Sunteți pe pagina 1din 1

% $ #

Rezultat Chestionar DRPCIV Categoria B


(B, B1)

Rezultat Chestionar DRPCIV Categoria B (B, B1)

P,!5%#,/8ă,'I !"

P,6!5%#,/8ă,'!,ă*"3/I #

P,6!5%#,/8ă,'!&+,/&#/I !$

P,6!5%#,/8ă,'!.,/ș'#/I !

! !"#$%&'!"#!$%&'($!'(
)#*&!+'&,$!'-&,$#.*+%/

Ai răspuns greșit la
următoarele întrebări:

În care dintre situa


situaţţii consumul
de carburant al unui motor
cre
creşşte?
!"#$%& ! !"#$%&'!&(%)!*+#+,$-!%$!"#'%./
#/*0/,"#$,"!)/!1$%&ţ'+%",/2

!"#$%& " !"#$%&'!&(%)!1$*$-!)/!/ş"0"*/%#


/3#/!)/!&$-+",/!%/".,ă2

!"#$%& # !"#$%&'!&(%)!*+#+,$-!1$%&ţ'+%/"4ă
&$!5%#,/,$0/,'6

Explicație video (actualizată 2021)

Explicație întrebare (actualizată 2021)

Pentru varianta A
7-/'$-!)'%!*+#+,!"3'.$,ă!+!-$8,'9/,/!+0#'*ă!-"
+!"%$*'#ă!#/*0/,"#$,ă6!:"&ă!*+#+,$-!%$
"#'%./!"&/"3#ă!#/*0/,"#$,ă;!<(3&+4'#"#/"
$-/'$-$'!/3#/!*"'!*",/!)/&(#!#,/8$'/!'",
,/4'3#/%ț"!-"!1,/&",/!/3#/!*"'!*",/6!=ș")",
&',&$-"ț'"!&$!#/,*+3#"#$-!'%3#"-"ț'/'!)/!,ă&',/
)/1/&#;!-'&>')$-!)/!,ă&',/!"<(%)!+!#/*0/,"#$,ă
)/!3$8!?@!)/!.,")/!&/-3'$3;!&+%)$&/!-"
&,/ș#/,/"!&+%3$*$-$'!)/!&+*8$3#'8'-6

Pentru varianta B
A$*$-!)/!&$-+",/!%/".,ă!/*'3!0,'%
/ș"0"*/%#!'%)'&ă!$%!&+%3$*!/B"./,"#!)/
&+*8$3#'8'-6!=&/3#"!0+"#/!9!&+%3/&'%ț"
)/1/&#ă,''!'%C/&#+",/-+,!D5%1$%)",/"!+,'9&''-+,
0$-</,'4"#+,$-$'E;!5%ț/0/%',/"!"&$-$'
'%C/&#+,$-$';!%/#"%ș/'#"#/"!"&$-$'!'%C/&#+,$-$';
/#&6

Pentru varianta C
A$%&ț'+%",/"!&$!5%#,/,$0/,'!0+"#/!9!)"#ă!)/
1$%&ț'+%",/"!)/1/&#+"3ă!"!'%C/&#+",/-+,!3"$!)/
$%!"*/3#/&!0,/"!8+."#!5%!&",8$,"%#;
",4"%)$F3/!"3#1/-!*"'!*$-#!&",8$,"%#!1"ță!)/!+
1$%&ț'+%",/!%+,*"-ă6!:/&'!1$%&ț'+%",/"
*+#+,$-$'!&$!5%#,/,$0/,'!&+%)$&/!-"!&,/ș#/,/"
&+%3$*$-$'!)/!&+*8$3#'8'-6

G'#$"ț''-/!)'%!#+"#/!&/-/!#,/'!<",'"%#/!)$&!-"!$%
&+%3$*!*ă,'#!)/!&+*8$3#'8'-6

Hă30$%3$-!&+,/&#!/3#/I!=;!J!ș'!K

G ă si
sițți aici curs de mecanic
mecanicăă auto --
> Curs de mecanică auto

!"#$%&ă'($#)*+'Ș,"%-%'.+)/$*ă

Nu se poate circula cu un
autoturism dac
dacăă:
!"#$%& ! !3/!)/0ăș/ş#/!*"3"!*"B'*ă
")*'3ă;!5%3&,'3ă!5%!&/,#'9&"#$-!)/
5%*"#,'&$-",/2

!"#$%& " !"%</-+0/-/!3$%#!)/!*ă,'*'!ş'


&","&#/,'3#'&'!)'1/,'#/!1"ță!)/!&/-/!5%3&,'3/!5%
&/,#'9&"#$-!)/!5%*"#,'&$-",/2

'#$()& # !"$#+</>'&$-$-!)/0ăș/ş#/
5%ă-ţ'*/"!5%3&,'3ă!5%!&/,#'9&"#$-!)/
5%*"#,'&$-",/6

Explicație întrebare (actualizată 2021)

