Sunteți pe pagina 1din 7
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICH MOLDOVA. HALMOBA.IbHBIM OPPAH 10 HENOJKYMHOCTH PECILYBIMKH MOJIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun. Chisindu str. Mitropolit Gavrill Bunulescu-Bodoni, 26 Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, worw anima, e-mail: info@ani.md ACT DE CONSTATARE Nr. 71/20 mun. Chisinau 24 februarie 2022 Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autoritafii Nafionale de Integritate, Victor RENTA examindnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inifiat in privinja dlui Pintea Ion, Di interi al LM. ,Piaja Centrala”, DN? domicitct in HM prin care, ACONSTATAT: La 27 septembrie 2021 in cadrul Autoritétii Nationale de Integritate a fost inregistrata sesizarea nr. 9058 cu privire la eventuala incalcare a regimului juridic al conflictelor de interese de catre dl Pintea lon, Director interimar al i.M. ,,Piaja Centrala”, care, la 04 octombrie 2021, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (versiune in vigoare pind la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, in vigoare din 29.10.2021), a fost repartizata aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor. Potrivit sesizArii, dl Pintea Ion, ar fi admis o eventuala incalcare a regimului juridic al conflictelor de interese prin faptul angajérii dri so tic, cunnats, EE vriso: 5 TE vcrisoars, in conformitate cu prevederile art, 31 alin, (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (versiune in vigoare pind la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, in vigoare din 29.10.2021), inspectorul de integritate, in termen de 15 zile de la data repartizarii sesizirilor, efectueazi verificarea prealabild a acestora, in cadrul cAreia verificd respectarea condifiilor de forma si confinut ale sesizarilor i existenfa banuielii rezonabile privind incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese, iar sesizarea formulata de o persoana fizicd sau juridica de drept public sau de drept privat trebuie si intruneasc& condijiile de forma si confinut. Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, revederile art. 31, art. 32 alin. (3}-(5), art. 33, art. 34 alin, (2), art. 35 si 36 se aplicd in ‘mod corespunzator $i in cadrul procedurii de inifiere a controlului si de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitatilor, restrictiilor gi limitarilor. Verificdind sesizarea sub aspectul respectirii conditiilor de forma si continut s-a stabilit cd, sesizatea corespunde cerinfelor prevazute de art. 75 din Codul Administrativ. 1 Atengi! Documental contine date cu caracter personal, pelurae in sstemal de evident inrgistat in Registul de evident al operatorlor de ate cu crater personal cu nr 0000069-08,Prelucrareaulterioar a acestor date poate fi efectatt numa in condi prevézute de egeapivind roesiadateloreucaracter personal ny. 133 din 08.07.2011 Potrivit informatiilor din surse deschise, s-a constatat cd dl Pintea Ion este Director interimar al .M. ,Piafa Centrala”, iar in conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii gi intereselor personale, este subiect al declardrii averii si intereselor personale Astfel, la 07 octombrie 2021, conform procesului-verbal de inifiere al controlului nr.973/20, in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, in privinta dlui Pintea Ion, a fost inifiat controlul privind respectarea regimului juridie al conflictelor de interese. Prin serisoarea nr.04-20/5905 din 13.10.2021, dl Pintea Ion a fost informat despre initierea in privinfa sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese si despre drepturile sale prevazute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (versiune in vigoare pind la modificarea Legit 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, in vigoare din 29.10.2021) {ntemeiul art. 20 alin. (1) lit.) -d), art. 32 alin. (3) si art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate ( versiune in vigoare pind la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, in vigoare din 29.10.2021), inspectorul de integritate a consultat si extras date din sistemul informational automatizat E-integritate gi a solicitat informafii si documente necesare desfasuraii controlului, Potrivit solicitarii de informayii de la i.M. ,.Piaja