Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE PENTRU EMITERE AVIZ DE AMPLASAMENT

Date de identificare solicitant (se vor completa, după caz, câmpurile aferente):
Numele și prenumele: SC MEGACONSTRUCT SA prin S.C. Intendo Instal S.R.L. pentru SC KAPPATIGI SRL si
CIRNECI CRISTIAN
Adresa: Localitatea TARLUNGENI strada HARMANULUI nr. 12B,12C,12D,12E,12F, 12G,12H,12I,12L,12M,12O
bloc ……, scara ….…, etaj ..…, apartament ..…, sector/judeţ BRASOV telefon 0729791545, E-mail
intendo.instal@gmail.com, înregistrată la O.R.C. cu nr. J8/2542/2007, cod de înregistrare fiscală 22440169, cont
nr. RO 67 BTRLRONCRT 02 98 71 27 01, deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala BRASOV, reprezentat
prin BANU HORATIU MIHAI în calitate de ADMINISTRATOR legitimat cu CI serie/nr. BV / 889584, CNP
17902611080033
Numele și prenumele împuternicitului: MIHAI DANIEL ION
Adresa: BRASOV, STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.42-44 BL.44 SC.A AP.13 Telefon 0729791545 e-mail
mihaidanielbv@yahoo.com

Solicit eliberarea unui Aviz de Amplasament pentru:


Denumirea obiectivului: EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENTE AFERENTE
Amplasamentul obiectivului: Localitatea TARLUNGENI Str. HARMANULUI nr. 12 B-O CF110369 nr.cad. 110369
sector/judeţ BRASOV

Informaţii energetice privind obiectivul:


Utilizator RET: da nu
Puterea maximă simultan absorbită: Pa= kW
Tensiunea de utilizare: U = kV

Anexez în copie la cererea pentru emitere Aviz de Amplasament:


-- Certificatul de urbanism în copie, 1 exemplar (însoțit de memoriul aferent);
-- Plan de încadrare în zonă în copie, 2 exemplare vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul
acestuia;
-- Plan de situaţie în copie, 2 exemplare, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la una din scările
1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100 și în format digital (AutoCAD/word/excel), după caz;
-- Plan de construcţii subterane în copie, 2 exemplare, după caz;
-- Memoriu tehnic* (se va depune doar in cazul proiectelor cu finanţare din fonduri europene, situație în care
planul de situaţie şi/sau planul privind construcţiile subterane trebuie să cuprindă și poziţionarea reţelelor de
utilităţi);
-- alte date:copie BI/CI, copie certificat de înregistrare fiscală, după caz.

Doresc ca emiterea facturii pentru plata tarifului de emitere a avizului de amplasament să se facă pe (se vor
completa, după caz, câmpurile aferente):
Persoană juridică
- Denumire firmă: S.C. Intendo Instal S.R.L.
- Nr. Ordin Registrul Comerțului: J8/2542/19.03.2007
- Cod fiscal: 22440169
- Adresă Sediu: ORAS BRASOV, STR. JEPILOR, NR.11, BL.C5, AP.7, JUD. BRASOV
- Cont: RO 67 BTRL RON CRT 02 98 71 27 01
- Banca: BANCA TRANSILVANIA
Persoană fizică
- Nume: .…………………………………..…………...................................................................................................
- Adresa: .…………………………………..………….....................................................................................................
- Act de identitate: BI/CI, serie ……………….nr………………CNP: .…………………………………..…………..........

Avizul de amplasament solicitat îmi este necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare.
Declar pe propria răspundere că datele sunt autentice şi că documentele în copie sunt conforme cu originalul.

Data: Solicitant
03.12.2021 (nume, prenume,semnătura,stampila)
Notă de informare
Vă aducem la cunoştinţă faptul că pentru îndeplinirea scopului menționat în cererea dumneavoastră, C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal (nume prenume, CNP, adresă, cont bancar) și păstrează documentele în conformitate cu legislația in vigoare (Legea 16/1996).
Pentru exercitarea dreptului conform Regulamentului UE 679/2016, puteţi contacta Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al Companiei pe e-mail:
dpo@transelectrica.ro, la adresa de corespondență: str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030786, București sau la Tel: 021 303 5611 și Fax: 021 303 5610.

S-ar putea să vă placă și