Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE ŞEF DE SERVICIU,

Subsemnatul………………………………….., fiul lui………………


şi al.................................., născut la data de......................................,
în..............................................., judeţul..........................................., cu
domiciliul în ............................................, str..............................................,
nr...........,bl..............,sc.................., ap.................., judeţul............................
CNP............................................., în calitate de............................................
la ....................................................., sediu social
în ........................... ........................................................................................
................................CUI...............................,deţinător/proprietar al/a
autovehiculului/remorcii marca...............................................număr de
înmatriculare ......................, număr de
identificare......................................., culoare ............................., an
fabricaţie...............................
Solicit transcrierea acestuia/acesteia de pe numele fostului
detinător..................................................................... cu domiciliul/sediul în
localitatea................................, strada..................................., nr........, bl......,
sc......., ap........, sector/judeţ..........................................................................,
CNP/CUI_______________________ , pe numele meu.

Solicit ca pe certificatul de înmatriculare să fie menţionat


şi.....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Anexez alăturat: copia cărţii de identitate a vehiculului, fişa de
transcriere, certificatul şi plăcile cu numărul de înmatriculare, copia actului
de proprietate, taxa de transcriere, dovada de plată a contravalorii
certificatului de înmatriculare, dovada de plată a timbrului de mediu,
dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, copia documentului de
asigurare obligatorie de răspundere civilă, copia actului de identitate, copia
actului de înfiinţare a societăţii.

Data Semnătura
…………………….. …………………………

S-ar putea să vă placă și