Centrala” nr. 04-20/820 din 15.02.2022, si conform raspunsului inregistrat in cadrul Autoritatii la 21.02.2022 cu nr. 1300, s-a constatat ca dl Pintea Ion a fost angajat in functia de Director interimar al i.M. ,,Piata Central”, conform Dispozitici Primarului General din 12.02.2020 nr.87-de si totodata, la aceiasi data, a fost semnat Contractul individual de muned nr.52. Urmare solicitarii de informajii de la Agentia Servicii Publice nr.04-20/5882 din 13.10.2021, si conform raspunsului inregistrat in cadrul Autoritafii la 28.10.2021 cu nr. 10288, s- a constatat c&, potrivit continutului actelor de stare civila, di Pintea Jon (DNP [iil este sofa does a pana la cdsatorie eyed (IDNP Ga . act ice si a emis acte administrative in privinta dnei [EEE (cumnata), dupa cum urmeaza: - Ordin nr.162p din 27.07.2021, privind angajarea in functie de controlor in SCI; - Contract individual de munca nr.46/2021 din 27.07.2021; - Ordin nr.152c din 21.08.2021, privind acordarea concediului din cont propriu; - Ordin nr.204 din 21.08.2021, privind acordarea unei prime banesti, conform anexei nr.1; - Ordin nr.197p din 23.08.2021, privind atragerea la munca suplimentard; + Ordin nr.178/2c din 27.09.2021, privind acordarea concediului din cont propriu; - Ordin nr.233/1 din 28.09.2021, privind acordarea unei prime banesti, conform anexei nr.1; - Ordin nr.239 din 05.10.2021, cu privire la acordarea premiului cu ocazia sarbatorii Hramul Oragului. Potrivit aceluiasi rispuns al iM. ,,Piata Centrala” a fost anexat Ordinul nr.126 din 31.05.2021, privind asigurarea activitatii depozitului LM. ,.Piaja Centrala”, cu incepere de la 01.06.2021. Conform caruia la pet. 2 si 3 este mentionati redistribuirea subordonérii dnei iB ‘Aenyje! Documental contne date cu caracter personal, prelucrate in sstemul de evident Inregistrat in Registra de evident al operator de dat u arate personal cu nr 0000060-003, Prelucrare ulteroar a acestor date pote efecust numa in coniileprevazte de Lege privind protectiadtelor cu caracter personal, 133 gin 08 072011 HR, cestionar depozit, care trece in supordinea directa a dlui EM si totodata, toate actele semnate de dna IEEE si toate actele referitoare la Dumneaie vor fi semnate de citre ] Cadrul normativ aplicabil circumstanjelor de fapt Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, conflict de interese reprezinta situajia in care subiectul declararii are un interes personal ce influenteaz4 sau ar putea influenfa exercitarea impartialé si obiectiva a obligatiilor si responsabilitatilor ce fi revin potrivit legis interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declararii_ ce rezulta din activitatile sale in calitate de persoana privaté, din relatiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice si alfi agenfi economici, indiferent de tipul de proprietate, din relafiile sau afiliatiile sale cu organizatii necomerciale, inclusiv cu partidele politice si cu organizatiile internationale; ‘persoand apropiatd — soful/sotia, copilul, concubinul/concubina subiectului declararii, persoana aflatd la intrefinerea subiectului declararii, de asemenea persoana inrudita prin singe sau prin adoptie cu subiectului declararii (parinte, frate/sord, bunic/bunicd, nepot/nepoata, Unchi/matus4) si persoana inrudité prin afinitate cu subiectul declararii (cumnat/cumnata, socru/soacra, ginere/nora). Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, conflictul de interese real apare in cazul in care subiectul declararii este chemat si rezolve o cerere/un demers, s4 emit un act administrativ, s incheie direct sau prin intermediul , si ia o decizie sau sa participe la luarea unei decizii in care are interese personale sau care vizeaz4 persoane ce fi sint apropiate, persoanele fizice si juridice cu care are relafii cu caracter patrimonial si care influenjeazai sau pot influenja exercitarea impartial’ si obiectiva a mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica, in conformitate cu art. 12 alin. (4) lit a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, in cazul aparitiei unui conflict de interese real, subiectul declararii este obligat, si informeze geful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile de la data constatirii, despre conflictul de interese in care se afla. Alin (5) al