale» în care, în particular, se reflectă:
• compensaţiile sub formă de mijloace băneşti, materiale, mărfuri, terenuri, mijloace fixe şi alte active
primite cu titlu gratuit de la autorităţile publice, organizaţiile necomerciale, alte întreprinderi şi
persoane fizice pentru acoperirea pierderilor cauzate de accidente, incendii, calamităţi naturale, şi alte
evenimente excepţionale;

valoarea realizabilă netă a bunurilor materiale obţinute la ieşirea (casarea


parţială) a activelor în urma evenimentelor excepţionale;
• despăgubirile de asigurare primite şi/sau care urmează a fi primite de la
companiile de asigurări pentru acoperirea pierderilor din evenimentele
excepţionale;
• compensaţiile (în expresie bănească sau naturală) primite şi/sau care urmează a
fi primite de la persoanele vinovate de pierderea (deteriorarea) totală sau parţială
a bunurilor în urma accidentelor, incendiilor şi altor evenimente excepţionale.
Evidenţa analitică a veniturilor excepţionale se ţine pe tipurile lor, pe surse de
obţinere şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii.
Veniturile excepţionale se reflectă în contul 6 2 3 în cazul existenţei documentelor care confirmă
faptul săvîrşirii evenimentului excepţional şi primirea (calcularea) compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor
din aceste evenimente.

În perioada de gestiune a anului 2008 pentru luna decembrie nu au fost


înregistrate venituri excepţionale. Venituri excepţionale întreprinderea IMSP„Centrul
de Chirurgie a Inimii” nu a înregistrat nici pe parcursul anilor 2008- 2007. Vom da
totuşi exemplele teoretice de corespondenţă a contului 623 „Venituri excepţionale”.
• Se constată venituri excepţionale:
35

Debit 211 “Materiale”


Debit 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Debit 217 “Mărfuri”
Debit 241 “Casa”
Debit 242 “Conturi curente în valută naţională”
Debit 243 “Conturi curente în valută străină” - la valoarea activelor şi suma
mijloacelor băneşti primite de la organele de stat, persoanele juridice şi fizice
pentru recuperarea pierderilor din evenimentele excepţionale;
Debit 229 “Alte creanţe pe termen scurt” - la sumele de primit de la companiile
de asigurări pentru recuperarea pierderilor din evenimentele excepţionale;
Credit 623 “Venituri excepţionale” - la suma totală a veniturilor din evenimentele
excepţionale constatate în decursul perioadei de gestiune.
La finele fiecărui trimestru rulajele creditoare ale conturilor de venituri se
înregistrează în Raportul privind rezultatele financiare pe rândurile respective.
Rezultatele financiare pe fiecare trimestru se determina prin calcul, fără întocmirea
formulelor contabile.
La finele anului de gestiune 2008 conturile de venituri s-au închis prin trecerea
veniturilor acumulate în contul 351 “Rezultatul financiar total” în sumă totală de
22289460,68 lei (anexa 16).
După această operaţiune conturile de venituri se închid, iar în contul 351
“Rezultatul financiar total” se determina profitul (pierderea) net al anului de gestiune.
În acest scop, se compară rulajele din debitul (cheltuieli acumulate) şi creditul (venituri
acumulate) acestui cont. Dacă suma totală a veniturilor depăşeşte suma cheltuielilor,
întreprinderea obţine profit.
Rezultatul obţinut la întreprinderea IMSP „Centrul de Chirurgie a Inimii” pentru
perioada de gestiune a anului 2008 e prezentat prin pierdere în sumă de 566886,54 lei
(anexa 19):
36

Debit 351 “Rezultatul financiar total” 566886,54 lei


Credit 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”. 566886,54 lei
În caz contrar, când suma veniturilor este mai mică decât suma cheltuielilor,
întreprinderea are profit, care se reflectă prin formula contabilă inversă: Debit 333
“Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune” Credit 351 “Rezultatul financiar total”.
După înregistrarea profitului net (pierderii) al perioadei de gestiune, contul 351
“Rezultatul financiar total” se închide şi nu se oglindeşte în rapoartele financiare.
Suma profitului net (pierderii) al perioadei de gestiune s-a înregistrat în rândul
150 în aceiaşi denumire a Raportului privind rezultatelor financiare şi se reportează în
Bilanţul contabil în rândul 590 “Profitul net (pierderea) al anului de gestiune” (anexa
19).

CONCLUZII

Concepţia mercantilistă susţinea că izvorul profitului îl constituie rezultatul


activităţii de comerţ exterior, iar concepţia fiziocrată a negat concepţia profitului
comercial şi a considerat profitul ca un venit provenit din activităţile agricole, şi doar
mai tîrziu D. Ricardo a precizat pentru prima dată distribuţia şi opoziţia dintre salariu
şi profit, care însumate dau valoarea nou creată. Pînă la concepţia actuală a profitului
utilă pentru condiţiile economiei de piaţă au existat multe păreri aferente noţiunii de
profit şi sursele lui de apariţie.
Astăzi, profitul este raţiunea de a fi a unei unităţi economice şi întreprinderile
ce se dovedesc neprofitabile sunt supuse falimentului.
37

Pentru a analiza nivelul şi mărimea principalului indicator al activităţii


economico-financire a întreprinderii – profitul, trebuie de analizat indicatorii din care
este obţinut profitul şi anume veniturile şi cheltuielile întreprinderii.
În lucrarea dată s-a examinat conţinutul, componenţa şi evaluarea veniturilor
activităţii operaţionale şi neoperaţionale a întreprinderii.
Deci, prin tematică, conţinut şi structura sa, lucrarea conţine aspecte teoretice
privind definirea veniturilor, structura lor în cadrul întreprinderii, precum şi aspecte
practice privind contabilizarea.
Partea practică a lucrării a fost efectuată pe baza materialelor “Centrul de
Chirurgie a inimii” IMSP, întreprindere care desfăşoară o activitate - prestări de servicii
medicale.
În baza legislaţiei în vigoare şi în baza statutului, întreprinderea are dreptul de
a-şi deschide propriile subconturi pentru a-şi uşura lucrul analitic în contabilitate. În
general, modul de organizare a evidenţei sintetice şi analitice se face în baza principiilor
standardelor naţionale de contabilitate şi în baza legislaţiei în vigoare.
La ”Centrul de Chirurgie a inimii” IMSP sunt utilizate documente primare,
registre contabile, rapoarte financiare întocmite după formulare unice, aprobate de
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, caracterice tuturor unităţilor economice,
precum şi documente de utilizare internă specifice numai pentru această întreprindere.
Contabilitatea este ţinută în conformitate cu sistemul contabil complet.
Evaluarea şi constatarea veniturilor are loc în baza principiilor contabilităţii şi
Standardelor naţionale de contabilitate, şi anume: specializarea exerciţiilor, prudenţa,
necompensarea, concordanţa.
Contabilitatea veniturilor reprezintă un studiu complex, de aceea a fost necesară
consultarea mai multor manuale de specialitate. În lucrare au fost utilizate SNC, Planul
de conturi contabile, precum şi materialele practice propuse de “Centrul de Chirurgie
a inimii” IMSP pe parcursul perioadei de gestiune.
38

În perioada analizată întreprinderea a înregistrat venituri din prestarea


serviciilor medicale, venituri din recuperarea daunei materiale şi alte venituri
neînregistrate în alte conturi de gradul II (venituri din eliberarea setelor de documente,
venituri de la efectuarea lucrărilor ştiinţifice, venituri din garanţii bancare ş. a.),
mijloace băneşti încasate în contul curent bancar sub forma dobânzilor, subsidiilor
ajutorului umanitar. Acestea în baza documentelor primare (facturi fiscale, liste de
inventariere, procese verbale, ordine de plată etc.) au fost trecute în Jurnale-ordere la
conturile corespunzătoare, ulterior informaţia generalizată a fost trecută în Cartea mare,
în baza căreia la finele perioadei de gestiune s-a întocmit Raportul privind rezultatele
financiare şi anexa anuală la raport.
În general, calculele şi rezultatele prezentate în capitolul doi reflectă o situaţie
favorabilă în ceea ce priveşte activitatea întreprinderii şi organizarea contabilităţii, însă
sunt necesare luarea unor decizii neapărate în scopul sporirii rezultatelor obţinute.
Ca concluzie în urma studiului efectuat asupra veniturilor se relatează
următoarele propuneri, generalizări în scopul majorării profitabilităţii întreprinderii şi
lichidării erorilor din evidenţa veniturilor şi cheltuielilor operaţionale.

BIBLIOGRAFIE

1. Standardul Naţional de Contabilitate 17 «Contabilitatea arendei


(leasingului)», aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova nr. 32 din 0 3.03.2000 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
27–28 din 09.03.2000.
2. Standardul Naţional de Contabilitate 18 «Venitul», aprobat prin ordinul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997 /
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88– 91 din 30.12.1997.
39

3. Standardul Naţional de Contabilitate 21 «Efectele variaţiilor cursurilor


valutare», aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova nr. 16 din 29.01.1999 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
35–38 din 15.04.1999.
4. Comentariile cu privire la aplicarea S.N.C. 1 «Politica de contabilitate»,
aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din
29.01.1999 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 35–38 din
15.04.1999.
5. Comentariile cu privire la aplicarea S.N.C. 18 «Venitul», aprobate prin
ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.1999
/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 35–38 din
15.04.1999.
6. Planul de conturi contabile al activităţii economico–financiare a
întreprinderilor, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova nr.174 din 25.12.1997 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
93–96 din 30.12.1997.

Manuale, cărţi, broşuri, monografii


7. Contabilitate financiară Ediţia a II - a revăzută şi completată // ACAP,
Chişinău, 2003.
8. Bojian Octavian. Contabilitate generală. Bucureşti.: Eficient, 1998.
9. Nicolae Ciornîi. Economia firmelor contemporane / Nicolae Ciornîi, Ilie Blaj-
Manual Universitar- Chişinău, Editura Prutul Internaţional, 2003.
40

10. Creţoiu Gh., Bucur I. Contabilitate. Noul sistem şi expertiza contabilă. Ediţia
a III-a. - Bucureşti: Editura ACTAMI, 1997. - 384 p.
11. Dumitrana M., Negruţiu M. Contabilitatea firmei. Editura MAXIM, 1997
12. Economie şi finanţe/ Revistă de teorie şi practică economico- financiarăNr.5,
2001, Chişinău-
13. Epuran M., Băbăiţă V., Grosu C. Contabilitatea financiară în noul sistem
contabil. Volumul I.- Timişoara: Editura de Vest, 1994
14. Epuran M., Cotleţ D., Ineovan F., Pereş I. Contabilitatea financiară în noul
sistem contabil. Volumul II. - Timişoara: Editura de Vest, 1995
15. Feleagă N., Ionaşcu I. Contabilitate financiară. Volumele I-IV. - Bucureşti:
Editura de Vest, 1993
16. Mazarachi Ch., Luca L., Nicolai M. Contabilitate aplicată. Fundamente ale
contabilităţii. Contabilitate generală. Contabilitate managerială. Controlul
economico-financiar prin intermediul conturilor. - Editura NAŢIONAL, 1996
17. Nederiţă, A., Bucur, V., Cărăuş, M. Noul sistem contabil al agenţilor
economici din Republica Moldova. - Chişinău: MARP, 1998. V.l.
18. Nederiţă Al., Corespondenţa conturilor contabile, conform prevederilor SNC
şi Codului Fiscal, Chişinău, 2007

S-ar putea să vă placă și