Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “Episcop Doctor Partenie Ciopron” Păltiniș

Profesor: Ciubeică Alexandra

Data: 3.11.2020

Clasa: a V-a

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: Fracții ordinare

Titlul lecției: COMPARAREA FRACȚIILOR ORDINARE

Tipul lecției: mixtă

Durata: 50 minute

Introducere

În această lecție, elevii clasei a V-a vor învăța să compare fracții care au același numărator
sau același numitor. Totodată, elevii vor ști să identifice tipurile de fracții (subunitare, echiunitare și
supraunitare). Elevii vor lucra individual sub îndrumarea profesorului de matematică. Se recomandă
ca profesorul să fie familarizat cu folosirea aplicației Google Classroom și să pregătească, înainte de
a începe lecția, materialele necesare.

Competențe generale

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextual în care acestea apar

CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse
surse informaționale

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice

CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de


rezolvare pentru o situație dată

CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date

CG 6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii
Competențe specifice

1.2. Identificarea fracțiilor ordinare sau zecimale în contexte variate


2.2. Efectuarea de calculi cu fracții, folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice
4.2. Utilizarea limbajului specific fracțiilor/procentelor în situații date

OBIECTIVELE LECȚIEI

Elevii să fie capabili să:

- citească o fracție;
- identifice numitorul și numărătorul;
- recunoască fracțiile subunitare, echiunitare și supraunitare;
- recunoască fracția dată printr-un desen;
- compare două fracții care au același numitor sau fracții care au același numărator.

COMPETENȚE DERIVATE

A. Cognitive:

CC1: Să facă reprezentări grafice variate pentru ilustrarea fracţiilor echiunitare, subunitare,
supraunitare;

CC2: Să verifice echivalenţa a două fracţii date prin diferite reprezentări.

B. Psiho-Motorii:

CP1: Să redacteze în mod logic rezolvarea unor probleme;

CP2: Să dovedească abilitate în rezoltarea problemelor

CP3: Să utilizeze limbaj specific fracțiilor.

C. Afective:

CA1: Să fie atenți la lecție;

CA2: Să-și dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunoștințelor în probleme
variate;

CA3: Să participe activ și cu interes la lecție.


STATEGII DIDACTICE

a) Metode și procede: predare on-line, conversația, explicația, jocul didactic, problematizarea;


b) Mijloace de realizare: lișa de lucru virtual, manual digital, jocuri cu fracții în Wordwall;
c) Forme de organizare: on-line.

Materiale necesare:

 Manualul digital;
 Laptop;
 Tabla;
 Fișa de lucru virtual.

Bibliografie:

1. Manual pentru clasa a V-a – MATEMATICĂ, Ion Cicu, Ștefan Smarandache, Ioana Iacob,
Răzvan Ceucă, Editura INTUITEX
2. Manual digital pentru clasa a V-a – MATEMATICĂ, Marius Perianu, Cătălin Stănică,
Ștefan Smărăndoiu, Editura ART
3. Programul Wardwall
4. Compararea fractiilor ordinare - YouTube
5. LECȚIE ONLINE: Compararea și ordonarea fracțiilor cu același numitor (scoalaintuitext.ro)
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE STRATEGII DIDACTICE


Etapele lecției
Forme de Metode și Evaluare
(durata) Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse
organizare procedee
- asigură condițiile optime - accesează platforma pentru a
pentru desfășurarea lecției – intra în clasa virtual
conectarea tuturor elevilor la - pregătesc materialele necesare
1. Moment platformă desfășurării activității
organizatoric - notează absenții - se pregătesc pentru lecție
(2 minute) - verifică dacă există materialele
necesare desfășurării lecției și
dacă toți elevii au fișele de lucru
primite pe platforma Classroom
2. Verificarea - Verifică tema elevilor prin - Elevii comunică rezultatele / Frontal Conversația Manual Orală
cunoștințelor sondaj folosind dialogul problemele întâmpinate în Individual Expunerea Caiete Frontală
teoretice și a profesor-elev, elev-elev, prin rezolvarea temei. Explicația Platforma
temei pentru confruntarea rezultatelor. - În cazul în care apar diferențe Jocul classroom
acasă - Adresează întrebări pentru mari de rezultat, se va posta didactic Platform
(5 minute) verificarea înțelegerii rezolva exercițiului de către un Wardwall
cunoștințelor din lecțiile elev sau profesor și se va explica
acterioare: oral modul în care s-a făcut
1. Ce este o fracție? rezolvarea.
2. Care sunt tipurile de fracții - Elevii răspund întrebărilor
studiate? adresate de profesor.
- Prezintă un joc în care elevii - Elevii comunică profesorului
vor identifica tipul fracției tipul fracției care i-a cazut la
căzute la ruletă ruletă.

