Sunteți pe pagina 1din 12

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

D I S P O Z I Ț I E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei


Memoriei și Recunoștinței (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuți în
conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței
Republicii Moldova, a victimelor conflictului și de exprimare a recunoștinței
față de veteranii acestui conflict)”
------------------------------------------------------------

În scopul organizării și desfășurării manifestărilor consacrate Zilei


Memoriei și Recunoștinței (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuți în
conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței
Republicii Moldova, a victimelor conflictului și de exprimare a recunoștinței față
de veteranii acestui conflict) în condiții optime și cu respectarea strictă a măsurilor
de prevenire și control al infecției COVID-19 stabilite în hotărârile Comisiei
naționale extraordinare de sănătate publică, Guvernul DISPUNE:

1. Se instituie Comitetul organizatoric pentru organizarea și desfășurarea


manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței (2 martie) (ziua de
comemorare a celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea
integrității și independenței Republicii Moldova, a victimelor conflictului și de
exprimare a recunoștinței față de veteranii acestui conflict) și se aprobă
componența nominală a acestuia, conform anexei nr.1.

2. Se aprobă Planul manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și


Recunoștinței (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuți în conflictul armat
din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, a
victimelor conflictului și de exprimare a recunoștinței față de veteranii acestui
conflict), conform anexei nr.2.

3. Realizarea acțiunilor incluse în Planul nominalizat se va efectua din


contul mijloacelor aprobate în bugetul autorităților implicate, precum și din alte
surse, conform legislației.
2

4. Se recomandă autorităților administrației publice locale să identifice


mijloacele financiare necesare pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Planul
menționat.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina


Comitetului organizatoric pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor
consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței (2 martie) (ziua de comemorare a celor
căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova, a victimelor conflictului și de exprimare a
recunoștinței față de veteranii acestui conflict).

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA


4

Anexa nr. 1
la Dispoziția Guvernului nr.

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comitetului organizatoric pentru organizarea și desfășurarea
manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței (2 martie)
(ziua de comemorare a celor căzuți în conflictul armat din anul 1992
pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova,
a victimelor conflictului și de exprimare a recunoștinței
față de veteranii acestui conflict)

Revenco Ana – ministru al afacerilor interne, președinte al


Comitetului organizatoric

Cernăuțeanu Viorel – șef al Inspectoratului General al Poliției,


vicepreședinte al Comitetului organizatoric

Gîrbu Nicolae – șef al Biroului pentru relații cu veteranii,


Cancelaria de Stat

Gvidiani Alin – șef al Biroului politici de reintegrare,


Cancelaria de Stat

Cutie Igor – secretar general al Ministerului Apărării

Roșca Dina – secretar general al Ministerului Finanțelor

Boboc Serghei – reprezentant al Ministerului Culturii

Prisăcaru Ion – secretar de stat al Ministerului Sănătății

Barcari Oleg – șef de direcție, Ministerul Muncii și Protecției


Sociale

Cebotari Oleg – șef de direcție, Ministerul Apărării

Spataru Călin – reprezentant al Serviciului de Informații și


Securitate

Anghel Veaceslav – șef de direcție, Primăria municipiului Chișinău

Rusu Viorel – reprezentant al Congresului Autorităților


Locale din Moldova
5

Coroban Victoria – reprezentant al Instituției Publice Naționale a


Audiovizualului Compania „Teleradio-
Moldova”

Cosovan Ghenadie – președinte al Asociației Obștești „Credință


Patriei”

Armaș Alexei – președinte al Asociației Obștești a Veteranilor


și Pensionarilor Ministerului Afacerilor
Interne

Alerguș Victor – administrator al Asociației Obștești a


Cavalerilor Ordinului „Ștefan cel Mare”

Cociug Anatolie – consilier al ministrului apărării, președinte al


Asociației „Federația veteranilor și
Rezerviștilor Structurilor de Forță din
Republica Moldova”

Bîzgu Anatolie – președinte al Mișcării Refugiaților


Transnistreni

Prisac Radu – președinte al Uniunii Naționale a Veteranilor


Războiului pentru Independența Republicii
Moldova

Puiu Vasile – președinte al Asociației Veteranilor „PRO


FULGER” a Brigăzii de poliție cu destinație
specială „Fulger”
6

Anexa nr. 2
la Dispoziția Guvernului nr.

