Sunteți pe pagina 1din 13
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA HAUMOHAJIBHbIM OPTAH 110 HENOJKYMHOCTH PECIYBJIMKH MOJIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD.-2005, mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 26 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md ACT DE CONSTATARE nr. 72/27 mun. Chisinu 25 februarie 2022 Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autoritatii Nationale de Integritate, Tulia BOICU, examinand materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilitafilor inifiat in privina dlui Chitan Valeriu, ex-Pregedinte a Consiliului de Administratie a Comisiei Nationale a Piejei Financiare (CNPF) identificat prin IDNP EE cu domiciliu in ME tn temeiul art. 79 lit. b) si lit, g) si art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Nasionala de Integritate (in continuare Legea nr. 132/2016), a intocmit prezentul act de constatare, prin care, CONSTA’ La 24.06.2021 in cadrul Autoritaii Nafionale de Integritate (in continuare Autoritatea ) a fost inregistrati sesizarea nr. T-599/21, care la 09.07.2021 a fost repartizata aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor in temeiul alin, (1) art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate. Pottivit sesizarii, dl Chijan Valeriu a incdleat regimului juridic al incompatibilitajilor generat de exercitarea simultand a functiei de Preyedinte a Consiliului de Administrafie a Comisiei Najionale a Piefei Financiare (in continuare CNPF) $i a calitajii de membru al Consiliului de Dezvoltare Strategic Institufionala a Universitajii de Stat din Moldova ( in continuare CDSI). {in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate (versiune in vigoare pang la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, in vigoare din 29.10.2021), inspectorul de integritate in termen de 15 zile de la data repartizirii sesizalor, efectueaza verificarea prealabilé a acestora, in cadrul cAreia verifica respectarea conditiilor de forma si confinut ale sesizarilor si existenta banuielii rezonabile privind respectarea regimului juridic al incompatibilitéjilor, iar sesizarea formulaté de o persoana fizicd sau juridica de drept public sau de drept privat trebuie s4 intruneasca condifiile de forma si confinut. {ntru reliefarea aspectelor invocate de autorul sesizarii, stabilindu-se cé dl Chitan Valeriu, este subiect al declararii in sensul art. 3 alin, (1) lit.) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind decalarea averii si a intereselor personale, (in continuare Legea nr, 13/2016 ) iar sesizarea repartizata spre verificare confinea suficienti indici pentru a stabili existenta bnuielii rezonabile de incailcare a regimului juridic al incompatibilitajilor de catre subiectul reclamat, la 19 iulie 2021 Document in zt ean tc carcer pron rr in hl stn de vent or 0006-03, in Regi de evien leper se dat cu carat personal ne ops dtpernae dao vole pate sage spundr cl, mins su peal Pree lsiowt seer (te pate facta mama i noi previa de Legs. 133 dn O8 072011 prvnd pte dnor eu cao peso! a fost emis procesul-verbal de inifiere a controlului nr. 574/27, cu informarea participantilor procedurii despre decizia data. Ulterior, in cadrul Autoritafii a fost inregistrat sesizarea nr. T-791/21 din 10.09.2021, in care s-a comunicat despre faptul c&, subiectul in privinfa cruia a fost inifiatd procedura de control ‘mai define concomitent cu functia de presedinte a CNPF si calitatea de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategica Institutional a Universitatii de Stat de Medicin’ si Farmacie Nicolae Testemifeanu” din Republica Moldova. invederand principiul eficientii procedurii administrative, inspectorul de integritate a extins actiunea controlului si asupra celor stabilite in sesizarea ulterior parvenita (nr, T-791/21 din 10.09.2021), in scopul constatarii existenjei ori inexistenfei incaledrii regimului juridical incompatibilitajilor in activitatea demnitarului Valeriu Chitan. Prin comunicarea scrisd a inspectorului de integritate nr. 04-27/4117 din 29.07.2021, receptionata la 09 august 2021, subiectul controlului i s-a adus la cunostin{a procesul-verbal de initiere a controlului, fiind invitat s&-si expuna punctul de vedere cu privire la pretinsele stari de incompatibilitate nesolujionate in termenele stabilite de lege. Prin scrisoarea nr. 04-27/4117 din 29.07.2021, inspectorul de integritate a informat petitionarul despre rezultatele verificarii prealabile a sesizarii depuse. Punctul de vedere a persoanei supuse controlului in conformitate cu alin. (3) art. 37 din Legea nr 132/2016, la 14.09.2021 prin scrisoarea nr, 04-27/5167, dlui Chitan Valeriu i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere. La 06.10.2021, dl Chitan Valeriu a expediat raispunsul, acesta fiind inregistrat cu nr, 9507. Asadar, inspectorul mentioneazd cA a tinut cont de explicafiile relevante cazului i formulate de di Chitan Valeriu in punctul su de vedere care a mentionat c& Prin prezenta, solicit respectuos sd luai notd de punctul de vedere, cu titlu de expunere de motive, al subsemnatului referitor la conformare regimului juridic al incompatibilitajilor in exercitarea concomitenta a functiei de presedinte al Comisiei Nationale a Piefei Financiare (in continuare »CNPF") si a calitafii de membru al Consiliului pentru dezvoltare strategica institutional al Universitatii de Stat din Moldova, potrivit celor consemnate in continuare. Conform art. 12 din Legea nr. 19/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de demnitate publica »(1) Demnitarul nu este in drept si desfasoare orice alta activitate remuneratd, cu exceptia activitéyilor didactice $i stiingifice. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care Constitufia sau legea speciald ce reglementeazd activitatea demnitarului confine prevederi referitoare la situajia de incompatibilitate specifica a demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la 0 situatie similara.”. Potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Najionala a Piefei Financiare » (3) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administragie persoanele care: 4) sunt rude sau afini atét intre ei, cat $i cu Presedintele Republicii Moldova, cu Presedintele Parlamentului, cu Prim-ministrul, cu Guvernatorul Bancii Nationale; 5) au antecedente penale; ©) desfaisoara orice alt tip de activitate remuneraté, cu exceptia activitapilor stiinjifice, didactice si de creaie; Document incur cone dat cu crater person pelart fn cad steal de viet 006-003, aera in Rei de evden al opertnior de dare xacter psa! wr cg deers ae lg one rage rspundere vl amine sa perl, relacrwes eo aces ie poste fect muna in one preva de Lege n133 dn 08.07 2011 pnd pote dlr eu cate esol @) sunt membri ai consiliilor de administragie, consiliilor de directori, comitetelor de conducere, comisiilor de revizie si ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care sunt subiecti ai supravegherii din partea Comisiei Nafionale; ©) poseda mai mult de 0,5% din/actiuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale participantilor profesionisti si ale emitentilor; DP) abuzeaza de atribytile lor in scop de publicitate.”. In contextul speyei, intereseazii normele de la art. 12 alin, (1) din Legea nr, 199/2010 si art. 27 alin, (3) lit. ¢) si d) din Legea nr. 192/198. Astfel, starui prin a sustine cd, detindnd functia de membru si presedinte al CNPF nu am incdileat niciuna din prevederile prenotate. Cu referire la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 si art. 27 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 192/1998 - ambele norme stabilesc in calitate de incompatibilitate — desfisurarea unei alte activitdi , remunerate”. Prin urmare, pentru a stabili daca existd sau nu incompatibilitate, este necesard stabilirea faptului daca activitatea desflsurata este sau nu ,,remunerata”’ Consider cd, activitatea in calitatea de membru in cadrul Consiliului pentru dezvoltare strategicd institutionala al Universitatii de Stat din Moldova nu reprezintd o activitate \.remunerati”, intrucdt pentru aceasta activitate, prin lege, nu existd o remuneratie a muncii, ci doar o indemnizatie, Prevederile cuprinse in art. 104 alin. (8) din Codul educafiei al Republicii Moldova (in continuare ,, Codul educafiei") statueazd expres cd, ,,(8) Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategicd institutionald desemnayi de institutia de invayiimant beneficiazd de o indemnizatie lunard, cu excepfia rectorului si a prorectorului....” Indemnizafia nu reprezintd o ,, remunerare" a activitéii, dar o formé de ,, asistenja”, ,,platé” in