Sunteți pe pagina 1din 6

Activitate 2.6.

Un exemplu de programă de opțional

Denumirea opționalului: Trăistuța cu povești


Tipul opționalului: Opțional la nivelul disciplinei
Clasa: I
Durata: 1 an
Nr. ore/ săptămână: 1 oră

NOTA DE PREZENTARE

Lectura cartilor constituie o activitate fundamentala pentru intretinerea  conditiei


intelectuale , imbogatirea  cunostintelor şi a limbajului , pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor
universuri si realitaţi.

Dar pentru că trăim într-o epocă în care televiziunea şi computerul pătrund puternic în
viaţa tuturor, dar mai ales a şcolarului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa , dar şi cu
minusuri ,  mai ales in sfera sa afectivă consider necesară studierea suplimentară a textelor
aparţinând atât literaturii române, cât şi celei universale.

Opţionalul „ Traistuţa cu basme şi poveşti” vine să acopere necesitatea de lectură a


micilor şcolari şi vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase  opere literare  - în proză sau
lirice, populare sau culte , atractive şi accesibile, ca mesaj vârstei elevilor.

Ajutând elevii să se aplece cu răbdare şi interes asupra textului literar, sperăm ca în viaţa
lor prezentă, dar şi viitoare, cartea va ocupa un loc meritat devenind ,, prietenul “ lor 
nedespărţit .

Deşi nu ştie să citească, elevul poate descoperi frumuseţea şi înţelepciunea textului literar
prin intermediul învăţătorului, al familiei, al colegilor care ştiu deja să citească .

Prin acest opţional se  doreşte  atragerea spre carte a copiilor pentru a descoperi misterele
ascunse între copertele acestora.

Literatura pentru copii este o sursă de îmbogăţire spirituală, ea dispunând de valenţe


multiple  estetice şi morale sigure, cultivându-le copiilor sentimentele alese prin modelele oferite
de textele selectate sau învăţându-i pe aceştia să dezaprobe modelele negative întâlnite , lărgindu
- le aria de cunoaştere.

Elevii mici sunt ajutaţi să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept model personaje
pozitive, să aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile personajelor negative.

Prin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii


copiilor, dar şi dezvoltarea unor aptitudini literare , descoperirea placerii cititului , o îndrăgirii
cărţilor.
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia  într-o lume „ de
poveste”, căci vor trăi profund alături de  Feţi-Frumoşi şi de Ilene Cosânzene, de oameni cu
minţi ascuţite, de animale cunoscute şi de altele cu puteri nemărginite.

Cândva mirific, acest univers al cărţii trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin
iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe
formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei cu sentimente ,
aspiraţii şi îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu idealuri înalte.

Din acest motiv, am ales ca prin textele în proză şi în versuri, prin lumea fascinantă a
poveştilor şi poeziilor, prin personajele atât de îndrăgite elevilor, să-i ajut pe aceştia să-şi învingă
sentimentele de teamă şi inhibiţie, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult
posibil, capacitatea de exprimare orală. Elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a
textului audiat, de folosire precisă şi nuanţată a cuvintelor, de formulare clară şi personală a unor
mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere.

Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea  de audiere şi


receptare, imaginaţia, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi nuanţată şi vine în
întâmpinarea cerinţelor din mai multe direcţii : interesul elevilor , dorinţa părinţilor şi nu în
ultimul rând ,asigurarea viitorului societăţii cu o generaţie avansată din punct de vedere moral . 

COMPETENȚE GENERALE

1.        Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral    

2.        Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic

3.        Dezvoltarea capacității imaginative și creative

4.        Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

  1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

-  stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel mai


captivant;
1.1. Sesizarea semni-ficației
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în
globale a mesajului oral din
mesaj
textul literar
- formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul unui text
audiat
1.2. Desprinderea semni- -  lectură după una sau mai multe ilustrații;
ficației globale a mesajului
literar din lecturarea
-  exerciţii de formulare de propoziţii;
imaginilor
- formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația globală
a mesajului literar
-                    exerciţii de identificare a personajelor;

-                     exerciţii de enumerare și de comparare a


1.3. Identificarea carac-
caracteristicilor personajelor;
teristicilor unui personaj din
textele literare audiate
-                     jocuri de rol;

-                     jocuri de simulare


-                     exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;

1.4. Manifestarea curio- -                     izionarea unor filme pentru copii;


zității față de receptarea
semnificației mesajelor orale -                     audierea unor povești citite sau înregistrate

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic

-  exerciţii de povestire a întâmplărilor din


text;                                      
2.1. Redarea conţinutului 
textului într-o formulare -  exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
proprie, care să cuprindă
momentele semnificative -  desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;

-  redarea conținutului textului prin intermediul desenului


-  exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutoruldesenului
2.2. Exprimarea de idei, sau prin simboluri;
trăiri personale prin
intermediul limbajului -  confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile audiate
artistic
-  crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
2.3. Asocierea unor ele- -                     realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente
mente simple de ex-primare
prin intermediul de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică (ex.:
ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
artelor vizuale, cu alte forme
de exprimare: muzică și - realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
literatură
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru toţi
membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini etc.
-                     exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând
2.4. Manifestarea iniţia-tivei pro-priile păreri, idei, sentimente;
în comunicare față de
situaţii prezentate în textul -                     discuţii și dezbateri în grup.
literar
 

           3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creativ

-  realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul


literar;                                      
3.1. Imaginarea unor
întâmplări și fapte pre-
-                     jocuri de mimică;
zentate în textele literare
-                     interpretarea unui rol în mai multe variante.
-  jocuri de rol;
3.2. Exprimarea  trăirilor
-                     jocuri de simulare;
interioare ale personaje-lor
din textul literar
-                     interpretarea unui rol în mai multe variante;
 
-                     audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce
conține textul și observarea imaginilor
-                     exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de cele
3.3. Deosebirea  însuși-rilor
neobişnuite;
obişnuite de cele neobişnuite
-exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau neobişnuite
 
unor obiecte.
-                     exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor
3.4. Crearea de  mesaje și textului;
compoziţii artistice
-  exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau libere.

           4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

-  audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de


4.1. Manifestarea intere-
adulți;                                      
sului pentru lectura unor
texte literare variate
-  exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
4.2. Formarea deprinde- -  conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei
rilor și atitudinilor pozitive
imagini
față  de actul lecturii
- crearea de povești imaginare pornind de la idei sau imagini create
de copii
-                     exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele
4.3. Valorificarea in citite, cu situaţii din viata cotidiană;
activitatea cotidiana a
informaţiilor  dobândite din -                     exerciţii de recitare a unor poezii;
texte literare
-                     exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători. 
-                     exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu
tematica asemănătoare textului studiat;
4.4. Manifestarea curio-
zităţii faţă de mesajele -vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu caracter
literare transmise prin educativ.
limbaj artistic
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, adecvate
vârstei.

CONȚINUTURI:

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de


vârsta ale elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele  folosite:
dactilopictură, amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană,
a cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele
pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule,
povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

            Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de
examinare. Acestea pot fi clasificate astfel:

   observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;

   diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);

   analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).


În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode
alternative. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea
stimulării iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:

 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente cultural-artistice.

BIBLIOGRAFIE:

                * G.  Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;

            * Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la clasele
I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;

           * Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;

    *  * * * Lecturi suplimentare pentru clasa I.

S-ar putea să vă placă și