Sunteți pe pagina 1din 6

Tema nr.

15
Intentarea procesului în judecată

1. Procedura de intentare a procesului. Efectele nerespectării condiţiilor de


intentare a procesului.
2. Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei. Ordinea de înlăturare a
neajunsurilor cererii de chemare în judecată.
3. Primirea cererii de chemare în judecată. Temeiurile de refuz în primirea
cererii şi de restituire a cererii.
4. Efectele juridice ale intentării procesului (material-juridice şi procesuale).

Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 24 din 28.06.2004 „Cu
privire la actele judecătorului în faza intentării procesului civil şi pregătirii pricinii
pentru dezbaterile judiciare” // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie, 2004, nr. 9

Situaţii de drept:
Nr. 1
Bodiu S. a înaintat în judecată o acţiune către Bodiu M. privind încasarea
pensiei de întreţinere pentru copilul lor în vîrstă de 19 ani. Judecătorul a refuzat să
primească cererea de chemare în judecată pe motiv că legislaţia în vigoare nu
prevede obligaţia de plată a pensiei de întreţinere pentru copii majori apţi de
muncă.
În ce cazuri judecătorul poate refuza primirea cererii de chemare în judecată?
Care este corelaţia între dreptul la intentarea acţiunii şi dreptul la admiterea
acţiunii?

Nr. 2
La 29 februarie 2020 Chicu a înaintat o acţiune către Sandu privind restituirea
datoriei. Examinînd cererea de chemare în judecată, judecătorul a refuzat să o
primească, indicînd în încheiere următoarele: contractul de împrumut între
reclamant şi pîrît a fost încheiat la 20 iunie 2015, suma împrumutată trebuia să fie
restituită de pîrîrt la 20 iunie 2016. Reclamantul s-a adresat în judecată peste 3 ani
şi 8 luni după încălcarea dreptului acestuia, depăşind astfel termenul de prescripţie
pentru adresarea în judecată.
Corect a procedat judecătorul? Daţi apreciere acţiunilor acestuia.

Nr. 3
La 14 iunie 2018 Sîrbu a înaintat acţiune către Robu privind încasarea sumei
împrumutate. Judecătorul a refuzat să primească cererea de chemare în judecată în
legătură cu faptul că obligaţia pîrîtului nu a ajuns la scadenţă: conform recipisei,
anexate la cerere, suma împrumutată urmează să fie rambursată la 20 decembrie
2018.
Corect a procedat judecătorul? Dispune Sîrbu de dreptul la acţiune în sens
material şi de dreptul la acţiune în sens procesual?

Nr. 4
Agachi S. s-a adresat în judecată cu o acţiune către Agachi T. solicitînd
desfacerea căsătoriei. În motivarea acţiunii Agachi S. a menţionat, că pîrîtul
abuzează de băuturi alcoolice, nu participă la educaţia copiilor. Procesul a fost
încetat în legătură cu renunţarea reclamantei la acţiune.
Peste 8 luni Agachi S. din nou a apelat în judecată cerînd desfacerea căsătoriei
cu Agachi T. Reclamantul a indicat că pîrîtul continuă să abuzeze de băuturi
alcoolice şi păstrarea familiei în continuare este imposibilă.
Judecătorul a refuzat să primească cererea depusă, menţionînd că există o
încheiere de încetare a procesului în litigiul între aceleaşi părţi asupra aceluiaşi
obiect şi avînd aceleaşi temeiuri.Daţi apreciere încheierii judecătorului. Va putea fi
desfăcută această căsătorie?
Nr. 5
Pretula A. a înaintat acţiunea căte Pretula C. privind împărţirea bunurilor
proprietatea lor devălmaşă. Judecătorul a refuzat să primească cererea de chemare
în judecată în baza art. 169 alin. 1) lit. b) al CPC. În motivarea încheierii
judecătorul a indicat, că Pretula C. anterior se adresase cu o acţiune identică către
Pretula A., însă la cererea acestuia procesul a fost încetat ca urmare a renunţării la
acţiune.
Corect a procedat judecătorul? Ce se înţelege prin identitatea acţiunilor?

Nr. 6
Doru s-a adresat în judecată cu o acţiune către SRL „Magna”, solicitînd
înlăturarea deficienţilor casetofonului cumpărat de la pîrît. Prin hotărîrea
judecătoriei Botanica mun. Chişinău acţiunea lui Doru a fost respinsă. Peste 3 luni
Doru înaintează o nouă acţiune către SRL „Magna”, solicîtînd reducerea
corespunzătoare a preţului aceluiaşi casetofon necalitativ.
Cum trebuie să procedeze judecătorul la primirea acestei cereri?