aceluiasi articol, menfioneaz, informarea despre aparijia unui conflict de interese real se va face pind la solutionarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, incheierea, direct& sau prin intermediul unei persoane terfe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei si va lua forma unei declarafii scrise ce trebuie sé confin& date despre natura conflictului de interese si despre modul in care acesta influenteaza sau poate influenta indeplinirea impartial si obiectiva a mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului La 19.11.2021, in conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-20/6837, subiectului supus controlului i-au fost solicitate pe suport de hartie sau in format electronic, explicafiile de rigoare pe marginea admiterii conflictelor de interese in raport cu dna EEE (cumnata) detinénd functia de Director interimar al {.M. ,Piaja Centrala”. Prin urmare, subiectul controlului si-a expus punctul de vedere prin scrisoarea nr. de intrare 11822 din 03.12.2021, dupa cum urmeazA: ,,La data de 22 iulie a.c. [INE fiind in cautarea unui serviciu a depus cerere ca sé fie angajatd in functie de controlor piefe la 1.M. ,Piaja Centrala”, cerere care se depune la Serviciul personal a intreprinderii, Este de mentionat c& forma cererii este unei persoane terfe un act juri 3 Atenie! Documental conte date cu crater personal, prelucrat in sitemul de even inert in Regist de evden al opeatrilor de dat u arate personal cu nr 0000069-003,Prlucrarc ulteroar acesoedte pote fi efecust numa in conde previzute de Lege privind roteciadteor cu carcter personal, 133 din 08.07.2011, una liber, care nu presupune prezentarea unor anexe, CV, poze etc, totodata procedura angajatii nu presupune efectuarea unei testi, interviu sau organizarea unui concurs, fiind 0 procedural simpla de angajare. Astfel, din confinutul cererii nu se poate stabili cu certitudine identitatea potenfialului angajat. Respectiv, fiindu-mi transmis de la Serviciul personal cererea respectiva, intreprinderea find in cdutarea personalului la functia de Controlor pieje, - cererea a fost acceptata. fn acest sens, a fost perfectat ordinul 162p si contractul individual de munca de persoana responsabila din cadrul Serviciului personal, care mi-au transmis spre semnare aceste acte. De menfionat 4, semnarea contractului individual de mune nu presupune inféisarea salariatului si angajatorului, ci este o proceduré intermediati de cdtre persoane responsabile din cadrul Serviciului personal si sefii de subdiviziuni. Tin sa evidentiez cd, cu [EEE chiar daca este sora sotiei nu tinem legatura stransa, iar faptul c& este in cdutarea unui serviciu in municipiul Chisinau nu mi-a fost cunoscut, prin urmare, intenfia dnei [EEE de a se angaja la intreprindere nici nu mi-a fost cunoscuta. Astfel, comunic cd, la etapa semniirii actelor mentionate, nu am realizat si nu am cunoscut c& m-am aflat in situafie de conflict de interese in sensul legislatiei in vigoare, or, datorit ‘imprejurarilor de fapt descries, nu am realizat faptul c& am examinat cererea si am acceptat angajarea cumnatei, or, din actele examinate, care au fost i comunicate autoritifii, acest fapt nu arezultat. in ceea ce priveste actele emise ulterior, comunic ca, activitatea controlorilor piefe nu este {n subordine nemijlocita cu mine, ci se afla in subordinea Inspectorului de securitate superior, prin urmare nu am avut contact de serviciu cu EEE. motiv din care nu am cunoscut in continuare despre faptul ca ea activeaz erii circumstanfe din care am emis actele respective, in continuare, in lipsa realizarii eventualului conflict de interese. Astfel, evidenfiez ca, despre faptul cd [IEEE activeaza in cadrul intreprinderii am aflat ca urmare a depunerii interpelarii de citre Autoritate in adresa intreprinderii prin care s-a solicitat comunicarea mai multor acte. In acest sens, IEEE a si prezentat o explicatie si in forma scrisi pe care o anexez. La fel, dupa ce am aflat despre acestea circumstanfe de fapt, in termen de 3 zile am depus demers in adresa angajatorului (pe care fl anexez) in vederea solutionarii conflictului de interese apdrut. Respectiv, din momentul in care am aflat despre conflictul de interese am sesizat persoana abilitatd s& se expund asupra situatiei create, adici