Pentru variantele A ș i B
K+%)$&ă#+,''!)/!</>'&$-/!%$!0+#!&',&$-"!&$!$%
"$#+#$,'3*!0/!),$*$,'-/!0$8-'&/!)"&ă!"&/3#"
)/0ăș/ş#/!*"3"!*"B'*ă!")*'3ă;!5%3&,'3ă!5%
&/,#'9&"#$-!)/!5%*"#,'&$-",/!3"$!)"&ă
"%</-+0/-/!3$%#!)/!*ă,'*'!ş'!&","&#/,'3#'&'
)'1/,'#/!1"ță!)/!&/-/!5%3&,'3/!5%!&/,#'9&"#$-!)/
5%*"#,'&$-",/6

Pentru varianta C
L%ă-ț'*/"!$%$'!"$#+#$,'3*!0+"#/!9!'%M$/%ț"ță;
&"!)/!/B/*0-$;!)/!#'0$-!"%</-+0/-+,!ș'
5%"-ț'*/"!"&/3#+,";!0,'%!$,*",/;!"#$%&'!&(%)
"$#+#$,'3*$-!)/0ăș/ş#/!5%ă-ţ'*/"!5%3&,'3ă!5%
&/,#'9&"#$-!)/!5%*"#,'&$-",/;!%$!'!3/!'%#/,4'&/
&',&$-"ț'"6

Hă30$%3$-!&+,/&#!/3#/I!=!ș'!J

G ă si
sițți aici lec
lecțție video cu Obliga
Obligațțiile
ș i Interzicerile conduc
conducăătorilor auto -
-> Codul Rutier - Obligațiile
conducătorilor auto în timpul deplasării

Articole de referință (actualizate 2021)

Pentru variantele A ș i B
OUG - Articolul 6
!"#$%"$&'#()%*%"+%,#-).-"/"ţ%#.%#&)0%"ță1
%2()%$,,'%#ş,#+%)3%",,#.%#3/,#4-$#/&#&)3ă+-)&'
5"ţ%'%$6
789
789#3/$/#+-+/'ă#3/2,3ă#/&+-),*/+/#:#3/$/
3/2,3ă#/#&"&,#;%<,=&'#5"=ă)=/+1#.%='/)/+ă
/.3,$,>,'ă#5"#&)3/#-3-'-0ă),,#.%#=ă+)%
/&+-),+/+%/#=-3(%+%"+ă?

Regulament - Articolul 148


@%#,"+%)*,=%#=-".&=ă+-)&'&,#.%#/&+-;%<,=&'#$/&
.%#+)/3;/,6
7A9
7A9#$ă#=,)=&'%#/;B".#3-"+/+%#(%#/&+-;%<,=&'
/";%'-(%#=&#/'+%#.,3%"$,&",#-),#=/)/=+%),$+,=,
.%=B+#=%'%#()%;ă*&+%#5"#=%)+,C=/+&'#.%
5"3/+),=&'/)%#$/&#.%#5")%0,$+)/)%#-),#=/)%
()%*,"+ă#+ă,%+&),#$/&#)&(+&),#/'%#=-).&'&,#-),#$&"+
&*/+%#(%$+%#',3,+/#/.3,$ă?

Pentru varianta C
Legislația rutieră nu prevede nimic
în acest sens.

!"#$%&ă'($#)*+'Ș,"%-%'.+)/$*ă

"!"#$%$!&#'!()$*'+,-&.!/+-!#+*'ă

!"#$%&ă'($#)*+'Ș,"%-%'.+)/$*ă

Te întrebi dac
dacăă avem întreb
întrebăările de la
examenul oLcial??? DA, avem întreb întrebăările
oLciale, vezi în acest VIDEO -->> Da, avem
întrebările de la DRPCIV

ȘcoalaRutieră.ro
325.198 aprecieri

Îmi place Pagina Vezi clipul video

ȘcoalaRutieră.ro
acum 21 ore

EXPLICATIA VIDEO AICI !!! –

ARR-atestate.ro
4.040 aprecieri

Îmi place Pagina Înscrie-te

ARR-atestate.ro
acum 21 ore

RASPUNSUL CORECT AICI -->> http://www.arr-

K>/3#'+%",/!"$#+!),0&'<!O@OO!/B0-'&"#/!"$)'+!<')/+
0/%#,$!&"#/.+,'"!J6!Q!&"-/!)/!'%<"#",/!/9&'/%#"
0/%#,$!"!-$"!0/,*'3$-!)/!&+%)$&/,/!)'%!0,'*"
'%&/,&",/6

Info utile
J-+.
K+%#"&#
R/,*/%'!ș'!&+%)'ț''
K$*!*ă!5%,/.'3#,/4S
L%#,/8ă,'!1,/&</%#/
:+%/"4ă!0/%#,$!Ș&+"-"!H$#'/,ă

Abonare la newsletter
T"3ăF%/!"),/3"!#"!)/!/*"'-6!Q!3"!5ț'!#,'*'#/*!&/-/
*"'!%+'!",#'&+-/!)/!'%#/,/3!0/%#,$!#'%/6

02*$3%'2$'$4%/- 01"#%*$

N!O@OO!=--!,'.>#3!,/3/,</)6
&

S-ar putea să vă placă și