PLANUL
manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței (2 martie)
(ziua de comemorare a celor căzuți în conflictul armat din anul 1992
pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova,
a victimelor conflictului și de exprimare a recunoștinței
față de veteranii acestui conflict)

Nr. Denumirea manifestărilor Responsabilii de Termenul de


crt. executare/parteneri executare
1 2 3 4
1. Organizarea și desfășurarea în Ministerul 2 martie 2022;
localitățile țării (și pe platourile de Afacerilor Interne; 15 martie 2022
luptă) a activităților dedicate Ministerul Apărării; (Coșnița);
comemorării a 30 de ani de la Serviciul de 14-15 martie
începutul acțiunilor de luptă pentru Informații și 2022;
apărarea integrității și Securitate; 19 iunie 2022
independenței Republicii Moldova autoritățile (Varnița,
administrației Căușeni)
publice locale;
organizațiile de
veterani
2. Organizarea desfășurării Ministerul 2 martie 2022
serviciilor divine în locașurile Afacerilor Interne
sfinte din Republica Moldova în
memoria celor căzuți pentru
apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova
3. Depunerea de flori la monumentul Ministerul Apărării; 2 martie 2022
domnitorului Ștefan cel Mare și Ministerul
Sfânt de către conducătorii Afacerilor Interne;
autorităților și organizațiilor de
Cancelaria de Stat;
veterani (până la 10 persoane) Serviciul de
Informații și
Securitate;
organizațiile de
veterani
4. Depunerea de flori la monumentul Ministerul 2 martie 2022
„Maica îndurerată” din cadrul Afacerilor Interne;
Ministerul Culturii;
- -
7

1 2 3 4
Complexului memorial Cancelaria de Stat;
„Eternitate” Ministerul Apărării;
Serviciul de
Informații și
Securitate;
Primăria
municipiului
Chișinău;
organizațiile de
veterani
5. Depunerea de flori la mormintele Ministerul 2 martie 2022
angajaților organelor afacerilor Afacerilor Interne;
interne și militarilor căzuți în Ministerul Apărării;
acțiunile de luptă pentru apărarea Serviciul de
integrității și independenței Informații și
Republicii Moldova în cimitirele Securitate;
din țară organizațiile de
veterani
6. Organizarea activităților de Autoritățile Pe parcursul
restaurare și amenajare a administrației anului
monumentelor, instalarea plăcilor publice locale;
comemorative pe unele edificii din Ministerul Educației
localități și denumirea unor străzi, și Cercetării;
gimnazii, licee în cinstea eroilor organizațiile de
căzuți în acțiunile de luptă pentru veterani
apărarea integrității teritoriale și
independenței Republicii Moldova
7. Desfășurarea competițiilor la Ministerul Februarie –
diferite genuri de sport în memoria Afacerilor Interne; martie 2022
eroilor căzuți în timpul acțiunilor Ministerul Apărării;
de luptă pentru apărarea integrității organizațiile de
și independenței Republicii veterani
Moldova
8. Organizarea și desfășurarea în Ministerul Educației 1-10 martie
instituțiile de învățământ secundar și Cercetării; 2022
ciclul I – gimnaziu, ciclul II – liceu Ministerul
și instituțiile extrașcolare, precum Afacerilor Interne;
și în unitățile militare a unei Ministerul Apărării;
decade educativ-patriotice și de asociațiile
comemorare a eroilor căzuți în veteranilor
acțiunile de luptă pentru apărarea
8

1 2 3 4
integrității și independenței
Republicii Moldova, cu păstrarea
unui minut de reculegere
9. Organizarea în incinta Agenției Ministerul 2022
pentru Știință și Memorie Militară Afacerilor Interne;
a expoziției permanente de Ministerul Apărării;
documente și materiale istorice asociațiile
consacrate eroilor căzuți în veteranilor
acțiunile de luptă pentru apărarea
integrității și independenței
Republicii Moldova
10. Desfășurarea acțiunii „Flacăra Ministerul 21 septembrie
Memoriei” la monumentul „Maica Afacerilor Interne; 2022
îndurerată” din cadrul Ministerul Apărării;
Complexului memorial Serviciul de
„Eternitate” Informații și
Securitate;
organizațiile de
veterani
11. Evoluarea orchestrelor militare ale Ministerul 2, 14-15 martie;
Armatei Naționale și ale Afacerilor Interne; 19 iunie 2022
Ministerului Afacerilor Interne în Ministerul Apărării
grădinile publice din țară, inclusiv
pe platourile de luptă, cu
repertoriul tematic
12. Emiterea mărcii poștale cu tema Întreprinderea de Martie 2022
„2 martie – Ziua Memoriei și Stat Poșta Moldovei;
Recunoștinței” Ministerul
Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale
13. Amenajarea în instituțiile de Ministerul Educației Februarie –
învățământ a standurilor tematice și Cercetării; martie 2022
dedicate profesorilor și organizațiile de
absolvenților acestor instituții veterani
participanți la acțiunile de luptă
pentru apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova
14. Organizarea la Muzeul Național de Ministerul Culturii; 2 martie 2022
Istorie a Moldovei a expoziției Ministerul Apărării;
9