am actionat in conformitate cu prevederile legale” Aprecierea inspectorului de integritate Inspectorul noteaz& ci, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) al Codului administrativ, prin sesizare se informeaz4 autoritatea publica cu privire la o problema de interes personal sau pub Se refine, spre examinarea respectirii regimului juridic al conflictelor de interese de catre Directorul interimar al iM. ,Piafa Centrala”, dl Pintea Ion, care, in exercitarea functiei, ar fi gestionat activitatea persoanelor apropiate, [EN (sotia), MII (cumnata), EE (erisor) si ME (vcrisoara), fapt ce ar fi afectat exercitarea functiei cu obiectivitate si impartialitate. Studiind materialele dosarului, pozitia petifionarului si punctul de vedere al subiectului controlului, inspectorul ajunge la concluzia ca alegatiile petifionarului sunt partial intemeiate, iar probele acumulate dovedese ca in exercitiul functie de Directorul interimar al LM. ‘Alene! Documentul conned cu caracter personal reucrate In sisemul de evideninvegistrat in Registrul de evident al opertoilor de dat cu carater personal cu nr, 0000069.003,Prelucrare lteroardaacestor ate pote i efetust numa in coniileprevizte de Leges privind rote dtelor cu caacter personal mr. 133 din 08.07.2011, Centrala”, subiectul controlului a admis episoade de incaleare a regimului juridic al conflictului de interese, din care motiv urmeazi a fi supus raspunderii juridice cuvenite. Totodata, insuménd rezultatele controlului privind respectarea regimului juridie al conflictelor de interese in privinfa subiectului declararii, dlui Pintea Ion, prin prisma cadrului legal aplicabil circumstantelor de fapt si materialului probatoriu acumulat, punctului de vedere exprimat, fundamentate de prineipiul concludentei, veridicitatii si imparfialitafii, inspectorul de integritate conchide faptul cA a fost incalcat regimul juridic al conflictelor de interese in circumstanfele de fapt examinate. Analizind probele acumulate in cadrul controlului, si prevederile legale ce guverneazd speta, inspectorul de integritate constatd incalcarea regimului juridic al conflictelor de interes Astfel, reiterez, c& dl Pintea Ion definind functia de Directorul interimar al LM. Piata Central”, a admis conflicte de interese doar in raport cu dna [EEE care i-a devenit cumnata incepand cu data de [EIEN (data la care a fost inregistrata cdsatoria dintre Pintea Ion si . in aceiasi ordine de idei, menfionez ca conflictul de interese in raport cu dna [ld MB « fot solutionat pana la data de 11.06.2021, conform Ordinul nr.126 din 31.05.2021. Ceia ce tine de presupusele conflictele de interese admise in raport cu (verisor) si EEE (verisoara), mentionez ca la notiunea persoand apropiata din art.2 din Legea 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, verisor/verisoara, nu se Tegiseste. Inspectorul aminteste ca situafia in care subiectul declararii este chemat si incheie un act juridic sau sa emitd un act administrativ care vizeaza o persoand apropiata si care influenteazi sau poate influenta exercitarea impartiala si obiectiva a funcfiei, reprezinta conflict de interese real in sensul art, 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii gia intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, Potrivit nojiunilor desfigurate la art. 2 din aceiasi lege, interes personal inseamni orice interes material sau nematerial al subiectului declararii ce rezulté din activitajile sale in calitate de persoana privata, din relafiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice gi alfi agenfi economici, indiferent de tipul de proprietate, din relajiile sau afiliafile sale cu organizatii necomerciale, inclusiv cu partidele politice si cu organizatiile internationale. Examindnd setul de acte prezentate in cadrul controlului de catre .M. ,,Piafa Centrala”, se atest c&, in perioada incepand cu data de 11.06.2021, dat la care NNN i-a devenit cumnata subiectul controlului, cel din urma a semnat acte juridice si a emis acte administrative in privinfa dnei SEE (cumnata), dupa cum urmeaza: = Ordin nr.162p din 27.07.2021, privind angajarea in functie de controlor in SCI; ~ Contract individual de munea nr.46/2021 din 27.07.2021,; + Ordin nr.152c din 21.08.2021, privind acordarea concediului din cont propriu; - Ordin nr.204 din 21.08.2021, privind acordarea unei prime banesti, conform anexei nr.1; - Ordin nr.197p din 23.08.2021, privind atragerea la munca suplimentara; - Ordin nr.178/2c din 27.09.2021, privind acordarea concediului din cont propriu; ~ Ordin nr.233/1 din 28.09.2021, privind acordarea unei prime banesti, conform anexei nr.1; ~ Ordin nr.239 din 05.10.2021, cu privire la acordarea premiului cu ocazia sirbatorii Hramul Orasului. Totodata, insuménd rezultatele controlului privind respectarea regimului juridical conflictelor de interese in privinfa subiectului declarari, dlui Pintea Ion, prin prisma cadrului legal aplicabil circumstanfelor de fapt $i materialului probatoriu acumulat, punctului de vedere exprimat, fundamentate de principiul concludentei, veridicitatii si impartialitatii, inspectorul de ce) Atenie! Documental congine date cu caracter personal, preluerat In sistemul de evident iregisrat In Repstrl de evident al opeatrilor de dat cu crater personal cu ne, 000069-003,Prelueare ullerioardaacestor ate pote fetus numa in condi previzte de Lega privind Proteti datelor cu caracer personal nr. 133 din 08.07.2011, integritate conchide faptul c& a fost incalcat regimul juridic al conflictelor de interese in circumstanfele de fapt examinate. Consecinfele juridice ale incilcarii regimului juridical conflictelor de interese Reactualizim faptul c& la 29.10.2021 au intrat in vigoare mai multe amendamente (inglobate in Legea pentru modificarea unor acte normative nr.130 din 07.10.2016), in raport cu legile de specialitate/activitate ale Autorititii Nationale de Integritate ce reglementeaz inclusiv regimul juridic al conflictelor de interese. Conform art. 23 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, fapta subiectului declararii in privinfa caruia s-a constatat ca acesta a solufionat 0 cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a incheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terfe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incalcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru tragere la raspundere contraventionala, penala si/sau, dupa caz, pentru revocarea, destituirea sau incetarea mandatului, a raporturilor de munca ori de serviciu ale subiectului in cauzi. Potrivit art. 38 alin (1) lit. a) Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionalé de Integritate, in urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitatilor, restrictilor si limitarilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare in cazul in care stabileste c&, persoana supusa controlului nu a declarat si nu a solufionat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a incheiat direct ori prin intermediul unei persoane terfe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la Iuarea unei decizii cu incalcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 39 alin, (1) din Legea cu privire la Autoritatea National de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, in cazul in care se constati nedeclararea sau nesolutionarea unui conflict de interese inspectorul de integritate: a) incheie un proces-verbal cu privire la contravenfie si aplicd sancfiunea contraventionalé, Termenul de prescripfie a rispunderii contraventionale nu se aplica, ) dupa caz, emite un act de constatare in care solicita incetarea mandatului, a raporturilor de munea sau de serviciu ale subiectului declararii si aplicd pentru acesta interdicfia de a ocupa 0 functie publica sau de demnitate public’. Subsidiar, conform prevederilor art. 39 alin, (2) din Legea cu privire Ia Autoritatea Nafionalé de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate decide dac& dispune masurile menjionate la alin. (1) lit. b) in functie de gradul de vinovatie al subiectului declararii, de natura abaterii, de numarul si durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public si de funetia publica definutd. Deasemenea, conform art. 39 alin. (5) la aprecierea faptului dac& sunt aduse daune interesului public se va fine cont in principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numirul de persoane afectate, de marimea prejudiciului material cauzat, de consecinfele abaterii la nivel local, national sau internafional, de afectarea reputatiei autoritatii/institufiei publice sau a bunei functionari a acesteia, precum si de alte circumstante care ar afecta interesul public. Conform celor stabilite in cadrul actiunilor control, prin inactiunile sale subiectul declaririi a incilcat regimul juridic al conflictelor de interese, admifind nedeclararea si nesolutionarea conflictelor de interese in termenul legal, totusi la caz nu au fost intrunite toate criteriile de individualizare enumerate in continutul art. 39 alin. (2) si art. 39 alin. (5) din Legea 133/2016 privind declararea averii gi intereselor personale, pentru a solicita eliberarea din functie asubiectului declarérii si aplica interdictia de a ocupa o funcfie public& sau de demnitate publici. 6 ‘engi! Documentulcontne date cu caracter person, pelurate in sistem de evident inregistrat in Regist de evident el operatoilor de date cu crate personal cu nr 000006903, Prlucrarca ulteroard a acestor date poate efectuals numa in conde prevézue de Lege privind protesia dtelor cu caracter personal nr, 133 din 08 072011 in circumstantele examinate care vizeaz& faptele admise de dl Pintea lon, acesta a manifestat o adit neglijena, prin omiterea lurii precaufiilor/masurilor cerute de indeplinirea unei obligafii legale, fara a fi in prezenfa unei intenfii directe. Subsecvent, la caz natura abaterii tine de admiterea conflictelor de interese, nesolujionarea si nedeclararea acestora in termen. {n continuare, reiesind din informafia consultata prin intermediul Sistemului Informational Automatizat E-Integritate”, se atest cA subiectul declararii vizat nu a avut abateri similare anterior pe domeniul de competenta al Autoritafii Najionale de Integritate, Succesiv, in circumstanjele de fapt elucidate, desi a fost afectat prestigiul si reputatia ici publice, dar gi functia de conducere definuti, cu toate acestea nu au fost posibil de stabilit si estimat numarul de persoane afectate, marimea prejudiciului material cauzat, or, abaterea a fost admisa la nivel unei singure organizatii publice, ffir a se rasfrdnge Ia nivel nafional/intemnafional si asupra interesul public general. {in concluzie, pornind de la aceea cd sarcina de apreciere si punere in balanfa a criteriilor pre citate ii revine inspectorului de caz, jindnd cont de principiul proporfionalitiii prevazut la art. 29 Cod administrativ, avand in vedere natura abaterilor admise, categoria funcfici in care au fost admise si faptul c& subiectul a solufionat intirziat conflictul de interese, inspectorul considera rezonabil de a nu dispune la caz ambele masuri, ori ultima nu trece testul de proporfionalitate. Astfel, exercitand dreptul discretionar conform scopului acordat de lege, conducdndu-se de prevederile art. 19, art. 35, art. 36, art, 38 alin, (1) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate, — DECIDE: 1, Se constaté incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese de catre dl Pintea Ion, Director interimar al LM. ,,Piafa Centrala”, manifestatd prin nedeclararea si nesolufionarea conflictelor de interese apirute in exercitiul functiei la incheierea/emiterea actelor juridice/administrative in privinta dnei EEE (cumnata). 2. Se constatd cd dl Pintea Ion, Director interimar al {.M. ,Piafa Centralia incheiat/emis actelele juridice/administrative in privinta dei [EEE cu incalcarea dispozifiilor legale privind conflictul de interese. 3. Se asigurdi demararea procesului de aplicare in privinfa dlui Pintea fon, Director interimar al i.M. ,,Piaja Centrala”, a masurii de constrangere prevazute de Codul contraventional, pentru sivarsirea faptelor constatate la pet.1 4. Se informeaza subiectul controlului cu prezentul act de constatare si despre dreptul de a- contesta la Curtea de Apel Chisinau, str. Teilor 4, mun. Chisindu, in termen de 30 de zile de la cemitere. in condifiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat in acelasi mod de catre autorul sesiziii, Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate Vietor RENTA, i ‘Aten! Documental conjne date cu caracter personal, preucrate in sistemul de evident inegistrat in Registul de evident l operator de date cu carater personal cu nr, 0000069-003, Prelucrarea ulteroart a acesoe date ponte fi efecusta numal in coniileprevizte de Lege privnd protec datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011

S-ar putea să vă placă și