3. Pregătirea Comunică elevilor că astăzi vor Elevii sunt atenți la spusele Conversația
Frontal Orală
psihologică face compararea fracțiilor profesorului Expunerea
Individual Frontală
(1 minut) Explicația
Anunță și scrie pe tabla albă - elevii notează pe caiet titlul
titlul lecției: COMPARAREA lecției: COMPARAREA
4. Anunțarea FRACȚIILOR ORDINARE FRACȚIILOR ORDINARE
Conversația Laptop
subiectului și a Informează elevii asupra - elevii sunt atenți la ce apare pe
Frontal Expunerea Caiete Oral
obiectivelor obiectivelor principale ale lecției ecranul laptopurilor sau
Explicația Manual
(2 minute) care vor fi prezentate pe ecranul telefoanelor
laptopului sau a telefonului
mobil.
5. Transmiterea / Elevii sunt îndrumați să Elevii vor deschide materialul Frontal Conversația Tabla Orală
însușirea noilor deschidă fișele cu matrialul teoretic primit. Individual Explicația Fișe online Frontală
cunoștințe teoretic primit pe platformă. Elevii sunt atenți la exemplele Exercițiul Platforma Aprecieri
(30 minute) În prima parte a lecției se date de profesor și notează. Joc didactic Classroom verbale
explică cum se face compararea Platforma
fracțiilor cu același numitor. Wardwall

Se observă căci cu cât numitorul


e mai mare (partea colorată) cu
atât valoare fracției va fi mai
mare. Deci, putem vedea că:

În a doua parte a lecției se va


vorbi despre compararea
fracțiilor care au același
numărător.

Uitându-ne pe desene observăm


căci cu cât împărțim un întreg în
mai multe părți (egale) cu atât
porțiunea nou obținută (partea
colorată) va fi mai mică. Deci,
putem spune că atunci când
avem același numitor, valoarea
fracției va fi mai mică cu cât
numitorul crește:

Pentru o fixare mai bună a


noilor noțiuni se vor face
exerciții din fișa de lucru
propusă (Anexa 1)
6. Fixarea Elevii vor primi întrebări legate Elevii vor răspunde și vor pune Explicația Exercițiul Laptop sau Frontal
cunoștințelor de noțiunile noi: întrebări dacă au noțiuni neclare. Exercițiul Explicația telefon Individual
(7 minute) Cum se compară două fracții cu Munca Joc didactic
același numitor? individuală
Cum se compară două fracții cu
același numărător?
Elevii rezolvă joculețele și
Elevii vor primi pe platforma
comunică rezultatele obținute.
Classroom 2 jocuri ordonare a
fracțiilor:
Joc 1:
Joc 2:

Elevii care s-au remarcat la Elevii remarcați îi mulțumesc


începutul orei și pe parcursul profesorului.
Aprecieri
7. Evaluare acesteia, fiind activi și Conversația
verbale
(1 minut) răspuzând corect întrebărilor Explicația
Frontală
profesorului, sunt notați și
lăudați.
8. Concluzii și - Se verifică dacă au rămas Elevii întreabă eventualele Conversația Aprecieri
enunțarea temei nelămuriri / neclarități. neclarități. Explicația verbale
pentru acasă - Elevii vor primi ca temă Elevii notează în caiete tema Exemplificarea
(2 minute) rezolvarea problemelor din fișa pentru acasă.
de lucru, rămase nerezolvate în
clasă și din manual, exercițiile 9
și 10 de la pagina 101, ce vor fi
postate pe platform Classroom.
- Se dau indicații pentru studiul
individual.
9. Încheierea lecției
Exerciții și probleme
1. Scrie, apoi compară fracțiile reprezentate, folosind semnele de relație (<, >, =):

2. Completează fracțiile, pentru ca egalitățile următoare să fie adevărate:

3. Scrie în ordine crescătoare fracțiile reprezentate prin colorare:

4. Scrie toate fracțiile mai mici sau egale cu 5/8.


5. Așază în ordine descrescătoare fracțiile cuprinse între 7/6 și 7/2 .
6. Ordonează crescător fracțiile cu numărătorul 9 și numitorul un număr impar mai mic decât 8.
7. Scrie, apoi compară fracțiile reprezentate, folosind semnele de relație (<, >, =):

8. Compară fracțiile reprezentate prin desenele de mai jos: