Sunteți pe pagina 1din 8

SCENARIU EDUCATIV

Susținător: Ceorcea Sebastian;


Data : 15.11.2021
Clasa : a V-a
Disciplina : Religie Ortodoxă
Unitatea de învățare: Dumnezeu Se face cunoscut omului
Titlul lecţiei: Prietenia lui Dumnezeu cu Noe
Tipul lecţiei: comunicare și însuşire de noi cunoştinţe
Timpul: 50 min
Scopul lecției: însuşirea de noi cunoştinţe despre Noe; însuşirea unor reguli de comportament moral-religios.

Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase.
Competenţe specifice:
- lecturarea unor texte biblice referitoare la credința în Dumnezeu, manifestată de persoane din Vechiul Testament;
- realizarea de organizatoare grafice de diferite tipuri (de exemplu, tabele cronologice, scheme) pentru sistematizarea informațiilor referitoare la viața
persoanelor biblice din Vechiul Testament;
- povestirea unor evenimente biblice „pas cu pas” pornind de la un cuvânt, simbol;
- exerciții de definire a unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme (de exemplu: legământ), utilizând dicționare sau alte surse de informare;
- analizarea unor texte sau expresii figurativ-plastice cu relevanță pentru valori religioase, precum unicitatea fiecărei persoane, prietenie;
- povestirea unor fapte săvârşite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul,
prietenia, respectul, ajutorul;

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : explicaţia, exerciţiul, povestirea, conversaţia, demonstraţia cu substitute, audiţia, expunerea, desenarea, brainstormingul;
2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, manual digital, Sfânta Scriptură, exerciții, laptop, boxe, tablă interactivă, tablete;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

1
RESURSE:

⮚ Oficiale:
- Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristicǎ, clasa a V-a;
- Proiectarea unitaţii de învǎţare.

⮚ Temporale:
- numar de lecții:1
- durata: 50 minute

⮚ Material bibliografic și site-uri web:


1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Compendium introductiv pentru gimnaziu, Monitorul Oficial, București, 2017.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Muntele Ararat, în YouTube, https://youtu.be/cl8avtdzhvE, accesat la data de 17.10.2021.
7. Potopul lui Noe - mit sau realitate, în: https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1397/139648_arca-lui-noe.jpg, accesat la data de 29.10.2021.
8. Arca lui Noe nu era o bărcuță ci o navă imensă, având aproximativ 43.200 de metri pătrați, în: https://facerealumii.ro/arca-lui-noe-nava-
imensa/, accesat la data de 18.10.2021.

2
DEMERSUL DIDACTIC

Nr Metode Mijloace Forme


Co
. Etapele şi de de Evaluar
m. Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului
crt Lecţiei proced învăţă- organi- e
Gen.
. ee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- profesorul salută elevii și rosteşte rugăciunea „Împărate ceresc”,
împreună cu elevii;
1. Momentul - notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea Exerciţi Activitat
organizato 2' activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; ul e frontală
ric - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;
Observaţie:
Se valorifică cunoştinţele dobândite de elevi în clasele primare.

Pregătirea Profesorul va adresa elevilor următoarele întrebări: Activitat


elevilor „- De ce a hotărât Dumnezeu în vremurile acelea să trimită potopul pe pământ?" Explica e
2. pentru „ - ... pentru că oamenii au uitat de Dumnezeu, erau foarte răi". . „
ţia individua
receptarea 10' lă
noilor După ce au pierdut bucuria viețuirii în rai alături de Dumnezeu
cunoştinţe oamenii s-au îndepărtat din ce în ce mai mult de Creatorul lor. Au
existat însă persoane care au păstrat credința în Dumnezeul cel
adevărat. Este vorba despre drepții Vechiului Testament, printre care
și Noe. Cel ce face voia lui Dumnezeu este prieten cu El.
Elevii ascultă cu atenţie.

3
Profesorul va anunţa titlul şi competențele urmărite.
Cel ce face voia lui Dumnezeu este prieten cu El. Un prieten de-al lui Explica Activitat
Dumezeu a fost Noe. ţia e frontală
Precizarea „Prietenia lui Dumnezeu cu Noe"
3. titlului 1' - Elevii ascultă cu atenţie.
Se notează data şi titlul lecţiei.

4
Profesorul prezintă aspectele semnificative din viaţa lui Noe:
- Lumea până la Noe Povestir Activitat
1 - Starea oamenilor din timpul patriarhului Noe ea Manualul e frontală Aprecier
https://www.youtube.com/watch?v=pUsPr2uGNKU digital i verbale
4. Comunicar 17' - Pregătirea construirii corabiei (profesorul prezintă un material Explica
ea video cu ajutorul videoproiectorului despre arca lui Noe și ția Videopro
noilor Muntele Ararat și arată elevilor icoana pregătirii corabiei iector
cunoştinţe https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1397/139648_arca-lui- Proble
2 noe.jpg ) matizar Tablete Activitat Aprecier
- Se precizează dimensiunile și se prezintă câteva curiozități ea e frontală i verbale
despre acest subiect: https://facerealumii.ro/arca-lui-noe-nava- Boxe
imensa/ Demon-
- Potopul (Facerea 7, 17-20,24) straţia Laptop
- O lume nouă cu
- Curcubeul și legământul (profesorul prezintă imagini cu substitu
altare de jertfă și insistă pe mulțumirea care trebuie să existe te
după primirea unei binefaceri și asupra faptului că trebuie să
fim recunoscători prietenilor)
- Elevii ascultă cu atenţie. Explica
Se explică elevilor cuvântele, idol, legământ, arcă, patriarh şi se cere ția
acestora să alcătuiască, oral, propoziţii cu acestea.
- Elevii ascultă cu atenţie, apoi alcătuiesc, oral, propoziţii cu
acestea.
- Profesorul prezintă elevilor câteva curiozități despre Noe:
Bunicul lui Noe a fost Matusalem (969 ani), Noe a trăit 950 de
ani, arca lui Noe a dat forma și titulatura de Corabie a mânturii
( profesorul prezintă imagini).
https://ziarullumina.ro/thumbs/facebook/2012/08/01/corabia-
pe-mare-imaginea-bisericii-in-lume-90178.jpg
https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1461/146093_corabia.jpg

5
Relația lui Dumnezeu cu Noe se sprijină pe iubire și devotament. Noi Activitat
1 prin ce fapte arătăm că suntem prieteni cu Dumnezeu și cu oamenii? Exerciți Manual e frontală Aprecier
Fixarea şi 10' (manual pag. 23). ul digital i verbale
5. sistematiza „- Pe cine a salvat Dumnezeu de la potop?" Activitat
rea 2 „ -... pe Noe împreună cu familia sa". „ Exerciți Fișă de e
cunoştinţel „- De ce l-a salvat Dumnezeu pe Noe?" ul lucru individua
or „ - ... pentru că era un om drept şi plăcut lui Dumnezeu".

„- Ce a făcut Noe după ce a scăpat de potop?"
Tableete
„ -... a mulţumit lui Dumnezeu"
„- Ce trebuie să facem noi după ce primim ajutorul lui Dumnezeu?"
„ -... să-i mulţumim lui Dumnezeu".
Tablă
interactiv
ă
Elevii vor efectua fișa de lucru indicată de profesor. Anexa
https://learningapps.org/view13731102 sau
https://learningapps.org/view13731102

Asocierea, 5' Se cere elevilor să desprindă învăţături folositoare din comportamentul Explica
generalizar lui Noe și să le noteze în caiete. (anexa 1) ția
6. ea și „ - Să-L iubim pe Dumnezeu!" Brainst Orgnizat Aprecier
aplicarea „ - Să fim credincioşi!" orming oul grafic Activitat i verbale
„ - Să fim ascultători!" e frontală
„ -.Să credem că Dumnezeu împlineşte toate promisiunile!" Exerciți
Precizare: l
Noe a avut încredere în Dumnezeu şi L-a ascultat. Noi îl ascultăm pe
Dumnezeu, ascultându-i pe părinţii noştri!
- Elevii ascultă cu atenţie. Orgniza
Observaţie: toul
În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul poate interveni cu grafic
întrebări pentru a-i ajuta pe elevi să formuleze învăţăturile.

6
Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor
Aprecierea pentru lecţie cât şi implicarea, participarea directă în predarea noilor
activităţii 2' cunoştinţe. Explica Aprecier
7. elevilor - Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. ţia i verbale
Se notează elevii care au participat la lecţie.
Se cere elevilor să identifice 2 noțiuni noi învățate la ore
Se cere feed-back elevilor cu privire la desfășurarea orei, folosindu-se
aplicația Wordwall.
https://wordwall.net/ro/resource/24769676/prietenia-lui-dumnezeu-cu-
noe

8. Precizarea Profesorul anunţă, explică şi apoi scrie pe tablă tema: Desenează pe Activitat
şi 2' caiet Arca lui Noe așa cum ți-o imaginezi tu. Expune e frontală
explicarea - Elevii notează tema în caiete. rea
temei Desenar
pentru ea
acasă
9.
Încheierea 1' Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută. Exerciţi Activitat
activităţii - elevii rostesc rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” şi răspund la ul e frontală
salut;

7
ANEXA 1

Oglinda tablei
15.11.2021
Prietenia lui Dumnezeu cu Noe

● Să-L iubim pe Dumnezeu!


● Să fim ascultători!
● Să fim prietenii lui Dumnezeu prin faptele noastre!
● Să mulțumim după binefacerile primite!

S-ar putea să vă placă și