1 2 3 4
dedicate apărătorilor integrității și Ministerul
independenței Republicii Moldova Afacerilor Interne;
organizațiile de
veterani
15. Organizarea la sediul Muzeului Ministerul Culturii; 2 martie 2022
Național de Istorie a Moldovei a Muzeul Național de
Mesei rotunde dedicate Istorie a Moldovei;
apărătorilor integrității și Institutul de Istorie
independenței Republicii Moldova Socială „Pro-
Memorie” al
Universității de Stat
din Moldova
16. Organizarea întâlnirilor Ministerul Apărării; Februarie –
participanților acțiunilor de luptă Ministerul martie 2022
pentru apărarea integrității Afacerilor Interne;
teritoriale și independenței Serviciul de
Republicii Moldova cu recruții, Informații și
tinerii angajați ai Armatei Securitate;
Naționale, instituțiilor organizațiile de
subordonate Ministerului veterani
Afacerilor Interne, Serviciului de
Informații și Securitate
17. Publicarea articolelor științifice în Academia de Științe Februarie –
revistele de specialitate și a a Moldovei; martie 2022
articolelor de popularizare în Ministerul
mass-media despre acțiunile de Afacerilor Interne;
luptă pentru apărarea integrității și Ministerul Apărării
independenței Republicii Moldova
18. Difuzarea la posturile de radio și Instituția Publică 1-5 martie 2022
televiziune republicane a Națională a
emisiunilor, reportajelor de la Audiovizualului
manifestările dedicate Compania
evenimentului și a materialelor „Teleradio-
consacrate faptelor eroice ale Moldova”;
participanților la acțiunile de luptă Ministerul Apărării;
pentru apărarea integrității și Ministerul
independenței Republicii Moldova Afacerilor Interne
19. Acordarea ajutorului material Ministerul Muncii și Până la 2 martie
anual persoanelor cu dizabilități de Protecției Sociale; 2022
pe urma acțiunilor de luptă pentru Casa Națională de
apărarea integrității teritoriale și Asigurări Sociale;
10

1 2 3 4
independenței Republicii Moldova Agenția Națională
și familiilor (soțiilor, iar în cazul Asistență Socială;
lipsei acestora – unuia dintre structurile teritoriale
părinți) participanților căzuți la de asistență socială;
datorie în acțiunile de luptă pentru organizațiile de
apărarea integrității teritoriale și veterani
independenței Republicii
Moldova, în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr.159/2018
pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de stabilire și
plată a ajutorului material anual
20. Organizarea examenului medical Ministerul Sănătății Martie – mai
complex al veteranilor acțiunilor 2022
de luptă pentru apărarea integrității
și independenței Republicii
Moldova de către medicul de
familie și medicii specialiști, cu
efectuarea investigațiilor de
laborator și instrumentale și
prescrierea tratamentului în
condiții de laborator, inclusiv
trimiterea, conform indicațiilor
medicale, pentru tratament
spitalicesc și balneosanatorial
21. Acordarea măsurilor de protecție Autoritățile Permanent
socială veteranilor de război, administrației
familiilor celor căzuți în acțiunile publice centrale și
de luptă pentru apărarea integrității locale;
teritoriale și independenței organizațiile de
Republicii Moldova, în veterani
conformitate cu legislația
22. Acordarea distincțiilor, altor forme Ministerul Apărării; Februarie –
de menționare participanților la Ministerul martie 2022
acțiunile de luptă pentru apărarea Afacerilor Interne;
integrității și independenței Serviciul de
Republicii Moldova Informații și
Securitate;
Serviciul de
Protecție și Pază de
Stat
11

1 2 3 4
23. Desfășurarea procedurilor pentru Ministerul Apărării; Martie 2022
confecționarea distincției cu Ministerul
prilejul împlinirii a 30 de ani de la Finanțelor;
acțiunile de luptă pentru apărarea Comisia Națională
integrității și independenței de Heraldică
Republicii Moldova (1992-2022)
24. Organizarea și desfășurarea Autoritățile Februarie –
întâlnirilor reprezentanților administrației martie 2022
autorităților administrației publice publice locale;
locale cu părinții și familiile celor organizațiile de
căzuți în timpul acțiunilor de luptă veterani
pentru apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova
și celor decedați pe timp de pace
25. Organizarea și asigurarea Ministerul Sănătății 2 martie 2022
asistenței medicale pe parcursul
desfășurării manifestărilor
consacrate Zilei Memoriei și
Recunoștinței
26. Asigurarea securității și ordinii Ministerul 2 martie 2022
publice pe parcursul desfășurării Afacerilor Interne
manifestărilor consacrate Zilei
Memoriei și Recunoștinței

S-ar putea să vă placă și