Nr. 7
La 20 ianuarie 2018 Verlan a înaintat acţiune către Botnari privind
recunoaşterea dreptului de autor asupra poeziei „Toamna”. Prin hotărîrea curţii de
apel acţiunea reclamantului a fost satisfăcută. La 30 iunie 2018 Verlan a acţionat
din nou în judecată pe Botnari, solicitînd repararea prejudiciului cauzat prin
folosirea ilegală a poeziei „Toamna”. Judecătorul a refuzat să primească cererea de
chemare în judecată în baza art. 169 alin. 1) lit. b) al CPC, menţionînd în încheiere
următoarele: Acţiunea depusă de reclamant la 30 iunie 2018, fiind o acţiune în
realizare, este identică acţiunii depuse de acesta la 20 ianuarie 2018 (acțiune de
constatare) către acelaşi pîrît, avînd acelaşi temei, în privinţa căreia există o
hotărîre judecătoreasă irevocabilă. Potrivit art. 60 alin. 3) al CPC, nu se consideră
modificarea acţiunii înlocuirea acţiunii în constatare prin acţiune în realizare.
Corect a procedat judecătorul?
Nr. 8
Picu s-a adresat în judecată, solicitînd declararea nulităţii căsătoriei, încheiate
între fiica lui Liliana şi Bordei P. În argumentarea acţiunii reclamantul a indicat, că
la momentul încheierii căsătoriei fiica lui nu a atins vîrsta matrimonială.
Judecătorul a refuzat să primească cererea lui Picu, explicînd că la momentul
depunerii cererii fiica lui a atins vîrsta de 18 ani şi, conform art. 42 din Codul
Familiei al RM, dreptul de a cere declararea nulităţii căsătoriei îi aparţine numai ei.
Daţi apreciere acţiunilor judecătorului.

Nr. 9
Marin a acţionat în judecată sucursala Chişinău a Băncii Comerciale Române ,
solicitînd restabilirea la locul de muncă. Judecătorul a refuzat să primească cererea,
deoarece pîrîtul nu are statut de persoană juridică.
Corect a procedat judecătorul?

Nr. 10
Botnari a sesizat judecata cu o acţiune către Nicu privind repararea
prejudiciului cauzat printr-un accident de circulaţie. Judecătorul a refuzat să
primească cererea de chemare în judecată, indicînd în încheierea următoarele:
Conform Codului Civil obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat de un izvor de
pericol sporit îi revine persoanei care îl posedă în baza dreptului de proprietate sau
unui alt titlu legal. La volanul automobilului, implicat în accident, în urma căruia
reclamantului i-a fost cauzat prejudiciul, se afla Nicu. Însă acest automobil îi
aparţine cu drept de proprietate SA „Autotur”. Astfel, Nicu – şoferul automobilului
implicat în accident nu poartă răspundere în faţa reclamantului pentru prejudiciul
cauzat.
Corect a procedat judecătorul? Determinaţi participanţii la proces şi calitatea lor
procesuală.

Nr. 11
După decesul lui Corneiciuc, Ignatiuc a înaintat o acţiune către Mitin în vîrstă
de 10 ani privind partajul averii succesorale. Judecătorul a restituit cererea de
chemare în judecată, deoarece aceasta este adresată către o persoană incapabilă.
Corect a procedat judecătorul?

Nr. 12
Voicu A. a înaintat la judecătoria Cahul o acţiune către Voicu P. privind
încasarea pensiei de întreţinere pentru un copil minor. Judecătorul a restituit
cererea de chemare în judecată, explicînd reclamantului dreptul de a se adresa la
instanţa domiciliului pîrîtului – judecătoria Briceni.
Corect a procedat judecătorul?

Nr. 13
SRL „Perlat” s-a adresat în judecată cu acţiune către SRL „Grup”, solicitînd
încasarea sumei de 62 230 dolari SUA, pretenţie ce rezultă din neexecutarea de
către pîrît a contractului de vînzare-cumpărare. Examinînd cererea de chemare în
judecată şi actele anexate la aceasta, judecătorul Judecătoriei Chișinău a constatat,
că la încheierea contractului de vînzare-cumpărare părţile au convenit, că toate
diferendele ce vor decurge din acest contract vor fi soluţionate la Curtea de
Arbitraj Comercial Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie. Luînd în
considerare aceste circumstanţe, judecătorul a constatat, că Judecătoria Chișinău nu
este competentă să judece litigiul respectiv şi a restituit reclamantului cererea de
chemare în judecată în baza art. 170 alin. 1) lit. b) al CPC.
Daţi apreciere acţiunilor judecătorului.

Nr. 14
Nicula s-a adresat în judecată solicitînd desfacerea căsătoriei şi împărţirea
bunurilor soţilor în valoare de 36050 lei. La cererea de chemare în judecată a fost
anexată chitanţa de plată a taxei de stat în mărime de 40 de lei.
Judecătorul a emis o încheiere de a nu da curs cererii, acordînd reclamantului
termen de 7 zile pentru a achita suplimentar taxa de stat în mărime de 3% din
valoarea bunurilor soţilor.
Nicula a declarat recurs împotriva acestei încheieri, cerînd casarea acesteia şi
scutirea lui de plata taxei de stat, invocînd starea materială dificilă.
Cum va proceda instanţa de recurs?

Nr. 15
Judecătorul, stabilind la pornirea procesului că în cererea de chemare în
judecată, înaintată de către Timur, nu sînt clar formulate pretenţiile reclamantului,
nu este indicată adresa pîrîtului, judecătorul a restituit-o, recomandînd
reclamantului să apeleze la serviciile avocatului.
Corect oare a procedat judecătorul?

S-ar putea să vă placă și